8 Órai Ujság, 1918. július (4. évfolyam, 151-176. szám)

1918-07-02 / 151. szám

imi Budapest, 1918.|iulius 2. | ^JteejcMVhévfo^ fa­. : ' ", ^(h Qfeu^G PLÖFIZETÉ­S ÁRAK: Cgy Mra 3 korona. | Negyedévre 8 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szim ára 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és Kiadóhivatal , BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTAN-ÚT 3. SZÁM Telefon: József 105-00, József 105-01, Inzter 105-02. Szerkesztő­ségi telefon d. o. 4 -7-ig: 3-34 és 110-56. Az orosz fö­l még mndig nem szívta tele ma­gát vérrel, a mély és merengő orosz lélek még mindig szám­­ű­zottként bolyong saját hazája területén. Aki teheti, külföldre menekül a borzalmak ez országá­ból. Nagy és népes vidékeken végisrántott az éhség, a városok kihaltak, a gabonatermő földek végtelenjeit felverte a gyom. Bibliai megpróbáltatások ször­nyű ítéletideje közeledett el a nemrég még kimondhatatlanul erős és hatalmas Oroszországra. És mégis azt kell mondani, hogy a csapások e hosszú soro­zata a leváltást jelenti az orosz népre nézve. Hihetetlen végletek jelzik azt az utat, amit az orosz nép a háború eleje óta megfu­tott. Kezdte, mint zsarnokikig leigázott, buta néptömeg és vég­zi majd, mint egyedül önmagá­nak felelős, büszke népfölség. Közben meg kell járnia a kálvá­ria összes stációit. Minél mé­lyebbre sülyed az állami élet, annál gyökeresebb lesz a feltá­madása. A társadalmi, ipari, ke­reskedelmi és közigazgatási for­mák tökéletes felborulása tabu­ja vasa­t fog teremteni egy új korszak számára, amely majd a demokratikus orosz államot élő valósággá varázsolja. Európa minden részvéte a ret­tenetesen sújtott orosz nép felé fordul a napokban. Őszintén sajnáljuk, hogy a viszonyok még annyira távol vannak a konszolidálás stádiumától. Fé­le az a szomorú, hogy angol pénz és érdek bujtogat­ja az el­lenforradalmat s ekként Orosz­ország azoknak köszönheti szen­vedései megnyújtását, akik a di­csőség ígéretével harcba kergete­t­ték. Az orosz nép elvégezte a kö­­t­­elességét e háborúban, most pedig a világtörténelemmel szemben reá hárult kötelességé­vel birkózik, azzal, hogy végleg lerázza magáról az angol m­on­­archizmus befolyását. A Col del Roso kiürítése Vezérkarunk mai jelentése A Piave-arcvonalon nem történt különös esemény. Asiagótól délkeletre ismét heves harcok voltak. Minthogy a Col del Rossót és a Monte de Val Sellát csak nagy áldozatok árán tarthatták volna, visszavonták e pontok megszálló csapatait a sten­­ilei erdő szélén levő régebbi főállásunkba. Canovetól délre Asiagónál ellenséges felderítéseket visszautasí­tottunk. Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave torkolatvidékén sike­res repüléseket végeztek az ellenség katonai telepei ellen és teljes számban visszatértek. A vezérkar főnöke. A német nagyvezérkar mai jelentése NYUGATI HARCTÉR: Rupprecht trónörökös had­csoportja: A harci tevékenység este a harcvonal több helyén feléledt. Az élénk felderítő tevékenység tovább tart. Angol részleges támadásokat Alberttől északra visszautasítottunk. A német trónörökös házcsoportja. Az Aisne és a Marne között az ellenség élénk tevékenységet fej­tett ki. A gyalogság erős felderítések céljából ismételten előrenyo­mult. St. Pierre-Aiglenél és attól délre a franciák dél felé heves tüz­­előkészítés után támadásba fogtak. Visszautasították őket. Ép úgy meghiúsultak itt az ellenség éjjeli előretörései. Löwenhardt hadnagy 32-ik légi győzelmét aratta. A számbavétel lezárása után a tá­madó csatáink kezdete — 1918. március 21-ike — óta eddig a gyűj­tőhelyeken keresztül elszállított foglyok száma (leszámítva a beteg­­állomásokon keresztül hátraszállított sebesülteket) 191.454-et tesz ki. Ebből az angolok 94.939 foglyot, köztük 4 tábornokot és mintegy 3100 tisztet, a franciák 89.099 foglyot, köztük 2 tábornokot és mint­egy 3200 tisztet vesztettek; a többi a portugálok, belgák és ameri­kaiak között oszlik meg. A harcmezőkről eddig 2476 ágyút és 15.024 géppuskát sgr,,!' "úrtak be a zsákmánygyűjtő helyekre. LUDEM­ORFF, első főszállásmester. Olasz támadások az asiagoi lenimon Olasz hivatalos jelenté Június 30. Az asiagói lens ikon, ahol június 15-én csapataink hősies ellentáma­dása megtörte a számbeli fölényben levő ellenséges tömegek támadásai és ahol a hatodik hadsereg olasz, francia és angol csaptainak vitéz­sége, amelyek tevékenységben és di­csőségben egymással tes­tvéreiesen versenyeznek, naponta megismétlő­dik, tegnap napkeltekor­ újra kiújult a harc. , Heves tüzérségi tüzelés­ét szövet­ségeseink diverziós akcióitól erélye­sen támogatva, csapataink megtá­madták a Mónic­ái­val Bellé•" Erős harcban sikerül az ellenség, elra­­gadniok. A nap folyamán és éjjel erős ellenséges tömegeket hiába küldtek dőrű ellentámadásra, da­­ hiába, mert véres harc után lövé­szeink visszautasították s az ellensé­get koncentrált tüzérségi tűzünk, va­­­­lamint a repülőgépeken levő merész­­ géppuskásaink megtizedelték. A meghódító­­ állást győzelmesen meg­tartottuk. Huszonegy tisztet és 788 főnyi legénységet szállítottunk be fo­golyként. Ezek négy különböző hadosztályhoz tartoznak. Ezenkívül ágyukat, mozsarakat és számos gép­fegyvert zsákmányoltunk. Tovább keletre a Frensela-völgy­ és a Brenta között egyik osztagunk rohammal megszállott egy erősen inogsz!11’ . ellenséges megfigyelő é tranaszpontot a Sasso Rosso déli sí­tőjén és két tisztet és 31 közem­bert f­eott el. A harci­­ többi ré­szén ,üzérségünk hatásos z­ivara­ta­ zelést folytatott. Caposilenél járőr­­akciók néhány foglyot eredményez­­tek. A Lagurina völgyben és a Lu­­gana völgyben építés alatt álló vas­utakat repülőink bombázták. Take Jonescu Magyarországon át utazik Svájcba Bukarest, július 1. Az úgynevezett Tafce-vonat Jassy­­ból Magyarországon és Ausztrián át Svájc felé vezető útjában áthaladó Bukaresten. A vonaton Take Jones­­cun kívül az olasz és szerb követség valamint román tanulók utaznak, akik tanulmányaikat Svájcban akar­ják folytatni. Ezeken­­kívül betegápo­­lónők és orvosi személyzet, össze­sen 190 ember utazik ezzel a vonat­tal. Oroszország nem adja ki az antant öt millióját Zürich, július 1. Az antant-hatalmak moszkvai képviselői megkérték L­enin­t, adassa ki az orosz állami bankban elhelyezett ötmillió rubelt, amely a szövetségesek tulajdona. Lenin ennek a kérésnek teljesítését min­­­­den megokolás nélkül megtagadta, Kórház : laszik ágyutüzésen Bécs, július 1. Az odersói kórháznak az olaszok által történt lövetése alkalmával jú­nius 21-én telitalálat érte a kórház­nak azt a részét, ahol olasz sebe­sültek voltak. Matanzi 5. gyalogez­redbeli olasz hadnagy életét vesz­tette. A kirá­ly berend­zést ad az ítesz front menekü­ltjeinek Bécs, július 1. Őfelsége főudvarnagyi hivatala legfelsőbb parancsra elrendelte, hogy annak a hölgybizottságnak, amely bútort gyű­jit (Jörz és Gradis­­ka hazatérő menekültjei részére, a császári birtokról jelentékeny szá­m­i bútort és berendezési tárgyat bocsássanak rendelkezésére. Királyi kihallgatások Bécs, június 30. Ő felsége tegnap meghallgatta a szokásos előterjesztéseket és külön­­hallgatáson fogadta Landvvehr abornokot, a közös élelmezési bi­zottság elnökét, Zwicklinski osztrák közoktatásügyi minisztert és Iive- Scerle Sándor dr miniszterelnököt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék