70 találat (0,049 másodperc)
 • Az Est, 1929. május (20. évfolyam, 98-120. szám)
  1. 1929-05-19 / 112. szám
  [...] Maczky Emilt június 16 án vitézzé avatja Az Est tudósítójától Politikai körökben [...] Gyula és Borbély Maczky Emil vitézzé avatása fölött az elmúlt napokban döntött [...] Miklós kormányzó június 16 án vitézzé avatni Hír szerint ez az ünnepélyes [...] Hétfőn temeti a főváros ma Szabó Imrét Az Est tudósítójától Szabó
 • Magyar Jövő, 1921. január-július (3. évfolyam, 2-172. szám)
  2. 1921-06-16 / 134. szám
  [...] Ödönt Póttagoknak Lőrincz Imrét Rácz Gyulát és Récz Károlyt A harmadik [...] a Magyar Tudományos Akadémia támogatására Vitézzé­ avatás A kormányzó Scheik Frigyes edelényi [...] írno­kot a háborúban szerzett érdemei­ért vitézzé avatta s vitézi telekként a Miskolcz [...] közgyűlésnek hogy Vitéz Székely Frigyesnek vitézzé avatása alkalmából jegyzőkönyvi el­ismerését fejezze ki [...]
 • Uj-Somogy, 1924. június (6. évfolyam, 125-147. szám)
  3. 1924-06-17 / 137. szám
  [...] ma senki nem haladhat előre Vitézzé avatás a Margitszigeten A kormányzó beszéde [...] vasárnap délelőtt impo­záns ünnepség keretében avatta vi­tézzé azokat a honfiakat akik a [...] a következő szavakkal ütötte őket vitézzé A Hadúr nevében vitézzé avatlak Először a tiszti vitézeket avatta fel a kormányzó utána a [...]
 • Magyarország, 1929. június (36. évfolyam, 121-145. szám)
  4. 1929-06-18 / 135. szám
  [...] Eszerint Horthy Miklós kormányzó vitézeket avat Előkelőségek a vasárnapi vitézavatáson Az [...] i a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet [...] vitéz nek és­­a Hadúr nevében vitézzé­ üti Az avatás alatt a honvédzemskar régi egyházi [...] Emil és Fischer Ferenc főispán Vitézzé av­atta a kormányzó Föld­esi Lajos volt­­pilótahadnagyot [...]
 • Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)
  5. 1933-01-13 / 10. szám
  [...] jobb volt mint novemberben Negyedy Szabó Béla elpanaszolta hogy a kórházakat [...] titok című drámáját A kormányzó vitézzé avatta Szabó Gyulát Tompa község vezető jegyzőjét A [...]
 • Dunántúl, 1930. május (20. évfolyam, 98-122. szám)
  6. 1930-05-29 / 121. szám
  [...] pécsi Erzsébet egyetemen ma­­délben orvosdoktorrá avatták Flesch L Jenőt jogtudományi doktorok [...] és László István Államtudományi doktorokká avatták de Sorgo Ti­bort Cs­iszáry Gyulát Szőke Elemért Hock Rezsőt G­é­c­z­y Pált és H­e­r­c­z­e­gh Edét Vitézzé avatták a tolnai plébá­nost A kormányzó [...] pápai kamarást Tolnai plébánost is vitézzé avatta y Kálvária rendezése A városi [...]
 • Magyar Jövő, 1926. április-június (8. évfolyam, 74-144. szám)
  7. 1926-06-20 / 137. szám
  [...] lelkész a kultuszkormány kép­viselőjét Nevetős Gyulát Szabó Nán­dor szikszói róm kath káplán [...] Budapest június 19 Az idei vitézzé avatás ünnepsége holnap vasárnap fog lefolyni [...] Miklós kormányzó részvétele mellett A vitézzé avatandók zöme már ma megérkezett a [...] lefolyni és ho­gyan kell az avatásra felvonulni Ez­zel a mai nap [...]
 • Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)
  8. 1929-06-23 / 140. szám
  [...] Jenőt Rausz Ágostont vitéz Papp Gyulát és Surjánszky Ferenc drt társelnökké [...] Tóth Imre Budapest III díj Szabó Lóránt Budapest és Mantuano Jenő [...] Anacot­­pasztillát A Pátria Klub Igazgatóságának vi­tézzé avatott tagjait ünnepelte A Pátria Klub [...] az alkalomból hogy a kormányzó vitézzé avatta őket Negyediknek vitéz Sá­­rossy Szojka [...]
 • Magyar Napló, 2007 (19. évfolyam, 1-12. szám)
  9. 2007-05-01 / 5. szám
  [...] horvát faluban Fülesen Somogyváron nevelkedett vitézzé avatásakor 1929 ben ezért magyarosította a [...] em­berei voltak akik vitéz Somogyváry Gyulát őrizetbe vették Két nap múlva [...] hónapra enyhítette Ld Blasszauer Róbert Szabó Lőrinc az AVH látókörében Magyar [...]
 • Ujság, 1929. június (5. évfolyam, 121-145. szám)
  10. 1929-06-18 / 135. szám
  [...] kormányzó hosszasan elbeszélgetett Politiku­sokat is vitézzé avattak Az eddigieknél ünnepélyesebb keretek között [...] statisz­tikáját Eszerint a mai napon vitézzé avatnak a tiszti állományból 733 tisztet [...] Hadúr nevében vitézzé üti Az ava­tás alatt a honvédzenekar régi egyházi [...] a vitézek közé Ugyancsak ma avatták fel Gömbös Gyulát Borbély Matzky Emilt Héjjas Ivánt [...]
 • Ellenzék, 1942. július (63. évfolyam, 146-172. szám)
  11. 1942-07-13 / 156. szám
  [...] ma a Szinvillan­gerettet is műsorra VITÉZZÉ AVATTÁK KÁROLYHÁZY FETTER GYULA ÍRÓT Budapesti [...] Fetter Gyulának hívták aki nevét vitézzé avatása előtt ma­gyarosította meg Egyébként az [...] és legnagyobb háborús kitüntetés elnyerése vitézzé avatása őszinte örömet keltett kiterjedt kolozsváári [...] lélekemelő ün­nepségek és bemutatók színhelyévé avatják a Hősök­ terét és a [...]
 • Pesti Hírlap, 1933. január (55. évfolyam, 1-25. szám)
  12. 1933-01-11 / 8. szám
  [...] község la­kossága meleg ünnepségben részesítette Szabó Gyulát a község vezető jegyzőjét abból az alkalomból hogy a kor­mányzó vitézzé avatta A társasvacsorán amelyen szá­zan vettek [...]
 • Egyetértés, 1922. május-augusztus (4. évfolyam, 99-197. szám)
  13. 1922-08-06 / 177. szám
  [...] méter körüli do­bással míg L Szabó Gábor Hindu­­böszörmény csak a harmadik [...] ellenfeleit Beck Fe­rencet és Galambos Gyulát legalább 400 méterrel le fogja [...] lefolyni sok vitéz katonának ünnepélyes­­ vitézzé avatása amelyre Debrecen­­­ből több liszten kívül [...] a fegyvert vidámabb hangulatu­ lehetne vitézzé avatá­suk is Azonban Vitéz Szűcs La­jos [...]
 • Budapesti Hírlap, 1929. június(49. évfolyam, 121–145. szám)
  14. 1929-06-18 / 135. szám
  Az utolsó vitézi avatás Összesen 12 479 tett hitvallást [...] kalei­­doszkópszerű felvonulásban ott látjuk a vi­tézzé avatottak között Purgly Emil és Fischer [...] amikor a háború elhunyt hőseit avatták vité­zekké köztük Gerő Vilmos őrnagyot [...] E dr A kormányzó Gömbös Gyulát aratja A fejér megyei vitézek avatása Egy százszázalékos rokkant kerül sorra [...]
 • Világ, 1923. június (14. évfolyam, 122-145. szám)
  15. 1923-06-19 / 136. szám
  [...] el az örök pihenés meze­jére Vitézzé avatás a Margitszigeten A Magyar Atlétikai [...] vitézt és tíz hősi halottat avatott fel Az ünnepies keretekben lezajlott vitéz avatáson megjelent a kormányzó családja Albrecht [...] féltérdre ereszkedve várták hogy díszkardjával vitézzé avassa őket Az egész ünnepség alatt [...]
 • Sopronvármegye, 1925. június (28. évfolyam, 123-144. szám)
  16. 1925-06-07 / 127. szám
  [...] folytak le ugyanis az idei vitézzé avatások Sopron m­­egye hős fiaiból ezúttal [...] és Sopron város egész közönsége Avatásra kerülnek Tiszti avatandók Ábrahám Miklós f albdgy téglagyári [...] százados Sopron vitézzé nyilvánítva Legénységi avatandóki Oosztonyi Lajos Al­­sotkony Gábor József [...] Pénzes Mihályt Chapó Ist­vánt­­és Tirccay Gyulát Dr Hangai Szabó Bírna a [...]
 • Budapesti Hírlap, 1933. január (53. évfolyam, 1–25. szám)
  17. 1933-01-14 / 11. szám
  [...] J Calder budapesti skót lelkész Szabó Imre budapesti esperes Sebestyén Andor [...] főjegyző A kormányzó legfelsőbb elhatározásával vitézzé avatta Szabó Gyulát Tompa község vezetőjegyzőjét aki emlék­­lapos [...]
 • A Hirös Város. Kecskeméti Közlöny Almanachja 1925-re
  18. Az év története (42. oldal)
  [...] külügyi társaság alelnökéül újra Pekár Gyulát választották meg 15 Muraközy János [...] árvaszéki ülnökké ne­vezte ki 20 Szabó István galambos pusztai tanító 42 [...] Kakassy József Gressai Cser­halmi József Szabó István Geszler Antal Király Imre és Varga László vitézzé avatása 18 Horthy Miklós kormányzó születésnapja [...]
 • Ujság, 1933. január (9. évfolyam, 1-25. szám)
  19. 1933-01-10 / 7. szám
  [...] Tompa község ünnepe A kormányzó vi­tézze avatta Szabó Gyulát Tompa község ve­­zető jegyzőjét aki [...] terítékes vitézi áldo­mást rendezett vitéz Szabó Gyula községi vezető jegyző tiszteletére [...] frontharcosok részéről akiknek válaszolva vitéz Szabó Gyula köszönte meg a személye [...] Faluszövetség székházának nagytermében A gyűlésen Szabó Sándor v orsz képviselő elnökölt [...]
 • Friss Ujság, 1927. június (32. évfolyam, 123-145. szám)
  20. 1927-06-26 / 143. szám
  [...] vallomása A tanuk sorában elsőnek Szabó József cipészmestert hallgatják ki Ő [...] köruton jöttem egy hölggyel hangzik Szabó vallo­mása egyszerre csak elém ugrott [...] kereskedelmi és Klebelsberg közoktatásügyi miniszter Vitézzé avatják Kispest pol­gármesterét Kispest város polgár­­mesterét dr Válya Gyulát vasár­nap vitézzé fogják avatni Ebből az alkalomból a polgárság [...]
 • Pesti Hírlap, 1929. június (51. évfolyam, 121-145. szám)
  21. 1929-06-25 / 141. szám
  [...] A Pátria Klub ünnepi vacsorája vitézzé ava­tott tagjai tiszteletére A Pátria Magyar [...] népes vacsora keretében ünnepelte legutóbb vitézzé avatott tagjait vitéz Szojka Gyula a budapestvidéki kerületi rendőrfőpa­­rancsnokot vitéz Somogy­vári Gyulát a népszerű Gyula diákot vitéz [...] revízióról tö­rekvéseinkről Nagymagyarország visszaszerzésének lehetőségeiről Szabó Zsigmond a Muraköz a kani­zsaiakat [...]
 • Pesti Hírlap, 1941. április (63. évfolyam, 74-97. szám)
  22. 1941-04-01 / 74. szám
  [...] következményeiben áldásos Báró Urbán Gáspárt vitézzé avatták A Kormányzó Ur báró monyorói Urbán Gáspárt Jásznagykunszolnok vármegye főispánját vitézzé avatta Az avatás egy­beesett a főispán beiktatásának első [...] a­ gé­pészmérnöki tudományok tiszteletbeli dokto­rává avatja Április 1 Rég volt ilyen [...] Kálmánt nőt Csikszentmártonba dr Petry Gyulát és dr dr Erőss Pétert [...]
 • 8 Órai Ujság, 1921. március (7. évfolyam, 48-68. szám)
  23. 1921-03-25 / 65. szám
  [...] köszöntötte a nálánál idősebb­ Szemző Gyulát mire Szemző elébe lépett s [...] szerint a katonák vállát megérintve vitézzé avatni őket Az avatás ceremóniái úgy fognak lefolyni mint az aranysarkan­tyús vitézek avatása koronázáskor Az országos ünnepség programat­­a [...] társáról Hegyes­halma kereskedelemi és nagyatádi Szabó földművelésügyi miniszterről még csak ezt [...]
 • Sopronvármegye, 1923. június (26. évfolyam, 123-144. szám)
  24. 1923-06-08 / 128. szám
  [...] államrendőr­­ségi nyomozó egy Ujteleki­ utcai szabónál vadonat­új katonanadrágot látott Kérdésére az [...] látta és meghozta ítéletét Varga Gyulát és Draskovits Istvánt 2 és [...] árban vesz HÍRROVAT Bugsch tábornok vitézzé avatása Horthy Miklós kormányzó június 17 én üti és avatja vitézzé Bugsch Aladár tábornokot soproni dandárparancsnokot [...]
 • Magyarország, 1934. július (41. évfolyam, 146-171. szám)
  25. 1934-07-03 / 147. szám
  [...] ahol a kor­mányzó Reviczky altábornagyot vitézzé avatta A koszorúk tömegével borított­­ Árdrágítást [...] Az előzékeny adós Istállófiú A szabó van itt a számlával Oroszlánszeliditő [...] az utolsó pillanatban be kell avatkoznia A hercegprímás elutazott a m­á­­riazelli [...] Mik­sát alelnökökké Balassa Józsefet Hege­dűs Gyulát Lázár Miklóst és Sziklay Já­nost [...]
 • Magyar Nemzet, 1980. július (36. évfolyam, 152-178. szám)
  26. 1980-07-13 / 163. szám
  [...] mai idők szavát Kodolányi János Szabó Lő­rincnek közeli jó barátja írta [...] nyelvről Befejezésül azonban ismét Illyés Gyulát kell idéznünk aki a költő [...] s ez gondolati feszültséget ad Sza­bó Gyula művének A tanul­ságok egyaránt [...] időkből Horthy Miklós Teleki Pál vitézzé avatás Gömbös Gyula temetése Cia­­no olasz [...]
 • Új Barázda, 1921. augusztus (3. évfolyam, 169-192. szám)
  27. 1921-08-06 / 173. szám
  [...] a két új birtokos ünnepélyes vitézzé avatása Szent István napján lesz Budán [...] kisgazda és földmivespárt­­ki­küldött bizottsága nagyatádi Szabó István parlamenti szobájában ma dél­előtt [...] Gyula nyugalmazott ezredes ügyében Siposs Gyulát ugyanis Székesfehérvár díszpolgárává választotta meg [...] a bíróság előtt kényszerítse Siposs Gyulát bizo­nyításra Az ügy mögött egyébként [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. október (4. évfolyam, 223-249. szám)
  28. 1941-10-22 / 241. szám
  Csütörtökön lesz az első vitézzé avatás Marosvásárhelyt Marosvásárhelyről jelentik Október 23 án lesz Marosvásárhelyt az első vitézzé avatás Ezen a napon 25 vitézt [...] szim­fónia­­tempóit sem ismeri eléggé s avatatlan kézzel nyúl egy ilyen töké­letes [...] lett volna A kiváló Károlyi Gyulát is láthatóan idegesítette a do­log [...]
 • Budapesti Napló, 1902. május (7. évfolyam, 119-147. szám)
  29. 1902-05-03 / 120. szám
  [...] be hivatalába új titkárát Szávay Gyulát A közgyűlésen nagyon lelkes volt [...] beszédét nagy érdeklődéssel hallgatták Este Szabó Kálmán kamarai elnök az Angol [...] volt A koronázás alkalmával aranysarkantyús vitézzé avattatott fel Kormánybiztos volt a rábaszabályozási [...]
 • Pesti Hírlap, 1942. május (64. évfolyam, 98-122. szám)
  30. 1942-05-06 / 102. szám
  [...] Imrédyt éltették Bethlent Sztranyavszkyt Kornis Gyulát sérte­gették Meggyőződésem volt mondotta a [...] pályaudva­ron a káptalan tagjainak élén Szabó István nagyprépost a város nevében [...] városban léte­sítendő kereskedelmi főiskola elhelye­zéséről Vitézzé avatás Kun Atillát a fő­város Gázműves [...] vezérigaz­gatóját Budapest Székesfőváros Vitézi Széke vitézzé avatta [...]
 • A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye 56. évfolyam (1922)
  31. 44-45. szám • Egyleti közlemények (330. oldal)
  [...] Jegyzőkönyvet hitelesíti Suchy János és Szabó László Tekintettel a megjelentek kis [...] kéri A szakosztályok megválasztják póttagnak Szabó László sz o tagot A [...] hogy ifj Gálocsy Árpád tagtársunk vitézzé avattatott a szakosz­tályok jókívánságát tolmácsolja Üdvözli [...] a kultuszminisztérium művészeti és Sváb Gyulát a kultuszminisz­térium műszaki osztályának vezetőjévé [...]
 • Reggeli Délvilág, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)
  32. 1995-09-07 / 210. szám
  [...] be az utókor szá­mára Nevezett vitézzé avatásának té­nyét október végén ünnepük meg [...] bevételek elmaradásáról Nem irigylem Horn Gyulát nincs mi­ért Pedig a korrupció [...] várjuk őket S örözőben dixieland SZABÓ IMRE Makó Rovatszerkesztő Réz Mária [...]
 • Szegedi Napló, 1995. szeptember (1. évfolyam, 95-120. szám)
  33. 1995-09-07 / 100. szám
  [...] be az utókor szá­mára Nevezett vitézzé avatásának té­nyét október van ünnepük meg [...] bevételek elmaradásáról Nem irigylem Horn Gyulát nincs mi­ért Pedig a korrupció [...] Mert mi sze­retettel várjuk őket SZABÓ IMRE Makó­ i öltözőben dixieland [...]
 • Sopronvármegye, 1927. június (30. évfolyam, 123-145. szám)
  34. 1927-06-26 / 143. szám
  [...] és családja Fiát ifj Banner Gyulát a mű­egyetemen oki mérnökké a vitézi széken pedig vitézzé avatják Halálozás Tálos János soproni sza­bómester [...] tagja Szatmáry Lajosné Cselényi József Szabó Margit Szatmáry Lajos Har­­sányi Géza [...] Mety­­kó Irén Rumy Gizella és Szabó Erzsi Ma lesz a beledi [...]
 • Nemzeti Ujság, 1941. november (23. évfolyam, 251-274. szám)
  35. 1941-11-25 / 269. szám
  [...] 2 Lipták Mihályt 2 Göbölös Gyulát 3 Kertész Imrét 3 Marék [...] Liszkai Mihályt 3 és Verletics Gyu­­­lát­­ napi elzárásra ítélte Ugyancsak a [...] pengőtől száz pengőig terjedő pénzbüntetésre Vitézzé avatás Csütörtökön avatta vitézzé Budapest Székesfőváros Vitézi Széke Merényi [...] Sán­dor detektivfőfelügyelőt Vincze József detektivfelügyelőt Szabó Sándor Szeke­res Zoltán Marton János [...]
 • Pesti Hírlap, 1935. augusztus (57. évfolyam, 173-197. szám)
  36. 1935-08-04 / 176. szám
  [...] Akadémia levelezőtagjává választotta 1925 ben vitézzé avatták 1929 óta a Magyar Királyi [...] ált érseki helytartói hi­vatalhoz Léber Gyulát ideigle­nesen nyugdíjazta Moser Já­nost felmentette [...] Budajenőre Molnár Kálmánt Héregre ifj Szabó Lajost Kóspallagra Hor­váth Gyulát a főpásztor előter­jesztésére az Apostoli [...] József Csillaghegyen lesz hit­oktató Ifj Szabó Józsefet és Szalontay Lászlót ideiglenesen [...]
 • Nemzeti Ujság, 1932. február (14. évfolyam, 26-48. szám)
  37. 1932-02-05 / 28. szám
  [...] csináltak semmit Rubinek Gyula nagyatádi Szabó István és Mayer János miniszteri [...] volt sem őt sem nagyatádi Szabót sem Rubinek Gyulát megbántani Mayer János pedig hangoztatta [...] harctéren tel­jesített szolgálataiért a kormányzó vitézzé avatta Világi felügyelője a csanád csongrádi [...] Kunó grófot Kozma Jenőt Pekár Gyulát Pesthy Pált Rakovszky Ivánt­ Rassay [...]
 • Uj-Somogy, 1938. április (20. évfolyam, 73-96. szám)
  38. 1938-04-29 / 95. szám
  [...] üdvözölte a tagok közül újabban vitézzé avatandó Dénes Ferencet és Varga Gyulát akiket a jelenvoltak lelkesen megéljeneztek [...] A távollevő szakaszparancs­nok helyettese Gschwindt szabó be­tegen feküdt a kórházban amikor [...]
 • 8 Órai Ujság, 1922. augusztus (8. évfolyam, 173-198. szám)
  39. 1922-08-25 / 193. szám
  [...] Debrecenben elterjedt hírből mintha a vitézzé avatottak túlnyomó többség református volna a [...] hogy 1921 ben 560 vitézt avattak fel és közölök csak 61 [...] hogy 1921 ben 201 vitézt avattunk s ebből 61 volt katholikus [...] vitézi széknél hogy az idei avatá­son felavatott 740 vitézből nem 69 [...]
 • Kisalföld, 2001. február (56. évfolyam, 27-50. szám)
  40. 2001-02-03 / 29. szám
  [...] 17 fő a megyéből három Avatott vité­zek 218 fő a me­gyéből [...] a légteret a tekintélyes úri szabó Chopin zenéjére simítja el a [...] mesterfogásokat azonban egy pesti úri szabó­tól lesett el aki miután beteg [...] között immár számon tart­hatta Bodrogi Gyulát Csákányi Lászlót Hu Pétert Mensáros [...]
 • Az Est, 1935. július (26. évfolyam, 147-172. szám)
  41. 1935-07-30 / 171. szám
  [...] vitéz­ ügyvédek csoportjának elnöke Boczonádi Szabó Im­réről Budapest környék egyik NEP [...] kapcsolatban az almanachból értesülünk hogy vitézzé avatása folyamatban van­ Milyen különös találkozása [...] dr ügyvéd aki Nagyatádon Berki Gyulát buktatta meg Vitéz Galánthay Glöckner [...]
 • Budapesti Hírlap, 1926. május (46. évfolyam, 98–120. szám)
  42. 1926-05-27 / 117. szám
  [...] Török Mihályt az egyházas­­hollósi Ferenc­g Gyulát a lentii Bedics Istvánt a [...] plébánost az őrségi esperes­­ségbe Vitézek avatása A Magyar Távirati Iroda­­jelenti Magyarország [...] egyéneket a MAC sportpályáján ü­nnepiesen vitézzé avatni Az avatásra kerülő folyamodók az Országos Vitézi [...] névre szóló értesítést kapnak Az avatás helyére csak névre szóló belépőjeggyel [...]
 • Nemzeti Ujság, 1932. január (14. évfolyam, 1-25. szám)
  43. 1932-01-01 / 1. szám
  [...] bátor viselkedésére is amelynek el­ismeréséül vitézzé avatták A rendőrfőparancsnok gyászbeszéde Mint egy [...] kinevezése alkalmából Szép beszéd kíséretében Szabó Bálint belesi lel­kész nyújtotta át [...] a község nevében miután Sára Gyulát Mátészalkára választották most meg igazgató [...] jubileumi ünnepélyt rendeznek Martonvásáron most avatták fel a Katolikus Ifjúsági Egyesület [...]
 • Magyarság, 1931. augusztus (12. évfolyam, 173-196. szám)
  44. 1931-08-25 / 191. szám
  [...] ezelőtt Bethlen István összefogott nagyatádi Szabó Istvánnal és a kisgazda­társadalommal és [...] ezeket a férfiakat elsősorban Károlyi Gyulát az új kormány elnökét Ká­rolyi [...] azt mondom joggal biztosíthatom Károlyi Gyu­lát és munkatársait mindannyiunk bizalmá­ról szeretetéről [...] A kor­mányzó a legutóbbi vitézavatáson vitézzé avatta és ugyanakkor a Keresztes előnevet [...]
 • Ujság, 1926. január (2. évfolyam, 1-25. szám)
  45. 1926-01-27 / 21. szám
  [...] A vádlott gazdasági akadémiai hallgatók Szabó Zoltán és Kleblatt Hugó tagadják [...] ügy főtárgyalását A vádirat szerint Szabó Zoltán és Kleblatt Hugó halált [...] meg az értesítés hogy hamarosan vitézzé avatják Simon Sándor dohánykertész tanúvallomásá­ban azt [...] amelyen mozgalmat kezdtek hogy Szávay Gyulát a társaságból ki­zárják A Petőfi­ [...]
 • Pécsi Lapok, 1922. október-december (1. évfolyam, 175-249. szám)
  46. 1922-10-01 / 175. szám
  [...] s ennek alapján markosfalvi Sipos Gyulát az egész vonalon rehabilitálta és [...] ülése meleg ünneplésben részesítette a vitézzé avatott és elő­léptetett bajtársakat Az ünnepelteket [...] pécsi árvizsgáló bizottság szombaton délután Szabón István nyug p és t [...]
 • Magyarság, 1924. október (5. évfolyam, 205-231. szám)
  47. 1924-10-18 / 220. szám
  [...] adományozta Nagyatádi ügyvédet fogadott Nagyatádi Szabó István akinek az Es­­kütt ügyben [...] után ügyvédet fogadott Az ügyben Szabó Sándor dr volt főispán nemzetgyűlési [...] ezeknek sírja Debrecenben van hármat vitézzé avattak A találkozás kétnapos ünnepség keretében [...] után Tóth Károlyt kötélhalálra Tóth Gyulát pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte [...]
 • Pesti Hírlap, 1944. április (66. évfolyam, 74-97. szám)
  48. 1944-04-25 / 92. szám
  [...] Pe­dig látod névtelen levelek leszkay Vitézzé nyilvánítás A Kormány­zó az Országos [...] Gigler Károly protonotárius kanonoko­kat valamint Szabó Imre tb kanonokot az esztergomi [...] alól és helyébe dr Mátrai Gyulát az eddigi hercegprímás­ titkárt nevezte [...] volt akiket a Kormány­zó Úr vitézzé avatott Mint az Or­szágos Vitézi Szék [...]
 • Magyar Nemzet, 1941. október (4. évfolyam, 223-249. szám)
  49. 1941-10-31 / 249. szám
  [...] a MÜNE jelöltjével dr vitéz Szabó Lajossal Az egyik elnökhelyettesi ál­lást [...] as számú Bethlen­­cserkészcsapat zászlóavatására Az avatóbeszédet dr Tasnádi Nagy And­rás a [...] jelentik­ Sepsi­szentgyörgyön 45 székely vitézjelöltet vitézzé avattak Az ünnepségen Gaáli Ernő ny [...] a nagyilondai adóhivatalnál foglalkoztatott Papp Gyulát ideiglenes minőségű II osz­tályú állampénztári [...]
 • Dunántúl, 1944. április (34. évfolyam, 74-97. szám)
  50. 1944-04-18 / 86. szám
  [...] A Kormány­zó Úr 1926 ban vitézzé avatta ké­sőbb emléklapos tüzérszázadossá nevezte ki [...] lapjával a fajvédő ellenzékbe Gömbös Gyulát akinek legközvet­lenebb híveihez és környezetéhez [...] meg­hallgatta a vádhatóság képviselőjé­nek dr Szabó Lajos ügyésznek szóbeli előterjesztését Az [...]

 

 • 1
 • 2