8 Órai Ujság, 1918. május (4. évfolyam, 103-114. szám)

1918-05-01 / 103. szám

ELÖFIZETÉ I ARAK: Egy hflra 3 korona. | Negyedévre S korám. Egész évre 32 korona. Egyes szám éra 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL 8serfeesztíség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZUITÁN-UT 3. SZÁM Telefon: József 105-00, József 105-01, József 105-02. Szerkesztőségi telefon d. a. 4 - 7-lg: 3-34 és 110-55. k A munka ünnepére virrad holnap a világ. Mialatt az ágyuk dörgése reszketted meg a világot nálunk, szövetsé­geseink és ellenségeink államai­ban egyaránt a májusi égbolt fe­lé zeng a munka zsolozsmája, hirdetvén egységét Mindazok­nak, akik — túl a dúló háború vérengző esetlegességein —- a munka közösségében találkoz­nak. Manapság, amikor minden egység, testvériesség és össz­hang elvesz az általános zűrza­varban, jól esik a munka ünne­pének szimbóluma még altoknak is, akik nem a szocialisták tó­­borában lengetik elveik zászla­ját. Tavaszi ujjongás rezeg a májusi levegőben, napsugár cik­­káz végig a kéklő égboltozaton és a terhes föld vajúdó ereje uj élet sejtelmével tölti meg lel­künket. Amott túl a véres köd­párán közeleg a nagy kikelet is, az emberiség virágos reneszán­sza, a béke ideje és az uj mun­káé. Különös jelentősége van hazánkban a munka holnapi ün­nepének. Keserű küzdelmek, annyi viszontagság és vetélyke­­dés után úgy látszik, hogy bel­politikánk megérkezett a józan leszürődöttség amaz állapotába, amely a választójogi reform nagy kérdésének megoldására alkalmas. A magyar munkásság, amely kitartásával, intelligen­ciájával és háborús áldozataival valóban megérdemelte, hogy az alkotmány sáncaiba bebocsás­­sák, május elsején diadallal len­getheti zászlait, mert a megegye­zésen alapuló választójogi re­form teljes mértékben honorálja jogait Vajha a sok visszavonás után bekövetkeznék belpoliti­kánkban is a munka korszaka, amely a belső romok eltakarítá­sát és az épület uj megalapozá­sát jelentené. Nincs jog köteles­ség nélkül. És nincs kötelesség j<ig nélkül. A választójogi re­form, amely százezrek friss ere­jével gyarapítja a nemzeti ener­giát, a munka uj korszakának tág kaput nyit és a tavaszi szel­lő, amely a véres harcmezők fe­lől a magyar földeken átlibben, uj erőt, erkölcsi megújhodást és a lelkek elmélyülését hirdéti. így lett május elsejéből, a ma­gyar munkásság ünnepéből az egész munkás magyarság ün­nepe. Heves harcok Flandriában A német nag^vezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: A flandriai csatatéren egyes szakaszokon heves gyalogsági har­cok fejlődtek ki. Vormezeeletől és Groote Vierstraattól északra több angol árkot elfoglaltunk. Azok a rohamos/.tagok, amelyek Lokernél az ellenséges vonalba benyomultak, erős francia ellentámadásokba ütköztek. E harcok folyamán az ellenségnek sikerült Lokerben a lá­bát megvetnie. Azok a kísérletei azonban, hogy e helységen túl előre­nyomuljon, meghiúsultak. Az egész napon át erős tüzérségi tevé­kenység a Kcmmel egész területére kiterjedt és a sötétség beálltáig tartott. Az arcvonal többi részén a harci tevékenység felderitésekre és időnkint feléledő tüzérségi tevékenységre szorítkozott. MACEDÓNIAI ARCVONAL: A Vardar és a Doiran-tó között egy többnapos tüzérségi előké­szítés után bekövetkezett ellenséges előretörés vonalaink előtt ösz­­szeomlott. LUDENDORFF, első föszállásmcster. Vezérkarunk mai jelentése A délnyugati arcvonalon a harci tevékenység ismét jelentéke­nyen fokozódott. A Piave mellett az ellenség több előretörését visz­­szavertük, A vezérkar főnöke. Éhségzavargások Lordanban — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, úpiilis 30. Amsterdam! távirat szerint Lon­donból azt jelenük, hogy az élelmi­­cikkok hiánya miatt zavargások törtek ki, amelyek jelentékeny ter­jedelmet öltöttek. A zavargásokról részleteket még nem jelentettek. Breitner E. A hollar.d-német viszály nehézségei Bécsi munkatársunk telefon jelentés* Becs, április 30. Hágából táviratozzak: A küszö­bön átló holland-német tárgyalásra vonatkozó berlini híradások na­gyon optimisztikusan hangzanak., Ezzel szemben itt megjegyzik, hogy a helyseiben eddigelé nem állott be semmiféle változás. M. N. Clémeneeau bejelenti Párás fokozatos kiürülését T — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, április 30. Genfből táviratozzak: Nyugatsvájci újságok párisi jelentése szerint C lé m e n c e a u miniszterelnök több képviselő kérdésére megerősítette azt a hirt, hogy a kormány múlt heti intézkedései a főváros fokozatos kiürítését rendelték el. — Egyelőre természetesen senkit sem kényszerítenek Pár is el­hagyására, de nem lehetetlen — mondta Clémeneeau — hogy május hónap folyamán mindazokat a lakosokat, akik nem teljesítenek ha­diszolgálatot, eltávolítják Parisból. Ami a kormányt illeti, minden­kit arra kér, hogy óvatosságot tanúsítson, de mindvégig, amig csak lehet, maradjon a helyén. Clémeneeau közlése mély lehangoltságot keltett; egyes képvise­lők szeme könnybe lábadt. A főváros lakossága nagyon 'zgatottan tárgyalja a miniszterelnök nyilatkozatait. Újra megkezdődött a fő­városból való elvonulás s ebben nv>st már nemcsak gazdag polgá­rok vesznek részt, hanem szegényebb sorsnak is. Breitner E. Meggyilkolt orosz teagcriíagy Hága, április 30. Mint SzobaszLopólból je­lenük, a kikötőben horgonyzó egyik cirkáló legénysége a pa­rancsnokot, Szkobov£zki ten- i gernagyot meggyilkolta és a holt­­testét a tengerbe dobta. ‘ Ár.táütcs pitrk az disz frsntsn Bécsi munkatársunk lelefonjelenté Becs, április 30 A ' érni B u n d közlésé sze ti; i z harctéren még buszé rém hadosztály rugói cs husz„. négy hadosztály francba k&tonas'g van, M. Naehcr. Richönferi báró halála Zürich, április 30. Párisi lapok részleteket közölne Richthofen báró százados haláláról. A holttestet a repülőgép lezuhanása után elszállították a legközelebbi re­pülőtérre, ahol ravatalra fektették. Három sebesülés volt a testen lát-, ható, az egyik a jobboldalon, egy pedig közvetlenül a szív alatt. Az arc halálküzdelem nyomait mutatta ugyan, de sérülés nem volt rajta. Annak a hat francia repülőnek je­lentése szerint, akik abban a dicső­ségben osztoznak, hogy lelőtték a világhírű német repülőt, Richthofen báró vasárnap deltáiban Sailly le Sec falu felett három ellenséges re­pülőgéppel harcba bocsátkozott. Kich'thdíent, aki támadott, egy golyó érte, mire megsebesültén, de le nem győzve hanyatlott le, a földtől húsz méternyire ismét kiegyenesedett, hogy oldalt kerüljön. Ekkor érte a halálos lövés. Richthofen fekete fa­koporsóján • aluminium-fáblócskán ez a felírás állt két nyelven: Ricbt­­lioi'en Manfréd báró kapitány, 25 éves, 1918 április 21-én légi harcban elesett. Eéesi Lv.rs'ny Kilencedik ■ nap. — Kedd, április 30. I. Eladó-verseny. 4000 K, 1800 m. 1. Amerika (Weckermann;, 2: Röbika. 3. Monta. Több ló nem fu­tott. Tót.: 10 : 31. II. Achilles II.-verseny. 6000 K, ] 2400 m. 1. Perfid (Altmann), 2. Oszczei) 3 Gal'ípoli i'u'ot'tak íuég: Taszó r Ili, Emilius,' Antag^níst, . ’arór. Tót.: 10:69, helyre 4 :15, ! o. i -■ V ‘"obenzl-dij:. 10.000 K. 1600 . 'rmina (É$ph), 2, Aréna. 3. ayes. Futottak haég: Ellen, Lia, | Winona. Artige. Tor.: 10:46, Lelve"* í 10:22, 18. f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék