8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-24 / 48. szám

Kedd, 1919. február 25. OEtMxv^sÉ&l Hiramun­eser koronát foglaltak le a kommunistáknál Kun Béla kihallgatása — Vizsgálat a rendőri brutalitások miatt — A leszerelt altisztek százharmincezer koronája — Saját tudósítónktól —­­ Az államrendőrség mai napja is­­izgalmak közt telt el. A csütörtöki ■utcai harcokban folyó vizsgálat kö­vetkezményeként, tömeges letartóz­­­tatás történt, ugyanekkor a tolonc­­■ házban folytatták a kommunisták kihallgatását, végül pedig a lesze­­rzelt altisztek sza­badszervezetének ügyében támadt bűnvádi eljárás is hozott érdekesebb szenzációkat. Harminckilenc letartóztatás . A múlt csütörtökön lefolyt utcai harc folytán az elmúlt napokban a­­főkapitányságra összesen 60 egyént állítottak elő. Az előállítottak ki­hallgatását a vizsgálat vezetésével megbízott Ga­ál László rendőrtaná­­csos végezte. A rendőrtanácsos a tömeges kihallgatásokat ma délben fejezte be. A kihallgatások eredmé­nyéről a rendőrség részleteket nem bocsájt a nyilvánosság elé, hivata­losan mindössze annyit jelentenek ki, hogy az előállítottak közül 39 egyént, köztük Gömöri Ferenc dr. orvost, Kondor László 22 éves hír­lapírót és Kaiser Vilmos hivatali segédtisztet előzetes letartóztatásba­­helyezték. A letartóztatás az 1919.­­évi XI. t.-c. 1. szakasza alapján is történt. A kommunisták megvereté­sének következményei Csak tegnap pattant ki, hogy­­szombatra virradó éjszaka a főka­pitányság egyik őrszobáján a nép­­őrség emberei által előállított kom­munista nők állítólag milyen tettle­ges bántalmazásban részesültek. A Főtisztviselők Országos Szövetsé­gében pénteken este tartották meg az elrendelt házkutatást és az ott talált és lefoglalt kompromittáló adatok alapján, az egyesület elnöknőjét s Wilhelm Szidóniát és a vezetőség tagjai közül özv. Komlós Bélánét tós Schola Saroltát elfogták. Az­ ello­pottakat népőrök vitték be a főkapi­tányságra és mind a hárman az ott volt hírlapíróknak elpanaszolták, hogy elővezetésük alatt arculütések­­kel bántalmazták. A tettleges inzul­tus az őrszobán folytatódott. Állító­lag népőrök­ös rendőrök Wilhelm Szidóniát és két nő társát egymás­után asztalra fektették fel és kéz­­ütésekkel altestükön megverték. A főkapitány csak tegnap értesült a tettleges­­bántalmazásról, amit a leg­nagyobb felháborodással vett tuda­­tolásul és azonnal elrendezte a leg­szigorúbb vizsgálatot. A vizsgálat vezetésével Bockelberg Ede rendőr­­főparancsnokot és Berta György dr. rendőrfőkapitányt bízta meg. Diets Károly rendőrkapitány egyébként kijelentette, hogy a bántalmazott kommunistanőknek a legmesszebb­menő elégtételt fogja szolgáltatni. A vizsgálatot Barta György kapitány folytatja. Az ügyben a munkásta­nács ma délelőtt vegyes bizottságot küldött ki a toloncház­ba. A vegyes­­bizottság Szentkirályi Béla dr. fő­kapitány jelenlétében a kommunis­ta nőket és Kun Bélát kihallgatta. A kommunista nők egybehangzóan azt­­vallották, hogy a népőrök és rend­őrök csupán az üdó erős felindulá­sukban bántalmazták őket, azóta pe­dig a bánásmód ellen semmi kifogá­suk nincsen. Kun Béli a vegyes bi­­­zottság előtt Szentkirályi főkapi­tányra mutatva kijelentette: — Ennek az úrnak köszönhetem, hogy még élek. "A Munkástanács ma esti ülésén 1­ vegyesbizottság jelentése alapján foglalkozik az esettel és úgy tud­juk, hogy Pogány József dr. kor­­mánybiztos a rendőrőrszobán tör­tént brutalitást aktákkal bizonyít­ja. Ma délben egyébként Szentkirá­lyi Béla dr. főkapitány özv. Kom­lós Bélánét és Schön Saroltát sza­badlábra helyezte, Wilhelm Szidó­niát ellenben a gyújtőfogházba etszállíttatta. Kun Béla kihallgatása A letartóztatott kommunisták ki­hallgatását a­ tolonchánban ma dél­ben folytatták. A tolonch­áz­ kapui felsőbb intézkedésre lezárattak és a kommunisták kihallgatása alatt m­ég a napilapok rendőri tudósítói sem behajtattak be. Déli 12 óra felé Bede József dr. rendőrkapi­tány megkezdte a kommunisták ma­gyarországi vezérének, Kun Bélá­nak kihallgatását. A kihallgatás részletei átmenetidnek, a toloncház hermetikus elzárása folytán, annyi azonban kétségtelen, hogy a kom­munista vezért főleg arra vonatko­zólag hallgatták ki, hogy az agitá­ció céljaira felhasznált óriási ösz­­szegeket és a lefoglalt háromszáz­­ezer koronát honnan szerezte. Ar­ról is szerezniük megbízható érte­sülést, hogy a mai nap folyamán kihallgatott másik kommunista ve­zér, Nánásy György a­z agitációs pénzekre vonatkozólag szenzációs vallomást tett. Délután két órakor érdekes je­lenet folyt le a toloncházban, ahol megjelent Kun Béláné szül. Gál Irén, Kun Béláné ma délelőtt Pál György főkapitány-helyettestől en­gedélyt nyert arra, hogy férjét a toloncházban meglátogathassa. Az engedély alapján Kun Bélának fe­leségével való találkozása tanuk jelenlétében megtörtént és mintegy óra hosszáig tartót. A leszerelt altisztek ügye A leszerelt katonák és altisz­tek szabadszervezetének ismeretes ügyében még szombaton este újabb küldöttsége járt Diesz Károly dr. főkapitánynál, hogy a vezetőség le­tartóztatott­agjainak szabadlábra­­helyezését le­ eszközöljék. A máso­dik küldöttségjárásnak az lett a következménye, hogy a küldöttség egyik tagját őrizetbe vették. A sza­badszervezet elfogott­ vezetői ellen a vizsgálatot Antich Géza dr. rend­őrkapitány vezeti. Antal dr. Tóth István elnököt és társait ma dél­előtt hallgatta ki. A rendőrség egyenlőre ebben az ügyben sem­ ad­­ részleteket a nyilvánosság szá­mára, más oldalról mindössze any­­nyit­ lehetett megtudni, hogy a ve­zetőség két tagját a­ mai kihallga­tások után előzetes letartóztatásba helyezték. A letartóztatásnak állí­tólag az az oka, hogy a kihallga­­totta­­ nem tudnak számot adni a szabdszervezet eltűnt hivatalos pén­zeivel. A szabadszervezet pénztárá­ból ugyanis százharmincezer koro­na tűnt volna el. . A románok ápzii Csúcsát — Saját tudósítónktól — Nagyvárad, február 21. A román tüzérség tegnap C­s­ú­­c­s­a községben ágyutüzet indított. A tüzérségi tüzelés nem demonstrá­ció volt, hanem elkeseredett harc, melynek áldozatai voltak. — A rendőri­­­parancsnokot nyug­díjazzák. Az ellenforradalmi agi­táció folytán bizonytalan időre szabadságolt K­o­s­z­t­le­r Árpád rendőrfőparancsnokot ma délelőtt váratlanul nyugdíjazták és Boc­kelberg Ede ideiglenes főpa­rancsnokot állásában véglegesítet­ték. Kápolna, február 23. Zuhogó esőben érkezett meg a kál-kápolnai állomásra az a külön vonat, amelyik a magyar népköztár­saság elnökét és a kormány tagjait, valamint a külföldi és a magyar saj­tó képviselőit vitte le az első föld­osztásra. A vonat pontosan érkezett be, a község, valamint a szomszédos falvak nape elárasztotta az állomás peronját és még a zuhogó eső sem akadályozta meg az embereket ab­ban, hogy a szomszéd határból is el­jöjjenek ide és tanúi legyenek an­nak, az ország történetében határkö­vet jelentő ünnepségnek, amikor a birtokpolitikai reformról szóló tör­vény alapján földhöz juttatják Ma­gyarországon az első földnélküli embert. Külsőségeiben a kápolnai ünnep, amely csodál­atos képen ott történt meg, ahol két emberöltővel ennekelőtte annyi magyar ember ál­dozta életét a hazáért és szabadság­ért, egészen más jellege volt, mint szokott lenni a falusi ünnepségek­nek. Ez a jelleg azonban inkább az emberek szemeiben látszott meg. A különvonaton Károlyi Mihály a népköztársaság ideiglenes elnöke, Berinkey Dénes miniszterelnök, Búza Barna földmivelésügyi, Szabó István népgazdasági, Garami Ernő kereskedelemügyi, Vass János val­lásügyi miniszterek, valamint Ha­lász Lajos, Csizmadia Sándor, Szemző Ernő, Rácz Gyula és Mayer János államtitkárok érkeztek meg. Velük együtt utazott a földmivelés­ügyi és népgazdasági minisztériu­mok több főtisztviselője, azután Ka­tona Béla mérnök vezetésével az a földosztóbizottság, amelyik most itt marad már és elvégzi a községben a földosztás technikai munkáját- A vo­naton utazott még egy csomó kül­földi újságíró, közöttük Fraccaroli, a Corriera della Sera munkatársa, valamint a budapesti lapok képvise­lői. Az állomásnál Módig László dr. Heves megye kormánybiztosa, Med­­veczky János debrői tanító és Csen­gő Rezső tótfalusi kántor, az ottani nemzeti tanács elnöke üdvözölték Károlyi Mihályt. Károlyi és egész kísérete ezután az állomáshoz kiren­delt szekerekre ült fel és hosszú sor­ban vonult a három kilométerre levő Kápolna községbe. Itt a negyven­nyolcas honvédek emlékére emelt obeliszk felső részén emelvény volt, ahol zuhogó esőben foglaltak helyet a vendégek. A szobor körül mintegy kétezer hallgató állott. Mayer János, közélelmezési ál­lamtitkár, a kisgazdapárt alelnö­­ke, akinek a szomszédban van a birtoka, köszöntötte elsőnek Károlyi Mihályt. Utána a megyei alispán, a járási főszolgabíró és a községi bíró beszéltek még. Amikor mind­egyik végzett a beszédével, Károlyi Mihály, aki maga is gazdászruhá­­ában volt, a tömeg felé fordult és hosszú beszédet tartott. Legnagyobb sikere akkor volt, amikor így szólott a néphez: — Ha maguk neon dolgoznak —­­mondotta többek között — akkor el fogják venni a földet a maguk ke­zéből. Akkor ki fogják csavarni a zászló rúdját a maguk kezéből és a maguk hófehér zászlajának rud­­jával fogják ismét verni és ütni magukat és ezzel a zászlóruddal verik majd agyon a maguk jogát. Hogyha igazán meg akarják erő­síteni a földhöz való jussukat, ha azt akarják, hogy a föld igazán a föld népéé legyen, hogy ha azt akarják, hogy jogaik legyenek a jö­vőben ,­­ akkor most segítsenek ennek a kormánynak és ennek a kormáynak csakis azzal tudnak se­gíteni, ha az ásót, az ekét, a ka­szát a kezükbe veszik és addig dol­goznak, amíg a termőföldeken ka­lászokat ringat a szél és ezekkel a kalászok ig­ ad. megmentik Magyaror­szág jövőjét. A föld most fel lesz­­osztva. De értsenek meg jól, nem­csak az a fontos Magyarországra nézve, hogy a földnélküliek is föld­höz jussanak, hanem fontos az, hogy a föld többet teremjen, mint a­mennyit termett eddig. Csak ezzel lehet Magyarországot megmenteni. Csa­k a töltőtermeléssel lehet vissza­hódítani azokat a részeket, amelye­ket elraboltak tőlünk . . . Amikor ezeket mondotta Károlyi Mihály, az asszonyok hangosan sírtak, az emberek pedig a rongyos katona­sipkákat kérges öklükbe fogták, megrázták a levegőben és úgy kiáltották Károlyi Mihály felé: — Dolgozni fogunk, hiszen most már a mienk lesz a föld! Búza Barna földmivelésügyi mi­niszter beszélt ezután a néphez, nagy hatással arról, hogy ha Magyarországról beszéltek eddig, akkor azt mondották mindig: a föld népe, ezentúl, ha Magyarországról beszélnek majd, azt fogják monda­ni: a nép földje. A föld a népé lesz és annak fog teremni,, aki dolgozik érte. De becsüljük is meg ezt a föl­det. Szeressük nagyon és termel­jünk többet rajta. Berinkey Dénes miniszterelnök rövid beszédében azt hangoztatta, hogy azok­nak, akik most joghoz jutnak, a mások jogait is tisztelniük kell. Csizmadia Sándor fölmivelésügyi államtitkár és Szabó István népgaz­dasági miniszter is zajos ovációt váltottak ki szavaikkal. Eközben asztalt hoztak fel az emelvényre, az asztal mellé Károlyi Mihály köztársasági elnök ült le, akinek Rácz Gyula földmivelés­ügyi államtitkár, a birtokpolitikai reformmal járó munkálatok vezető­je egy­ kitöltetlen nagy blankettát adott­ oda. Az is az a kimutatás volt, amelyre a földre igényt tartók földnélküliek nevét írják fel. Az emelvényen állott Antal János rok­kant katona, az ő igényét írta be elsőnek Károlyi Mihály a kimuta­tásba. Antal János kap először földet. Amikor Antal igényét papírra vetz­tette Károlyi Mihály, a társaság le­vonult az emelvényről, a szobor mellé ment, ahol előzőleg kis dom­bot emeltek már az egri érsekség földjéből. Ebbe a kis földhányásba verte be Károlyi Mihály azt a facö­löpöt, amely a felosztandó nagy birtokokból keletkező sisbirtokok mesgyekövét szimbolizálja. Ekkor repülőgép jelent meg a község fö­lött, a repülőgépről apró cédulákat szórt le a pilóta. Az ünnepséget bankett fejezte be, amelynek végeztével a társaság vo­natra ült és este nyolc óra felé meg is érkezett Budapestre. _______ (p- -VA­ JL Felosztották Károlyi Hillaly faMjait Munkára és több termelésre buzdították az uj birtokosokat — Ünnepélyes földosztás Kálkápolná^ — Kiküldött tudósítónktól —^ EMKI-MOZGÓ VHK Akácfa­ utca 4. Hétfőtől—szerdáig : Király Ernő főszereplésével Leányvásár. f­ilmoperetto 4 felvonásban. Ezt megelőzi: y-Y g Ő g. Főszereplő: Lóth Ha. Előadások d. n. 4, 11 és 8 órakor. _ AZ ÓLOMLOVAGI Regényes történet 4 felvonásban. A cimszó-s repben: Gunner Tam­ás. Az utolsó éjszaka * 3 eszterium 4 felvonásban. A főszerepben :J Harry Waldon. & ISoysi-HiB&HébaR I Előadások 3, 5 és 7 órakor. »"i" ^ 1 '■*.... .......... -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék