8 Órai Ujság, 1918. április (4. évfolyam, 79-101. szám)

1918-04-03 / 79. szám

8* • X tr^* ‘ ( -A JS r ’ Wda, ELŐFIZETÉ­I ÁRAK: 1 EJT H»51« 3 korona.­­ Negyedévre 8 korona. Egén ivre 32 korona. Egyed szem éra 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNY­ EMIL Szerkesztő»61 év kiadóhivatal­­ BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-ÚT 3. SZÁM Telefon: József 105-00, József 105-01, József 105-02. -Szerkesztőségi telefon d. u. 4-7-ig: 3-34 és 110-55. A véres függönyt egy pillanatra szétvonta egy kar­csú diplomata­kéz. Mindig tud­tuk, hogy túl a világháború, szín­­játékán is vannak események, működnek emberek és érvénye­sülnek gondolatok, óhajtások és tervek, noha bele kellett nyu­godnunk abba, hogy a mi fü­lünkbe csak az ágyuk szava ér. Most először történt meg, hogy bepillantást kaphattunk a­ hábor­­rú titkos diplomáciájának mun­­­kaszobájába, ahol maszk és­ kosz-­ tüm nélkül látjuk magunk előtt­­ a világháború aktorait. És ki­tárul előttünk a Ballplatz nagy­terme, Metternich nevezetes író­asztala mellett ivett karosszék­ben hallgatja Czemin egy sem­leges diplomata­­­követségét, amely szerint Clémenceau azt kérdez­tét­i Ausztria-Magy­­aror­szág külügyminiszterétől: haj­landó-e a békéről tárgyalni? A kérdés, amely első pillanatra bol­dogan dobogtatja meg szívünket, csakhamar leveti kalmezét, el­árulván, hogy csempésztartal­mat takar, mert tulajdonképen azt jelenti: hajlandó vagy-e te, Ausztria és Magyarország, cser­­ében hagyni Németországot ? Ha Hertling gróftól azt kér­dezné Clémenceau: hajlandó hagy-e velem békét kötni Ausz­tria és Magyarország területének megcsonkítása árán? — ugyan­azt a választ kapná, mint Czer­­nin gróftól, amikor Elzász-Lo­­i­taringia fejében nekünk kínálta fel a békét Franciaország. A morál insanity, amely az ántant­­politikának alapja, megfosztotta Clémenceaut minden ítéletképes­­ségtől, mert nyilván nem is sejti, hogy tulajdonképen árulásra szólított fel bennünket. Elfe­lejti, hogy Strassburgnál Tri­esztért, az olasz fronton Elzász- Lotharingiáért folyik a harc. Mindenütt és mindig, mindvé­gig, mindenért harcolunk. A tigris leleplezte magát. A fejedelmi állat, aki ágyudörgés közepette fogait csattogtatta, ha­talmas kannáit fenyegetőd­ve meresztette, vérengző üvöltésé­vel halált, a leghalálosabb halált ordította világgá, — a cirkusz nyilvános porondjáról beszökell­­ve a sötét háttérbe, hirtelen ki­sebb lesz, vérben forgó szeme ra­vaszul hunyorít, kutyás mozdu­latokkal meghitten csalogat és cinkostársi módon koncra hív. Ej­ baj, hiszen ez a tigris csak róka... u­rmussAG Czemin beszédének teljes szövege a lap belsejében van Visszavert francia ellentámadások A német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: A harctereken a helyzet változatlan maradt. Azok az ellentá­madások, amelyeket az ellenség Habutemenél és különös szívósság­gal a Luce patai is az Avre között általunk elfoglalt magaslatok fel­­en intézett, sül veszteségeivel összeomlottak. Az Avre és az Oise között kisebb g­gsági harcok. A franicok folytatták La­on löveté­­sét, amelynek is. é.s 3«<»s esett áldozatul. Felderítő harcaink a Maas keleti partján Hondiemontnál és Husiitól délkeletre foglyokat eredményeztek. Tegnap 22 ellenséges repülőgépet és 2 kötött léggöm­böt lőttünk le. Krofl hadnagy 23-ik légi győzelmét aratta. A tenger­parton a Sonnnetól délre fekvő vidékig erőteljesen kereszt­ülv­itt m­esz­­szeillenő felderítés ell-ak­óival a 3-ik számú repülőosztag Vricke fő­hadnagy vezetése alatt rendkívüli telesítményeket hajtott végre. A többi harcterekről semmi újság. LUDENDORFF, első főszállásmester. Vezérkartifik­um Jelentése Nincs jelenteni valói A vezérkar főnöke. Anglia fe­ ivállétél fél — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, április 2. Hágai távirat szerint Ropington ezredes a Morning Rost­ban német csapatok Angliában való partr­as­z­á­l­­­lásának lehetőségét hangoztatja, ami szerinte a német flotta támogatásával kétségtelenül végrehajtható. Repington erre az eshetőségre való hivatkozással utal annak szükségességére, hogy an­gol h­o­n­­­serege­t kell mozgósítani s a tartalékokat mind a ha­zai föld védelmére kell készenlétbe helyezni. M. Naeder. Olasz pesszimizmus Offenzivánk célja Paris •— Bécsi munkatársunk telefonjelentése. — Bécs, április 2. Luganóból táviratozzék. Római poli­ti­kai körök a legnagyobb pesszimizmussal ítélik meg a olaszországi helyzetet és a harctéren várható eseményeket. Ol­aszo­r­szág ereje — mondják — fogytán van csak Anglia és Amerika segítségével állhat ellen Ausztria-Magyarországnak. A milánói újságok'azt 'állítják, hog­y a németek nyugati offen­­zívájának céla ne­m Cr­a­s­a i­s, h­a­n­e Pá­r­i­s. Az egész olasz sajtó egye­ként nagy jajveszék elé­t­ tör ki­­amiatt, mert az olasz front védelméről ncsa’történt kellőképpen gondost: M. Naeder. Anglia már nem elérhetett Bécsi munkatársunk telefonjelentést Bécs, április 2. Baseli távirat szerint Parisnak a messzehordó ágyukkal való löve­tése a Timesben kellemetlen előérzéseket ébreszt. A lap azt ajánlja, hogy ezt a dolgot nagyon komolyan fontolóra kell venni. Egészen bizonyosnál­ lehet tekin­teni, hogy az „elérhetetlen41’ Anglia partjai meg fognak győződni arról, hogy­ mire képesek az új ágyuk. , M. Naeder. • A párisi községtanács elren­delte a város kiürítését Bécsi munkatársunk telefonjelenléte Bécs, április 2. Genfi távirat szerint a párisi új­ságok folyvást foglalkoznak a­­ né­metek messzehordó ágyúinak hatá­sával. A városi­­tanács, elfogadta azt az indítványt, hogy Párist részben rá kell üríteni. Az asszonyokat, a gyermekeket és az öregeket eltávol,­lítják és a vagyontalanok útiköltsé­gét közpénzekből fedezik. Bemből érkezett távirat szemlél­tető képet ad a főváros lakosságának nagyarányú meneküléséről. Az Orleáns-vasút igazgatósága,­­ hivata­losan közli, hogy az utasok torlódá­sa miatt ,egyelőre közvetlen vonato­kat indít Bordeauxba, Toursba és Bourgesba. A vonatokat rendesen úgy megrohanják a­­menekülők, hogy a­ jegykiadá­st időnként­ szüne­teltetni kellett. M. Naeder. m­d Hertling betegsége Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, április 2. Mint Berlinből jelentik, a­ Vossi­­sche Zeittung szerint Hertling gróf birodalmi kancellár szombaton este megbetegedett. Állapotában az­ 1 óta javulás állott be, úgy hogy hi­vatali teendőit most már egész ter­jedelmükben újra elláthatja. M. Naeder. Muck karmestert Amerikában letartóztattá­k Bécsi munkatársunk telefonjelentés: Bécs, április 2. Bernből táviratozzék, h­o ■­ Muck Károly dr. volt berlini u­.­ári kar­mestert, aki Brooklynban évek óta­­ kimagasló szerepet töltött be, letar- t tóztatták és egy gyűjtőtáborba szál­­l k­iótóák. M. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék