8 Órai Ujság, 1918. november (4. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-01 / 256. szám

ELŐFIZETÉS! ARAK : Sff hért 5 ksrenc. I Wsgjodwrs 15 karon. Egy n ém GO keretű, tgyas ttin (re SO flHif. POLITIKAI NAPILAP PiMfe nwkenU: Dr. NADANYI EMIL Swrtwitte* és U*dóW*»!»!­­ BUDAPEST, IV. MEKMED SZULTAH-UT X SZA* fete?Bs: Jómat JOS-OO, Jónál 106-01, Must 106-01. Sarkwitfl*égi Mefm­e. h. 4-7-1*, 3-34 le 110-35. A népkormány Károlyi Mihály elnöklete alatt m­egalakult és ezzel eljutott a nemzet válsága arra a pontra, amelyre már a múlt héten el kel­lett volna jutnia. A Nemzeti Tanács és a nép akarata villámgyorsan és vérte­­lenül következett be, úgy a föl­esküdött katonaság, mint a pol­gári elemek a legnagyobb ön­mérséklettel végezték dolgukat, azt lehetne mondani, hogy a for­radalom épp oly kitűnően volt rendezve, mint valamely békés tüntetés. És éppen azért, mert a főváros népe nem ragadtatta magát túlzásokra, remélni lehet, hogy az új kormány megalaku­lásával eloszlott az a nyugtalan­ság, amely a kedélyeket túlfű­tötte. A Nemzeti Tanács és az új belügyminiszter nemzetőri szervezetének belátásán múlik, hogy a belső béke a lehető leg­gyorsabban helyreálljon, ami az jelen pillanatokban az új uralom megalapozását és megszilárdítá­sát jelentené. Végtelen nagy súllyal esik a labda, hogy Károlyi Mihály gróf kormánya méltónak bizonyul-e ezekhez a sorsdöntő órákhoz, amelyekben a vezetést magához ragadta. Hisszük, hogy az ese­mények elsimítják az ellentéte­ket és hogy a nemzet veszélyes helyzete minden ellentétet lerom­bol, ami az emberek politkai fel­fogását egymástól elválasztotta. Nincsenek többé pártok és elkü­­lönülések. Csak magyar és nem­­magyar ember van ezentúl, talan olyan van, aki szívvel-lélekkel küzdeni akar a demokratikus Magyarország megteremtéséért. A nemzet bizalommal várja, hogy Károlyi és kormánya a helyzet magaslatára emelkedve, kivezeti az országot a forrada­lomnak ebből az átmeneti korsza­kából. A mai nap eseményei egy­előre csak a belső béke napjának felvirradását jelenti, de az égő országhatárokon még ott a na­gyobb feladat: megmenteni a nemzetet az ellenséges támadá­sok eltipró tendenciájától. Ezt várjuk ma mindannyian bízó lé­lekkel, a magyar nemzed lékek feltámadásába vetett törhetetlen reménységgel. Egyelőre fő a rend, béke és nyugalom. Dicsősége lesz ennek a forradalomnak, ha tudja vívni a nemzet jogait a tömeglélek ko­moly megfékezése mellett, amint­hogy szégyenes lenne minden cél­talan vérengzés és fosztogatás. Győzött a vértelen forradalom A katonaság alávetette magát a Nemzeti Tanácsnak Károlyi Mihály grófot miniszterelnökké nevezte ki a király 1 ' 1 ^ % N’ésavfcii Tes'áes e követk­ező kiáltvány­t bocsátotta ki: Magyarország népe! Katonák! Munkások! Polgárok! *■* Magyarország népe, katonái, munkássága és polgársága kezébe vette Magyar­ország hatal­mát. Megmozdult a nép és ennek a hatalmas megmozdulásnak óriási eredménye lett. Magyarosság hatalmasai az egész ország katonai és polgári hatalmát átadták a Magyar Nemzeti Tanácsban szervezett magyar népnek. Magyar­­ország teljes katonai és polgári hatalma a Nemzeti Tanács elnökének, Károlyi Mihálynak a kezében van. Katonai és polgári hatalom felett a magyar népkormány elnöke, Károlyi Mihály rendelkezik. A Magyar Nemzeti Tanács hatalmas győzelme alkalmával üdvözli Magyarország népét és a magyar demokrácia, a világbéke szent nevében felkéri az ország népét, hogy térjen vissza a munkához.­­ Katonák! Térjetek vissza kaszárnyátokba és ott várjatokba a magyar népkormány utasításait, mely meg fogja hozni számotokra a jogot és a békét. A Nemzeti Tanács felelős a magyar nemzet tulajdonáért. Rendzavarástól mindenki tartózkodjék A Nemzeti Tanács méltóságos nyugalmat­­vár Magyarország népétől. A NEMZETI TANÁCS. A. /cS^ •» A katonák menjenek a kaszárnyákba ! A Magyar Nemzeti és Katonai Tanács felhívja a katonákat, hogy haladéktalanul jelentkezzenek abban a ka­szárnyában, amelyben október 30-án és 31-én tartózkodtak, mert az élelmezésük ezekben a kaszárnyákban fog történni. A Nemzet­ és Katonai Tanács az összes katonák megnyugtatására közli, hogy a kaszár­nyákban is a tanács oltalma alatt állanak,és intézkedés történt, hogy sehol bántó­­dásuk ne legyen. Minden katona jelentkezzék nyugodtan a kaszárnyájában, ahol az élelmezésükre és beosztá­sukra vonatkozó további intézkedések megtörténnek. A Nemzeti és Katonai Tanács a közrend érdekében elv­on min­den katonától, hogy a felhívásnak haladéktalanul és feltétlenül enge­delmeskedik. A Magyar Távirati Iroda jelenti: . A Magyar Nemzeti Tanács közhírré teszi, hogy azok a katonák, akik nem­ kapnak élelmezést csapattestüknél, a következő nyilvános élelmezési helyeken kaphatnak élelmezést: I. ker., Verpeléti-út, HL ker., Lajos-utca; IV., Városház-utca és Pilvax-köz sarkán; V., Erzsébet-tér 9.; VL, Hunyadi-tér 3.; VII., István-út 41—-13; VIII., Rottenbiller-utca és Jósika-utca sarok, IX., Bakács-tér. A Nemzeti Tanács felizólít minden katonát, hogy lehetőleg saját csapattesténél kér­jen élelmezést, mert csak így lehet a katonák és a közönség élelmezését fenntartani.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék