2000, 2001 (13. évfolyam) november

Szergej Gennagyijevics Nyecsajev: A forradalmár katekizmusa

2000 24,8 százalékát (az összes magyar eredetű 9,4 százalé­kát) adták. Többségük tehát az Egyesült Államok­ban született másod-, harmad- stb. nemzedék köré­ből került ki, esetükben az etnikai identitás határai meglehetősen képlékenyek. Külön kérdés az ameri­kai és az etnikai identitás egymáshoz való viszonya, mely a választási lehetőségek egész skálájával jelle­mezhető. A kutatások azt jelzik, hogy ma az etnikai identitás - legalább is az európai származású fehér né­pesség esetében - önkéntes jellegű, tudati vagy énel­mi választás kérdése, s mint ilyen, helyzetfüggő.4 . 1, bárhogy is értelmezzük a népszámlálási adatokat, bármelyik adatsort tartjuk is mérvadónak, tény, hogy ezek messzemenően befolyá­solják az amerikai etnikai csoportokról alkotott el­képzeléseinket. Nem meglepő, hogy a köznapi szó­használatban főként a származás - meglehetősen fél­reértett, gyakran nagy merészséggel felfelé kerekí­tett - adatai tesznek szert egyre nagyobb népszerű­ségre. Ez nem csupán az „óhazai" politikusok, újság­írók, laikusok megnyilatkozásaira jellemző, hanem az amerikai etnikai csoportok tagjaira is. Ez nem ma­gyar sajátosság, más csoportok is élnek efajta túlzás­sal - egyes vélemények szerint a magyaroknál sokkal merészebben. A kollektív identitás szempontjából ugyanis minden csoport számára fontos a „hányan vagyunk?" kérdése. A létszám ösztönös, de sokkal in­kább tudatos növelésével a kollektív önképet lehet erősíteni. Minél többen vagyunk, annál tekintélye­sebbnek tűnünk, annál jelentősebbnek lehet a „mi" csoportot láttatni. Az etnikai csoportok létszáma köz­vetve a választási harcokban is szerepet játszik. Miu­tán a választási eredményeket gyakran aránylag ke­vés szavazó is befolyásolni tudja, megnövekedett az „etnikai szavazatok" értéke, ezek képviselői, kor­mányzói, polgármesteri székek sorsát dönt(het)ik el. Ezért a politikusok is figyelik a statisztikai hivatal vá­lasztási körzetenkénti kimutatásait. A „származás" kategóriájának bevezetése megvál­toztatta az amerikai etnikai csoportok önképét, s e csoportokról a társadalom egészében kialakult képet. Korábban a népszámlálás visszatükrözte, egyben „szentesítette" az általános, a „hivatalos" fölfogást, miután csak bevándoroltakról és bevándorolt szülők gyermekeiről közölt adatokat, jelezve az asszimiláció gyors és egyenes vonalú lefolyását. 1980 óta megvál­tozott a kép, számszerű adatok jelzik a népesség etni­kai-kulturális sokszínűségét, függetlenül attól, hogy kinek hányad­fokú felmenője volt az, aki Amerika földjére lépett. Az etnikai megnevezések határai A fentiek legfontosabb tanulsága, hogy lehetetlen „amerikai magyarságról" - különösen „1,7 milliós & vír _ tM­SwK ma v Rosszii v dokumencah, biográfijah, isszledova­nyijah, Feniksz, Rosztov-na-Donu, 1996. 43-54.) SZ.Á. Hogy tekintsen a forradalmár önmagára? 1. § A forradalmár megpecsételt sorsú ember. Nincse­nek egyéni érdekei, ügyei, érzelmei, kapcsolatai, tulajdo­na, még neve sincsen. Mindent elnyel benne egyetlen ki­zárólagos érdek, egyetlen gondolat, egyetlen szenvedély -a forradalom. 2. § Lénye mélyén és nemcsak szavalóan, hanem tet­tekben is, megszakított min­den kapcsolatot a polgári rend­del és az egész civilizált világgal, e világ törvényeivel, szo­kásaival, általánosan elismert szabályaival és erkölcsi be­rendezkedésével. Kérlelhetetlen ellensége e világnak, és ha e világban él, csak azért, hogy annál biztosabban szét­rombolja. 3. § A forradalmár megvet minden doktrinerséget és lemond e világ tudományáról, melyet a jövendő nemze­déknek enged át. Csak egyetlen tudományt ismer: a rom­bolás tudományát. Ezért, és csakis ezért, tanulmányozza a mechanikát, a fizikát, a kémiát és olykor az orvostant. Ugyanebből a célból éjjel-nappal tanulmányozza az élő tudományt - az embereket, a jellemeket, a felfogásmódo­kat, a jelenlegi társadalmi rend összes feltételeit minden lehetséges területen. A cél ugyanaz marad, a leggyorsabb és legbiztosabb szétrombolása ennek az ocsmány (poganij) világnak. 4­ § Megveti a közvéleményt. Megveti és gyűlöli a je­lenlegi társadalmi erkölcs minden ösztönzését és megnyil­vánulását. Számára minden erkölcsös, ami elősegíti a for­radalom győzelmét, erkölcstelen és bűnös, ami hátráltat­ja azt. 5. § A forradalmár megpecsételt sorsú ember. Nem is­mer irgalmat az állammal szemben, sem pedig általában a társadalom egész civilizált osztályával szemben, s tőlük sem szabad könyörületet várnia önmaga számára. Közte és köztük élethalálharc folyik, nyíltan vagy burkoltan, de szakadatlanul és engesztelhetetlenül. Hozzá kell magát szoktatnia a kínzások elviseléséhez• 6. § Amilyen kérlelhetetlenül szigorú önmagához, olyan szigorúnak kell lennie mindenki máshoz is. A forra­dalmi ügy kizárólagos és hideg szenvedélyének a gyöngéd­ség, a rokonság, a barátság, a szerelem, a hála minden ellágyító érzését el kell fojtania benne. Csak egyetlen 53 AZ ETNICITÁS ÁRNYALATAI

Next