8 Órai Ujság, 1918. június (4. évfolyam, 129-150. szám)

1918-06-01 / 129. szám

Ama furcsa sajtótermék, amely Bécsben mi­nden csütörtökön csütörtö­köt mond, legutóbbi számában ismét megtámadja Magyaror­szágot, nemzetünket, közjogun­kat és kultúránkat. Abból az alkalomból, hogy a lipcsei 11- Justrierte Zeitung egy külön számot szentel Magyarország­nak, írásban és képben ismertet­vén hazánkat és népünket, föl­­fortyan Danzer: Armee Zei­tungja, a jó öreg osztrák világ­nak itt felejtett Rip van Wink­­léje, akinek úgy látszik sejtelme sincsen arról, hogy már huzamo­sabb ideje meghalt az az eszme, amelyet képvisel. Dúl, fül, ká­romkodik és rikácsol. A mi fü­lünknek zene. Bizony, elmúltak azok az idők, amikor Magyarország terra incognita volt Németor­szágnak, a magyar nemzet pedig csupán az operett révén ismere­tes exotikus fajta. A háború kö­zelebb hozta a németeket meg a magyarokat és Germánia leg­jobb fiai álmélkodva fedezték fel a magyar lélekben és föld­ben rejlő kincseket. Ausztria mindeddig mesterséges gátul to­lakodott a németek és magyarok közé. Valamint a háború egy pillanat alatt intézte el az anna­­bergi csatlakozás mindaddig megoldhatatlan kérdését, úgy most egyszers mindenkorra meg­szűnt minden nehézség, amely eddigelé mesterséges válaszfal gyanánt szolgált Germánia és Magyarországnak. Ám csak pukkadjanak Danzerék, hogy az a Magyarország, amelyet gyar­mat gyanánt elvesztett a kiak­názó Ausztria, Németországban megértő barátot, egyenrangú üz­lettársat és tőkegazdag vállalko­zót talált. Elvárjuk, hogy azok a magas katonai körök, amelyeknek párt­fogásával ez az Armee Zeitung dicsekszik, félreérthetetlen mó­don a nyilvánosság előtt megra­gadjanak vele minden közössé­get. Ha a közös hadügyminisz­térium nem is esmerné kultú­ránkat, közjogunkat, ipari és kereskedelmi előrehaladottsá­gunkat, azt az egyet bizonyosan fogja tudni, hogy a háború fo­lyamán mit művelt a magyar nemzet. Minden célzás nélkül konstatáljuk például, hogy nem akadt magyar ezred, amely ze­neszóval pártolt volna át az el­lenséghez. / N V'\ /\ 1918 MU ;u* * Szom­bah IV. évfot&ife JHHB WBm nSHB előfizeté i Arak : *s •' Bfy Mra 3 korona. | Menrtdéwe 8 Iikus, POLITIKAI NAPILAP BUDAPEST, IV., MEHWIED 5ZULTÁH-UT 3. SZÁM Esése évre 32 korona. - - n_ wanANVl­emu T»I»sob: Jánef 105-00, Unott 105-01, J+ntt 105-08. _______E»t« szám ára 1g fillér._____________s»nc«sn«. ur. uh isti fe«rkexté*égi telefon d. o. 4-7-ig: 3-34 és 110-55. A németek elérték a Marnet 45.000 fogoly, 400 ágyú A német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: Rupprecht trónörökös hadcsoportj­a: Váltakozó erejű tüzérségi harcok. A német trónörökös hadcsoportja: Az Ailette-frontról és az Oisetől délre hátráló ellenséget, az Oise-on és az Ailletten túl keményen üldözzük és elértük a Bretigny —St. Paul—Trosly—Loire vonalat. Az Aisnetől északra folytonos harcok közben az ellenséget a Bieny—Chavigny vonal mögé vetettük vissza. Soissonstól délre a franciák lovasságot és gyalogságot vezet­tek heves ellentámadásra, azonban megsemmisítő tüzelésünk kö­rébe kerültek és megvertük őket. Átléptük a Soissons és Hartennes közti utatt. A Fere­en Tardennois felé délről a Marnen át és délke­letről érkező­ hadosztályok kétségbeesett ellentámadásaik dacára sem voltak képesek sikeresen ellentállni előnyom­uló hadtesteinknek. Arcy és Grand Rocoy m­ellett áttörtük az ellenség híátulsó állásait, Fere-en-Tardenoistól délre elértük a Marne folyót. A Champ— Choisy—St. Gennne és Romigny melletti magaslatok birtokunkban vannak. Az Vesle déli partján Rheimstől nyugatra elfoglalták Cer­­migny, Gueux és Thilloys helységeket. A foglyok száma és a zsák­mány folyton növekedik. Eddig 45.000 foglyot, 400-nál több ágyút és géppuskák ezreit zsákmányolták. LUDENDORFF, első főszállásmester. Tűzharc az olasz fronton Vezérkarunk mai jelentése A Tonale vidékén a harci tevékenység tegnap csak időnként megújuló tüzérségi tüzelésre szorítkozott. Capo Sisétől keletre visz­­szavertünk egy támadást. A vezérkar főnöke, Clémenceau diktátor akar lenni­ ­— Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, május 31. A Parisban uralkodó nagy aggodalom a belpolitikai esemé­nyekben is visszatükröződik. A borzalmas veszedelem benyomása alatt Clémenceaunak az a szándéka, hogy a parlament k­i­­­k­a­p­c­s­o­l­á­s­á­v­a­l d­i­k­t­á­t­o­r­i m­eghatalm­azá­­st adas­son magán­a­k. A Figaro és más jobboldali újságok nagy meg­elégedéssel üdv­özlk ezt az eszmét, viszont a szocialisták a n­e­m­­­z­e­tg­y­ű­l­é­s egy­behívását követelik. Menekülés az Aisne-területről Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, május 31. A Basler Nachrichten szerint az Aisne-területről nagy menekült­ vo­natok haladnak az ország belseje felé. A francia h­advezetőség sok vonatot bocsátott a közönség ren­delkezésére, hogy a megszállott te­rületekről Franciaország középső és­­déli részeibe menekülhessen. M. N. Verdimnél megszólaltak az ágyuk Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, május 31. A svájci határról érkezett jelen­tés szerint a Petit Journal azt írja, hogy a tüzérségi tevé­kenységet Keim-ből újabban Ver­din és Nancy vidékére tették át A Vogézekben is megmozdult a front. M. Nacher, A franciák már látják a német offenziva veszedelmét Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, május 31. Génfből táviratoztak. A német offenziva második napján a párisi újságok véleményükben afelé a fel­fogás felé hajlottak, hogy döntő fő­csapásról van szó. A Radical című­ újságban Peris, tábornok meg is mondta, hogy erre a célra Reims és Soissons alkalmasabbak, mint Amien­s és Ypem. Vervaux tábor­nok érthetetlennek tartja azt, miért védelmezték olyan rosszul a Che­­roin Des Dames-ot. Hervé minden bizalmát a Vesle alatt fekvő terület nehézségeibe helyez.J. M. Nadier. Angii? A­ppó­nk film megvédi Oroszországot Bécsi munkatársunk telefon tése Bécs, május 81. Hágából táviratozzak. A pétervári angol diplomáciai ügyvivő stock­holmi híradás szerint kijelen­­te a kü’iin'vi népbiztos előtt, hogy a brit politika kezességet vállal Oroszor­szág sérthetetlen­sédéért, Kelet-Ázsiá­ban is. Az angol kormány azonfelül arra az álláspontra helyezkedik, hogy a V­lad­ivó Ivakban partraszál­­­lít­ott japánok utolsó szakaszait is mennél gyorsabban vissza­ kell vonni. ]W Vfiplifij* Káposztásmegyt­ri lóverseny Harmadik nap. — Péntek, május 31. 1. Erdő-dij. 3000 K. 1800 m. 1. Szomorú (Csiszár I.). 2. J­ednicz. 3. Domino. Futottak méz­: Pancsi, h' ér­elés, Bocsásd. Sehica. Nyakhassz. fólh­ossz. Tok 10:61, helyre 10:24 °8 24 TI Getve"ssínei-hcmdicara. 4000 K. 9000 m. 1. 'f*Kidsdnos (Kóré). 2. Csikós. 3. Snabo. Futottak még: Santarem, Blagueur.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék