8 Órai Ujság, 1918. december (4. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-12 / 291. szám

Csütörtök, 1918. december 12. OSAx^filme — A pilóták szakszervezetbe tö­mörültek. A magyar aviatika úttö­rőinek, ezeknek a sokat szenvedett, sokat nélkülözött bátor embereknek a kezdeményezésére a magyar piló­ták egy szövetség keretében, szervez­kednek. A kezdeményezők a régi gárda tagjai: Lányi Antal, Kvasz András, Dobos József és a többiek a mostani pilóta generációt meg akarják óvni a kezdet mindazon ne­hézségeitől, amelyekkel ők a magyar közvélemény és a magyar ipar érdek­lődésének teljes hiányában éveken át küzdöttek. A Magyar Pilóták Szö­vetségében tömörítik a vizsgázott ci­vil és katonai pilótákat, minden ka­tonai tendencia mellőzésével, csupán csak a magyar aviatika fejlesztését és a szövetség tagjainak szociális szempontjait tartva szem előtt. Az ipari érdekeltséggel szoros viszony­ba kívánnak lépni s a repülés ügyét elméleti és gyakorlati szakerők ke­zébe akarják letenni, mert csakis így lehetséges iparunkat ezen a téren előbbre vinni. A mostani zavaros ál­lapotokon keresztül akarják segíte­ni a pilótákat, hogy a későbbi időkre megfelelő anyag álljon rendelkezés­re, gondoskodnak tehát elhelyezé­sükről, támogatásukról, vagy sze­­rencsétlenség esetén hátramarado­t­­taik segítéséről. A szövetkezés szak­­szervezet jellegével bír, alapszabá­lyaikat írásban már be is nyújtották a Szakszervezeti Tanácsnak, s a szociáldemokrata párt vezetősége a párthoz való testületi csatlakozást elvben már el is fogadta. Hivatalos lapjuk „Az Aéro“ című szaklap. A szövetség alapszabálytervezetét f. hó 19-én mutatják be a Régi országház­ban tartandó pilóta gyűlésen.­­ Az udvarnagyi bíróság megszűnik. A­ hivatalos lap mai száma kormányren­deletet közöl, amely a magyar főudvar­nagyi bíróságot megszünteti, helyeseb­ben , átalakítja a Magyarországon levő koronajavak, udvari kincstári birtokok és családi alapítványi vagyon állami zárlati bíróságává. E hatáskörében a bíróságnak el kell rendelni a javaknak a bírói zár alá vételét, meg kell állapítania a vagyon nagyságát és javaslatokat kell tennie a személyzetre vonatkozólag. A volt főudvarnagyi bíróságnak a hitzbi­­zományok tárgyában megállapított ha­tásköre átszáll az állam­­zárlati bíró­ságra. A bíróság elnökének eddigi fele­lőssége, függetlensége és jogai tekinte­tében fennálló rendelkezések változatla­nul megmaradnak. A Nemzeti palota ke­zelésére vonatkozólag a kormány által tett eddigi ideiglenes intézkedések a bí­rói zár elrendelésével érvényüket vesz­tik. A zárlati bíróság a zár alá vétel után­ a nemzeti palotát köteles a pénzügymi­nisztérium a volt kincstári szőlőbirtokot pedig a fölmivelésügyi minisztérium ke­zelésébe adni. — Fosztogatások Hunyadmegyé­ben. Déváról jelentik: Hunyadme­­gyében a vidéken a falu népe rend­r­e foszogatja a nagyobb birtokoso­kat A kereskedők nagy részét szin­tén kifosztották. A nemzetőrség és polgárőrség tehetetlen a fosztogat­­okkal szemben, sőt több helyütt maga is segédkezik a rablásban. — A jegyző gyilkosa Temesvár­ról jelentik: A torontálmegyei za­vargások idején Kevedobrán a nyílt utcán szabadságos katonák halálra szúrták Jankovity Dusán községi jegyzőt. Az akkori zűrzavarban a tettesek elmenekültek. Most a rend­őrség letartóztatta Bányás Vlada 24 éves cigánylegényt, aki ellen alapos­­ a gyanú, hogy ő követte el a gyilkos­ságot. Bányás a­ versed 7. h­onvéd­­órafegezred katonája volt; a zavar­gások idejében tért haza falujába és . 8 volt az, aki a fékevesztett fosztoga­tó tömegnek az élére állott. A jegyző meggyilkolását tagadja, elemben több tolvajlást beismert. Pancsovára szállították, ahol a szerb katonai hatóság vette őrizetbe. — Részletes utasítások a birbkien­án­­fos végrehajtása tárgyában. A hivatalos lap mai száma közli az igazságügyi és földmivelésügyi miniszter közül rendre tétét, amely a kis­birtokok szaporítására nézve már előbb megjelent rendelet vég­rehajtása tekintetében­ tartalmaz részle­­tes utasításokat. T­agy fosztogatás |­ussigbau­ Prága, december 11. Aussigbau tegnap délután és este nagy fosztogatás tör­tént, nagy embertöm­eg hatolt be az üzletekbe és azokat szétrombolta és kifosztotta. A rendőrség és népőrség teljesen tehetetlen volt­ a tob­zódó tömegekkel szemben. Esti nyolc óra felé a katonatanács erősí­téseket vett igénybe, de ezek nem voltak képesek a fosztogatásoknak rútját állni. Puskákat és géppuskákat működtettek és a késő esti órákig erősen lövöldöztek az utcákon. Három ember m­e­g­­halt, öt súlyosan megsebesült. A könnyű sebesültek száma igen nagy Éjjel tizenegy órakor a fosztogatások még za­vartalanul tovább tartottak. A szomszédos Seben prisén­ben is már délután zavargásokra ragadtatta magát a tömeg, miközben a katonaságnak fegyvert kellett használni. Több ember súlyosan megsebesült. Az uussigi zavargásokat az okozta, hogy amikor a haza­térő katonák közt cipőket osztottak szét, kétes elemek a kaszár­nyákba akartak behatolni. — Kifosztott horvátországi ura­dalom. Pécsről jelentik: Az eszéki lapok rémregénybe illő dolgokat ír­nak Elis gróf vukovári uradalmá­nak kifosztásáról. A rablók és fosztogatók, akik parasztokból és szökevény katonákból verődtek ösz­­sze, a nagy kiterjedésű uradalom összes birtokait teljesen szétrom­bolták, úgy hogy a kár mintegy 20 millió koronára tehető. A fosztoga­tásnak a rendes katonaság fellépé­se vetett véget. Az elrabolt állatok­nak és gabonának némi csekély ré­szét a rablók visszaszolgáltatták, de nagyobb részét elrejtették vagy elprédálták. A mezőgazdasági mun­kálatok az egész uradalomban szü­netelnek, úgy hogy ha rövidesen nem segítenek a bajon, akkor a jö­vő tavasszal a Vukovár környékbe­li lakosság a legnagyobb • éhínség­nek néz elébe. — A Magyar Jelzálog-Hitelbank köz­hírré teszi, hogy idő előtti visszafizeté­sek folytán koronaér­tékű­ iVt%-os zá­logleveleiből f. hó 16-án délelőtt 0 órakor rendkívüli sorsolást tart. — A szerb megszálló csapatok Krassó-Szörényben. Temesvárról jelentik: Mahádiában és környékén az ottani román agitáci következté­ben az orsovai szerb parancsnok lefegyvereztette a román nemzeti gárdát. A mozgalom vezetőit magá­hoz kérette és figyelmeztette őket, hogy a közbékét veszélyeztető agi­­tációt nem fog tűrni és ha ilyesmi mégis megismétlődne, a vehetőket mint túszokat, őrizet alá fogja he­lyeztetni. — Orsovát a szerbek no­vember 16. óta tartják megszállva. A szerbek el vannak rá szánva, hogy abban az esetben, ha a romá­nok esetleg bevonulnának, minden támadást fegyveresen vernének vissza, illetőleg a behatolást erő­szakkal akadályoznák meg. A szer­b sík el­ő­vigyázatból megszállották Ada-Kaleli, Vercitorova és Turnsze­­vurin helységeket is, ahol kitűzték a szerb lobogót . A külföld felvilágosítása hazánk vi­szonyairól. A zürichi magyar egyesület volt tagjainak országos szövetkezete és a „Gesellschsit ehemaliger Studierender der Eidgenöestechen Technischen Hoch- I­ndui­le in Zürich" magyarországi kép­viselete e hó 10-én délután 5 órakor a Magyar Mérnök- és Ilpitész-Egylet helyi­ségében közös értekezletet tart. Az érte­kezlet tárgyát képezi dr. Neuschloss • Sörnél indítványa, mely szerint oly­­ mozgalom indítandó meg, amely alkal­mas volna arra, hogy hazánk viszonyait a külföld előtt a tényeknek m­egfelelő helyes megvilágításba helyezze. Az akció kezdeményezői felkérik a Svájc főisko­lák volt hallgatóit, hogy a hazaias moz­galmat megjelenésükkel és ig­rációjuk­kal támogassák. — A közgazdasági szaktanács illése. A Nemzeti Tanács közgaz­dasági szaktanácsa Target Jenő­­ elnöklésével tegnap ülést tartott, amelyen előkészítette működési programmját. Elhatározta első­sorban, hogy megkéri a kereske-­­ delmi minisztert, hogy minden­­ fontos törvényjavaslatot és rende-­­ letet, am mennyiben a stigilanérf ezt­­ lehetővé teszi, terjeszzen vélemé-­­ nyesés végett a szak­tanács elé.­­ Ezenkívül elhatárolja a közgazda-­­ sági szaktanács, hogy főképpen a békekötés gazdasági problémáival fog foglalkozni, így megállapo­dott abban, hogy a vámkérdéssel, az ezzel összefüggő közlekedéspo­litikai kérdésekkel, a nyersanyag, a valuta, a külföldi követelések kérdésével és annak megvizsgálá­sával fog foglalkozni, hogy a Ma­gyarországtól esetleg elszakadó részekre nézve ez az elszakadás milyen káros hatásokkal járna. Az előadói szerepet Fenyő Miksa, Rubinek Gyula, Vágó József, Schlesinger Károly, Kenéz Béla és Bod János vállalták. Ezenkívül a szaktanács sürgős felterjesztést intéz a kereskedelmi miniszterhez és abban az összes kompenzációs tárgyalások egyesítésének a szük­ségességét hangoztatja. — Magyar* katonák hazaérkezé­se. Kisebb-nagyobb csapatokban még egyre tart katonáink hazaszál­­longása, így az elm­últ héten is ezá*­­más csapattest katonái érkeztek ha­za és pedig — a hadügyminisztéri­um közlése szerint — a következő alakulatokból jöttek haza nagyobb­ra romú katonák: 47 és 106 gyalog­­hadosztály, 5, 61, 64 volt közös gya­logezredek, 16 és 51 árkászszázad, 35 nehéz tü­zérezred, 35­ hegyi tüzér­­ezred és 35 tábori tüzérezredek ka­tonái. Ezenfelül hazatért még né­hány más kötelékekbe tartozott ki­sebb csoport is. Egyes személyek­ről azonban nincs és nem is lehetnek a hadügyminisztériumnak hint. .Né­metországból, Ukrajnából és Albáni­ából a hazaszál­lás rendben folyik. — Német vá­­r Szolnokon. Szol­nokról írják: A hazavonuló Mack­­ensen-sereg egy töredéke közel két hé­ig a város környékén táborozott. Ez idő alatt potom pénzért veszteget­ték el felszerelési tárgyaikat. Búcsú­zóul­ a szolnoki pályaudvaron is ren­deztek vásárt, amikor rengeteg do­hányt, cigarettát, k­ukását és kávét adtak el. A német tisztek 30—10 ko­ronáért árusították civilruháikat. Persze mindent a konjunktúra em­berei vásároltak össze, akik az olcsó holmit most drága, áron adják to­vább. — Eltoloncolják Bánátból a munkakerülőket. Temesvárról jelentik, hogy a bánáti Néptanács a lakossághoz rendeletet intézett, amely szerint kivétel nélkül köteles rendes munkáját folytatni. A munkakerülő­ket a néptanács el fogja­ toloncoltat­­ni a Bánát területéről. — A hadviselt mérnökök és a főváros közmunkái. A hadviselt mérnökök és építészek kérelmére Krátky János tanácsnok előter­jesztést tett a főváros tanácsának a háború következtében elhalasz­tott műszaki közmunkák előkészí­tése és megindítása iránt. Java­solta, hogy utasítsa a tanács az ügyosztályokat a helyzethez ké­pest módosító és beruházó prog­ramotok beterjesztésére. Azt aján­lotta még, hogy az akció lebonyolí­tásában a mérnökök és építészek kiküldötteivel a főváros úl,"T.",a érintkezésben legyen. Az előter­jesztést a tanács keddi ülésében tárgyalták, s az az álláspont ala­­kult ki, hogy az akcióba be kell vonni a szakmabeliek régi, bevált érdekképviseleteit is, akik eddig is szívükön viselték a jogos kard érdekeie. A háború szempontjá­ból az egész építőipar egy tekintet alá esik, mert a bábom alatt min­den építőmunka szünetelt. A ta­nács ezekhez hozzájárult azzal, hogy az előkészítő munkákba, nem különben a kivitelbe a hadviselt mérnökök szövetségén kívül az összes többi építőipari szakkép­viseleteket is kapcsolják be. — Jugoszláv főispánok Szabad­kán, Pécsett és Baján. Szabadká­ról jelentik, hogy az Újvidéken megalakult jugoszláv­ kormány Matievits István dr szabad­kai polgármestert Szabadka város, Vojnits Tunits István he­­lyettes polgármestert pedig Pécs és Baja városok főispánjává nevezte ki Szih­áz és mozi * A halál rokon*. — A végzet útjai (A hadifogoly) példátlanul álló nagy fa őszinte sikert aratott a R­o­y­a­l-A­polló hétfő esti bemutatóján. A halál roko­na bűnügyi dráma olasz gyár remeke, olasz művész-együttes alakítja szerepeit. A színek valóságos tobzódása tárul a néző elé a filmen. Dúsgazdag világfi fa szegény molnárleány szerelmi regénye pereg le a vásznon. Ezer szálból szövő­dik a mese, autóversenyben, jach­ik­irán­­duláson, pazar szépségű olasz tájunkban gyönyörködik a szem, pokolgépmerény­let, uitakatasztrófa, gyermekrablás ráz­­kódtatják meg idegeinket A darab fő­szereplői: két vándor artista és egy ku­tya, akik csodás ügyességgel fa lelemé­nyességgel diadalmaskodnak a sokszor megoldhatatlannak látszó helyzeteken. A műsor másik nagysikerű attrakciója, egy M­ia May film, A végzet útjai (A hadifogoly), amelynek megkapó szen­timental­izmussal bonyolított cselekmé­nye a méltán népszerű M­­­a M­a­y t jut­tatja megérdemelt sikerhez. A Royal­ Apolló előadásai 4 és 8 órakor kez­dődnek. * Omnia: Hogy az Omnia igazgatósá­ga milyen helyesen járt el akkor, ami­kor elhatározta, hogy engedve a köz­­óhajnak a Palo­taf­orrada­lmát e héten is műsoron tartja, azt a zsúfolt házak sorozata bizonyítja legjobban. Stella Harf kiváló művészi alakítása ma,ize kimagaslik a már megszokott filmprodukciók sorából. Ez a film töké­letes és a legkényesebb igényt is telje­sen kielégíti. Az Omnia műsora azon­ban még egy újdonsággal is szolgál. Henny Portén felléptével, A vér borsáért kiált című színmű kerül bemutatásra. Henny Portén — m­indany­­nyiunk régi kedvence — olyan nagysze­rű alakítással lép e filmben elénk, a­melyről hetekig beszélni fognak Buda­pesten. Az, amit e filmben Henry Portea produkál, valóságos remeke a filmművé­szetnek. Az Omnia előadásai 4 és­­ 8 órakor kezdődnek. * Az Intim Kabaré mai premierje iránt óriási az érdeklődés. Jobbnál-jobb darabok: Okos asszony (Balázs Sándor), Dr. Casanova (Bagésy Balassa), A Bie­­dermayer család (Steffen Ziehrer), ítélet előtt (dr. Béldi Izor), A bizalmi férfi (Greztonyi Ád­ám) fa érdekes szólók ke­rülnek bemutatásra. * Az Uránia Aló fa 8 órakor mutat­ja be a Regény a vadonban és Kelet gyöngye c. nagysikerű mű­sorát. * Mozgókáp-O­tthon. A néma ház és a Barbárok zsúfolt házak előtt ke­rül bemutatásra. Előadások 4—6-ig és 8—10-ig. A színházak mai műsora.­­ Oparaház.* Sába királynője. (6.) Nemzeti Színház. Nóra. (síl.) Vígszínház. Szenvedély. 047.) Városi Színház. Szép Saskia. (417.) Magyar Színház. Majd a Vica. (117.) Sirály Színház. Rinaldó gróf. (67.) Budapesti Színház. A naivargó­­lány. 047.) Anáxássy-u. Színház. Ady—G­­ábor—­Hatvany-műsor. (I­7.) Belvárosi Színház. Ti­nta. (1á7.) Intim-Kabaré. Okos asszony, tiedex­­művés-ctttiád. Dr. Casanova stb. (171

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék