8 Órai Ujság, 1919. január (5. évfolyam, 1-27. szám)

1919-01-01 / 1. szám

II11^' Sfr X­ELŐFIZETÉS! ÁRAK : Szerkesztőség és kiadóhivatal t Cty hóra 5 korona. I Negyedévre 15 korona, POLITIKAI NAPILAP BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-UT 3. SZÁR ">“«■nKk8!i,5: °r- NADA"Y, em,l 111 M IIWWgMgMMNWHWBMBMWMWMWBMaWBnMWnMWgPMmSBiqagWMMMMWnM tábornok bizonyára jelentést fog küldeni a versa illési közös hadi­tanácsnak mindarról, amit Mar gyároiszagon tapasztalt. Mint­hogy jómagunk nem tudunk ab­ba a helyzetbe jutni, hogy az ántánt velünk szóbaálljon, ügyünkre nézve fölöttébb fontos, hogy tárgyilagos és kimeritő ípódon küldjön jelentéseket az ántántnak a francia főparancs­nok. Eddig csupán a nemzetisé­gi vezérek egyoldalú besugásai és rágalmai révén ismerhették a magyar állapotokat Versailies­­ben, most végre egy hivatott francia főtiszt saját tapasztala­tai alapján fogja retusirozni a torzzá hazudott képet. A lövések, amelyek Berthelot 1 tbornok aradi lakása alatt el­dördültek, arrtn tettek tanúsá­ét, hogy a tv' varság elkesero­­:éle immáron aí utolsó gátakat íszér vo-tü M. a' tt a tolakodó lerazetist,*.. — j iga — csu­pán azéri, hogy a békekonferen­cia számára befejezett tényekkel áll hasson elő — szin )agyar te­rületekre mereszti rabló karma­it, olthatatlanul örök jogai mel­lett élet-halálra elszúrt hűséggel tart ki nemzetünk. A nemzetisé­gek törpe minoritájának vakme­rőségével farkasszemei néz a védelemre kész magyarság és ha az ántánt nem csinálna rendet, állandó tűzvésszel fenyegetne a legelkeseredettebb polgárháború. Berthelot tábornok, aki — nagy megnyugvással olvassuk a jelen­tésekben — eszményképe a fran­cia katonának, egy személyben hős, lovag és diplomata, most már személyes ismeretei alap­ján konfrontálhatja nemzetisé­geink kultúráját a magyaroké­val, nemkülönben konstatálhat­ja, hogy csaknem szinmagyar országrészeket állítottak be ha­zugul nemzetiségi területek gya­nánt az agitátorok. Berthelot tábornok gyermekko­ra óta viselte szivében a nagy fájdalmai Elzász-Lotharingia miatt és megélte, hogy egy fél­százados szenvedés és egy véres háború után mégis csak diadal­maskodott- a jog. Ha a magyar nemzetre ilyen fájdalmat róna ki az ántánt, keletre transzponálná Európa elzász-lotharingiai pro­blémáját. Fennen hirdetnék el­évülhetetlen jogainkat, szenved­nénk és küzdenénk, ahogy Ber­­(thelot tábornok hősi nemzetétől tanultuk. A szerbek nem vonulnak ki a Bánátból •— Saját tudósítónk telefonjelentése —■ Arad, december 3L A francia csapatoknak Aradra való bevonulása azt a véle­ményt keltette, hogy a szerb csapatokat a Bánátból kivon­ják. Erről szó sem lehet. A szerb csapatok a Bánátban maradnak. Legfeljebb beállhat az, hogy úgy mint Temesváron és a környékén történt, francia csapatokkal egészítik ki a szerb megszálló sereget. Szó van arról is, hogy az idősebb korosztálybeli szerb katonákat mezőgazdasági munkára szabadságolják haza Szer­biába és helyüket fiatalabb korosztálya katonákkal töltik be. Eze­ket a pótlásokat oly katonákból állítják össze Szerbiában, akik a háború alatt szökevények voltak és akiket statáriális utón most fogdosnak össze. A szeltek betörtek AlsölentM Letegyverezté k és iníigboiözták a magyar csendőröket — A ssit parancsnok 1$ csendőrt ki végeztetett —> Saját ladóvicóuk telefon Jel eutest ALsólendvs, december 31. A tegnapi napon szerb irreguláris csapatok meg­szállották a várost és az ott állomásozó csendőrséget 1 e­­fegyverezték és megbotozták. A csendőrség lefegyver­zése után a szerbek fosztogatáshoz kezdtek. Menekülő al­­sólendvaiak beszélik, hogy a szerb parancsnok 15 csend­őrt kivégeztetett. Lengyelek átlépték a német határt .— Bécsi munkatársunk telefonjelentése. — Bécs, december 31. Berlini távirat szerint a lengyel csapatok Shalmierzicé­­nél átlépték a német határt. A német katonaság kényte­len volt a túlerő elől meghátrálni. M. NacL. A franciák Internálták Hnckensent Körülzárták a főthi kastélyt — A vezériábornagy oltalmat kért a magyar kormánytól — Saját tudósítónktól — Ma reggel nagyobb számú fran­cia katonaság érkezett Budapestre és a csapatok egy körülbelül 800 főből álló különítménye kivonult Fótlira, ahol Károlyi László gróf kastélyában tartózkodik Ma­­ekensen vezértáboniagy cs kísérete. A vezértábornagyot tudvalevőleg az ántánföparancsiiokság intézke­désére a magyar kormány inter­nálta és a fóthi kastélyt jelölte ki neki és kísérete számára tartózko­dási helyéül. A francia csapat, mihelyt Fóthra ért, körülvette a Károlyi-féle kas­télyt és noha a vezértábor nagy, mi­kor értesült a kastély körülzáró.sá­­ról. azonnal tiltakozott és meg­üzente a francia csapatok parancs, ltokénak, bőgj’ szobájába francia tiszt ne jöjjön, mert ő a magyar kormány rendelkezése alá helyette magát, a parancsnok mégis bement Mackensenhez és tudat'a, hogy fel­sőbb parancsra zárta körül a kas­télyt és internálta a tábornagyot Mackensen ez eljárás ellen óvást emelt és a körülzárásról azonnal értesítette Károlyi Mihály mi­niszterelnököt, akitől oltalmat kért. A miniszterelnök a hadügyminisz­terrel vonult vissza tanácskozásra, hogy a kormény milyen magatartást tannsítson. A tanácskozások hosz­­szabb időt vettek igénybe és lapunk zártakor még tartanak Utcai harcok Allensteinben Egy tüzérezred a vörös lobogó ellen Bécsi munkatársunk telgfonjelentési. Bécs, dec. 31. A 73. sz. allensteini tüzérezred vonakodott vörös zászló alatt vonul­ni és elégette a vörös lobogót. Erre a munkás- és katonatanács más csa­patokat vonultatott föl. Puska- és géppuskatüzelés támadt. Két tiszt elesett, több más tiszt ós katon* megsebesült. Szemtanuk megállapí­tásával szemben a munkás- és ka­tonatanács azt álitja, hogy tisztek kezdték a lövöldözést. M. Nacher Qa?r<? 'tta nem ' Pestrí Vn • i ■ , .de* Temesvár, dec SL 'tiam ethr tálbér .ok, £ megszu. cáapa.ck parancsnoké* nem utazható*. Bu pestre, merf Temesváron betegen fekszik. Terjed a felsősziléziai bányász­sztrájk Bécsi munkatársunk telcfonjelenlés* Bécs, dec. 31. Berlinből táviratozzak: A felsősziléziai szénbányavidéken a bolsevista-mozgalom még mindig terjedőben van. 63 bánja közül szombaton 12 bányában 16.800 munkás sztrájkolt A sztráj­kolok óriási terrort fejtenek ki. BL Nacher. Megalakult a cseh szódáidé­­mokratapárt végrehajtó bizott­sága Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, dec. 31. Prágában megalakult a szociál­demokrata párt végrehajtó bizottsá­ga. Elnökké Nemec képviselőt, al­­elnökökkó Smeralt és Hampelt vá­lasztották. M. Nacher. ■i ■ ■ I A cseh hadsereg főfelügyeltje Bécsi munkatársunk telefonjelentés* Bées, dec. 3L Prágai jelentés szerint Schreiner dr-t, a Sokol-egyesület elnökét a cseh-szlovák hadsereg főfelügye­lőjévé nevezték ki. Elsősorban az lesz a feladata, hogy a hadsereg tagjait a demokrácia és a szabadság igazi híveivé tegye, M. N«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék