168óra, 2000. január-június (12. évfolyam, 1-26. szám)

2000-06-15 / 24. szám

­ L­EVÉLHULLÁS NEMZETI­­CULTURÁUS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA POUT LUI AU AW TITKÁR Mester Ákos főszerkesztő 168 óra TISZTELT FŐSZERKESZTŐ ÚR! A 2000. június 8-án a 168 Órában ró­lam megjelent írás kapcsán szeretnék néhány észrevételt tenni. Az ellenem indult eljárás bírósági szakaszba ért. Ennek kezdete óta követik figyelem­mel az újságírók - többek között a 168 Óra munkatársa is - a meghallgatáso­kat. A legutóbbi lapszámukban megje­lent velem foglalkozó cikk állításaival kapcsolatban Karácsony Ágnes újság­író azonban kísérletet sem tett az egyes vádpontokkal kapcsolatos vélemé­nyem megismerésére. Úgy érzem, ol­vasóik objektív tájékoztatása érdeké­ben korrektebb eljárás lett volna, ha kollégája az én álláspontomról is tájé­kozódik. Bár — hadd fűzzem hozzá — a Kisasszonytól nem szokatlan, hogy négyoldalas dolgozatot ír velem kap­csolatban anélkül, hogy megszólaltat­na. Munkatársa írásának nagy részében az úgynevezett „teleküggyel” foglalko­zik, annak ellenére, hogy lapzártájuk előtt a bíróságon kizárólag a másik vádpontról esett szó. Az újság szer­kesztési elveit figyelembe véve - mely szerint bizonyos időszakonként soro­zatokban foglalkoznak velem -, elkép­zelhetőnek és etikailag kevésbé kifogá­solhatónak tartottam volna, ha a telek­ügyről a bírósági meghallgatások után írnak. Megdöbbenten tapasztaltam, hogy a korábban minden tárgyalási na­pon a teremben ülő Karácsony Ágnes a teleküggyel kapcsolatos meghallgatá­somon már nem kísérte figyelemmel az ügyet. Ez is azt a gondolatot erősíti bennem, hogy nem követi teljes mér­tékben az objektív tudósítás elveit. Ter­mészetesen tisztában vagyok azzal, hogy az újságírónak nem kötelessége cikkében megszólítani. A történtek után pedig úgy látom, hogy az ügy kapcsán már nem is érdemes nyilat­koznom a 168 Órának, illetve Kará­csony Ágnesnek. Mf 2000. június 9. 50 MÉLYEN TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚJR! Állítása szerint Karácsony Ágnes kísérletet sem tett arra, hogy megismerje a bírósági vádpontokkal kapcsolatban az Ön vélemé­nyét. Nos, az első­ bírósági tárgyalás után az Önt gyűrűbe fogó új­ságírók, rádió- és tévériporterek között ott állt Karácsony Ágnes is, aki - a többiekkel együtt - hallotta és tudomásul vette, hogy Ön nem kíván nyilatkozni, csak a bírósági meghallgatása után. Ám föl­kereste az ügyvédjét, dr. Csenterics Ferencet, hogy tájékozódjék a védelem, illetve az Ön álláspontjáról. Csenterics úr közölte, hogy előbb Önnel kell egyeztetnie. Úgy véljük, ez megtörténhetett, hi­szen az ügyvéd röviden nyilatkozott a lapnak. (Szavait megjelenés előtt módja volt ellenőrizni is.) Ennél többet ebben a szituációban nem tehettünk. Ön célszerűbbnek tartotta volna, ha a telekügyről a bírósági meg­hallgatás után írunk. Ám valószínűleg elfeledkezik arról, hogy áp­rilis 27-i számunkban megjelent Önnel az a kétkolumnás interjú, amelyben zavartalanul kifejthette véleményét a Baross-gate néven elhíresült ügyletről, az opciós szerződésekről, illetve arról a meg­győződéséről, hogy politikai okokból keveredett gyanúba. Az Ön ál­tal most kifogásolt írásban ebből az interjúból idéztük vissza saját, korábbi szavait, amelyeket lényegében megismételt a mostani bíró­sági eljárás során. Gondolom, ez korrekt eljárás volt részünkről, és nem hinném, hogy etikailag kifogásolható. Örülök, hogy számon tartja, ott ül-e a bírósági tárgyalóteremben a „Kisasszony”, de arra bizonyára nem gondol, hogy nem csupán ő kíséri figyelemmel az ügyet a 168 Óra részéről. Mostani lapszámunkban - a tárgyalóteremben elhangzottak, il­letve saját információk alapján - igyekszünk összefoglalni mindazt, amit az ügyről tudunk, és úgy látjuk, épp most érkezett el az ideje annak, hogy Ön ismét elmondja lapunknak véleményét, észrevéte­leit vagy akár fenntartásait. Sajnálnánk, ha ezt Ön másképp látná. Tisztelettel üdvözli: HELIKOPTERES KÖRNYEZETSZENNYEZÉS A 22. számukban olvastam a borsodi kisgazdákkal foglalkozó cikkben Nagy Zoltán nyilatkozatát, hogy „helikopterről 50 ezer szórólappal hintettem meg a körzetet”. Nos, ha a szórólapok maguktól - lefelé szállingózván - nem repültek bele a postaládába, úgy az illető úr szép nagy területen tudott szemetet elhelyezni (nem szeméttárolóban), ráadásul erre büszke is. Valószínű, hogy hazánkban a környezetvédelem ügye az ilyen gondolkodás miatt is van a béka feneke alatt. Bárkai Gábor A Tiszántúl legbalgattsabb rádiója Cívis Rádió 220 FftÁfa/perc átr Rádió Cívis Kft. íUk®, Debrecen, Piac u. 28/C. Tel.: (52) 414-277 1­05.5 MHz. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője az »OBSERVER« BUDAPESI MÉDIAFIGYElŐ KM 1084 Budapest, Auróra u. 11. Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744 E-mail: marketing@observer.hu http://www.observer.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék