168óra, 1989. április-december (1. évfolyam, 1-34. szám)

1989-08-29 / 18. szám

sű, más profilú, bejegyezni kívánt kft. tőkeap­portjaként bejegyezhetők lesznek. Tehát attól tartok, hogy ez a kísérlet nem zárult le, nem ért véget, és ez az elutasító végzés nem jelenti azt, hogy a kísérletet ne lehetne egy másik területen megismételni. P. I.: Az MSZMP vagyonkezelői joga min­denféle ilyen tranzakciótól, átformálási akció­tól függetlenül is hatalmas bevételi forrást tesz lehetővé. Tudniillik az a kezelői jog, amellyel az MSZMP rendelkezik, gyakorlatilag megfe­lel a tulajdonosi jogoknak. Üdülőit bérbe ad­hatja, szállodaként működtetheti, és ez hatal­mas bevételi forrás. Egy párt meg a többi I- Én magam láttam Tihanyban a pártüdülő­re kiírva: 3300 forint egy lakosztály egy éjszakára. P. I.: Én is láttam. Minden mástól függetle­nül azt szeretném kiemelni az egész ügyből: nyilvánvaló, hogy a többpártrendszer nem működhet úgy, hogy van egy párt, amelyik­nek rendkívül nagy bevételi forrásai vannak olyan lehetőségekből, amelyeket más szituá­cióban, más politikai rendszerben szerzett. Ugye, az abszurdum, hogy van egy szervezet, amelyiknek többmilliárdos ingatlanvagyona van. Ezt a többmilliárdos ingatlanvagyont megpróbálja esetleg eltüntetni vagy más for­mába átjátszani, mint most ez a Next 2000, de ezt a többmilliárdos vagyont mindenképpen úgy tudja forgatni, hogy azzal más szerveze­tek nyilván versenyképtelenek. D. G.: Ha már az esélyegyenlőségről esik szó, nemcsak a vagyonról kell beszélnünk, hanem a szolgáltatásokról is. Itt van például a telefon. Az SZDSZ koordinációs irodájá­ban egyetlen telefonvonal van, egy bérelt öröklakásban. Beadtunk további két telefon­vonal-kérelmet, de a helyi posta üzemvezetője egyáltalán nem válaszolt a kérelmünkre, az­tán a lakás tulajdonosa ugyanettől a postai üzemvezetőtől kapott egy levelet, hogy ren­dezze a telefonvonalával kapcsolatos ügyeket, különben a vonalat tizenöt napon belül elve­szik tőle, hiszen nem is ő használja, hanem a szabad demokraták koordinációs irodája. Tu­domásom szerint a „Fehér Házban” több száz telefonvonal működik, több tucat különvo­­nal, és eközben - megismétlem - a mi egyetlen irodánk egyetlen telefonvonala van pillanat­nyilag veszélyben. P. I,: Az MSZMP elképzelése e pillanatban az - és ez elhangzott az egyeztető tárgyalások nyilvános fórumán -, hogy vagyona egy részét átadja a Minisztertanácsnak, és ebből majd a Minisztertanács valamilyen módon megoldja ezt a problémát. Természetesen elvileg is elfo­gadhatatlan az a megoldás, hogy valaki egyol­dalúan eldönti, mi az, amiről lemond, és így a többiek kész helyzettel állnak szemben. Két hónapja tárgyalunk a nemzeti kerékasztal­­tárgyalások keretében. Lényegében összehoz­tunk egy törvénytervezetet a pártok gazdálko­dásáról és működéséről, de ezzel párhuzamo­san nem sikerült a pártok működési feltételeit ténylegesen meg is teremteni. Közben közele­dünk a választásokhoz. Létezik egy párt, ame­lyikről tudjuk, milyen helyzetben van politi­kai értelemben, de azt is. milyen helyzetben van vagyoni értelemben. És létezik az összes többi párt, amelyek közül a legnagyobb, a Magyar Demokrata Fórum, egy fölvonulási épületben lakik. Nem beszélve a többiekről, amelyek még lehetetlenebb helyzetben van­nak. Az MSZMP most elfogadta azt az elvet is, hogy a többpártrendszer nem kerülhet töb­be, mint az egypártrendszer. És mégsem tu­dunk előrejutni. Pedig erre törekszünk több hónapja kis, sötét irodáinkból érkezve a Par­lament tárgyalótermébe. Tőke, titok, Isten lába A Next 2000-botránnyal egy időben kapta szerkesztőségünk azt a hírt, hogy a Veszprém megyei MSZMP gazdasági osztálya - Kazinczki Tibor vezetésével - Cimbriana néven kft.-t alapított. Híreink szerint ebbe sikerült az üdülőt, a hétvégi házat, az oktatási épületet is bevinni - 95 millió forint értékben. A kft. vezetőjével Orosz József készített interjút. WS - Ki volt ennek a kft.-nek az alapítója?- Kizárólagos alapítója az MSZMP Központi Bizottsága volt. A volt pártisko­lát, továbbá a pártgarázst bocsátotta ren­delkezésünkre, ahol már eddig is javítot­tunk. I- Mekkora ennek a kft.-nek az induló vagyona, illetve az induló tőkéje?- Nézze, örömmel megmondanám, de egyelőre nem akarok sem magunknak, sem a partnereinknek túlzott reklámot csi­nálni. I- Ne haragudjon, nem értem: miért sér­tené a partnereket, ha elmondaná, mek­kora a kft. vagyona?- Maradjunk abban, hogy ez a törvé­nyek szerint az üzleti titok fogalmába tar­tozik. Törvényesen be vagyunk jegyezve, a cégbíróságnál rendelkezésre állnak mind­azok az adatok, amelyek esetleg önöket érdekelhetik ebben a dologban.- A Veszprém megyei cégbíróságon megtudtam, hogy a kft. törzstőkéje 95 millió forint, és hogy ez több mint 28 millió forint bankbetétből és 66 mil­lió forintot érő ingó és ingatlan vagyon­ból jött össze. Részletezve ez utóbbit: az MSZMP veszprémi pártgarázsa 6 453 000 forintot ér, a párt veszprémi vendégházát 12 787 000 forintra becsül­ték. Az MSZMP Veszprém Megyei Bi­zottságának van egy 3 milliót érő hétvé­gi háza Tihanyban. Ebből alakítottak ki egy kétcsillagos szállodát, a Hotel Ju­tást: itt egy kétágyas szoba 600 forintba kerül. Ez a 600 forint akár dömpingár­nak is nevezhető, mert mélyen alatta van a Balaton északi partján szokásos szál­lodai áraknak. Nem gondolja-e, hogy az MSZMP szinte az „Isten lábát” fogta meg: van egy fantasztikus oktatási köz­pontjuk a Balaton partján, amit most átkeresztelhettek szállodává?- Ez a szállodakomplexum, a Hotel Jutás bárkinek a rendelkezésére áll. Na most abban, hogy most ki és hogy fogta meg az „Isten lábát”, kérem szépen, bizo­nyára benne van az az adottság is, hogy Veszprém közel van a Balatonhoz, egy cso­dálatos környezetben, bakonyi háttérrel. Ennek a kft.-nek további lehetőségei van­nak, tovább társulhat. Itt óriási fejlesztési lehetőségek vannak, és ehhez várjuk a kü­lönféle gazdálkodó szerveket, várjuk azo­kat a partnereket... ■ - Pártokat is?- Természetesen, mindenkit, aki tőkével rendelkezik, és lát az ügyben fantáziát. I- Csakhogy szerintem ott a bökkenő, hogy ezeknek a pártoknak jószerével egy fillérjük sincs, amivel társulhatná-Inak. Nincs tőkéjük. Ön szerint, az a vagyon, amit most ez a kft. megforgat, kizárólag az MSZMP vagyona? Vagy nem? Én élek ugyanis a gyanúpcrrcí, hogy ez az ominózus oktatási központ és a többi nem pusztán a párttagdíjakból jött össze, hanem állami költségvetési támogatásokból is.- Kedves Orosz úr, nagyon érdekes ez a kérdés. Elöljáróban azt mondom rá: nem kell szégyellni azt, ami a párté. A párt nem ingyen jutott hozzá. Ezek nem ilyen kóbor tulajdonok. Ezek, kérem szépen, törvénye­sen kerültek az MSZMP-hez. Ezeket hasz­nosítani kell, méghozzá nyereségorientál­tam■ - Kizárólag az MSZMP részére nyere­ségorientáltan?- Kérem szépen, egyáltalán nem. Az adóban az MSZMP-re is ugyanazok a já­tékszabályok érvényesek: a nyereség után ez a cég is ugyanúgy befizet ötven-egyné­­hány százalékot az államkasszába, mint bármelyik állami vállalat. Ez a köz javát szolgálja. Ami bevétel jön az MSZMP- nek, az mind forrásbővítési lehetőség, hi­szen elnehezednek a párt pénzügyi dolgai. Ez egy forrásbővítő lehetőség - ráadásul ezekből az MSZMP tagsága mint kollektí­va is részesül a különféle MSZMP-tevé­­kenységek során. Voltak ismerőseim, akik úgy szegezték nekem a kérdést, hogy „ej­nye, hát csak nem a pártvagyont akarjátok netán átmenteni, vagy esetleg a kádere­ket?”. ■ - És ön mit válaszolt?- Kérem szépen, szó sincs erről. Ez az MSZMP-nek a vagyoni hányada, amit tisztességes piaci viszonyok között kell működtetni. Nyilván a nemzeti kerékasz­tal majd tovább tárgyal ezekről a kérdé­sekről, és akkor majd ennek megfelelően, a törvényes keretek között, a magunk ré­széről is igazodni fogunk a megváltozott körülményekhez. I- Ha már szóba hozta a politikai egyez­tető tárgyalásokat, nem gondolja, hogy ezzel az MSZMP kész helyzetet teremt a részt vevő felek számára?- Nézze, én azt hiszem, olyan időt élünk, amikor bármit csinál az MSZMP, nagyon sok esetben megkérdőjeleződnek ezek a cselekmények. Korábban azért érte a kritika, mert kihasználatlanok voltak az objektumok. Most megpróbáltunk tenni valamit, hogy legyenek kihasználva - hát most ezért ér a kritika bennünket. Nagyon sok ilyen kapacitás van, és én a magam részéről örülnék, ha ez a példamutatás ­­mert én annak tartom - nagyon sok köve­tőre találna a legkülönfélébb szférákban. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék