8 Órai Ujság, 1918. március (4. évfolyam, 51-77. szám)

1918-03-01 / 51. szám

. stb. * \ fi­k - , '\ I/; mr Egyes szánt ára 10 fillér- ' ^a:fik­L-*^' f- ... ————mrawBv—a,a——-ma— S%m Q te&rassie ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 3 korona.­­ Negyedévre 8 korona. E­ rész évre 32 korona. Egyes szám ára pályaudvarokon és Ausztriában 12 fillér POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-ÚT 3. SZÁM Telefon : 02-01, 118-04,­ 112-53. Szerkesztőségi telefon d. u. 4-7-ig: 3-34­­; 110-56. A nemzetiségi kérdést feszegeti­ Székely Fe­renc a választójogi bizottság ülésén. Szégyeljük magunkat azokért a szavakért, amiket el­mondott. Utó végre magyar kép­viselő, volt igazságügy-miniszter még­sem beszélhet ,a Mihályi Ti­vadar gondolati készletével, még akkor sem, ha szava oly édeske­veset nyom a latban, mint a rég füstre tett magántudósnak, Szé­kely Ferencnek egyéni­ okosko­dása. Nincs ennek az okoskodásnak egy szemernyi igazsága és ereje. Székely Ferencnek azzal az ér­velésével, hogy nem igyekez­tünk a­ nemzetiségeket megelé­gedett helyzetbe hozni, kérdést szegezünk szembe: hát vájjon ők akarnak-e tudni a velünk való békességes megelégedés­ről? Azt panaszolja Székely Fe­renc, hogy nem elég ambícióval tanuljuk meg a nemzetiségi nyelveket De hát a világnak me­lyik politikai közösségében szo­kás a bevándorolt idegenajkú polgárság nyelvét megtanulni , az államfenntartó és nép kul­túráját nemzet­iségi , érdekből megnyirbálni? Nem igaz, hogy kizártuk a nemzetiségeket az ál­lami hivatalokból. Eljutnak ők, ha akarnak, a birói, katonai és köztisztviselői pálya legirigyel­tebb polcaira, ám szlvesebben mennek a szabad foglalkozások után, mert ott szabadabban szol­gálhatják az államétól elváló, külön egyéni és faji érdekeiket. Hogy a világháború nem ingatta m­eg őket a haza iránti hűségük­ben? Jobb erről nem beszélni. Erdély rémnapjaiból vér és bűn szennyétől piszkos emlékeket tudnánk erre a­­kijelentésre. Szégyen, hogy magyar képvi­selő ilyen ántant-szellemű be­szédet mondhatott el nyilváno­san. Sokkal kisebb pont bár Szé­kely Ferenc, hogy szava a leg­csekélyebb mértékben is befo­lyásolhatná a magyar közvéle­ményt, de az ellenséges külföl­dön új tápot fog nyerni e sza­vakból az a hazug rágalom, hogy itt Magyarországon is nemzeti­ségek csakugyan egy zsarnoki hajlamú, szabadsággyűlölő faj hatalmi tobzódásának járma alatt görnyednek. Ez pedig olyan vaskos valótlanság, amit Székely Ferenc a maga egész súlyában át sem tud gondolni. Az orosz békedelegáció Breszt-Utovszkban Trocke nem jelent meg Breszt-Litovszk, február 28. (M. T. I.) Az orosz küldöttség ma délután a béketárgyalások újból való megkezdésére Bresztu­tovszkba érkezik. Tagjai a következők: Szo­ka­­­n­i­k­o­v, a küldöttség vezetője, Petrovszki belügyminisz­ter, Csicserin és Karad­an, a belügyminiszter segédei, Joffe, Alex­ej­ev, a földművelésügyi miniszter segéde, Alivá­­t­e­r tengernagy, az admiralitás részéről, Danis­o­v, A­d­a­s­z­k­i és Lipszki a vezérkar képviseletében, valamint Tereterko­­vics, úgyszintén titkárok és gyorsírók megfelelő számban. Velencét bombázták A Piave-arcvonal egyes szakaszain fokozódott a tüzérségi te­vékenység, Innsbruck nyílt városának az olaszok által való bombázásának megtorlásául repülőgéprajaink február 27-ének éjjelén Velence hadi­kikötő vasúti állomásait és katonai telepeit bombázták és ez alkalom­mal számos, határozottan felismerhető találatot értek el, amelyek tüzet okoztak. A vezérkar főnöke. A német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: Az angolok felderítő tevékenységüket az arcvonal számos he­lyén folytatták. Éjjel a Houthoulster-erdőben és a Scarpetól északra heves tűzhatás után nagy erőkkel törtek előre. Közelharcban és el­lentámadással visszavertük őket. Avocourt és Les Eparges mellett eredményes vállalkozásnak huszonhét foglyot eredményezett. KELETI HARCTÉR: A hadműveletek tovább folynak. Esztlandban a 4. észt ezred is paranscnokságunk alá helyezkedett az országban portyázó bandák le­küzdésére. Minszkben 2000 géppuskát és 50.000 fegyvert zsákmá­nyoltunk. A többi harctereken nincs újság. ’ LUDENDORFF, első főszállásroester. Az finteint oario a német offenzívát — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, február 28. A svájci határról érkezett jelentés szerint a Reuter -iroda a francia frontról a következőket közli: — Az idő előrehaladtával a német offenzíva valószínűsége nap­­ról-napra erősödik. A franciák a front valamennyi szakaszán felké­szülten várják az ellenség támadását. A francia, nemkülönben az an­gol vonalak mögött a télen át serény készülődés folyt. Ezer meg ezer kilométernyi lövészárkokat ástak és drótakadályokat állítottak fel. Tüzérséget és lőszert hihetetlen mennyiségben helyeztek készenlétbe. A hadsereg kitűnő állapotban van és várja az offenzívát, amire sokkal jobban felkészült, mint eddig bármikor.M. N. A román béketárgyalások titkossága Bécsi munkatársunk telefonjelentést Bécs, február 28. Mint a berlini Vossische Zeitung jelenti, a központi hatalmak és Románia béketárgyalásai titkosak, minthogy a nyilvános tárgyalás Breszilitovszkban kudarcot vallott. M. N. A szerb szkupstvi­a megnyitása Bécsi munkatársunk telefonjelentésa Bécs, február 28. Bemből táviratozzék, hogy a szerb szkupstinát Korfuban hétfőn harminc képviselő jelenlétében meg­nyitották. A kormányt a Matin ér­tesülése szerint új miniszterek be­vonásával koalíciós kabinetté ala­kítják­ át. M. N. Zavargások Írországban Rotterdam, február 27. A Times dublini tudósítója írja: A leplezetlen valóság az, hogy Clark, Slinge, Roscommon és Mayo grófságok népe már nem veszi figyelembe a király parancsait Clark némely vidékén minden nap történnek összeütközések rendőrök s ipari és mezei munkások között Minden nap vágnak el táviródróto­­kat, fektetnek fatörzseket az utak­ra, hogy a katonaság és a rendőr­ség mozgását megakadályozzák. A nyugati grófságokban minden nap megtörténik, hogy a tanyákon le­foglalják a készleteket az ír köz­társaság nevében. Lynch, aki a sinnjeinek élelmiszerosztójának mondja magát, megakadályozta Dublinban, hogy Angliába kivigye­nek sertéseket és nyíltan kijelen­tette, hogy a sinnfeinek teljesen megszüntetik a húskivitelt A tudó­sító korholja a hatóságokat lanyha magatartásukért és azt ktezi, hogy a rendőrség és a katonaság paran­csot kapott a néppel való összeüt­közés kerülésére Osztrák politikusok a királynál­­ Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, február 28. Politikai körökben azt beszélik, hogy az ellenzéki­­pártok vezérei tegnap kihallgatásuk alkalmával részletesen megokolták a király előtt magatartásukat és behatóan ismertették álláspontjukat. Stanek és Tusar cseh vezérek kihallgatása fél-félóra hosszat tartott, Korosec délszláv képviselő pedig húsz percig időzött a királynál. Cseh és dél­szláv politikusok kijelentése sze­rint a helyzet nem változott. M. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék