2000, 2004 (16. évfolyam) május

ŠEVCOVA, LIDIJA: Útban Európától. 1.: a politikai visszarendeződés logikája

Ligyija Sevcova Útban Európától (1) A POLITIKAI VISSZARENDEZŐDÉS LOGIKÁJA ! Hi a demokratikus átmenet általá­nosan elfogadott törvényszerűségeit vesszük ala­pul, akkor a régi keretek forradalmi szétzúzása és a társadalomnak a tekintélyuralmi, illetve totalitá­rius rendből való kiszabadulása után feltétlenül a demokrácia konszolidálódásának kell következ­nie. Oroszország azonban, ismét felborítva ezzel a tudományos sémákat, a kommunizmus összeom­lása és Borisz Jelcin három - az államot, a tulaj­donformákat és a politikai rezsimet megváltozta­tó - forradalma után a tradicionalizmus rendjé­hez kezd visszatérni, még ha más politikai formá­ban is. „Normális" átmeneti társadalmakban a parlamenti választások harmadik ciklusa általá­ban a lezajlott demokratikus átalakulás megszi­lárdítását eredményezi. Oroszországban ezzel szemben a 2003. évi negyedik parlamenti válasz­tások a monopolisztikus-korporatív rend győzel­mét hozták. A reformok tíz esztendeje után Oroszország ugyanabba az állapotba kezd vissza­kerülni, amelyből oly gyötrelmesen igyekezett kitörni a 90-es években. A közelmúlt néhány meghatározó alakja, valamint a jelcini szakasz­ban létrejött mechanizmusok és erők egyelőre nem tűntek el a színről, az oroszországi demok­rácia degenerálódásához azonban már aligha fér­het kétség. T­­­örvényszerű volt-e ez a degenerá­lódás, mi a lényege az új politikai rezsimnek és milyen következményekkel jár majd Oroszor­szágra nézve e rezsim kifejlődése — ezek azok a kérdések, amelyeken megpróbálok eltöprengeni a következőkben. Az új mint visszatérés a régihez Vlagyimir Putyin hatalomra jutásának módja - kinevezték Borisz Jelcin utódjának, majd kine­vezését irányított választások útján legitimálták -bizonyos mértékig már előrevetítette az oroszor­szági demokrácia sorsát. Az, hogy Putyint a jelci­ni szakaszban létrejött realitás­ Stabilizátorának szerepére jelölték ki, önmagában is jelzi, hogy a Kreml politikája ekkor már konzervatív irányba mutatott. Putyin, a Stabilizátor, rákényszerült, hogy az elődjétől örökölt göröngyös politikai terep el­egyengetésének lehetőségeit keresse. Mint új ve­zető láthatólag elég gyorsan felismerte, hogy ezt a terepet a jelcini „bartert" (a kremli hatalmi köz­pont és a gazdaság oligarchikus csoportjai közötti sajátos cserekereskedelmet - a szerk­.) folytatva képtelenség rendezni, kezdett hát áttérni a „haj­tószíj" politikájára, egyszerűbben szólva arra, hogy alárendelje az államnak a gazdaság oligar­chikus szereplőit. A hatalomgyakorlás módszere­inek ilyen módosítása azt jelentette, hogy Putyin a jelcini politikai rezsim megőrzése helyett an­nak lebontásához fogott hozzá. Jelcin köntösét saját méretére és a saját ízlésének megfelelően szabta át. Azok a lépések, amelyeket első elnökségének idején tett - az elnöki „helytartók" intézményé­nek kiépítése, a regionális fegyveres testületek alárendelése a Kremlnek, az oligarchák és a helyi bárók megzabolázása, a független televízió felszá­molása - megalapozták a hatalomgyakorlás új rendjét. Persze, Putyinnak nem sikerülhett né­hány év leforgása alatt Jelcin választásos autókra- 2000 C 5

Next