8 Órai Ujság, 1918. május (4. évfolyam, 103-114. szám)

1918-05-01 / 103. szám

ELŐFIZETÉ­I ÁRAK: Egy hibra 3 korona.­­ Negyedévre 1 korám. Egész évre 32 korona. Egyes szám éra 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL 8serk­esztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-ÚT 3. SZÁM Telefon: József 105-00, József 105-01, József 105-02. Szerkesztőségi telefon d. a. 4 - 7-ig: 3-34 és 110-55. k A munka ünnepére virrad holnap a világ. Mialatt az ágyuk dörgése reszketted meg a világot nálunk, szövetsé­geseink és ellenségeink államai­ban egyaránt a májusi égbolt fe­lé zeng a munka zsolozsmája, hirdetvén egységét Mindazok­nak, akik — túl a dúló háború vérengző esetlegességein —­ a munka közösségében találkoz­nak. Manapság, amikor minden egység, testvériesség és össz­hang elvesz az általános zűrza­varban, jól esik a munka ünne­pének szimbóluma még alzoknak is, akik nem a szocialisták tá­­borában lengetik elveik zászla­ját. Tavaszi ujjongás rezeg a májusi levegőben, napsugár cik­­kát végig a kéklő égboltozaton és a terhes föld vajúdó ereje új élet sejtelmével tölti meg lel­künket. Amott túl a véres köd­párán közeleg a nagy kikelet is, az emberiség virágos reneszán­sza, a béke ideje és az új mun­káé. Különös jelentősége van hazánkban a munka holnapi ün­nepének. Keserű küzdelmek, annyi viszontagság és vetélyke­­dés után úgy látszik, hogy bel­politikánk megérkezett a józan leszűrődöttség amaz állapotába, amely a választójogi reform nagy kérdésének megoldására alkalmas. A magyar munkásság, amely kitartásával, intelligen­ciájával és háborús áldozataival valóban megérdemelte, hogy az alkotmány sáncaiba bebocsás­­sák, május elsején diadallal len­getheti zászlait, mert a megegye­zésen alapuló választójogi re­form teljes mértékben honorálja jogait Vajda a sok visszavonás után bekövetkeznék belpoliti­kánkban is a munka korszaka, amely a belső romok eltakarítá­sát és az épület új megalapozá­sát jelentené. Nincs jog köteles­ség nélkül. És nincs kötelesség jo­g nélkül. A választójogi re­form, amely százezrek friss ere­jével gyarapítja a nemzeti ener­giát, a munka új korszakának tág kaput nyit és a tavaszi szel­lő, amely a véres harcmezők fe­lől a magyar földeken átlibben, új erőt, erkölcsi megújhodást és a lelkek elmélyülését hirdeti, így lett május elsejéből, a ma­gyar munkásság ünnepéből az egész munkás magyarság ün­nepe. Heves harcok Flandriában A német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: A flandriai csatatéren egyes szakaszokon heves gyalogsági har­cok fejlődtek ki. Vermezeeletől és Groote Vierstraattól északra több angol árkot elfoglaltunk. Azok a rohamos­.tagok, amelyek Lokernél az ellenséges vonalba benyomultak, erős francia ellentámadásokba ütköztek. E harcok folyamán az ellenségnek sikerült Lokrerben a lá­bát megvetnie. Azok a kísérletei azonban, hogy e helységen túl előre­nyomuljon, meghiúsultak. Az egész napon át erős tüzérségi tevé­kenység a Kommel egész területére kiterjedt és a sötétség beálltáig tartott. Az arcvonal többi részén a harci tevékenység felderítésekre és időnkint feléledő tüzérségi tevékenységre szorítkozott. MACEDÓNIAI ARCVONAL: A Vardar és a Doiran-tó között egy többnapos tüzérségi előké­szítés után bekövetkezett ellenséges előretörés vonalaink előtt ösz­­szeomlott. LUDENDORFF, első főszállásmester. Vezérkarunk mai jelentése A délnyugati arcvonalon a harci tevékenység ismét jelentéke­nyen fokozódott. A Piave mellett az ellenség több előretörését visz­­szavertük, A vezérkar főnöke. Clémenceau bejelenti Páris fokozatos kiürülését­ — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, április 30. Genfből táviratozzak. Nyugatsvájci újságok párisi jelentése szerint C­lé­m­e­n­c­e­a­u miniszterelnök több képviselő kérdésére megerősítette azt a hírt, hogy a kormány múlt heti intézkedései a főváros fokozatos kiürítését rendelték el. — Egyelőre természetesen senkit sem kényszerítenek Pár­is el­hagyására, de nem lehetetlen — mondta Clémenceau — hogy május hónap folyamán mindazokat a lakosokat, akik nem teljesítenek ha­diszolgálatot, eltávolítják Parisból. Ami a kormányt illeti, minden­kit arra kér, hogy óvatosságot tanúsítson, de mindvégig, amíg csak lehet, maradjon a helyén. Clémenceau közlése mély lehangoltságot keltett; egyes képvise­lők szeme könnybe lábadt. A főváros lakossága nagyon izgatottan tárgyalja a miniszterelnök nyilatkozatait. Újra megkezdődött a fő­városból való elvonulás s ebben a most már nemcsak gazdag polgá­rok vesznek részt, hanem szegényebb sorsnak is. Breitner­­. Meggyilkolt orosz tengern­agy Hága, április 30. Mint Szobasztopólból je­lentik, a kikötőben horgonyzó egyik cirkáló legénysége a pa­rancsnokot, Szkobov£zki ten­­­­gernagyot meggyilkolta és a holt­­testét a tengerbe dobta.­­ Ár­táütós pitrk az olisz frontsn Bécsi munkatársunk telefonjelenté Becs, április 30 A '­ér­i B u n­d közlése sze ti.­­ z harctéren még huszé­rem hadosztály rugói és huszo­­négy hadosztály francia katonaság van, M. Naeher. Éhségzavargások Lordonban — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, április 30. Amsterdam­ távirat szerint Lon­donból azt jelentik, hogy az élelmi­­cikkek hiánya miatt zavargások törtek ki, amelyek jelentékeny ter­jedelmet öltöttek. A zavargásokról részleteket még nem jelentettek. Breitner E. A hollan­d-német viszály nehézségei Bécsi munkatársunk telefon jelentés* Bécs, április 30. Hágából táviratoztak. A küszö­bön álló holland-német tárgyalásra vonatkozó berlini híradások na­gyon optimisztikusan hangzanak., Ezzel szemben itt megjegyzik, hogy a helyzetben eddigelé nem állott be semmiféle változás. M. N. Richenfern báró halála Zürich, április 30. Párisi lapok részleteket közölne Richthofen báró százados haláláról. A holttestet a repülőgép lezuhanása után elszállították a legközelebbi re­pülőtérre, ahol ravatalra fektették. Három sebesülés volt a testen lát­,­ható, az egyik a jobboldalon, egy pedig közvetlenül a szív alatt. Az arc halálküzdelem nyomait mutatta ugyan, de sérülés nem volt rajta. Annak a hat francia repülőnek je­lentése szerint, akik abban a dicső­ségben osztoznak, hogy lelőtték a világhírű német repülőt, Richthofen báró vasárnap deltáiban Sailly le Sec falu felett három ellenséges re­pülőgéppel harcba bocsátkozott. Rich­thoifent, aki támadott, egy golyó érte, mire megsebesülten, de le nem győzve hanyatlott le, a földtől húsz méternyire ismét kiegyenesedett, hogy oldalt kerüljön. Ekkor érte a halálos lövés. Richthofen fekete fa­koporsóján , aluminium-táblácskán ez a felírás állt két nyelven: Richt­­h­of­en Manfréd báró kapitány, 25 éves, 1918 április 21-én légi harcban elesett. f Bécsi Svers'ny Kilencedik ■ nap. — Kedd, április 30. I. Eladó-verseny. 4000 K, 1800 m. 1. Amerika (Weckermann), 2. Robika, 3. Monza. Több ló nem fu­tott. Tót.: 10 : 31. II. Achilles II.-verseny. 6000 K,­­ 2400 m. 1. Perfid (Altmann), 2. Oszczei) 3 Gal'ipoli i'u'ot'tak íuég: Taszá­r Ili, Emilius,' Antagonist, . ’arór. Tot.: 10:69, helyre 4 :15, 1 o. i­­■ V ‘'obenzi-dij:. 10.000 K. 1600 . 'rmina (E$ph), 2. Aréna. 3. ayes. Futottak haég: Ellen, Lia,­­ Winona. Artige. Tor.: 10:46, Selve"* ! 10:22, 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék