8 Órai Ujság, 1919. március (5. évfolyam, 52-68. szám)

1919-03-01 / 52. szám

Byelagesj, 1919. iwardui 1, gff" x!k fzombat! m ■l!i!£!!,iw2, %7'* Ó f e i u j s k G ELŐFIZETÉS! ÁRAK 5 I Szerkesztőség és kiadóhivatal t Egy híra 5 korona. | Negyedévre 15 korona. POLITIKAI NAPILAP BUDAPEST, IV., MEHMED SZULTAN-UT 3. 8ZÁM Egész évre 60 korona. CMrlrowtő- nr NAnáfiiVI EMII Telelőn: jóiser 105-u0, József 105-01, József 105-03. Egyes ozám ara 20 fillér. F6tet*8 szerKeszt<> • Pr- WAPANYI EMIL »Wrkeszt8ség, telefon d. n. 4-7-lg: 3-34 és 110-58. Hock János visszautasította a váci püspök­ség stall urnát, kijelentvén, í.ogy életpályájának betetőzését láfya forradalmi missziója teljesítésé­ben; pedig mintha csak a ma­gyar püspökre gondolt volna Szent Pál, írván: „jó dolgot ki­van, aki püspökséget kiván.“ Vájjon ki lesz az utóda a Csáj kyak grófi nemzetségéből való Károly püspöknek, a jelentékte­len, bár jólelkü Serenissimus­­nak, aki mint valami régies duodez-fejedelemséget kormá­nyozta Migazzi örökét? Hiszen ami a kormány ajánlatában elis­merés Hock Jánosra nézve, más­részről progTammot is jelent, a mely szerint- ezentúl az egyházi javadalmak adományozása^ * j kistelében 'nem. a-születés bizio t sít előjogokat, hanem a dere ­­krácia szellemében való érdem és rátermettség. Hock János, aki lemond a véci püspökség félmilliós évi jö­vedelméről, példáját mutatja az önzetlen lelkű apostoli papnak, akit földi hiúságok nem csábíta­nak, amikor a haza iránt való kötelességeit teljesiti. Viszont a kormány elhatározása az uj idők szelleméből ered, amely nem tűrheti, hogy az egyház kulturá­lis, vallási és hazafias célokra rendelt vagyona kopott főúri cí­merek megaranyozasára fordit­­tassék. Az Uj-Magyarországban • meg kell ujhodnia az egyháznak j is, amelyet a világ legnagyobb demokratája: Krisztus alapított a szegények és a szenvedők szá­mára. Hazafias és egyházi érde­mek fognak kvalifikálni püs­pökségre, nem pedig «z ariszto­krata vagy dzsentri szárma­zás. Amikor Hock János lemon­dott az egyházi fejedelemségről, a szó legnemesebb értelmében lön igazi főpapja a nemzetnek. A sors különös rendelése foly­tán majdnem minden forrada­lomban szerelmitek egyházi fér- Ifiafe, akiknek egyénisége sors­­j döntő befolyással volt a törté­nelmi eseményekre. Amikor a i józsefvárosi plébános ezzel a (szereppel megelégszik, tulajdon­iképpen nagyon büszke és öntu­datos, belátván, hogy teljesített '.hivatásánál nagyobb méltóságot már nem kaphat. Köszönjük neki a finomságot, amellyel meg­érezte, hogy a váci püspökség [csak kisebb embert í" alhatna a forradalom Hock Jánosából. a ■ -í- w-*..- ,, ­Münchenben még nem döntöttek a szovietköztirsaságról Bécsi munkatársunk telefonjelentése —­­Bécs, február 28. Münchenből jelentik! Ma délig nem történt döntés az alkotniánykérdéshen. A tegnap kifogásolt 76 mandátum viselői táviratban kértek megerő­sítést kerületeiktől. Hire jár, hogy a bajor országgyűlést München­ből más városba helyezik át, éppúgy, mint a német nem­zetgyűlést, Berlin helyett Weimarba. Münchenben ma délelőtt tel­jes nyugalomról t. M. N. Jugoszláv mozgósítás Olasz­ország ellen — Bécsi munkatársunk telefonjelentése ­■ ■:yr. ,, Bées, február 28. Parisból jelentik! r Miután Olaszország végleg elutasította azt a jugoszláv köve-* telést, hogy Wilsont kérjék fel a döntésre Olaszország és Jugoszlávia viszályában, a jugoszlávok a párisi konferencia elé terjesztették azt a követelésüket, hogy az Isonzo folyó legyen a két ország határa, és éppen most érkezett olaszországi hir szerint egyidejűleg elren­delték az általános mozgósítást. M. Nacher. Luxemburgban kikiáltották a köztársaságot A nagyhercegit elmenekült — Bécsi munkatársunk telefonjelentése —< Becs, február 28. A berlini Dér Tag jelenti, hogy a luxemburgi nagy­­hercegnő a fővárosból elmenekii 1-t és a város köze­lében tartózkodik, hogy hol, azt nem tudják. Luxemburgban hivatalosan kikiáltották a köztársaságot. M. Nacher. Kunfi a szociáIdemokpatapárt nagy hatalmáról S Készülő vagyon dézsm a szerinte nem jelent­heti a vagyon teljes elkobzását i— Saját tudósítónktól — Bern, február 27. (A MTI. tudósítójának jelentése) A Bemer Tagwacht munkatársa be­szélgetett Kunfi Zsigán ond dr. köz­oktatási miniszterrel. A szerkesz­tőség a következő bevezetéssel adta ki a tudósítást: A magyar forradal­mat és a magyar államiság átalaku­lását mindenütt kevés figyelőmre '• méltattak. A colt dunai monarchia legnagyobb állama fontos tényezője [ Európa jövő fejlődésének általában I és a munkásmozgalmaknak különö­sen. Kunfi, Zsigmond dr. ezt mondta: — A forradalmi mozgalom jel­szava. az volt, hogy a háborúnak véget kell vetni. Áz önhatalmúan megalakult nj kormány első csele­kedete az volt, hogy megtagadta a királynak az esküt. Hivatalbalépé­­i-a második napján parancsot adott, hogy a harctéren levő minden ma­gyar csapat hagyja abba a harcot A magyar munkásság és szociáh demokrácia óriási hatalommá fejlő­dött az országban. Az állami hiva­talnokok, a posta és a táviró alkal­mazottai politikai szervezetet alakí­tottak és csatlakoztak a proletár­­szakszervezetekhez. Most a szociál­demokrata-párt az ország leghatal­masabb párt. Lapjának, a Népsza­vának, a forradalom előtt 65.000 elő­fizetője volt, ez a szám mostanig 134.000-re emelkedett. A szociáldemokrata pártra nézve nem kellemes és nem is lcivánatos, hogy polgári kormányban részt ve­gyen, dl kimaradnia is lehetetlen. A szociáldemokrácia nélkül tartha­tatlan lenne bármilyen kormány helyzete és ahhoz, hogy egymaga vegye át a kormányt, sem ereje, sem képzettsége nem volt a pártnak. Magyarországon nincsenek kö­zös munkás- és katonatanácsok, a munkások bizalmi itahá~~"iimlö A T'OHbHH vni' V földbirtok rendkívül fontos Mo zvar­országra nézve. A művelés alatt 1®* vő terület 31 százaléka nem egészen kétezer nagybirtokos tulajdona. Most megkapta az állam a száz hek­tárnál nagyobb birtokok kisajáUtá­­sáriak jogát. A töke mindenhatósá­ga ellen már bevezettük, még pedig visszaható erővel, a kadinyereség­­adót és vagyondézsmát is tervezünk, ami azonban nem jelentheti a va­gyon teljes elkobzását. Általéncs sztrájkot terveznek a Sparfecusok március 5 ére Bécsi munkatársunk telefonjelentése Becs, február 28. Berlinből jelentik: A kommunisták és a Spartacusok újból heves agitációt folytattak,' amelynek az a célja, hogy a porosz országgyűlés megnyitását március 5-én általános sztrájkkal fogadják. M. Nacher. Clemenceau résztvett a béke­konferencián Becs. február 28. Berlinből jelentik: Párisi távirat szerint Clémenceau tegnap először jelent meg ismét a, békekonferencia tizes tanácsának ülésén, amely a cionisták ama kö­vetelésével foglalkozott, hogy a ■népszövetség ellenőrzése alatt ön­álló ' államot alkothassanak. Ameri­ka javasolni fogja, hogy központi bizottságot válasszanak, a határ­kérdésekkel foglalkozó bizottság munkálatainak felülvizsgálatára, és pedig csak az Egyesült államok és a bárom európai nagyhatalom kép­viselői közül. Ez a központi bizott­ság lényegesen megk ennyithéiné a tizes tanács föladatait. H, Nacher, ] í

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék