8 Órai Ujság, 1918. december (4. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-01 / 282. szám

Bucrepest, wtk. accerrper 1. Vasárnap, IV. évfolyam, 282. sz. () B ELŐFIZETÉS. ÁRAK : Egy hóra 5 korona.­­ Negyedévre 15 korona. Egész évre 60 korona. Egyet szom­éra 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkeszt­eté­se kiadóhivatal­­ BUDAPEST, IV. MEHMED SZULTAN-ÚT 3. SZÁM Telefon: Jóssot 105-00, Jdesel 105-01, Jénai 105-03. Szerkeszt­ségi telefon d. o. 4-7-ig: 3-34 és 110-51. A béke iránt a világháború méltó ered­ménye, csak úgy következhetik be, ha a kiengesztelődés becsüle­tes jegyében keressük, máskül­­­önben éppen olyan erőszakot fg jelenteni, mint maga a vi­lágháború. De ennek az igazság­nak nemcsak a nagy világkérdé-t­eket szabályozó békekonferenci­­a kell érvényesülnie, hanem k­isebbméretű, de reánk nézve életfontosságú viszonylatokban, am­elyek nemzetiségeinkhez fűz­nek. Szlovákok és románok, sőt Részben a szerbek is olyan h­ely­­zetet akarnak teremteni, ame­lyek Európa végleges berendez­kedésénél mohóságuknak megfe­lelő helyzetet teremtsen, és ami­kor jogtalanul és erőszakosan m­agyar területeket helyeznek rögtönzött im­periumuk alá, nem­csak Magyarország területére törnek be, hanem a nagy béke­­konferencia kompetenciájába is. A román hadsereg meg a cse­hek is arra hivatkoznak, hogy a jezlovák, illetőleg a román nem­­zeti tanács meghívásának enged­nek, amikor a rend, élet- és va­gyonbiztonság megóvása célja­iból fegyveres erővel magyar te­­stületre lépnek, különben is — úgy mondják — ezeket az álta­lunk vitatott megyéket már ré­gen megkapták az antanttól. E két állítással szemben némi kí­váncsisággal kérdezzük, először is: miféle népszavazat alapján jutottak a szlovák és román nemzeti tanács tagjai döntésre hivatott megbízásukhoz, — má­sodszor: hol és mikor adták oda C Csehországnak és Romániának a kérdéses megyéket? Engedelmet, a szlovák és ro­m­án nemzeti tanács tagjai nem intézkedhetnek, az ántártt pedig nem intézkedett. Ilyen körü­lmé­­­nyek között fokozott okossággal és eréllyel kell viselkednie a ma­gyar kormányzatnak, nehogy ál­dozatul essünk nemzetiségi vezé­reink taktikájának, akik a béke­­konferencia döntése előtt a fürge­ség kérdésévé teszik a jogot. Nyilvánvaló, hogy nagy étvágy-B­al megáldott szomszédaink a torna után akarják megkérdez­ni, hogy­ jogosan költötték-e el a fogásokat. Meg kell velük értet­ni, hogy az étvágy­ nem jogcím. Türtőztessék magukat, míg az illetékes házigazdák nem intéz­kednek. Nem cinkosok céda­to­ráról van szó, hanem békelako­­ttáról. „A béke még messze van !“ — mondja Clémenceau Berlini munkatársunk telefonjelentése. — Berlin, november 30. Genfi távirat szerint lyoni lapok azt jelentik, hogy Clémen­­ceau a szenátus bizottságában újból hevesen kikelt a bolsevizmus ellen és ismételten kijelentette, hogy egy bolseviki német kormány­nyal sohasem fog tárgyalni. Franciaországban katona- és munkástanácsok alakulását fegyverrel meg fogja akadályozni. Minél jobban megszilárdul Németország­ban a bolseviki kormányrendszer, annál erősebbek lesznek az antant évrendszabályai. Egyelőre a béke még messze van. Breitner E. Londonban döntenek Vilmos császár sorsáról Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, november 30. Rotterdami távirat szerint Clémenceau vasárnap érkezik Londonba. Lloyd George-al és az angol kormány többi tagjával nem­csak a békekonferencia kérdéséről fog tanácskozni, hanem arról is, minő intézkedéseket tegyenek a szövetségesek Vilmos csá­szárt illetőleg. A Daily Telegraph jelentése szerint, azok a jogászok, kiket az angol kormány megbízott azzal, mondjanak véle­ményt Vilmos császár kiadatása kérdésében, úgy nyilatkoztak, hogy az excsászár kiadatását keresztül lehet vinni. Még nincs eldöntve, várjon a szövetségesek együtt, vagy mindegyik külön-külön követelje-e Hollandiától az excsászár kiadatását? M. Nadier. A tóttá­l is mindig követelőznek Közelebb jutottunk a megegyezőhöz — A tótok réyró Leljes vármegyét kivannak — Végleges eredmény holnapra várható — Saját tudósítónktól — Ma délelőtt tovább folytatták azokat a nagyjelentőségű tárgya­lásokat, amelyek hivatva vannak a felvidéki nép nyugalmát biztosí­taná. Konstatálni kell, hogy a tó­tok képviselői a tárgyalás egész folyamán sokkal konciliánsabb ma­gatartást tanúsítottak, mint például a románok Aradon. Ennek ellenére a megállapodás még mindig nem jött létre, ami a te­rületi kérdésekben való nézetel­éré­sekre vezethető vissza. A délelőtti tárgyalások, amelyek különben egy­negyed háromkor értek véget, mégis reményt nyújtanak rá, hogy a még fennálló ellentétek a legközelebbi időn belül ki fognak egyenlít­etni. A ma délelőtti tárgyalások Jászi Oszkár­ miniszter fogadótermében folytak le. A magyar kormány ré­széről jelen voltak Jászi miniszte­ren kívül Diener-Dénes József kül­ügyi államtitkár és Braun Róbert, a nemzetiségi minisztérium képvise­­lője A románok megbízottjai: Dula Iráté, Hodzsa Milán, Rumann János, Fayler Vladimír, Pavliny Vilmos és Borovszky Lajos. A ma délelőtti tanácskozás után beszélgetést folytattunk a tót meg­bízottak egyikével, aki munkatár­sunknak a következőket mondotta: — A mai napon már nem foly­tatjuk tovább a tanácskozásokat, mert jó részben új megállapodási alapot létesítettünk, amelyet előbb a magyar kormánynak kell minisztertanácsban megvitatnia. De a mi megbízatásunk sem ter­jed arra, hogy az előre megálla­pított alaptól eltérhessünk. A mi felfogásunk szerint tehát, ameny­­nyiben a magyar kormány hozzá­járul a ma véglegezett alaphoz és mi megkapjuk megbízóinktól a felhatalmazást, hogy ehhez a lényeghez hozzájárulhassunk, a megállapodást a holnapi nap fo­lyamán véglegezni fogjuk. A további beszélgetés folyamán informátorunk közölte, hogy a szlovákok kilenc vármegyét kivon­nak a magyar kam­pánytól. Ezt az igényüket a mai tanácskozáson le­szállították nyolcra, viszont Jászi miniszter mindössze öt vármegyét . hajlandó provizórikus tót im­peri­um alá, bocsátani. Az eltérés aban van, hogy a tó­­tok teljes vármegyéket követelnek, a magyar kormány ellenben csu­pán azokat a járásokat hajlani átengedni, amelyekben a tótség létszáma meghaladja az 50 száza­lékot. Hangsúlyozuk, hogy az át­engedés egyáltalán nem promun­kál a végleges béketár­gyulásoknak, csupán ideiglenes megoldást léte­sít a magyar és tót érdekek össze­­bék­ítésére. Az ideiglenes átengedés csupán azt jelenti, hogy a kérdéses vár­megyék területére a tótok maguk fogják kinevezni a maguk főispán­jaikat, a gyűlölt közigazgatási tisztviselőket elbocsáthatják, ezzel szemben azonban az egész terület gazdasági, pénzügyi és közlekedés­­ügyi politikáját továbbra is a ma­gyar népkormány intézi. Vizsgálat schiree­k ellen Bécsi munkatársunk telefon jelenti­se Bécs, november 30. A Wiener Mittagszei­­t­u­n­g jelentése szerint Német- Aosznia kormánya azt a tervet mérlegeli, hogy egyes főhercegek, mint például Frigyes és Fe­ren­c­ S­zalvátor ellen a hábo­­nún­á űzött visszaéléseik miatt vizsgálatot indítson. Az egyik verm­e szerint ezt a vizs­gálatot Károly volt csá­szárra is kiterjesztenék. Ezzel kapcsolatban vizsgálat indul számos magasadású katona és po­litikus ellen főként hatalmukkal való visszaélés és a háború bűnös meghosszabbítása miatt M. Nadier. A brüxi bár­y­szók újra , dolgoznak Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, november 30. Prágai távirat szerint Brüxben helyreállt a nyugalom. A Narodni Lisly jelentése szerint tegnap nagy népgyűlé­st rendeztek, amelyen a bá­nyamunkások kijelente­ték, hogy ma újra felveszik a munkát, de azon fel­tétellel, hogy a bányászott szén Csehországban marad. M. Nadher. Vége a kattowítzi bányász­­sztrájknak Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, november 30. Berlini távirat szerint azt jelentik Kattowitzból, hogy a bánya­igazga­tóságok és a bányamunkások között lefolytatott tárgyalások a bánya­munkások összes követeléseinek el­fogadására vezetnek. A munkások többek között egyszeri drágasági pótlékot is kapnak. M. Nadher,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék