8 Órai Ujság, 1918. október (4. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

­udapest, fitS. október 1. Kedd, IV. évfolyam, 229.*^ ^ , wLdp ....... ÖltanítSÁD ELŐi*!I£fÉ J ÁRAK: Szarkesztfiság és kiadóhivatal: Égj hóra 3 korona.­­ Hegyradévre 8 korona. PGYTIKAI NAPILAP BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-UT 3. 8ZÁ» Egész évre 32 korona. Felelős szerkesztő- Dr fi A­DÁN­YI EMIL Tsi.ion: Jóim! ios-oo. József ios-oi, József aos-oa. Egyes szám ára 12 fillér. Fe,erJS •>--7itCj'L'a ■ Dr­­WAUAWTI tmii. Szerkeszteségi telefon d. u. 4-7-ig: 3-34 és 110-55. MWJtUiHWI^ttgllI ^l■llll^lI^aB■Wg■BM——fcaa——wa—ac———————au M»«,a3raBMBMBaMBB»gaMWaaMWMMMMMMMMaMWSIWWaMWMWByMMWWBCAB7arUTrB7TB» ummy-qagyw ■—Tlll II .......[MIMI III — Tárbonállva nem lehet békét kérni, ez a tanul­ság domborodik ki a bolgár po­litikai fordulat első napjainak lefolyásából. A bolgár hadsere­get váratlan és komoly vereség érte, olyan vereség, amelyekhez fogható a nagy háború eddigi folyamán más haderőket is szét­forgácsolt már. A bolgár hadse­regnek tehát az lett volna a kö­telessége, hogy a csorbát kikö­szörülni igyekezzék, vagy leg­alább is állítsa helyre a­ harctéri egyensúlyt, amely egy esetleges béketárgyalásnak biztosabb és komolyabb bázisa lehetett volna. A térdenállva való békekérés­nek azonban az lett ÉT következ­­ménye, hogy a francia fővezér teljességgel elfogadhatatlan és megalázó békefeltételeket szabott a bolgárok elé. Azt kívánja tő­lük, hogy az antant-hadseregbe beosztva, tovább harcoljanak ed­digi szövetségeseik ellen. Íme, így fest a­ különbéke azoknál, akik a bresztlitovszki megállapo­dásokat is kifogásolják és íme, ilyen választ kapnak a háborúba belefáradt bolgárok. A szalonikii hadsereg fővezé­rének válasza kétségkívül az an­tant kormányainak könyörtelen legázoló politikáját juttatta kife­jezésre. Ez a durva és gőgös vá­lasz azt jelenti, hogy minden em­ber, aki ma az antant diplomá­ciájától komoly béketörekvést vár, vagy jóhiszemű álmodozó, vagy megfizetett bérenc. Épen ezért­ óva intünk mindenkit, hogy fel ne üljön az emberiesség mezébe öltöztetett csábító beszé­deknek, mert ezek a napok nem az egymáshoz való közeledésnek és a nemzetek megértésének, ha­nem a bosszul­ak az orvtáma­dásnak, cselnek és árulásnak napjai. Senki előtt sem kell bizo­nyítanunk, hogy a békét őszin­tén és meggyőződéssel akarjuk, akarja ez az egész nemzet, par­lamentjével és királyával együtt, de a békét nem a diadal hazug mámorától részeg h­adsereg-vezé­­rekkel akarjuk megkötni! Aki tehát ida itthon a minden áron való békéről mer beszélni, az akár tudatosan, akár öntudatla­nul, ellenségeinknek tesz szolgá­latot és az ilyen hamis békeügy­nököket ki kell közösíteni a ha­zafias magyar társadalomból, mert hazájuknak nem békés bol­dogulását, hanem, elveszítését akarják. Az Oc­rida-tónál egy terepszakaszt kiürítettünk Vezérkarunk mmn Jelentés® • Az olasz harctéren sikeres járőr vállalkozások. Az Oehrida tótól közvetlenül nyugatra a bolgár front helyzetére való tekintettel egy terepszakaszt kiürítettünk. A vezérkar főnöke,t Hírek a fotoár fegyverszünetről Mm a déli órákban bécsi híradás alapján az a hír terjedt el, hogy a bolgár kormány megbízottai az antant kormányok megbízot­tai­val megkötötték a fegyverszünetet és rögtön megindultak a béketárgyalások. Lapunk zártáig ezeket a h­íresztelé­­s­eket nem erősítették meg. A nyugati nagy csata Az antant véresen fizeti meg kisebb sikereit Berlin, szeptember 30. Flandriában a szeptember 27-ről 28-ára virradó éjjel két óra 30 perckor a tengerparttól egészen a Witschaetetől délre húzódó vi­dékig terjedő heves tüzérségi tűz vezette be az erős ellenséges­ tá­madásokat, amelyek hajnali hat órakor kezdődve a Noumentől egé­szen a Vulverghentől keletre eső vidékig húzódó frontra terjedtek ki. A főlökés a Houthoulster erdő két oldalán, valamint az Ypein- Menin­ut mentén irány­ult frontunk ellen és az ellenségnek egész napon át folytatott- ro­hamaival sikerült megszerez­nie a tavalyi tölcsérmezőt. Emö­­gött támadását megállítottuk. A Marchiontól kétoldalt lévő csator­­naállások elvesztése után a­ 28-ára virradó éjjel csapatainkat az Aubigny-Marching között lévő elő­készített állásokba vettük tervsze­rűen vissza. Az ellenség csak a nap folyamán nyomult hatalmas erőkkel és tankrajok harcbaveté­­sével utánunk. A Calsibrai-fron­­tunk ellen intézett erős támadáso­kat visszavetettük. Az Aillette és az Aisne között a 28-ára virradó éjjel folyamán vonalunkat az el­lenségtől észrevétlenül és ellen­hatása nélkül az Oise-Aisne-csa­­torna mellé Ann­y és Bourag kö­zött az Aisne mellett vettük visz­­sza. A Suippetől a Maasig erős pergőtűz után virradattól kezdve egész napon át hatalmas tankrajok harcbavetésével heves francia-ame­rikai gyalogsági támadások indul­tak. A Champagneban az összes támadások az ellenség súlyos vesz­teségei mellett összeomlottak. Egyedüli te­r­ü­l­e­t n­y­e­r­e­­sége az ellenségnek­­ Somme­ry és frontunk­ra a­­ néhány jelentett e­­l­len bemélyedése. Az Aire­­- től kétoldalt egészen a Maasig az­­ ellenségnek szakadatlan támadásai­­ Apremont és Cierges között, vala­­­­mint Noufilloistől északra nem­­ értek el lényeges sikert, hanem súlyos vesztesé­geket szenvedtek, amelyek az Airetől kétoldalt rendkívül sú­lyosak voltak­. Szeptember 28-án is a Suippe és a Maas között teljes sikert arattunk. A román posta értékeket is száilit, kereskedők számára . •­­ Bukarest, szeptember 30. A megszállott terület belső for­galmában­ , valamint a Moldvába és külföldre irányuló forgalomban, amennyiben postai forgalom egy­általában van, lehetővé tették f­­izetési­­eszközöknek és értékpapí­ I­raknak — bankjegyeket kivéve — postai küldése október 1-től kezdve a román posta küldi ezeket.. A cen­zúrát külön postavizsgáló ható­ság gyakorolja. Az új intézmény első­sorban kereskedők részére áll fenn, más szabályok csak kivétele­in fontos esetekben értetnek vele. Nincs döntő javulás Szófiában Bécsi munkatársunk idefonjelentése Bécs, szeptember 30. Tegnap estig berlini beavatott he­lyekre érkezett jelentésekből kitű­nik, hogy a kupában a helyzet dön­tő fordulatot a javulás irányában nem vett. Katonai tekintetben javu­lást lehet megállapítani, de a politi­kai helyzet továbbra is nagyon ag­gasztó­, mert­ a szövetség híveinek nem sikerült Malinovot kikapcsolni és az antanthoz intézett könyörgé­sére rácáfolni. A bolgár hadsereg ilyen körülmények között két tábor­ra szakadva, csak annál többet szenved. M. Xavher. Haditanács Clémenceau elnöklete alatt — Berlini munkatársunk távirata — Berlin, szeptember 30. Genfből táviratoztak. Parisban tegnap Clémenceau elnöklete alatt hadi tanács volt, amely négy óra hosszat tartott. Breitner E. A cári család Ausztriába akar költözni Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, szeptember 30. Rotterdamból táviratozzék:: Hol­landiában elterjedt híresztelések szerint az excár családja több nagy­herceggel együtt a szovjet kormány­­tól arra igyekszik engedelmet kapni, hogy Ausztria egyik tartományi fő­városába költözködhessen. Döntés még nem történt. M. Nacher. K­özré választották a cseh közigazgatást Bécs, szeptember 30. Hivatalosan közükt: Csehország hivatalos lapja a belügyminiszter szept. 27-én kelt rendeletét teszi közzé, amely őfelségének a cseh királyság közigazgatása tárgyában , kiadott statútumát hajtja végre. A statútum a nemzeti paritás alapján szervezi az O­r­s­z­á­g­o­s K­ö­z­­igazgatási B­i­z­o­tt­s­á­g­­o­t. Az új szabályzat szerint a bizott­ságnak két alelnöke lesz, akik feladatukat együttes ülésben­­ vég­zik, továbbá külön cseh és külön német osztályt szervez, mindegyik osztálynak alelnöke, négy tagja van és két póttagja van, saját ha­táskörén belül önállóan és a má­sik osztálytól függetlenül tanács­koznak és határoznak. Az orszá­gos bizottság tisztviselőit a. csá­szár nevezi ki. Az együttes ülésen hozott határozatot az Országos Közigazgatási Bizottság v­ecke legfelsőbb elhatározás­­ra bocsátja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék