8 Órai Ujság, 1918. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1918-02-01 / 27. szám

A megértés politikáját hirdette mai bemutat­kozása alkalmával az új kor­mány feje. A megértés az alapja annak a nemzeti programoinak, amely Magyarország politikai kiépítése mellett közgazdasági életünknek a világkereskedelem­be való bekapcsolását tűzte ki célul. Wekerle programmjához Tisza István adott visszhangot, aki a maga széles látókörű politikájá­val méltányolni akarta Wekerle kormányzati terveinek nagy kon­cepcióját. A nemzet nagy meg-­­nyugvással fogja tudomásul venni, hogy a békére való átme­net munkájának harmóniája ki­alakulóban van, ami egyaránt múlik a kormányképes baloldali pártok szervezkedésén, de múlik a parlamenti ellenzék komoly magatartásán is. Tisza beszédé­ből annak a biztosítását olvassuk ki, hogy a munkapárt meg fogja adni az állam fentartásához szükséges eszközöket, sőt a leg­több kérdésben támogatja is a kormányt, ha viszont garanciát­­kap arra, hogy kontroverz kér­dések kiélesítésével a helyzet nem tétezik lehetetlenné. Amikor­ ilyen komoly és be­csületes ajánla­t fekszik a kor­mány előtt, nem lehet elzárkózni ama gondolat elől, hogy a poli­tikai helyzet szanálása tisztán "W­ekerlének és pártjának továb­bi elhatározásától függ, amely­­lyel a képviselőház munkájának harmóniáját biztosíthatják. Kll hinni egy olyan megoldás lehe­tőségében,­­amely Wekerlének is, Tiszának is, végül pedig a nem­zeti fejlődés irányának is kon­­veniál. A demokratikus elemek­nek a kormányzatba való bevo­nása elkerülhetetlen következmé­nye a nagy időknek, amelyekben élünk, viszont sohasem lehetett nagyobb szükség a nemzet faj­­fentartó erejének hangsúlyozá­sára, mint éppen most, a szétda­­raboló törekvések kereszttüzében. A második ezredév politikailag helyes megalapozása tehát oly ér­dek, amit a képviselőház min­den­ oldalán teljes egészében mél­tányolnak s amelynek sikeres szolgálata csak a kölcsönös meg­értésen alapulhat. gr Egyes OI&U­jSáG ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egy hóra 3 korona.­­ Negyedévre 8 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szám ára pályaudvarokon és Ausztriában 12 fillér POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTAN-ÚT 3. SZÁM Telefon : 112-53, 112-54, 112-55. Szerkesztőségi telefon d. n. 4-7-ig: 3-34 és 110-53. Páris légi bombázása Meghiúsult új olasz támadás a német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: A harci tevékenység az arcvonal különböző helyein tüzérségi és aknavető harcokra szorítkozott. Karácsony estéjén és január hónap folyamán ellenfeleink re­pülői figyelmeztetésünk ellenére ismételten megtámadták a hadmű­veleti területen kívül fekvő nyílt német városokat. Védő­ rendszabá­lyaink folytán nevezetesebb veszteség vagy kár nem történt. Meg­torlásul a január 31-ére virradó éjjel végrehajtottuk az első tervszerű légi támadást Páris ellen, amelyre 14.000 kilogramm bombát dobtunk le OLASZ HARCTÉR: Asiagotól délnyugatra tü­zelégtekben meghiúsult egy olasz tá­madás. Asiago és a Brenta között a tüzérségi tevékenység élénk volt. Az osztrák-magyar csapatok által a legutóbbi harcokban ejtett fog­­lyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legénységre emelkedett. A többi harctéren nincs újság. LUDENDORFF, első főszállásmester. Vezérkarunk mai jelentése Asiagotól délnyugatra visszavertünk egy ellenséges előretö­rést. Az asiagoi fensik keleti részén a harci tevékenység élénk tüzér­ségi harcokra szorítkozott. A legutolsó harcokban ejtett foglyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legénységre emelkedett. A vezérkar főnöke. . . XerenszK­­eiSeüHüSüi! szemez ! * * — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31. Stockholmból táviratoztak. Lenin a szovjetek kongresszusán kijelentette, hogy a szov­jetek hatalmi állása még soha nem volt olyan kritikus, mint ma. Az ellenforradalom mindenfelé fölüti a fejét. Lenin azt is közölte, hogy hírt kapott arról, hogy Kerenszki Tula közelében erős ellenforradalmi sereget szervez. Breitner :­ A londoni átérés légi támadás — Berlini munkatársunk távirata — • Berlin, január 31. Hágából táviratoztak. Londoni jelentés szerint az angol főváros legutóbbi bombázása az eddigi légi támadások közül a leghevesebb volt. A támadásnak gyönyörű holdvilágos idő kedvezett. Rövid szünetekkel öt órán át hullottak a bom­bák a városra; a védőütegek és a gép­fegyverek szakadatlanul működtek. A bombázás egyes periódusai különböző hosszúak voltak; volt olyan is, amely harminc percig tartott egyfolytában.J . Breitner E. Llyd­t George válaszol a központi hatalmaknak — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31.– Zürichből táviratozzék. A Daily Mail azt írja, hogy Ll­o­y­d George az antant ne­vében legközelebb, valószínűleg még február első napjaiban, egysé­ges választ ad a német és magyar­osztrák kormányok nyilatkozataira Breitner­­. Az angol kormány tagjai Parisban — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31. (Génfből táviratoztak. Az angol kormány tagjait, ak­ik az antantkonferenciáért Parisba érkeztek, a Gare St. Lazarren Cle­­menceau fogadta. Szerdán a szövet­séges kom­ányelnökök megtartot­ták első konferenciájukat. Breitner E. Thomas — Clémenceau ellen — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, január 31. G­e­n­f­b­ő­l táviratozzék. T­h­o­m­a­s francia szocialista vezér Bordeauxban egy népgyűlé­­sen rendkívül h­eves támadást inté­zett Clemenceau bel- és külpoliti­kája ellen. Különösen élesen kriti­zálta a francia kormánynak a ma­gyar-osztrák monarchia nemzetisé­geivel szemben elfoglalt álláspont­ját. Breitner E. '' ' J.p:ÍRi tengerészkatonák Vladivosztokban Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, január 11. Rotterdami távirat szerint a Mor­­ning Post azt jelenti, hogy a vladi­­vosztoki kikötőben­ horgonyzó ja­­páni hadihajók tengerészeket tettek partra, akik a japáni konzulátust és több japánt telepet megszállottak. __­ M. N. Az orosz-rom­áns diplomáciai viszony megszakítása Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, január 31. Baseli távirat szerint a Daily Mail Jessyból azt jelenti hogy a román kormány január 29 én noti­­fikálta az Oroszországgal való di­­lomáciai összeköttetés megszíí­­á­­sát. M. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék