8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-21 / 45. szám

Péntek, 1919. február 21. ­ A rendőrség royalista moz­galomban nyomoz. Az államrend­­őrség politikai osztálya széleskörű nyomozást vezetett be egy keresz­tény-royalista mozgalom felderíté­sére és megszüntetésére E nyomo­zásban ma délután házkutatásokat tartottak és a gyanúsítottakat hol­nap délelőtt fogják a főkapitánysá­gon kihallgatni. A rendőrség le­foglalta a­ mozgalom jelvényét, egy email plakettet, amelyen a. K. R. K. hetük (Keresztény Royalista Klub) vannak. Ebben az ügyben a rend­őrség egyelőre semmit nem bocsát a nyilvánosság elé.­­ Kiskörösre 250 tengerész ment a rend helyreállítására. Ma dél­el­őtt, egy tengerészkülöníte­ény ment Kiskőrösre, hogy a város­ban, ahol kihirdették a statá­riumot, rendet csináljanak. A vá­rosban tegnap délután tudvalevően zavargás tört ki, amelynek során két tengerészt m­egöltek, kettőt megsebesítettek. A budapesti ten­­gerészkülönítmény az éj folyamán értesítette a rendőrséget, hogy Kis­körösre utazik a rend helyreállítá­­­sára. Ma reggel teljes felszereléssel­­250 tengerész jelent meg a nyugati pályaudvaron, szabályszerű me­netlevéllel . Az állomásfőnök, akit a központi szállítási vezetőség uta­sított arra, hogy a tengerészek részére vonatot bocsásson rendel­kezésre, a tengerészeket bevag­­yonirozta és a különítmény a dél­előtt folyamán útnak indult Kis­körösre. — Előkelő hölgyek­kel kölnivi­zet használnak. —­ Elfogott aranycsempész nők. Lovag Bialoskttrsky és Mihalovics detektívek ma elfogtak öt fiatalkorú galíciai nőt, akik­ a budapest—bécsi öb a budapest—debrecen—lembergi vonalon arany-, élelmiszer-, cérná­és, divatcikkek csempészésével fog­lalkoztak, még pedig Bácskai és­ 'Lembergből francia- ed élfez!­árfeo nyakat hoztak Budapestre,­­azokat •?& egy Roh­imchm^ai­ ékszerésznél b­rabonlint 120 koronáért adták el. Az így szerzett pénzen élelmi­szereket vásároltak, amit viszont Ausztriába és Galíciába csempész­tek. A rendőrség, fiatalkorunkról lévén íszó, a csavargóbíróság elé ál­­litota a csempésznőket. . . Magyarország uj néprajzi térképe. Ma jelent meg „Magyarország népraj­zi térképe a népsűrűség alapján"*, me­lyet gróf Teleki Pál, a kereskedelmi tanárképző intézet földrajztanára szer­kesztett. A jelen térkép a tudomány­ban sok sikertelen kísérlet után új módszert honosít meg. Rajta minden 100 lakost egy négyzetcentiméter szí­nezet terület jelez Nem mesterséges, önkényes arányokkal és százalékokkal dolgozik, hanem az abszolút népszá­mot tünteti fel az egyedül igazságos módszer szerint. A hat színben nyo­mott térképet a Magyar Földrajzi In­tézet készítette és kapható 6 koronáért a 8 órai Újság kiadóhivatalában. — A cérnatolvajok a rendőrsé­get­. V­é­c­s­i-V­i­x Sándor álde­t­­ektiv letartóztatásával ma kézreke­­rült a cérnato­lvajok bűnszövetkeze­te. Lovag Bialoskursky detektivfő­­felügyelő Somogyi József, Glück József, Kovács János és Láng Fü­­löp személyében elfogta a cérnatol­­va­jokat, ak­iket mai kihallgatásuk után letartóztatásba helyezték. — Könnyítések a hadbavonultak ja­vára az iparigazolványok megszerzésé­nél. Az ipartörvény némely rendelke­­­­zésének módosításáról és kiegészítésé­ről szóló rendelet a hadbavonultak ön­­­folró iparűzésének megkönnyítése érde­kében többek között leszállította azt az időt is, amelynek szakbavágó mun­kával eltöltését a képesítéshez kötött iparok gyakorlására jogosító ipariga­­­zolványok megszerzésénél igazlani kell.­­ E kedvezmény értelmében azok a had­­­­ba vonultak, akik a tanoncidőt kitöltöt­ték, az ipartörvényben előírt két évi­­ szakbavágó munka helyett csak egy évi szakbavágó munka elvégzését,­­ azok pedig, akik a tanoncidőt nem töl­­t­­ötték ki, az előírt három évi gyári vagy műhelyszolgálat helyett csak két­­ évi szolgálatot kötelesek igazolni- A szerbek Toroméit, Tömést és Fiumét is követelik Bécs, február 20.a .­­(A M. T. I- magán jelentése.) A lapoknak jelentik Parisból: A szerbek keleti határát a Mu­ráva és a Vardar völgyét, továbbá Torontát­ és Temesvárm megyét Horvátországot, Dalmáciát, Boszniát, Hercegovinát, Montenegrót és Fiumét követelik a békekonferencia tizes bizottságától. Szakbavágó munkának számít a kato­nai műhelyekben végzett szakbavágó munkának egy évet meghaladó része is. A kereskedelemügyi minisztérium­nak egy elvi jelentőségű határozata most ezt a kedvezményt még teljeseb­bé tette, annak a kimondásával, hogy katonai műhely alatt nem csupán a rendszeres berendezéssel bíró műhe­lyek, hanem a hadimozdulatok folytán előállott helyzetek következtében lé­tesített bármely munkahely (műszaki csapatok körében végzett műszerészi szolgálat stb ) is értendő. — Öngyilkos lett egy féltékeny cipészsegéd. Tegnap délután a Dunapalota-szálló előtt sétált Mor­vai Alajos fűszerkereskedősegéd Ruzsinszky Pál,­cipészsegéd felesé­gével. A szálló kapuja előtt hozzá­juk ugrott a férj és a füszeressegé­­det késsel hasbaszúrta. A sebesültet súlyos "sérülésével" a mentők szállí­tották a Rókus-kórházba. A megin­dított rendőri nyomozás megállapí­totta, hogy Ruzsinszky tévedésből szúrta le­ Morvai Lajost, mert nem ő rá féltékenykedett, hanem Ligát nevű bátyjára. Tegnap is nagy fél­­tékenységi-­­jelenetet rögtönzött, mire­­ az asszony otthagyta férjét azzal, hogy felkeresi Morvai Lipótot. El is ment hozzá, de csak öccsét Alajost találta, akit­ megkért,, hogy kísérje el a Dunapalota-szállóba, ahol a ba­rátnője lakik. Ruzsinszky a merény­let után elszaladt.. A detektívek ki­mentek Attila­ utca 77. szára alatti lakására, hogy elfogják, de szobáját is ny&iatá­k, feltörték,tiz -ajtót és a szobában felakasztva holtan rálát­­ták a merénylő cipészsegédet. 1 ‘ — KttVaB könyvblökeket képez a He­gedűs Sándor­ utca 7. alatti Kereskedelmi Szaktanfolyam (Első orsz. Gabelsberger Szakiskola). Az iskola nevét utánozzák. A beírások­, folynak. Színház Császár és komédiás TI­llemzési Szín­ház mai főpró­bája A conversiot, Hevesi Sándor: Császár és komédiás című új da­rabjának­ témáját, mint kizáróla­gos célt tudtommal először vitték színpadra. Finoman disztingváló nyelvünknek két kifejezése van a, conversio-szóra: megtérés és kité­rés. Hogy a kitérés, vagyis: a vi­lági okokból való vallásváltoztatás témája még nem jelentkezett ma­gyar társadalmi drámában, meg­lepő, hiszen évtizedeken át sok budapesti karriernek jellegzetes etapja volt, állandó tárgya annyi gúnyolódásnak , és öngúnynak. Amíg azután a kitérés cselekvény­­ben nyilvánulván drámailag lehet­séges téma, a megtérés, vagyis: a, meggyőződésből való vallásvál­­toztatás tisztára benső lelki folya­mat, ami a színpad számára — úgy vélté az ember — drámailag nem értékesíthető. Tolstoj epikai­­lag sokszor dolgozta fel e benső folyamatot, de a megtérés irodal­mának műremeke mégis csak Szent Ágoston: Vallom­tásai című köny­ve, amely istennek való diskur­zusban a legraffináltabb lelki elem­zéssel és siédítő művészettel rekon­struálja egy megtérés pszichológiá­id­ ......... Hevesi Sándor, akit nyilván lírai szükségérzet csábított e té­mára, hogy a maga módján mond­ja el vallomásait, maga is érezte a drámai lényeg hiányát, amikor Szent Genesiust, a színészt, aki a színjátszás közben Diokletian c­­ászár színe előtt jön vértanú-ke­resztény, hősévé választotta. De tudott magán segíteni épen úgy, mint a drámán. Genesius megtéré­sét lélektanilag előkészíti, fejleszti és megindokolja. A pogány szí­nészt keresztény anyától származ­tatja, akinek fájdalmas emlékét a rossz fiú vérző seb gyanánt hordja­­szívében. Kidomborítja hősének erős érzékiségét, amely a neme­sebb lelkeket az émelyedő magába­­szállás pillanataiban miszticizmus­ra predesztinálja. És mindenek­előtt: Krisztus uralkodik a dara­bon,­­mint cselekvő személy, anél­kül, hogy megjelenne a színpadon. Mert nemcsak Genesius szívében él Krisztus, de az üldöző pogá­nyokéban is. Diokletian császár nem tagadja Krisztust, mert­ ez közönyt jelentene, de gyűlöli, mint veszedelmesen fenyegető valóságot. A mű­ aktív hőse tulajdonképen: Krisztus. Ezen a ponton a legna­gyobb a szerző művészete, mert nem a legenda stílusában oldja meg a­ kérdést, hanem lélektani drámaisággal. Hevesi darabjának tagadhatatla­nul van levegője, telve a huszadik század különös rezgéseivel. Akkor ömlött­ össze a világ három misz­tikusan gondviselésszerű népének dekadens kultúrája, mintegy három vegyi alkotórésze az új emberiség­nek. A görög klasszikus népe a szépségnek, a római a jogé és a zsi­dó a metafizikáé. Zűrzavar uralko­dott a lelkeken, pogány, perzsa és zsidó-keresztény rajongás ült a szí­veken, dalmát rabszolga kevélyke­­dett a császári trónon és oroszlá­nok marcangolták szét a vértanu­kat az arénában. Hevesi tudatosan kereste a korfestést, nem mindig sikerrel. Egyszerű, bár poétikus nyelvezetében nem­ egyszer bánt a mai hétköznap banalitása, anachro­­nisztikusnak tetsző kifejezések, mo­dernül ható szakszavak, például maga a szó: „szakértői1 — a „hoz­­záértő“ — helyett. Ahogyan Gene­­ssius mesterségétől emelkedik, mo­dern színészi sablon és Diokletian a pragmatikus történelem szem­pontjaival indokolja tetteit, mert hogy a vértanú és a csoda végre­­szedelmet jelent Jupiterre nézve, azt nem mondhatta a keresztényü­l­­d­öző római császár, mert nem tud­ta. Ezt Hevesi Sándor tudja velünk együtt. Akárcsak­ Hamletben, a Császár és komédiásban is ,„színmű a szín­­műben“ dönti el a drámát és akár­csak Hamlet, Genesius is üdvös ta­nításokat ad a színészeknek, mes­terségüket illetőleg. Ezek a tanítá­sok illetékesen hangzanak el Gene­sius ajkáról, mert ábrázolója, Pethes ebben az alakításában is mesternek bizonyult, noha egyéni­ségéből hiányzik az antik attitűde szobors­zerűsége. Magának az elő­adásnak a műintézet több jeles ere­je ad jelentőséget, de a klasszikus világ stílusát­­fikcióban, taglejtés­ben és a kosztüm viselési módjában sok hamisság zavarja, akár Csak Diokletian császár leánya, Valéria császári hercegnő személyesítőjének fülében a bouton. Gergely István: * A Liliom előadásai iránt oly óriási az érdeklődés, hogy az e heti előadá­sokra már vasárnap kelt el minden jegy. Most már a jövő hét jegyeit áru­sítják a Vígszínház pénztárai. * Délutáni előadások. A Királyszín­­házban vasárnap délután fél 3 órakor mérsékelt helyárakkal a népszerű Pillangó főhadnagy kerül szín­re. Szombaton délután fél 3 órakor nö­vendékelőadás lesz, rendkívül mérsé­kelt helyárakkal. Színre kerül Le­hár gyönyörű operettje, a Víg özvegy. Minden este a példátlan sikerű Gróf Rína Időt adják B. Kosáry Emmy­­vel, Lábass Jucival, Királlyal, Rátkai­­val, Szirmaival és Ihásszal. — A Ma­gyar Színházban vasárnap délután fél 3 órakor a Majd a Vicát! adják Fedák Sárival a címszerepben. Minden este a Szókimondó asszonyság van mű­soron, amelynek március 3-tól 9-ig szóló előadásaira lehet jegyet váltani. * A „Túl a tengeren”” bemutatója. Szombaton, március 1-én mutatja be a Margit­ Színház személyzete a Buda­pesti Színházban Berény Henrik „Túl a tengeren" című operettjét, amelye­t Bécsben pár év előtt több mint­ 200- szor játszottak a Raimund-színházban. A darab főszerepében, egy igazi Girar­­di szerepében Nyárai Antal vendégsze­repel. Ez operettben a kiváló művész­nek bő alkalma nyílik úgy cisőrangú komikumának, mint érdekes drámai művészetének érvényesítésére. Berény operettjének zenéje megkapó és oly nagyarányú, hogy a színház zenekarát meg kellett erősíteni, már csak azért is, mert a premiert az il­lusztris­­ szerző maga fogja dirigálni A szombati be­mutatóra előjegyzett jegyeket a pénz­tárnál hétfőn, 24-én ki kell váltani, mert az e napon ki nem váltott jegye­ket a pénztár, tekintettel a rendkívüli érdeklődésre, keddtől kezdve elárusítja­­ Ivánfi Jenő, a Medgyaszay-színház Illusztris vendége és Medgyaszay Vil­ma estéről-estére nagy sikert aratnak Lakatos László „A császár partra szállt" című egyfelvonásosában. A szinház másik újdonsága „A neni asszony — Medgyaszay Vilma, Vi­dor Feri, Bársony és Ujváry nagysike­rű együttesével . Sírandó derültség­ben tartja a zsúfolt házak közönségét. * A Városi Színházban szombaton este a H­o­f­f­m­ann meséit adják Már­k­­u­s Dezső vezénylésével A hét többi estéjén a Harcsa katoná­ját játszák. * A Medgyaszay­ Színház vasárnap délután fél tizenkét órakor tartandó matinéján Svardström Valborg svéd, dán, finn és norvég dalokat éne­kel. Jegyek a Medgyaszay-Szinház jegypénztáránál kaphatók. * Gertrude Barrison világhírű tán­cait mindenkinek meg kell nézni a Té­likertben * Hung-Yö, Garamszeghy nagysikerű darabja tegnap is óriási sikert aratott az Inti­m­ K­a­b­a­r­é­ban. A zsúfolt ház elragadtatással tapsolt a kitűnő műsornak. Jegyek 8 napra előre vált­hatók a pénztárnál, Teréz-körút 46. és a jegyirodákban. A színházak holnapi műsora Operaház. Orfeusz. Törpe gránátos. Gr.6.) Nemzeti Színház: Császár és komé­diás (Először 126.) Vígszínház: Férj és feleség. (6.) Városi Színház: Marosa katonája (6.) Magyar Színház: Szókimondó asszony­ság. (6.) Király Színház: Gróf Rinalde. (6.) Budapesti Színház: Édes apuka. (6) Belvárosi Színház: Az ötvenéves férfi. (6.) Medgyaszay-Szinh­áz. Nyitány, A csá­szár partra szállt, A néma asszony, Medgyaszay Vilma dalok. 1­7.) Andrássy-úti Színház. Új műsor, Le­génylakás, Ugyanaz férfiben. (6.) Intim-Kabaré, Hung-Jü, Dr. Othello, A krakéler. Évfordulók. (6.) T NYILT-TÉR MODIANO ClUBSPiCIAUfl c h­ariwam»«r tz MÜVKtV . rtlÜLMULHATAnAM^ % J h­yaxzunk a vrojtcvnr j Veszek fiWiwítj 1 A P 6, Egyetemér 5. j 5

Next