8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-11 / 37. szám

^Budapest,1919 f­ebruár 2^ Ét Perda, V. évfolyam, 37. sz. ELŐFIZETÉS ÁRAK : Egy hóra 5 korona. I Negyedévre 15 korona. Egész évre 60 korona. Egyes szám ára 20 fillér. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. NADÁNYI EMIL Szerkesztőség és kiadóhivatal­­ BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTÁN-UT 3. SZÁM Telefon: József 105-00. József 105-01, József 105-02. Szerkesztőségi telefon d. n. 4— 7-ig: 3-34 et d­O­SS. Felborul az egész közigazgatás, ha a kor­mány nem találja meg a módját annak, hogy a vidéken működő egyes forradalmi alakulatok fel­adatuk magaslatára emelkedje­nek. Ha valamikor volt jogosult­sága a­ nemzeti tanácsok meg­alakulásának, úgy épen ma, a demokratikus szervezkedés át­meneti stádiumában joggal igé­nyelheti a vidéki társadalom, hogy saját érdekeinek védelmére forradalmi szervet létesítsen. De a vidéki nemzeti tanács­ egy része már régen túllépte azt a hatáskört, amelynek betöltésére hivatott és ma joggal állíthat­juk, hogy egyes szervek műkö­dése valósággal meghiúsítja, ma­gának a forradalmi kormánynak sikeres tevékenységét. [ Az még a legkisebb baj, hogy­­a kormánynak egyes rendeleteit vidéken nem hajtják végre. De­­egyenesen ellenkező határozato­­­kat is hoznak és ezzel kiszámít­­­­hatatlan károkat okoznak­ a köz­­t­­ársaság hivatalos vezérletének­­és a köz­polgárságnak egyaránt . Egyes helyeken szinte pazarlóan­­ bánnak a felhalmozott élelmisze­­­rekkel, másutt viszont az éhha­­­­sáinak kitett vidékek népe elől­­ elzárják piacaikat Ezzel lehe­­t tétlenné teszik az ország élelmi­­s­szer-készleteinek arányos elosz­lását és éhínségnek teszik ki a­­ magyarokat. A rendfentartás is rossz kéz­­­­ben van, ahol a helyi alakulá­sokra van bízva. A tanácsoknak nincs megfelelő szervük a köz­­biztonság megőrzésére s a fosz­togatásokra még mindig hajla­mos csőcselék semmiféle tekin­télyt nem ismer, még magát a nemzeti tanácsot sem. Végtele­nül szomorú következtetések folynak ebből a keserűen igaz megállapításból. Maga Kunfi miniszter is elismerte, hogy az ország azon az úton van, hogy koldusok és kalandorok hazájá­­­vá váljék. Még ennél is nagyobb­­baj, hogy a nagy magyar alföld, jó magyarságnak ez az ősi­­fészke,­­betyárvilágnak lesz a székhelye.­­ A munkás, szorgalmas, igényle­tlen és rendszerető magyar nép fel fog züllenni, ha a háború szen­­­­vedései után a forradami idők­­ rendszertelenségének és fegye­­­­lemhiányának válik áldozatává.­­A kormánynak tehát első köte­lessége, hogy véget vessen a vi­­déki forradalmi szervek vissza­éléseinek. a bojárok menekülnek Romániából Ferd*náml király és családja elmenekült *— kiküldött munkatársunktól — Brassó, február 11. Ifjabb távirati jelentések szerint Romániában a hangulat a végsőkig feszült. A forradalom minden percben teljes erő­vel kitörhet. A legutóbbi nagy tüntetéseket a kormány a nagy erő­feszítéssel el akarta fojtani. Mindent elkövetnek, hogy az ottani ál­lapotokról semmi hír ne szivárogjon ki a külföldre A lapokat a ha­táron feltartóztatják és megjelenésük előtt szigorúan cenzúrázzák. Az izzó hangulat a bojárokat menekülésre kész­tette. Tömegesen hagyják el Romániát. Brassóban és a megszál­lott területeken bojár családok települtek la Ellenőrizhet­­­len forrásból jelentik, hogy a mozgalmak követ­keztében a román királyi család elmenekült. A me­nekülés alkalmával a lövöldözésnél egy golyó Ferdinánd királyt érte és jobb karját szétroncsolta. Rablóbandák ellen zsarcol a hamburgi rendőrség — Bécsi munkatársunk telefonjelentése — Bécs, február 11. Hamburgból jelentik. A múlt éjjel a város környékén heves lövöldözés tá­madt, amely ma délben még tart. Kiderült, hogy fegyveres bandák megtámadták a környékbeli nyaralókat, amelyeket ki akartak fosztani, de a rendőrség útjukat állotta. Minthogy nagy bandákkal állott szemben a rend­őrség, automobilon erősítéseket küldtek. Ma az egész hamburgi rendőrség permanenciában áll. A harc eredményéről még nem ér­kezett d­r. M. Nadier. A csehek békilni szeretnének a megintett magyar nemzettel A kormány visszautasította a csehek ajánlkozását — Saját tudósítónktól — A francia katonai bizottság ve­zetője, Vyx alezredes megkere­sést intézett a magyar fegyverszü­neti bizottsághoz s közölte, hogy a cseh kormány hajlandó volna köz­vetlen gazdasági tárgya­lásokba bocsájtkozni a magyar kormánnyal, annál is in­kább, mert a cseh-szlovák ál­lam szuverenitása — úgy­mond Vyx alezredes — a ma­gyar kormánynál már no­­tifikálva lett Mint beavatott forrásból értesü­lünk, erre a megkeresésre a kor­mány a magyar fegyverszüneti bi­zottság útján a mai nap folyamán i a következő választ adta: A magyar népköztársaság kor­mány.''. kényszerhelyzet hatása­ al­att kénytelen volt érintkezésbe lépni egyes szervekkel és egyé­nekkel, akik az országnak meg­­szál­ltt területein tartózkodva, a magyar kormánnyal ilyen érint­kezést kerestek. A magyar nép­­köztársaság kormányának kény­szerhelyzete abból állott elő, hogy a megszálló csapatok számos he­lyen kivetek a kormány közegei­nek kezéből a polgári közigazga­tást, a demarkáconális vonalat, amely pu­ztán katonai természetű, gazdasági határrá változtatták át, végül magyar állampolgárokat olyan elbánásban részesítettek, amely sem a nemzetközi jog sza­bályainak, sem az emberiesség követelményeinek nem felel meg. A f­eyverszüneti szerződésnek, a ne­kközi jognak és az embe­riességnek ilyen megsértése ellen a kormány minden alkalommal til­takozott ugyan, de kénytel éhség­ ből tárgyalásokat kezdett azokkal, a szervekkel és egyénekkel, akik­nek útján az ország népének élel­miszerekkel és szénnel való ellá­tását, továbbá a megszállott terü­leteken élő magyar állampolgárok sorsának javítását biztosítani ré­mélt... .­z,hogy azonban a kor­mány azt látja, hogy a helyzet kényszere alatt követett eljárásá­ból olyan következtetések levoná­sát kísérlik meg, amelyek azt je­lentenék, mintha a magyar kor­mány e tárgyalások által megszál­lott területe­i elfoglalásának jo­gosságát és e szervek mögött álló katonai hatalom jogszerűségét el­ismerte volna, a magyar kormány kénytelen ünnepélyesen til­takozni az ellen, hogy ennek, az érintkezésnek oly hatály tulaj­doníthassák, amely a magyar kor­mánynak számos tiltakozásban megnyilvánuló álláspontjával egyenesen ellentétben áll. A magyar kormány elvi állás­pontja, amely a fegyverszüneti szerződésben alapszik, semmiféle irányban nem változott meg, a kormány semmiféle jog­ról le nem mondott, a fegy­verszüneti szerződés megsértésé­vel megszállott területek elfoglalá­sának jogosságát soha el nem ismeri és egyidejűleg kijelenti, hogy a jövőben netán előforduló ere­tknél, mi­dőn a megszállott te­rületek lakossága szenvedéseinek enyhítése céljából érintkezésbe lép elvi álláspontját soha feladni nem szándéko­zik. Megkezdik a jugoszláv bank­jegyek nyomatását Bécsi munkatársunk telefonjelentést Bécs, február 11. Zágrábból jelentik. A Jutarni List jelentése szerint lgközelebb megkezdik a jugoszláv állam bankjegyeinek nyomatását. A bankjegyek egy részét Zágrábban, egy részét Belgrádban, egy részét pedig Prágában nyomatják. Ezek a pénzjegyek valószínű­leg államjegyek és nem bankjegyek lesznek. Az á­l­­lamjegyeket a lebélyegzett korona­­bankjegyek ellenében fogják becse­rélni. M. Nadier. Belgium amerikai kölcsönt kapott Bécsi munkatársunk telefon jelenté­se Bécs, február 11. Génfből táviratoztak: Newyorki jelentés szerint ameri­kai pénzemberek 250 milliós köl­csönt szavaztak meg Belgiumnak. M. Nadier

Next