8 Órai Ujság, 1918. március (4. évfolyam, 51-77. szám)

1918-03-01 / 51. szám

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 3 korona. | Negyedévre 8 korona. E'rész évre 32 korona. Egyes szám ára pályaodvarokon és Ausztriában 12 fillér POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHME0 SZULTÁN-UT 3. SZÁM Telelőn : U2-&J, 118-04,. 112-53. Szerkesztőségi telefon d. u. 4-7-ig: 3-34 t; 110-56. A nemzetiségi kérdést feszegeit' Székely Fe­renc a választójogi bizottság ülésén. Szégyeljük magunkat azokért a szavakért, amiket el­mondott. Utó végre magyar kép­viselő, volt igazságügy-miniszter még sem beszélhet ,a Mihályi Ti­vadar gondolati készletével, még akkor sem, ha szava oly édeske­veset nyom h latban, mint a rég füstre tett magántudósnak, Szé­kely Ferencnek egyéni' okosko­dása. Nincs ennek az okoskodásnak egy szemernyi igazsága és ereje. Székely Ferencnek azzal az ér­velésével, hogy nem igyekez­tünk a'nemzetiségeket megelé­gedett helyzetbe hozni, kérdést szegezünk szembe: hát vájjon ők akarnak-e tudni a velünk való békességéé megelégedés­ről? Azt panaszolja Székely Fe­renc, hogy nem elég ambícióval tanuljuk meg a nemzetiségi nyelveket De hát a világnak me­lyik politikai közösségében szo­kás a bevándorolt idegenajku polgárság nyelvét megtanulni m az államfenntartó ős nép kul­túráját nemzet iségi , érdekből megnyirbálni? Nem igaz, hogy kizártuk a nemzetiségeket az ál­lami hivatalokból. Eliutnak ők, ha akarnak, a birói, katonai és köztisztyiseiői pálya legirigyel­tebb polcaira, ám seivesebben mennek a szabad foglalkozások után, mert ott szabadabban szol­gálhatják az államétól elváló, külön egyéni és faji érdekeiket. Hogy a világháború nem ingatta rneg őket a haza iránti hűségük­ben? Jobb erről nem beszélnil Erdély rémnapjaiból vér és bűn szennyétől piszkos emlékeket tudnánk erre a ^kijelentésre. Szégyen, hogy magyar képvi­selő ilyen ántánt-szellemü be­szédet mondhatott el nyilváno­san. Sokkal kisebb pont bár Szé­kely Ferenc, hogy szava a leg­csekélyebb mértékben is befo­lyásolhatná a magyar közvéle­ményt, de az ellenséges külföl­dön uj tápot fog nyerni e sza­vakból az a hazug rágalom, hogy itt Magyarországon fi nemzeti­ségek csakugyan egy zsarnoki hajlamú, szabadsággyülölő faj hatalmi tobzódásának járma alatt görnyednek. Ez pedig olyan vaskos valótlanság, amit Székely Ferenc a maga egész súlyában át sem tud gondolni. Az orosz békedelegáció Breszt-Utovszkban Trocke nem Jelent meg Breszt-Litovszk, február 28. (M. T. í.) Az orosz küldöttség ma délután a béketárgyalások újból való megkezdésére Bresztlltovszkba érkezik. Tagjai a következők: Szo­kó 1 n i k o v, a küldöttség vezetője, Petrovszki belügyminisz­ter, Csicserin és Karachau, a belügyminiszter segédet, Joffe, Alex ej ev, a földművelésügyi miniszter segéde, Alivá­­t e r tengernagy, az admiralitás részéről, Danii o v, A d a s z k i és Lipszki a vezérkar képviseletében, valamint Tereterko­­vics, úgyszintén titkárok és gyorsírók megfelelő számban. Velencét bombáztuk A Piave-arevoual egyes szakaszain fokozódott a tüzérségi te­vékenység, Innsbruck nyílt városának az olaszok által való bombázásának megtorlásául repülőgéprajaink február 27-ének éjjelén Velence hadi­kikötő vasúti állomásait és katonai telepeit bombázták és ez alkalom­mal számos, határozottan felismerhető találatot értek el, amelyek tüzet okoztak. A vezérkar főnöke. A német nagyvezérkar mai Jelentése NYUGATI HARCTÉR: Az angolok felderítő tevékenységüket az arevonal számos he­lyén folytatták. Éjjel a Houthoulster-erdőben és a Scarpetól északra heves tüzhatás ntán nagy erőkkel törtek előre. Közelharcban és el­lentámadással visszavertük őket. Avocourt és Les Eparges mellett eredményes vállalkozásnak huszonhét foglyot eredményezett. KELETI HARCTÉR: A hadműveletek tovább folynak. Esztlandban a 4. észt ezred is paranscnokságuuk alá helyezkedett az országban portyázó bandák le­küzdésére. Minszkben 2000 géppuskát és 50.000 fegyvert zsákmá­nyoltunk. A többi harctereken nincs újság. ’ LUDENDORFF, első főszállásraesler. Az fintdnt oúrio a német offenzívat — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, február 28. A svájci határról érkezett jelentés szerint a Reuter -iroda a francia frontról a következőket közli: — Az idő előrehaladtával a német offenziva valószínűsége nap­­ról-napra erősödik. A franciák a front valamennyi szakaszán felké­szülten várják az ellenség támadását. A francia, nemkülönben az an­gol vonalak mögött a télen át serény készülődés folyt. Ezer meg ezer kilométernyi lövészárkokat ástak és drótakadályokat állítottak fel. Tüzérséget és lőszert hihetetlen mennyiségben helyeztek készenlétbe. A hadsereg kitűnő állapotban vau és várja az offenzivát, amire sokkal jobban felkészült, mint eddig bármikor. M. N. A román béketárgyalások titkossága Bécsi munkatársunk telefonjeléntést Bécs, február 28. Mint a berlini Yossisehc Zeitung jelenti, a központi hatalmak és Románia béketárgyalásai titkosak, minthogy a nyilvános tárgyalás Breszilitovszkban kudarcot vallott, M. N. A szerb szkupstinna megnyitása Bécsi munkatársunk telefonjelentésa Bécs, február 28. Bemből táviratozzék, hogy a szerb szkupsíinát Korfuban hétfőn harminc képviselő jelenlétében meg­nyitották. A kormányt a Matin ér­tesülése szerint uj miniszterek be­vonásával koalíciós kabinetté ala­kítják; át. M. N. Zavargások Írországban Rotterdam, február 27. A Times dublini tudósítója írja: A leplezetlen valóság az, hogy Clark, Slvigó, Roscommon és Mayó grófságok népe már nem veszi figyelembe a király parancsait Clark némely vidékén minden nap történnek összeütközések rendőrök s ipari és mezei munkások között Minden nap vágnak el táviródróto­­kat, fektetnek fatörzseket az utak­ra, hogy a katonaság és a rendőr­ség mozgását megakadályozzák. A nyugati grófságokban minden nap megtörténik, hogy a tanyákon le­foglalják a készleteket az ír köz­társaság nevében. Lynch, aki a sinnfeiuek élelmiszerosztójának mondja magát, megakadályozta Dublinban, hogy Angliába kivigye­nek sertéseket és nyíltan kijelen­tette, hogy a sinnfeinek teljesen megszüntetik a húskivitelt A tudó­sító korholja a hatóságokat lanyha magatartásukért és azt ktezi, hogy a rendőrség és a katonaság paran­csot kapott a néppel való összeüt­közés kerülésére Osztrák politikusok a királynál i Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, február 28. Politikai körökben azt beszélik, hogy az ellenzéki -pártok vezérei tegnap kihallgatásuk alkalmával részletesen megokolták a király előtt magatartásukat és behatóan ismertették álláspontjukat. Stanek és Tusar cseh vezérek kihallgatása fél-félóra hosszat tartott, Korosec délszláv képviselő pedig húsz percig időzött a királynál. Cseh és dél­szláv politikusok kijelentése sze­rint a helyzet nem változott. M. N. . rtb. * \ fi k ­­, ' \ I/; mr Egyes szánt ára 10 fillér- ' ^á:ÍÍlrL-*^' f­­... ——— —mrawBv—a,a——-ma— S%m Q te & r a js iö

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék