8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-10 / 36. szám

Kedd 1919. iálra hír 11. — A szociáldeu­tokraciák orszá­gos kongresszusa. Az új városhá­za közgyűlési termében a Magyaror­szági szociáldemokrata, párt országos pártkongresszust tartott, amelyen Bu­dapestről 344 és a vidékitől 306 kikül­dött vett részt. A kongresszuson Dar­­dai Sándor elnökölt, aki ,megnyitó be­szédében, a letűnt rendszer bűneit os­torozta. A kongresszus első szónoka ,Wüinst Jakab közel két órás beszédben ismertette az ország mai politikai hely­zetét. A szónok beszéde további fo­lyamán rátért a minduntalan felbuk­kanó ellenforradalmi­­-mozgalomra, amely a kormánynak kötelességévé teszi, hogy az egész hivatalos appará­tust nyugdíjának elvesztésével elcsapja. Ahol a munkásság munka nélküli se­gélyt kap — folytatta ezután a szónok —annak az országnak el kell pusztulnia. Épen ezért meg kell változtatni a kapi­­talisztikus termelést és meg kell kez­deni a munka szocializálását. A szónok beszéd­~ végén a kommunizmusról is nx­ emlékezett és kijelentette, hogy az igazi kommunizmust nem szabad el­ítéli , mert az oroszországi kommu­nisták közelebb állanak a szociálde­­m­okrata párthoz, mint a világ bármely bur-~ 'ziája. A kommunizmnust azon­ban­em Kim Béla és nem Szamue­ly Tibor fogják megvalósítani, hanem a szociáldemokrata párt. Garbóitól ezután az elnöklést Molnár Miklós kassai főis­pán vette át és a következő szónokok Dénes Pál, Kacsimir Károly, dr. Vincze Sándor tiltakozást jelentettek be a cseh, a szerb és a román megszállás el­len. Adameczky gyulafehérvári kikül­dött bejelentette, hogy Budapest utcái munkás­vérrel vannak öntözve. Az er­délyi szocialisták végcélja egy függet­len erdélyi köztársaság létesítése. Po­gány József, a katonatanács elnöke ki­fogásolta, hogy a kormány még min­dig nem tud rendelkezni az országgal és még mindig működik a régi osztályura­lom gépezete. Dr. Landler Jenő a be­nyújtandó h­atározati javaslathoz ki­­egészítésképen azt ajánlja, hogy szólít­sák fel a kormányt a legerélyesebb in­tézkedésekre az ellenforradalomárok ellen, ha pedig erre nem volna képes, úgy jöjjön egy szocialista kormány. A gyűlés ezután a Lancker-féle pótlással elfogadott egy határozati javaslatot, amely kimondja, hogy a pártkongresz­­szus elvárja, hogy a szocialista pártnak a kormányban ülő képviselői az új világ létesülésének érdekében gyökerében tá­madják meg azt a rendszert, amely a múltban uralkodott. A kongresszus he­lyeslően veszi tudomásul, hogy a párt­vezetőség az úgynevezett kommunistá­kat kizárta a pártból és felszólítja a szer­vezett munkásokat, hogy a párt egységét minden erejükkel védjék meg. Az ülés este fél kilenckor ért véget. " — Kinevezések, a Kúria ügyvédi fajtá­jáéba. Az igazságügyminiszter a Kúria ügyvédi tanácsába kinevezte dr. Babo­­c­h­a­y Sándort az egri ügyvédi kamara elnökét, továbbá dr. Nagy Györgyöt, a budapesti ügyvédi kamara választmányi tagját. — A románok erőszakoskodása. A budapesti székely nemzeti ta­nácsihoz egész sereg újabb h­ír érke­zett, amely a románok gyalázatos erőszakoskodásáról szól, így a ro­mánok többek között február 2-án este behatoltak dr. Kelemen Kálmán maroahévizi lakásába, pénzét elra­bolták és mikor meg akarta akadá­lyozni felesége meggyalázását, agyonlőtték. Kolozsvárott a magya­rok Berthelot tábornokot zászlóval várták, ezért a románok a magyar zászlót összetépték, a magyarokat gépfegyverrel támadták meg, Mikó Imre és Felméry Béla bírákat meg­botozták, m­ert jelen voltak a fogad­tatásnál. Ifj. Betegh Pál ceiktusnádi öt­-es katonától román katonák el­vették a ruháját, sapkáját a sárba taposták és azt mondták, hogy ezt­ azért teszik, mert a 82-es ezredhez tartozik, amely 1916-ban lekergette őket Erdélyből. Kolozsvárott 80 em­bert ideiglenes letartóztatásba he­lyeztek, naponta­ 30—35 embert megbotoznak, akiket a sztrájk élő­ké ütésével vádolnak. Körülbelül 17 h­rgyon élelmiszert szállítottak már Bukarestbe, úgy, hogy a lakosságra éhínség vár. Székelyuásárhelyen a prefektus elrendelte, hogy a tisztvi­selők három napon belül kötelesek visszafizetni február és márciusra felvett fizetésüket, különben bútorai­kat és ágyneműjüket elárverezteti. Tíz­ tisztviselőt, ak­i vonakodott a pénzt visszaadni, lezárták. Lakatos Tivadar városi tanácsossal felsoral­tatták a zárkát, melyben fogva volt és másnap felkínálták neki a pol­gármesterséget, amit Lakatos visz­­szautasitott. A megszálló román katonák egy magyar gunydalt éne­kelnek, melynek ez a refrainje: Fut a magyar ész nélkül ... — Az ügyvédi kamara közgyű­lése. A budapesti ügyvédi kamara vasárnap délelőtt rendkívüli köz­gyűlést tartott. A­ közgyűlést dr. Pap József elnök nyitotta meg, aki bejelentette, hogy a december hó­ban lefolyt tisztújító közgyűlésen egy titkár, egy ügyész egy pénztár­­nokhelyettes és tíz választmányi tag nem kapta meg az alapszabály­­szerű többséget és így ezen tisztsé­gek betöltésére ez a­ rendkívüli köz­gyűlés van hivatva. A közgyűlés berekesztése után rögtön megkezd­ték a szavazást. A szavazatsredő bizottság elnöke Lovrich István dr. lett. A szavazás hétfőn, kedd­en folytatódik, és az eredményt szer­dán délben hirdetik ki.­­ A milliomos lakása. Bástyás Holzer Aladár szegedi milliomos ke­reskedőnek a Zoltán­ utca­­8. számú házban kényelmes lakás állott le­zárva használatlanul. A mai lakás­mizéria idején szokatlan eset tudo­mására jutott a Látásin­vattó­­­nak, mely nyomozóka­t küldött ki az ügy­ben. Ezek megállapították, hogy Holzernek Szegeden saját háza és­­ nyolc szobás lakása van, azonkívül­­ Budapesten, ha itt tartózkodik, apó­sának Géza­ utcai, ugyancsak nyolc szobás lakásában lakik. A vizsgálat arra is rá­terjedt, hogy miképpen jutott Holzer a Zoltán­ utcai lakás­hoz, melyet a­ m­últ év novemberében lakás­igazolvány alapján foglalt el. A vizsgálat során kiderült, hogy ebben az ügyben visszaélés történt a Lakáshivata­lban, a régi rendszer alatt, mert az ügy aktái egyáltalá­ban nem voltak iktatva és azon nem­­szerepel a referens aláírása, sem. Garbói Sándor lakásügyi kormány­­biztos ennek alapján elrendelte Hol­zer Zoltán­ utcai lakásának igénybe­vételét dr Veres Mihály posta- és távirda kormánybiztos számára. Holzer a jogerős végzésnek nem akart engedelmeskedni, mire a La­káshivatal karhatalommal távolí­totta el a lakásból. Egyben áttették az ügy iratait az idegenekellen­őrző hivatalhoz Nagy Ferenc volt közélelmezési minisztert és Outhy Tódor államtitkárt kihallgatták a burgonyadara-botrány ügyében Martek apósa 2 millió frankot akar deponálni veje szabad­­­lábrahelyezéséért — Szerdán dönt a vádtanács — Windisch­gractz levelezőlapja — Saját tudósítónktól — A burgonya­dala ügyben a vizsgálat Martclz Jenő miniszteri tanácsos szere­pének tisztázás® tekintetében döntő fordulathoz érkezett. A vizsgálóbíró tegnapelőtt kihallgatta Nagy Ferenc volt közélelmezési minisztert és Guthy Tódor államtitkárt. Nagy Ferenc val­lomása lényegében nem változtatott a helyzeten, ellenben Guthy államtitkár eskü alatt azt a vallomást adta jegyző­könyvre, hogy Windischgractt herceg volt közélelmezési miniszter még annak idején kijelentette előtte, hogy Marich minisz­teri tanácsos a burgonyadék­a ügyletből befolyt 3,9 millió koronát neki átadta. A vizsgálati fogságban lévő minisz­teri tanácsos apósa Baissel, a román király volt titkára, aki az időszerűnt Svájcban tartózkodik, tegnap távirat­ban közölte a vizsgálóbíróval, hogy veje szabadonbocsájtásáért bármikor kész két­millió frank óvadékot deponálni az összeg kétségtelenül nagy­ob, mint a hiányzó 3,9 millió korona. Az óvadék ellenében szabadlábra való helyezés kérdésében a budapesti törvényszék vádtanácsa a vizsgálóbíró előterjesztésére szerdai illéséiben fog dönteni. Felette érdekes, hogy az ügyészségi fogházban Marich Jenő miniszteri ta­nácsosnak szombaton délután egy Svájcból érkezett képeslapot kézbesí­tettek. A képeslap december 14-étől van keltezve és Windischgmetz herceg küldte a tanácsosnak. A volt közélel­mezési miniszter a képeslapon azt írja, hogy ez idő szerint Svájcban tartóz­kodik, napkurázik, igen jól érzi magát és szeretettel emlékszik vissza Marich miniszteri tanácsosra. A levelezőlapot most az iratokhoz csatolják. Szintház és mozi * Operaház. Vasárnap délután tartották meg az első munká­selő­­adást Puccini Bohémélete került szinte elsőrangú szereposztásban, de közepes előadásban. A jegyeket a munkásszakszervezetek útján ad­ták el a munkásságnak, a legdrá­gább jegy öt korona volt. Az elő­adáson megjelent Károlyi Mihály­­gróf ideiglenes köztársasági elnök, aki feleségével a miniszterelnöki pá­holyban foglalt helyet, továbbá Be­­rítzkey miniszterelnöke, Böhm, Vasa és Peidl miniszterek is. A közönség az első felvonás közben hangos ün­neplésben részesítette Károlyit, aki pár szóval meg is köszönte az ová­ciót. Az előadást már­ délben egy órakor kezdték meg, úgy, hogy a publikum egy része ebédjét és ma­gával vitte s ott fogyasztotta el a nézőtéren. — Este a Denevért ad­ták, melyben Adélt ezúttal először énekelte Halász Gitta. Fejlett ének­­technikája, jó megjelenése és tem­peramentumos, jókedvű játéka, ha­tározott nyeresége az egyébként, fő­leg színészileg gyönge lábon álló együttesnek. (h. s.)­­* Igazán jól mulat a zsúfolásig megtelt nézőtér naponta a Mus­kátli Kabaréban. Előadások 6 óra­kor kezdődnek. * Ma, kedden este, pontban negyed hét crastor lesz a Medgyaszay­ S­zínház bemutató előadása. Az estet nyitás vezeti be: Gkamnov Gavotte-ja. Utána Laka­tos László „A császár partra, szállt" című erkölcsös játéka következik, amely­ben I­v­á­n­f­i Jenő a Nemzeti Színház örökös tagja és Medgyaszay Vilma együtt lépnek fel. A többi szerepet Ihász Lajos és Dénes György ját­szat. A bemutató est másik újdonsága Anatole Francé „A néma asszony" című vígjátéka Gábor Andor átírásában, N­á­­d­o­r Mihály zenéjével. A két színdarab között M­ed­gyasz­a­y Vilma dalokat ad elő. * Leányasszony. (Star újdonság, drá­ma egy v elejátékkal, 1 felvonásban. Írta Pakots József, rendezte Deésy Alfréd, be­mutatja a Corso, február 10-én.) A Star filmgyár ezzel az új darabjával is meg­mutatta,­ hogy nagy művészi teljesítő ké­pességével bátran fölveheti a versenyt a majdan beözönlő idegen híres filmattrak­­c­iókkal. A Leányasszony című négy fel­­vonásos dráma a régi vidéki zseni- élet végtelen pazarlását tárja a néző elé. A tönkrement földesúr kivándorol Ameri­kába, ahol az urnak sem szégyen a munka, de itthonhagyja leányát, aki gyönyörű szép hajadonna serdül­­-3 egy zongoraművészhez megy férjhez. Tel­­nek-múlnak az évek, mint gazdag ember jön haza Amerikából Tamássy, de eltit­kolják előle, hogy leánya már asszony és anya. A bonyodalmak azonban végül csattanó befejezéssel érnek véget. Az ér­dekes sujet, a, vadregér­ ves fi­ak á» * » tengerparti részletek romantikus szin­­pompája teszik széppé és becsessé ezt a darabot, amely mindvégig lebilincseli a közönség ügyeimet. Deésy Alfréd fő­rendező igazán mindent elkövetett, hogy Pakots József nagyszerűen felépített da­rabját jól megérdemelt sikerhez juttassa. A darab címszerepében Hollay Camilla bravúros és művészi alakításával kelt nagy feltűnést. De igen jók a többi sze­replők Turán Gusztáv, Dán Norbert, Margíttay Gyula és Gaál Annus is. Ugyancsak hétfőn kerül bemutatásra Koffer Ferenc rendezésében a Saverni Koldus című 4 felvonásos dráma is. Az előadások ?41, 16 és 518 órakor kezdőd­nek. * A teljes Aranyember az Urániában. A nagyszerű Corvin-film I., II. és III. részének hatalmas sikere arra indította az Uránia igazgatóságát, hogy a három részt együtt — tehát a teljes Aranyem­­­ber-filmét — egyszerre mutassa be szín­házában. Az Uránia megszerezte az együttes bemutatás kizárólagos jogát és már hétfőtől kezdődőleg Jókai halhatat­lan regényének filmjét teljes egészében mutatja be egy-egy előadás keretében. A hatalmas film 14 felvonása hétfőtől kezdve kizárólag az Urániában 344. 16 és 518 órakor kerül előadásra. Az Urá­nia pénztárai egész hétre árusítják el előadásokra a jegyeket. A színházak holnapi műsora Operatér. Tosca. 046.) Nemzeti Színház, örvény. (346.) Vígszínház. Pygmalion. (6.) Városi Színház. Marcsa katonája. (8.) Magyar Színház: Szókimondó asszony­ság. (6.) Király Színház: Gróf Rinaldó (6.) Budapesti Színház: Édes apuka. (6) Belvárosi Színház: Az ötvenéves férfi. (6.) Medgyaszay­ Színház: Nyitány, A csás­­zár partra szállt, A néma­­asszony Medgyaszay Vilma dalok. (546.) Andrássy-úti Színház: Művész úr! Thea, Boci. II. Tréfák, dalok. (6.) Intim-Kabaré, Diplomácia, Pipi, Nő­­gyűlölő, Halott asszony. (6.) 5 Ovás! Hamisítás! Felhívom a n­­é közönség­ ügyeimet arra, hogy az általam gyártott, közkedvelt Mm OnS-fgml szivarkahüvely banüs módon meghalni-­ sitva került forgalomba, ugyannyira, hogy­­ a hamisító nemcsak belajstromozott véd­jegyemet használta teljesen azonos s.:­ nőkkel és azonos rajzzal, de még névalá­írásomat is ráhamisitotta készitmé­neire. A tettes és bűntársai ellen ügyvédem, dr. Slayer Jenő úr által a bűnvádi eljá-­­­rást folyamatba tettem. Hogy azonban a n e közönséget egy­­ értéktelen hamisítványnak az én gyúrt- I mányommal azonos áron való további I vásárlástól s igy károsodástól megóvjam, s nyomatékosan kiemelem, hogy az én szí-1­­ varkahü­velyem teljes n tiótanyagmentes, az S egészségre egyáltalában nem ártalmas pa-­­pírból kéerül s gyártmányom a hanti-1 ollványtól igen könnyen megkülönböz-­ tethető az által, hogy az általam­ készített 8 litívegy mind fülkébe cégaláírásom viznyomássel­­ van benyomva. S. D. MODIANO. Cin aelair! ! Szives tudomásra adjuk flist. Tigytk­il! • V­t. doh­ánytőzsdéknek, MM hogy a valódi Modiano Club speciaisty hüvely 1M és papír nálán beszerezhető Weiszfeiler Sándor® a Medián® Club speciaísté hüvely és papír fáelárusitója BUDAPEST, VI­., Wesssigényi­ u. 8. Kérjen árjegyzéket. É||

Next