8 Órai Ujság, 1919. december (5. évfolyam, 126-147. szám)

1919-12-02 / 126. szám

3 mm­mOi&tifQ mmm 'Kedd, 1919 december . Madarász medikus meggyilkolása a bíróság előtt.] A Berend-ügy utolsó tanúi. — őrültséget szimuláló kom­munista nyomozó. *— Saját tudósítónktól. *—A­z X Berend-ü­gyben ma befejezték a tanúkihallgatásokat. A szemtanuk egész tömege vonult fel, akik valam­ennyien­ szinte szóról-szóra hasonló vallomásban olvasták'­­rá a gyilkosokra 'véres, tet­tüket. A diktatúra véres, középkori rémségekben edzett gonosztevőkre azonban jellemző, hösz, ennek dalára konokul és egyértelműsét! megtagadtak minden közösséget az elkövetett gyil­kossággal. . i! H I • —- Mondani m­ondottam, tücsekedv­­em, de nem teltemí .i* . Ez a szereotip válasza a letartóztatott Löblnek és" Steisernek, akiknek bünöé­,­ségére nézve az összes tanúvallomások megegyeznek". Természetesen Cserny is tagad rendületlenül. (Ö heih adott uta­sítást a 'zsebkendőjét Wboufcate Bre*­j(ÍBid tanár meggyilkolására és megta­gad minden közösséget a­­bűntettel. En­nek dacára világosan áll a bíróság előtt az ő szerepe is. Kétségtelenül meg van­ állapítva a szökésben levő tettestársak, közöttük a háznagy Englander bűnös­sége is,­­aki" szintér­ résztvett "m" meg­­­gyilkolt kirablásában. " A Berend-ügyben ma délelőtt­ be is fejezték a tanukihallgatásokat Az utolsó tanuk valamennyien vasravert rabok, terroristák vagy vörös katonák ig egyik vágy. 'másik" véres hun­éit "•ebeit mmr yaalp! fog—*­ # m­ A JBerenddigy iefat­gyalása u­tán­­ Madarász bel­a orvosnövendék gyilkoltatásának ügye­­kerü­l sorra. A szerencsétlen orvosnövendek szín­­tén a június 24-iki ellenforradalom napján esett áldozatul. Az Eskü-út 6. szám alatti ház harmadik emeleti la­kásában egész éjszaka­ tanult, mert szigorlatra készült. Az Eskü-utcn szol­gálatot teljesítő terrorkatonák észre­vették az ablakból kiszűrődő világos­ságot, felrohantak a lakásba és kér­dőre vonták Madarász Bélát, hogy miért és hová adott fényjeleket, aztán megkötözték, lekísérték a kapu elé, ahol fejbevágták, majd rohamkéssel és szuronnyal össze-vissza szürkültük­ A halálra sebeskelt Madarásztól ez­után összes értéktárgyait cinből fák és végül a Dunába dobták. A Madarász-Ügy "fővádlottja, Loki Mór, aki vádlottként szerepelt a Be­­rend-ügyben is. Szonorikus hangon, sémita akcentussal beszél és igyekszik maga iránt jóindulatot kelteni. ' —Katona voltam, a parancsot tel­­jesítette­m .— mondja elfogódottnak látszó hangon. •­­ • ' — Maga nem volt katona',» kiált rá az elnök — hanem egy rablásra és gyilkolásra összegyült banda tagja. A hallgatóság zajos ügy­yan­nal fe­lel, mire az elnök csendet insz . A Berend-gyilkosság szemtanúi. Elnök 9 óra után titatta meg a tár­gyalást. Első sorban bejden­ti, hogy Soki Mór védője, betegségére való hi­vatkozására­, visszaadta a védelmet. Az elnök felkérésére ideiglenesen dr. Do­mokos Lajos ügyvéd vállalkozott a vé­dői tiszt betöltésére. Ugyancsak új vé­dőt kapott Cserny is, akinek védelmét még a l­egambiciózusabb ügyvéd sem vállalja egy-két napnál tovább. L. Ezután a Be­rend-ügyben folytatták a tanukihallgatásokat. • -­ Rosenfeld Margit gépírónőt tra­ggat­ták ki először. Az Országházban dolgo­zott mint gépí­ónő a kommün alatt.. El­mondja, hogy Engländer egy fiai megkérte, hogy hozza­ össze ég a Battó nevű emberrel, ak­i ismerte a Borén­d­­ügy részleteit mert meg akarja kérni,­­hogy vizsgálat esetén, ne tegyen ellene­ vallomást ■ ■ -Reiner fek­ért pincemestert hallgat­ják ki ezután, ^ki.látta, amint a, sz v­­jetház 'előtt a^onlőtt­'Berokl Misilpaf, orosz terrorista'MMs' katonák' lével­' köztették. Kántor János soffőr a következő­­tanú. Szemtanúja volt a gyilkosságnak. Eskü mellett állít­ja, hogy látta,' amitzi' méa néhány terrorista között Löbi és­ Steiger fegyverrel Berendre lőttek, sőt Steiger egy-két nap múlva eldicsekedett előtte, hogy bele is szúrt. ‘ ' Elnök a tanút szembesíti Lobi Mór­ral, aki vallomása,'megismétlésekor igy szól: " Mélóságos elnök úr", amit az­­ember mond, nem igaz. Én a szemébe vágom, hogy hazugság. Elnök: Maga ne'vágjon ,semmit a szemébe. Így nem­ lehet most beszélni.' Szóval'tagadja?. .­­ . •—Igen. Elnök: Steiger, maga hallotta a val­lomást? Steiger vékony, sipogó hangon szól. — Igenis. Én mondani mondtató,,az' igaz, de lőni nem lőttem.­­ Tanúi vallomására megeskették. Flinta Antal detektív a Berend-ügy-­ fel folytatott nyomozásról beszél. A­. nyomozás adatai szerint a'­szintéléte kezete szerint Leen beismerték, hogy Auuverrel ráláttak Berendre. Steiger vallomására nem em­­­­lékszik határozottan’. ■rA‘ szembesítésnél­ Loki és Steiger csö­könyösen megtagadják, hogy lőttek volna. Hollódi János volt terroristáit vasra- ’ verve vezetik be. Mint tanul hallgatják ki. Hosszadalmas és előző vallomásával sok tekintetben ellenkező vallom­­ást tesz. Ő úgy látta, hogy Schön Béla lőtt először. Weisz Árpád szintén­­ terrorista. Szemtanúja volt a gyilkosságnak. Löbl és Steiger előtte is dicsekedtek, hogy ők találták el először Berendet. Első vallomása szerint Löbit, Rosen’t és Alexandrovszkyt látta, amint lőttek; mostani vallomása szerint Löblre nem emlékszik. Azt, hogy Schön is lőtt, csak a rendőrségen tudta meg-Elnök kérdésére Löbl ismételten hangoztatja ártatlanságát, majd rövid gondolkozás után, így szól: — Méltós­ágos elnök úr,­­ még egy­­kérésem volna. Elnök: Kérem­­ » » " Löbl: Ö dicsekedett azzal • , , il­letve panaszkodott, hogy gyengeel­méjű. Kérem, ezt megvizsgálni. Elnök: Ugyan, dacára a gyengeel­méjűségének, egészen jól emlékszik.... Steiger?­ . .­­.. — Én Berciül tanárra nem lőttem. Elnök: Cserny, tényleg gyengeel­méjű ,ez az ember? Cserny: Nem tudok róla. Dögei Imrét, a hírhedt terroristát, a Kun-őrség parancsnokát hallgatják ki ezután, mint tanút, ő is tud róla, hogy Steiger és Löbl dicsekedett a gyilkos­sággal. ’ . . . \ _­i­­fit Löbl és Steiger tagadnak. Váry főállamügyész't Mondja' csak, Steiger mi volt tulajdonké­tpen?" ' - Dögei: Pogány soffőrje volt, de mivel az autója elromlott, ott facérko­­dott a szovjetházban és önként­ fel­ajánlotta szolgálatait. Schönfeld József szabósegéd a kö­vetkező tanú. Tizenkilenc éves, ala­csony, csontpás kis legény. Kezei ös­­ sze vannak kötözve, szintén­­Cserny csapatában szolgált. Várit: Maga is terrorista volt? , — Igen. (Derültség.) Elnök: Mit­­tud a gyilkosságról? Elmondja, hogy hallota a lövéseket, de Sc­hön Bélán kivitt senkire sem em­lékszik. , Szalontai Sándor debreceni születésű szobrász és asztali is. Terrorista volt. Összekötött kezekkel hozzák. A gyil­kosságról csak másnap hallott. Rosen orosz származású terrorista azt mond­ta, hogy ő lőtte te. Feuerlöscher Lajos műszerész, vörös, ka,t£*R3. volt. Meg van kötözve. Mint ta-.. i­at hallgatják ki. Látta a gyilkosságot és látta azt is, mikor Berendi leesett, egy bevágott’ kalapú civilruhás ember is rálőtt ' ■ -■ Cserny: Az Englander lehetett. *, • Tanú elmondja ezután,­­hogy az eset után, igazolásra szólították és bevitték a Hungáriába. Ott hallotta, h­ogy a tet­tes egy Rosen nevű ember­ volt. Tudo­mása szerint Steiger csak dicsekedett, de a£ról nincs tudomása,­­hogy lőtt-e. — Szerintem — mondja *—,csak az lehett a­ hibája, hogy dicsekedett. Elnök: Magát még­­nem kérte, meg. ..senki hogy felcsapjon védőügyvéd­neki . * . i csak azt­ mondja el, hogy mit látott. ',y­­ ... i ......7. A Behaid-ü­gy talmi kihallgatásai ezzel­­végért áldi és az elnök npyid'-id­őre' fel­függesztetté' a tárgy­alást- , Madarász orvosnövendék gyilkosai. íA szü­net után, rátértek Madarász Béla' orvosnövendék meggyilkoltatásá­nak­ bűnügyére. A gyilkosság ügyében ' v^ottaki~Labi Mór, Máz Miksa, Po­­■láéaJey^. Lajos, továbbá., a szökésben levő. Weisz József, Alexandrovszky Leó,­­Küvér fejős, Martos István, Vajda Ig-? ',náci Náthán, Gerbitz János, Dávid -.Tá­­lpos, Kröpf Nándor és Lukács­ György; volt népbiztos. Eb­ben az ügyben gya­­nusitott­­ még a szökésben leső Hevesi Gyuláné is. . . •- ‘ Még egy any a Berend-üigyben. A szünet alatt bevezetik a Madarász­ok vádlottait és lám.., a tárgyalás megnyitása után azonban , az elnök kiküldi­ őket és­ a Berend-ügy bizonyig "­társi eljárásának kiegészítése végett el­rendeli, hogy Csernyt, Papp 'Sándort '."Steigert és Lobit vezessék’ swwa... A vádlottaka­t bevezetik. ■ -V­Elnök: Oláh József tüzérszázados jelenítkezett Ökként tanúnak. Szemta­núja volt.a gyilkosságnak. Százados,­­ ur adja elő vallomását. ' Tani Z­elascundta- ho­gy a Mária Va­­­­htei az Utcában lakik. Távcsővel núzte' a történteket. Látta a földrezuhanó em­bert látta,, amint. egy m­ajjas,. bő gum­iköpenyfélébe burkolt sportsapkás •'fcllibec ■ intéséb­e. valószínűleg., valami •parancsnok lehetett, többen odasiették. •Kezeiben revolver volt, Steigerben cs. , Löblben nem.ismeri fel a tetteseket. Elnök:..,Cserny: ki volt az a magass gumiköt­enyeges ember? •. „ ..­ Cserny: Az Korvin lehetett, ■ — Korvin alacsony, púpos em­ber, az pedig magas volt . , , Cserny tagadja, hogy Schell Bélan kisül a­­ tettesek közül valakire vissza­emlékezne. .Anyi* A gyilkosság főtettese. Ezután rátértek a Madarász-ügy tárgyalására. Várit főállamügyész felolvassa a vádiratot, mely szerint részben előre megfontolt szándékkal elkövetett gyil­­­­kosság és rablás, részben pedig felbáur­­tás címén emel vádat a megnevezet­tek ellen. Elnök: Löbl kivételével vezessék ki a vádlottakat. Löbl, álljon, elől Bű­nösnek érzi magát? Löbl: Méltóságos elnök úr, mint ka­tona nem érzem magam bűnösnek, de mint ember elismerem, hogy a gyil­kossággal bűnt követtem el. . . Szóval maga disztingvál: ha mint katonát vesszük elő, akkor nem bűnös. De itt mint ember áll az igazságszolgál­tatás előtt. Mondja el az esetet: Löbl részletesen elmondja, hogy­­ a június 24-én­ este kapott megbízásra, cirkáló utat tett a városban. A szovjet­­házban leadott jelentése után Korvin­nal találkozott s vele lejött az utcára. Akkor dobták be Berend holttestét­­ a Dunába■ Ezután megmosta a kezét, pi­heni akart, de nem tudott, mert Lu­kács György népbiztos elküldte az Es­­kü-utra, ahol állítólag fényjelzéseket adnak, le. Az utasítása az volt, hogy ha elfogja a tettest,­­ azonnal statáriális­­ uton­ lőn­e vagy szúrja le. Az Eskü-ut 6. sz. alatti ház előtt, mikorra odaért, már nagy tömeg volt s ott hallotta, hogy, egy ellenforradalmárt fogtak el, aki fényjeleket adott le. Akkor már hozta is Madarászt Küvér Lajos több társá­­va.afel&nyér, .előbb grénlátötte.. ipajd^ is megütötte, a sélapálcájáv^l, Élnek: Szép kis séfápájpa volt, jbs azután­ agyonszurta •••l. , Löbi: Azért' szuHámn^inea, mért nem, akartam, hogy sokáig kintódjék. Elnök:' Hányszor szúrta- »meg? v­ Löbi: Háromszor.. merd Wigyin: in­gatott voltam. (Der­in­ségi V . Elnöje:: Magának nem iial­­aka arra, hogy izgatott, legyen! Lobi: Én kérem parancsot kaplatit .­­erre........................ Elnök: Miért mon­dja, hogy fényjel­­zéseket­­adott le Madarász,­- amikor: be- , bizonyitotta Küvérnek, hogy'- tanul. Loble :azt mondták­­rá,»'hogy elles­, forradalmár. Mikor, eltávozott onnian,­­ pár lépésről, visszanézett s látta, hogy Weiszék elszedik a Madarásznál talált tárgyakat. Az órát s­ az ékszereket át­­akarta adni Lukács népbiztosnak, de ő nem vette, el a jazt ■ mond­f­a­, hogy adja át másnak. ... . . . . . Elnök:, Kitől vette, eL az értéktár*, gyakat?.... . •• Löbl: Éh -Küvértől vettem el. Elnök: Látta,­ hogy s­zállitották el? Láöl.* Nem. Avütám , felment«m i'Kü* vér lakására, ő hivott még, hogy egy* pár tmhár u Munkát "megiszunk. 7 -ij Elnök: Mennyi pénz­­volt' nála?.- ii Löbl: H­árom-négy darab 'kétszáz*. koronást láttául csak.■ r. b A politikai nyomozó, mint bolond, Löbrl kihallgatása után Küvér Lajos politikai nyomozót hallgatják ki, Kövér azt mondja, hogy Ő csak kényszer következtében cselekedett, különben is csak­­ mint politikai nyo­­mozó járt el mindenütt. Őt a vörös­ őrök figyelmeztették, hogy’ ‘abból a házból fényjeleket adnak­ le,, — Előzőleg hazamentem— mondja — Bánki Lászlóval s megütünk hat deci pálinkát- Csak azután menjünk ki az Eskü-utra. ^ Elnök...A negyedik' önlelétoh•n­e'm­ is Cégemnél a szokásos KARÁCSONYI VÁSÁR december hó elején kezdődik. Jólélekkel mondhatom: a mai kedvezőtlen árviszonyokhoz ké­pest áraim aránylag olcsók? Az ez alkalommal eladásra kerülő ruhaanyagok s női ruhakelmék, férfiöltöny-szövetek, f­­­a n e 1t e K, barchetek stb. minőség tekinteté­­ben mind gondosan vannak meg­válogatva s így abban a kedvező helyzetben vagyok, hogy a t. Kö­­zönségnek a fizetett árakért bizo­nyos ellenértékkel szolgálhatott. SZÍNÁSY GYULA Budapest, IV., Kristóf-tér 4. Brilliánst, gyöngyöket, ékszert, aranyat platinát,, ezüstöt legmagasabb CDICn A éseszelést, VII., .árban. viS2 ._ . c*1. Háboozl-ut 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék