8 Órai Ujság, 1918. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: tgy hír* 3 korona | Negyedévre 8 korona Égisz évre 32 korona. Egyet szám éra pályaudvarokon ét Ausztriákon IS fillar 8 POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL ' ' wr Egyes szám ára 10 fillér, in ■ . '­.. A nev . , Kedd, IV. évfolyam, írsz. . Szerkesztőség és kiadóhivatal. BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-ÚT 3. SZÁM. Telefon : 112-53, 112-54, 112-55. Szerkesztőségi telefon d. a. 4- 7-ig, 3-34 és 110-55 sohasem vártak még lázadozóbb reménységgel, feszültebb kíván­csisággal, mint ezt a mostanit. A karácsony nem volt barátsá­gosabb az idén sem, mint ta­valy, ugyanannyian fáztak és koplaltak a háború által megvi­selt földkerekségen, mint tavaly ilyenkor. De ezen a lucskos szil­veszteri éjszakán, amelyen a ke­serű múlt ígéretekkel terhes jö­vendőbe fordul, minden terem­tett lelken átrezdül valami bol­dog sejtés, megérzése annak, hogy eljutottunk a megpróbál­tatások és szenvedések határkö­véhez. Minden, ami gyötrelem és fáj­dalom, az elmúlt esztendő rová­sára esik; seprűn lovagló, ezer­­ránc-arcu, förtelmesen púpos, sikoltó vén banya, kinek gyil­kos tekintete meglopja az ártat­lan gyermek álmát, aki véresre marcangolja, boszorkányos j­rak­­tikáival az özvegyen maradt mater dolorosok vergődő szivét: ez vagy, te hittelen, gonosz és átkozott esztendő, ezerkilenc­­száztizen­hét! Megcsaltad az egész világot, amikor békét és nyugalmat ígértél, de pergőtüzet és hullahalmokat, rettentő föld­indulásokat, aszályt, ínséget, fa­gyot s a bibliai csapások legször­­nyűbb rémeit árasztottad az em­beriségre. Lejárt az órád, pokol i­a­jzatja, vissza kell menned a semmiségbe, amelyből vétettél. Sugárzó arcú hajadon, áldott szépségű ifjú nő lép a távozó nyomába. Minden, ami szemnek és szívnek kedves, minden me­legség, vágy, szépség, nyuga­lom, drága reménység együtt van most ebben a csodálatos tartalomtól terhes varázsigében: ezerkilencszáztizennyolc. Ettől várjuk eltűnt és elfeledett örö­mök szivárványszínű fel­ragyo­gásái. Ez váltja meg a világot háború vérözönétől, emberi kapzsiság szennyétől, önzés fe­kete lávájától. Minden bizodal­munk benned van, szépséges és titokzatos szűz, reménynek és örömnek boldog anyja! Születé­sed első reggelére köszöntjük a szilveszteri poharat s bizó vára­kozással, szent áhítattal fogunk tisztelni egy álló esztendeig, va­lamig csak el nem vénhedsz és meg nem csalsz bennünket épen ugy, mint ez éjjelen sárba tapo­sott és megrugdosott, boldogta- f -­­ülöd, a régi fekete esz­tendő. Francia gyalogság támadása az olasz fronton KELETI HARCTÉR: Fegyverszünet, OLASZ HARCTÉR: Tegnap délután francia gyalogság heves tüzérségi és aknavető előkészítés után megtámadta a Monte Tómban lévő állásainkat Nehéz küzdelem után sikerült az ellenségnek egyes helyeken árkainkba benyomulni. Ellenintézkedéseink folyamatban vannak. A többi arevonatszaki­sz.okem sokhelyütt élénk tüzérségi tevé­kenység. A vezérkar főnöke. A német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: Rupprecht trónörökös hadcsoportja. Angol osztagok a Boesinghe—Stadenn vasúttól északra erős tűz védelme alatt előretörtek. Tölcsérvédő legénységünk visszavetette őket és néhány foglyot ejtett. Becelaere-nél az ellenség a nap folya­mán fokozta a tüzérségi tüzet, Gtulluchnál és Lensnél heves aknahar­­cok folytak. Graincourttól délre egy ellenséges előretörést közelharc­ban visszavetettünk. Hannoveri, oldenburgi és braunschweigei kö­telékekhez tartozó rohamcsapataink gondosan előkészített támadás­sal hatalmukba kerítették Marcoing-tól délre az elül lévő angol ár­kokat. Rajnai zászlóaljak Vacquerie-től délre rohammal elfoglalták az angol állás egyes részeit. Az ellenség nagy veszteséggel járó többi ellentámadás után az elvesztett területet részben visszafoglalta. Fog­lyokban tíz tisztet és 365 főnyi legénységet szállítottunk be. A német trónörökös had­csoportj­a: A Maas nyugati partján és Öntéstől kétoldalt fokozott tüzér­ségi tevékenység. Albert württembergi herceg hadcsoportja: A Maas magaslatokon folyt felderítő csatározásokban néhány franciát elfogtunk. A Mosei nyugati partján a tűz fokozódott. KELETI HARCTÉR: Semmi újság. ’­ •' A Vardar és a Derran tó között élénk volt a tüzérségi tevé­kenység. OLASZ HARCVONAL: A Tomba hegyháton a heves tüzérségi és aknaharcok egész napom át tartottak. Délután francia gyalogság támadott és benyo­mult a Tomba-állás egyes részeibe. LUDENDORFF, első felszállás in et­tor. Miért csapták el Jellicoet! A német hadihajók fölénye — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, december 31. Génfből táviratoztak. Jellicoe tengernagy felmentése kapcsán londoni újságok megírják, hogy távozásának egyik oka az angol gyorscirkálóknak az újtípusú német hadihajókkal szemben mutatkozó sajnálatos tehetetlensége volt. Jellicoenak menesztése al­kalmából azt is szemére vetik, hogy a feltalálókat, akik nála jelent­keztek, mind elkedvetlenítette. M. N. Az egységes pártalakítás elhalasztása Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, december 31. A magyar miniszterelnök pártala­­kítási terve, amelyet itteni politikai körök ie figyelemmel kísérnek, kitű­nően értesült helyről való informá­ciómn szerint egyelőre halasztást szenved. A terv megvalósítása­­ elé olyan nehéz­ségek torlódtak, hogy Wek­erl Sándor az egységes kor­­m­á­nrt párt megalakítására vonatko­zó fölhívását csak január közepén fogja­ megtenni, még­pedig az eddi­gi­­tervek •••••, a képviselőhöz ülésén. M. Naeder Sonninio lapja a béke elleni Bécsi munkatársunk telefon jelentése Bécs, december 31. Luganóból táviratoztak. Az egész olasz sajtó tovább is hallgatással mellőzi ed a brasztlitovszki béketár­­gyalást s csak Sonnino lapja, a Gi­­ornale d’Italia emlékezett meg róla tegnap először, amennyiben választ ad a Brosztlitovso­kból a, hadviselő felekhez intézett felszólításra. — Franciaország nevében — mondja, a lap — Pichon már felelt a központi hatalmak új kísérletére, amelyek az emberi társadalomból kirekesztve most játsszák ki utolsó ütőkártyájukat. Csak az igazságos­ság és a jog győzelme hozhatja meg a békét. A központi hatalmak vissza akarnak térni a status quo an­e-hoz, hogy új erőre kapva, meg­­ismételjék hódító hadjáratukat. Ez­zel azonban Olaszország és Fran­ciaország minden erejükkel szembe­helyezkednek. Olaszország nem fog hozzájárulni olyan békéhez, amely nem váltja valóra az ő szent, nemzeti aspirációit, ál. Naeher. Angol papok a hadkötelüzent ség alléi* Bécsi munkatársunk telefon jelentése Bécs, december 31. Hágából táviratoztak. A Times jelentése szerint a mielbournei és a sidneyi papság ellenző állásfoglalá­sa nagy mértékben hozzájárult ah­­h­oz, hogy Ausztráliában az általá­nos hadkötelezettséget elvetették. M. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék