8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-01 / 28. szám

Budapest, 1919. február 1.... 0* frw P .>4 (X IkuiujsAö ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egy búza 5 korona.­­ Rigyedsora 15 korona. Égisz évi 60 korona. Egyet szám ára 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és kiadóhivatal­­ BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-ÚT 3. SZÁM Telefon: József 105-00, József 106-01, József 105-02. Szerkesztőség! telefon d. n. 4—7-ig: 3-34 ét 110-55. Wilson, aki nélkül az ántánt nem nyerte volna meg a világháborút, most kemény harcokat kénytelen foly­tatni szövetségesei ellen. Az új­­ világrend apostola, aki szintén akarta a győzelmet, most a né­pek szövetségének keretében az igazság és a jog érvényesülését keresi, míg az ántánt csupán a prédával törődik. Az angol, francia, olasz és délszláv impe­rializmus mohó szilajsággal veti magát a tehetetlen ellenfelekre és furcsa elmésséggel napról­­napra, újabb objektumot tud ki­találni, amit a legyőzött orszá­goktól el lehetne venni. Wilson tizennégy pontozatát elfogadtuk mi is, az antánt Hogyha most Lloyd George, Clémen Jean és társai a győzelem konzekvenciáit Tim­urlenk mód­jára akarják levonni, akkor Wil­­sonra nézve becsapatást jelent, ami nekünk csupán csalódás. Csalódásunk anyagilag sut ben­nünket, Wilsonra nézve erkölcsi sértés és presztizs-csonkítás a becsavatás. De az amerikai Unió akkora katonai és közgaz­dasági fölényben van az antant­tal szemben, hogy Wilsonnak — egyéni súlyán kívül is — feltét­lenül meglesz a hatalma, hogy tizennégy pontozatának diadalát iökény­szerí­tse. A Fehér Ház je­lenlegi gazdája, aki a világtörté­nelemben páratlanul álló befo­lyás ormára került, nem vállal­hatja a szerecsen szerepét, akit el lehet meneszteni, miután meg­tette kötelességét Tegnap a német gyarmatok kérdésében győzedelmeskedett Wilson méltányos álláspontja és az a két hét amelyet még Murát herceg palotájában eltölteni fog, meghozza majd bizonyára, a többi probléma igazságos megol­dását is. Aki saját szavai sze­rint a jog- és igazság keresztes vitéze gyanánt kelt át az Óceá­non, nem fogja cserbenhagyni eszményeit és ha majd egykor a vérben forgó boszovágy tébo­lya elmúlt, az antánt is be fogja látni, hogy győzelmét tulajdon­képpen Wilson mérsékletességé tette teljessé Különösen mi ma­gyarok, ez a szerencsétlen és el­hagyott nép, kíséri visszafojtott lélegzettel Wilson küzdelmét, a­melynek sikerétől nemzeti exi­­tenciánk függ. És Amerika Cé­zárja nem térhet vissza , ha azzal a felkiáltással: átfóteró, láttam és legyőzettem­ ! Amerika­i IMMI enyhtését Rieim — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, január 31. Berlinből táviratozzák. A félhivatalos amerikai sajtóiroda jelenti Newyorkból, hogy a békekonferencián az amerikai delegáció még most is azt kívánja, hogy a Németország elleni blo­kádot enyhítsék, M. Nadher.­ A cseheknek vissza kell vonulni a demarkácionális vonalra — Saját tudósítónktól — Félhivatalosan jelentik: Arról értesülünk, hogy a cseho-szlovák kormány utasítást kapott Parisból, hogy csapatait azonnal vonja vissza az antant által megállapított demarkácionális vonalra. Ez a megállapított vonal a Duna mentén az Ipoly torkolatáig, az Ipoly mentén Rimaszombatig egyenes vonalban az Ung torkolatáig és az Ung mentén­­Izsákig húzódik. Szerb főispánt i­t állító Pécsett Szenge alispánt elcsapták — A szer­b parancsnok elpusztítással fenyegette a várost­ — Saját tudósítónktól — Pécs, január 11. A szerbek által kinevezett Ban­­durovics Bogoszláv főispán ma vo­nult be Pécsre, hogy a vármegye­­házán installáltassa magát. A szerb főispán szerb és sokác asszonyok és gyermekek mintegy kétszáz fő­nyi csoportja élén vonult be a vár­­megyeházára, ahol a bezárt köz­gyűlési termet erőszakkal felnyit­­tatta. A vármegye tisztikara közül senki sem jelent meg a hivatalban. A felnyittatás után a főispán a ve­le jött tömeggel zárt ajtók mögött tárgyalt. Kiszivárgott hírek szerint azt jelentette ki, hogy a szerbek Baranya, Somogy és Tolna vár­megyék megszállt részében átveszik az impériumát. A közgyűlés után a Pannonia­­szállóban bankett volt, ahol mintegy kétszázan jelentek meg. Banduro­­vics kinevezése azért történt meg, mert Andrics Tivadar volt munka­párti képviselő csak oly feltétellel volt hajlandó főispánságot vállalni, ha a tisztviselők helyükön maradnak és tőlük esküt a béketárgyalások be­fejezéséig­­nem kívánnak. Az instal­láló közgyűlést követő napon Sten­ne Ferenc alispán, aki súlyos beteg volt, azt kérte a szerb parancsnok­ságtól, hogy engedje őt Budapestre távozni, ahol magát megoperáltatja. Miután szerb orvosok is megállapí­tották, hogy az alispán tényleg be­teg, ígéretet tettek neki, hogy meg­kapja a távozási engedélyt. Ehelyett másnap értesítést kapott, h­ogy a szerbek elmozdítják őt hivatalából és kiutasítják Baranya vármegye meg­szállt területéről, s katonákkal átfel­­sértették a demarkácionális vonalon. Most az alispán Sárdon van, onnan jön fel a legközelebbi napokban Bu­dapestre, betegségének gyógykezel­tetése végett. A szerbek az összes tisztviselő­ket fel fogják hívni az eskü letéte­lére. A jelekből az látszik, hogy a tisztviselők ezt az esküt nem fogják letenni. . Az installált­ közgyűlést megelő­ző napon Radovanovics Sztevo al­ezredes, városparancsnok aláírásá­val felhívás jelent meg, amelyben a lakosságot békére és rendre inti és kijelenti, amennyiben egyetlen szerb katonának a legkisebb bántó­­dása is esnék, akkor a várost el­pusztítja a föld színéről, senkinek az­­ életét nem fogja kímélni. Ez a­­felhívás a bevezetője volt az új fő­ispán installáció­járnak. Úgy látszik, hogy a szerb parancsnok attól tar­tott, hogy az installációnál­­a ma­gyarok a szerbeket meg fogják tá­madni. A nemzetközi szocialista kon­gresszus Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, január 11. Baselból jelentik: Kurt Eisner bajor miniszterelnök kedden délután Bernbe érkezett. Az előkészítő ülésen munkásügyi tör­vényjavaslat tervét tárgyalták és bi­zottságot választottak a 8 órás mun­n­kaidő ügyében, hogy egy későbbi ülésen tegyen részletes jelentést. M. N. Munkanélküliek tüntető gyű­lési? Bécsben Bécsi munkatársunk telefon jelentése Bécs, január 31. Ma délután két órakor a Maerz­­strassei Schumann-cirkuszban a munkanélküliek több ezernyi töme­ge népgyűlésre gyűlt össze, melyet a bécsi kommunisták rendeznek. A gyűlés körülbelül három óra hosz­­száig tart, utána pedig a megjelen­tést tüntető felvonulást rendeznek a parlament elé, a parlamentbe pe­dig küldöttséget menesztenek, amely átadja panaszaikat és köve­teléseiket az államtanácsnak. A Reichsrat épületét kora reggel óta erős rendőrcsapat állotta körül. Az épületben néhány száz rendőr van készenlétben, a palota mögött pedig lovasrendőrök táboroznak. M. Nadher. Hivatalnoknők küldöttsége az osztrák államtanácsnál Bécs, január 31. Ma délelőtt tartott gyűlés után a női segédmunkaerők több száz fő­nyi menete vonult a parlament elé és küldöttséget menesztett Dingho­­fer államtanács­­elnökhöz, akinek emlékiratba foglalva átadták kíván­ságaikat. Azt akarják, hogy minél több női munkaerőt véglegesítsenek állásában, egyenlő elbánást kí­vánnak a háború folyamán fölvett női kereskedelmi alkalmazói­­takkal, akiknek egyhavi felmondás ■jár, továbbá 180 koronás beszerzé­si segélyt kérnek , végül pedig azt, hogy szövetségük képviselőit ve­gyék be az állami hivatalnoki szak­tanácsba, s a mai tüntetés miatt senkinek se essék bántódása. Ding­­hofer elnök kijelentette, hogy elis­meri minden kívánságuk jogossá­gát és amint az ügy a miniszterta­nács elé kerül, a legmelegebben fogja támogatni kívánságaikat. " M. Nadier.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék