8 Órai Ujság, 1918. november (4. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-01 / 256. szám

A. /cS^ •» ELŐFIZETÉS! ARAK : Sff hért 5 ksrenc. I Wsgjodwrs 15 karon. Eg<u ém GO keretű, tgyas ttin (r> SO flHif. POLITIKAI NAPILAP PiMfe nwkenU: Dr. NADANYI EMIL Swrtwitte* és U*dóW*»í»! < BUDAPEST, IV, MEKMED SZULTAH-UT X SZA* fete?Bs: Jómat iOS-OO, Jónál 106-01, Must 106-01. Sarkwitfl*égi Mefm é. b. 4-7-!*: 3-34 le 110-35. A népkormény Károlyi Mihály elnöklete alatt jnega’akult és ezzel eljutott a nemzet vá'sága arra a pontra, amelyre már a múlt héten el kel­lett volna jutnia. A Nemzeti Tanács és a nép akarata villámgyorsan és vérte­­lenül következett be. ügy a föl­esküdött katonaság, mint a pol­gári elemek a legnagyobb ön­mérséklettel végezték dolgukat, ízt lehetne mondani, hogy a for­radalom épp oly kitünően volt rendezve, mint valamely békés tüntetés. És éppen azért, mert a főváros népe nem ragadtatta magát túlzásokra, remélni lehet, hogy az uj kormány megalaku­lásával eloszlott az a nyugtalan­ság, amely a kedélyeket túlfű­tötté. A Nemzeti Tanács és az uj belügyminiszter nemzetőri szervezetének belátásán múlik, hogy a belső béke a lehető leg­gyorsabban helyreálljon, ami tt jelen pillanatokban az ui uralom megalapozását ép megszilárdítá­sát jelentené. Végtelen nagy súllyal esik a labta, nogy Karolyi Mihály gróf kormánya méltónak bizonyul-e ezekhez a sorsdöntő órákhoz, amelyekben a vezetést magahoz ragadta. Hisszük, hogy az ese­mények elsimítják az ellentéte­ket es hogy a nemzet veszélyes helyzete minden ellentétet lerom­bol, ami az emberek poiitkai fel­fogasat egymástól elválasztotta. Nincsenek többé pártok és cIkü­­iönülések. Csak magyar és nem­­magyar ember van ezentúl, t^san olyan van, aki szivvei-iélekkei küzdeni akar a demokratikus Magyarorszag megteremteseért. A nemzet bizalommal várja, hogy Károlyi és kormánya a helyzet magasiatara emeinedvo, kivezeti az országot a forrada­lomnak ebből az átmeneti korsza­kából. A mai nap eseményei egy­előre csak a belső béke napjánaa felvirradását jelenti, de az égő országhatárokon még ott a na­gyobb feladat: megmenteni a nemzetet az ellenségos támadá­sok eltipró tendenciájától. Ezt várjuk ma mindannyian bizó lé­lekkel, a magyar nemzed leiek feltámadásába vetett törhetetlen reménységgel. Egyelőre fő a rend, léke és nyugalom. Dicsősége iesz ennek a forradalomnak, ha tudja vivni a nemzet jogait a tömsglélek ko­moly megfékezése mellett, amint­hogy szégyene* lenno minden cél­talan vérengzés és fosztogatás. Győzött a vőrtelen forradalom A katonaság alávetette magát a Nemzeti Tanácsnak Károlyi Mihály gráfot miniszterelnökké nevezte ki a királyf ' 1 ^ % N’éiavfcii Tes'áes e köveik ezó kiáltvány t bocsátotta ki: Magyarország népe! Katonák! Munkások! Polgárok! *■* Magyarország népe, katonái, munkássága és polgársága kezébe vette Magyar orsaág katal mát. Megmozdult a nép és ennek a hatalmas megmozdulásnak óriási eredménye lettt Magyarosiig hatalmasai az egész ország katonai és pplgári hatalmát átadták a Magyar Nemzet! Tanácsban szervezett magyar népnek. Magyar­­ország teljes katonai és polgárt hatalma a Nemzeti Tanács elnökének, Károlyi Mihálynak a kezében van. Katonai és polgári hatalom felett a magyar népkormány elnöke, Károlyt Mihály rendelkezik. A Magyar Nemzeti Tanács hatalmas győzelme alkalmával üdvözli Magyarország népét és a magyar demokrácia, a világbéke saent nevében felkéri as ország népét, hogy térjen vissza a munkához. 1 Katonák! Térjetek vissza kaszárnyátokba és ott váriatokba a magyar népkormány utasításait, mely meg fogja hozni számotokra a jogot és a békét, A Nemzeti Tanács felelős a magyar nemzet tulajdonáért. Rendzavarástól mindenki tartózkodjék A Nemzeti Tanács méltóságos nyugalmat .vár Magyarország népétől. A NEMZETI TANÁCS. A katonák menjenek a kaszárnyákba I A Magyar Nemzett és Katonai Tanács felhívja a katonákat, hogy haladéktalanul jelentkezzenek abban a ka szárnyában, amelyben október 30-án és 31-én tartózkodtak, mert az élelmezésük ezekben a kaszárnyákban fog történni. A Némáét! é« Katonai Tanács az összes katonák megnyugtatására közli, hogy a kaszár­nyákban ia a tanács oltalma alattállanak*és intézkedés történt, hogy sehol bántó­­dásnk ne legyen. Minden katona jelentkezzék nyugodtan a kaszárnyájában, ahol as élelmezésükre és beosztá­sukra vonatkozó további intézkedések megtörténnek. A Nemzeti és Katonai Tanács a közrend érdekében elv ja min­den katonától, hogy a felhívásnak haladéktalanul és feltétlenül enge­delmeskedik. A Magyar Távirati Iroda jelenti: . A Magyar Nemzeti Tanács közhírré teszi, hogy azok a katonák, akik nem. kapnak élelmezést csapattestüknél, a következő nyilvános élelmezési helyeken kaphatnak élelmezést: I. kcr., Verpeléti-ut, HL kér., Lajos-utca; IV., Városház-utca és Pilvax-köz sarkán; V., Erzsébet-tór 9.; VL, Hunyadi-tér 3.; VII., István-nt 41—-13; VIII., Eottenbiller-ntea és Jósika-ntca sarok; IX., Bakács-tér. A Nemzeti Tanács felssólit minden katonát, hogy lehetőleg saját csapattesténél kér­jen élelmezést, meri csak igylehet a katonák és a közönség élelmezését fenntartani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék