8 Órai Ujság, 1918. szeptember (4. évfolyam, 204-228. szám)

1918-09-01 / 204. szám

^ ! j ^v’olgátni ELŐFIZETÉ­I ÁRAK: Így hsra 3 korona.­­ Negyedévre 8 korona. Egész évre 32 korona. Egyes szám ára 12 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL 3. SZAB Szerkesztését: és ktaáAhlTStal: BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁK-UT 3. SZAB Telefon: József 105-00, József 105-91, József 105-02. Szerkesztiségi telefon d. u. 4-7-6, 3-34 és 110-55. Lord Cecil tűzte ki annak idején a béke fel­tételéül, hogy Németországnak ki kell szolgáltatnia minden ke­reskedelmi és hadihajóját, majd, hogy a tengeralattjárók elfogott tisztjeit és legényeit minden ki­hallgatás nélkül felkössék, más alkalommal az összes német vas­utakat és bányákat zálog gya­nánt követelte és pedig legalább is ötven esztendőre, — végül egy, parlamenti beszédében a né­metek örökkévaló kizáratását in­dítványozta a népek közösségé­ből, tekintettel arra a körül­ményre, hogy úgy az ellenséges, mint a saját halottaikból zsirt olvasztanak ki. Ugyanez a lord Cecil tegnap ismét a háború be­fejezéséről beszélt és mint a bé­kekötés alapfeltételét állította­ od­a — a nagyném­et rezsim bu­­kását. .Valóban nagy különbség a két álláspont közötti Mentől kelle­metlenebb volt az antant h­adi­­helyzete, annál lehetetlenebbek békefeltételeik —, és most, hogy a nyugati offenzíva a meglepe­tés sikerével jár, egészen­­ más hangnemben hirdeti a békéről lord Cecil, hogy az bármely pil­lanatban bekövetkezhetik, ha a német kormányzat megváltoz­tatja irányzatát. Hogy mit ért Cecil a nagynémet irányzat­ le­törése alatt, nem igen tudjuk, elvégre sem a birodalmi tanács óriási­ többsége, sem a kormány­zat nem követi a nagynémet kur­zust. Nagyon valószínű, hogy az antant frazeológia szerin­t a nagynémet irányzat alatt itt a német birodalom egész berende­zését és magát a császári gon­dolatot kell érteni, amellyel nem lehet megegyezésre jutni. Nos hát Anglia lesz oly szíves beletörődni, hogy Németország saját maga állapítsa meg jómaga kormány­formáját és valamint régebbi békefeltételeiről, úgy er­ről is le fog mondani lord Ce­cil. De az emberiség, amely szomjúhozva várja a békét, vi­gasztalódva láthatja, hogy meg­indultak a béketárgyalások. Sőt, tulajdonképpen már régóta foly­nak. Mert­ akár Londonban, Pá­­risban, akár Berlinben, vagy Bécsben szólal meg egy állam­­férfiú, sohasem beszél ahhoz, aki előtte áll, hanem ki az ablakon azokhoz, akik a véres tenger má­sik partján küzdenek és szintén ,várják a békét Visszavert erős olasz támadások Vezérkarunk mai jelentése OLASZ HARCTÉR. A Jadikariákban eredményes felderítő harcok a­ Monte Majo (Pasubiótól nyugatra) tegnap átmenetileg az ellenség birtokában volt. Több mint két órás tüzérségi- és aknatűz árasztotta el védőőr­ségünket, mire az olaszoknak sikerült árkainkba behatolni. Védősza­­kasz-tartalékjára és pedig a 3. tiroli császárvadászezred és a császár­­vadász-rohamzászlóalj osztagai azonnal ellentámadásba mentek át és a császárvadász-hadosztály ütegei, valamint a 40. honvédtüzérezred ütegei által hatásosan támogatva az­ ellenséget rövid idő alatt elke­seredett harc után ismét kiűzték. A 20. bersaglieri ezred kudarcért végződő vállalkozásáért több mint 200 halottal és 100 fogoly elvesz­tésével lakolt. ALBÁNIÁBAN nincs újság. A vezérkar főnöke. Az angolok óriási veszteségei Visszafoglalt községek |­ái-Riffc&.ir Béran, augusztus 31. ’(Wolff) Az angolok rendkívül heves tüzér­ségi előkészítést után részben friss erőkkel és nagymennyiségű tank har el­evet­ésével folytatták az Arras —Cambrai-i úttól Bapaumeig 30-án megkezdett csatát. Estig többizben megismételt rohamai elkeseredett harcokban részint már ellentámadá­sunkban meghiúsultak. A Vistól délre lévő magaslatokon összeomlot­tak az ellenségnek legnagyobb erő­vel megindított támadásai. Bullecourt, Hendecourt és Ecoust helységeket, amelyekbe az angolok átmenetileg benyomultak, ellenlö­késsel visszafoglaltak. Az angolok, akik minden fegyverük harcbave­­tésével áttörést akartak kierősza­kolni, hallatlanul nagy vesztesé­get szenvedtek. E háború folyamán kevés napon érte az ellenséget olyan óriási veszteség, mint ezen a napon az Arras—Cambrai után és a Vistól délre lévő magaslato­kon átvonuló ellenséges oszlopo­kat. Az angol kötelékek Bapaumé­­tól mindkét oldalt eredménytelenül indítottak erős támadást tankjaik­kal. Vaux és Riencourt, között nagy­­számú tankot pusztítottunk el. Az Arras—Cambrai úttól északra vé­resen utasítottunk vissza két táma­dást,­­amelyet erős tüzérségi tüze­lés előzött meg. Les Boeux és a Somme között erős tüzeléssel elő­készített ellenséges támadásokat koncentrált tüzeléssel és ellentá­madással vertünk vissza. Az el­lenség résztámadásait számos he­lyen visszavertük. Összelőtt angol ütegek Berlin, augusztus 31. (Wolff) A Wolff-ügynökség harctéri tu­dósítója jelenti: Míg az angolok a Sommétől északra csak a késő délelőtti órák­ban vették észre a német vonalak áthelyezését és akkor is csak na­gyon óvatosan követték, a folyótól délre nagy erőkkel nyo­multak utánuk abban a reménységben, hogy za­vartalanul elérhetik a Somme hídjait. Tiszta időjá­rásban jó célpontokat nyújtottak a német tüzérségnek a kopár magas­latokon átvonuló oszlopok, ame­lyek ellepték a Frise, Hebercourt, Flaucourt és Estrées felől kelet­nek vivő utakat. A német üte­gek a római utón a Vil­­lers Carbonelletől kelet­re lévő területig enged­ték közeledni az angol oszlopokat, csak azután árasztották el őket hir­telen golyózáporral. Egy angol üteget a falutól keletre ösz­­szelőttek, egy másikat pedig Flan­­courttól keletre. A német harci repülők eredmé­nyesen avatkoztak bele a harcba és szétkergettek Flaucourttól ke­letre készenlétben lévő angol csa­patokat, továbbá a római uton me­netelő oszlopokat. Az antant nem érte el kitűzött célját Az óriási emberpazarlás dacára az áttörés nem sikerült Bécsi munkatársunk telefontjelentése Bécs, augusztus 31. Rotterdamból táviratozzák. A N­i­e­u­w­e Rotterdam­­sche Courant katonai szak­értője írja: Most már megállapít­ható, hogy a szövetségesek nem érték el kitűzött céljukat, a front áttörését. A németek visszavonulása a né­met hadvezetőség nagyszerű tak­tikai húzása, mert ezzel elérték, hogy az ellenség képtelen katonai­lag döntő csapást mérni. Az an­tant úgy látszik nagyon bővelke­dik emberanyagban, mert két és fél millió katonát vetett harcban, azért, hogy elpusztított romokat és halottakkal teli mezőket foglal­jon el. ___ M. N. Angol repülők bombákat dob­tak egy holland községre Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, augusztus 51. Hágából táviratozzák. A holland külügyminisztérium közli, hogy augusztus 26-ára virra­dó éjszaka fél 12 óra tájban egy re­pülőgép Si­u­­­s községre bombá­kat dobott le. A bombák szilánkjai­ból megállapították, hogy­ angol származásúak. A londoni holland követet utasították, hogy tiltakoz­zék az angol kormánynál Hollan­dia semlegességének újabb megsér­tése ellen. ___ M. N. A bolgár király Vilmos csá­szárnál Hamburg vor der Höfne, aug. 31. Vilmos császár és a bolgár ki­rály tegnap délután az itteni kas­télyban találkoztak és teánál együtt voltak. A Megváltó-templom megtekintése után Vilmos császár Wilhelmshöhébe és a bolgár ki­rály Nauheimba tért vissza. Heves harcok folynak az orosz és az ántánt csapatok között Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, augusztus 31. Stockholmból táviratozzák: A szovjet csapatok és az ántánt csapatok közötti harcok változat­lan hevességgel fogrnak. Hol a cse­hek és az ántánt, hol pedig a szov­jet csapatok aratnak győzelmet. A csapatok fegyverrel és muníció­val jól el vannak látva, de élelmi­szerekben hiányt szenvednek. M. N.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék