8 Órai Ujság, 1918. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

ELŐFIZETÉSI ARAK: tgj hír* 3 korona | Negyedtvre 8 korona Égisz évre 32 korona. Egyet szám éra pályaudvarokon ét Ausztriákén IS rillar POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Or. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-UT 3. SZÁM. Telefon : 112-53, 112-54, 112-55. Szorkesztéségi telefon d. a. 4— 7-ig, 3-34 es 110-55 sohasem vártak még lázadozőbb reménységgel, feszültebb kíván­csisággal, mint ezt a mostanit. A karácsony nem volt barátsá­gosabb az idén sem, mint ta­valy, ugyanannyian fáztak és koplaltak a háború által megvi­selt földkerekségen, mint tavaly ilyenkor. De ezen a lucskos szil­veszteri éjszakán, amelyen a ke­serű múlt Ígéretekkel terhes jö­vendőbe fordul, minden terem­tett lelken átrezdül valami bol­dog sejtés: megérzése annak, hogy eljutottunk a megpróbál­tatások és szenvedések határkö­véhez. Minden, ami gyötrelem ós fáj­dalom, az elmúlt esztendő rová­sára esik; seprűn lovagló, ezer­­ránc-arcu, förtelmesen púpos, sikoltó vén banya, kinek gyil­kos tekintete meglopja az ártat­lan gyermek álmát, aki véresre marcangolja, boszorkányos j>rak­­tikáival az özvegyen maradt mater dolorosák vergődő szivét: ez vagy, te hütelen, gonosz és átkozott esztendő; ezerkilenc­­száztizenihét! Megcsaltad az ügész világot, amikor békét és nyugalmat Ígértél, de pergőtüzet és hullahalmokat, rettentő föld­indulásokat, aszályt, ínségei, fa­gyot s a bibliai csapások legször­­nyübb rémeit árasztottad az em­beriségre. Lejárt az órád, pokol i'a.jzatja, vissza kell menned a semmiségbe, amelyből vétettél. Sugárzó arcú hajadon, áldott szépségű ifjú nő lép a távozó nyomába. Minden, ami szemnek és szivnek kedves, minden me­legség, vágy, szépség, nyuga­lom, drága reménység együtt van most ebben a csodálatos tartalomtól terhes varázsigében: ezerkileneszáztizennyolc. Ettől várjuk eltűnt és elfeledett örö­mök szivárványszínű fel ragyo­gásai. Ez váltja meg a világot háború vérÖzönétől, emberi kapzsiság szennyétől, önzés fe­kete lávájától. Minden bizodal­mánk benned van, szépséges és titokzatos szűz, reménynek és örömnek boldog anyja! Születé­sed első reggelére köszöntjük a szilveszteri poharat s bizó vára­kozással; szent áhítattal fogunk tisztelni egy álló esztendeig, va­lómig csak el nem vénhedsz és meg nem csalsz bennünket épen ugv, mint ez éjjelen sárba tapo­sott és megrugdosott, boldogta- 1 - 'ülöd, a régi fekete esz­tendő. Francia gyalogság támadása az olasz fronton KELETI HARCTÉR: Fegyverszünet. OLASZ HARCTÉR: Tegnap délután francia gyalogság heves tüzérségi és aknavető előkészítés után megtámadta a Monté Tómban lévő állásainkat Nehéz küzdelem után sikerült az ellenségnek egyes helyeken árkainkba benyomulni. Ellenintézkedéseink folyamatban vannak. A többi arevouaiszakiis/.okcm sokhelyütt élénk tüzérségi tevé­kenység. A vezérkar főnöke, A német nagyvezérkar mai Jelentése NYUGATI HARCTÉR: Kupprecht trónörökös hadesoportja: Angol osztagok a Boesinghe—Stadeni vasúttól északra erős tűz védelme alatt előretörtek. Tölesérvédő legénységünk visszavetette őket és néhány foglyot ejtett. Becelaere-nél az ellenség a nap folya­mán fokozta a tüzérségi tüzet, jíulluchnál és Lensnél heves aknahar­­eok folytak. Graincourttól délre egy ellenséges előretörést közelharc­ban visszavetettünk. Hannoveri, oldenburgi és braunschwelgei kö­telékekhez tartozó rohamcsapataink gondosan előkészített támadás­sal hatalmukba kerítették Mareoiug-tól délre az elül lévő angol ár­kokat. Rajnai zászlóaljak Vacquerie-től délre rohammal elfoglalták az angol állás egyes részeit. Az ellenség nagy veszteséggel járó töbti ellentámadás után az elvesztett területei részben visszafoglalta. Fog­lyokban tíz tisztet és 365 főnyi legénységet szállítottunk be. A német trónörökös had csoport] a: A Maas nyugati partján és Öntéstől kétoldalt fokozott tüzér­ségi tevékenység. Albert württembergi herecg hadesoportja: A Maas magaslatokon folyt felderítő csatározásokban néháuy franciát elfogtunk. A Mosei nyugati partján a tűz fokozódott. KELETI HARCTÉR: Semmi újság. ’i •' A Vardar és a Dóiran tó között élénk volt a tüzérségi tevé­kenység. OLASZ HARCVONAL: A Tómba hegyháton a heves tüzérségi és akuaharcuk egész napem át tartottak. Délután francia gyalogság támadott és benyo­mult a Tomba-állás egyes részeibe. LUDENDORFF, első felszállás in et-tor. Miért csapták eí Jellicoet! A német hadihajók fölénye — Bécsi munkatársunk teleíonjelentósc — Becs, december 31. Géniből táviratozzak: Jellicoe tengernagy felmentése kapcsán londoni újságok megírják, hogy távozásának egyik oka az angol gyorscirkálóknak az ujtipusn német hadihajókkal szemben mutatkozó sajnálatos tehetetlensége volt. Jellicoenak menesztése al­kalmából azt is szemére vetik, hogy a feltalálókat, akik nála jelent­keztek, mind elkedvetlenítette. M. N. Az egységes pártalakitás elhalasztása Bécsi munkatársunk telcfonjelentése Becs, december 31. A magyar miniszterelnök pártala­­kitási terve, amelyet itteni politikai körök ie figyelemmel kísérnek, kitü­nően értesült helyről való informá­cióin szerint egvelöre halasztást szenved. A terv megvalósítása 1 elé olyan nehéz,ségek torlódtak, hogy Wclcerh Sándor az egységes kor­­iná irt párt megalakítására vonatko­zó fölhívását csak január közepén fogja. megtenni, még pedig az eddi­gi *térvek •••>•. a képviselőhöz ülésén. M. Naeher Sonniric lapja a béke elleti Bécsi munkatársunk telefon jelentése Becs, december 31. Luganóból táviratozzak: Az egész olasz sajtó tovább is hallgatással mellőzi cd a brasztlitovszki bókeiár­­gyalási s csak Sonnino lápja, a Gi­­ornale d’Italia emlékezeti meg róla tegnap először, amennyiben választ ad a Brosztlitovsv.kból a, hadviselő felekhez intézett felszólításra. — Franciaország nevében — mondja, a lap — Pichon már felelt a központi hatalmak uj kísérletére, amelyek az emberi társadalomból kirekesztve most játsszák ki utolsó ütőkártyájukat. Csak az igazságos­ság és a jog győzelme kozhatja meg a békét. A központi hatalmak vissza akarnak térni a status quo anie-hoz, hogy uj eröro kapva, meg­­ismételjók hóditó hadjáratukat. Ez­zel azonban Olaszország és Fran­ciaország minden erejükkel szembe­helyezkednek. Olaszország nőm fog hozzájárulni olyan békéhez, amely nem váltja valóra az ö szent, nemzeti aspirációit. ál. Naeher. Angol papok a hadköteiazen* ség alléi* Bécsi munkatársunk telefon jelentése Becs, december 31. Hágából táviratozzak: A Times jelentóso szerint a uielbouruei és a sidneyi papság ellenző állásfoglalá­sa nagy mértékben hozzájárult nü­­lioz, hogy Ausztráliában az általá­nos hadkötelezettséget elvetették. M, N, ' ' wr Egyes szám ára 10 fillér, iw 8 '-.. A ne] . , Kedd, IV. évfolyam, írsz: . ; ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék