8 Órai Ujság, 1920. szeptember (6. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-26 / 228. szám

Vasárnap, 1920 szeptember 26. Ül Sailisti? /fr ! MŰVÉSZET. Szinházi krónika. A pénasszonyok nyara X­ilán még sohia- Ma Jvolt olyan szép, aott az idén. Male­­gén küz a­ nap és erőként jól esik m­íg kimenekülni a saradba a meleg pesti aszaltról. BudtMRtnek nyári képe van megint és kis színházak mégis zsúfolá­sig m­egte­lik esténként. A szezon teljé­ben ^•■roiet több­re jobb közönség, mint most van. Csak az opera nézőtere nem telik meg: üres zsöllyesorok ásítanak minden előadáson a földszinten. Hogy miért van ez? — ki tudná azt megmon­dani. Wlassics Gyula báró, a kormány­­biztos azt mondja azért, mert­ a közönség nem tudja, hogy lehet jegyet kapni az Operába. A közönség azt hiszi, hogy most is úgy van, mint tavaly volt: csatázni kellett minden egyes jegyért. El se men­nek hát a pénztárhoz abban a hiszemben, hogy úgyis hiába mennének. Van valami igazság ebben, aminthogy igaz az is, hogy ez csak átmeneti állapot és egy-két hét múlva valóban csatázni kell majd ismét egy-egy asaprai jegy­ért. .. grosnny Emim nem jön haza, beszélik a szinhiszt berkekben. Az igazság az, hogy a primadonna azt ambicionálja, hogy^ujjíien nagyobb európai operett­­színpadon ő kreálja az ,,Ezüst ,sirály“"-t. A Buttykay-Föld­es operett legközelebb Drezdában kerül színre, aztán Frank­­furtban Berlinben és Kosár­y Korny mind a három helyre leszerződött a part­nerével, Király Ernővel együtt. De leszer­ződtek Milánóba is, ugyancsak az „Ezüst sirály" eljátszására. Faludi Jenő dr. és Faludi Sándor most Bécsbe utaztak, hogy a primadonnát elhatározásának megmás­­­tására bírják. A tárgyalások még foly­nak, de annyi máris bizonyos, hogy a bécsi vendégszereplés után Drezdába, men­nek Kosáryék és ha most meg is egyez­nek Faludiékkal, csak februárban, vagy márciusban jöhetnek Budapestre. Ennyi ideig nem véruiat a Városi /Izinhiz és ezért a két direktor elutazi/ Davosba is hogy / J­ól?atráss Skrit leszerződtesse. Ugy tudom/hogy egy szer­ződés rövidesen lét­re jön , s a vpuciukí­­ringő" főszerepét láát Pitiszt/v?ár, fogja játszani, a partnere pedig Szertész Dezső, a Vígszínház művésze lesz. Jauner, a Cérl-Theater néhai igazgatója egyszer azt mondotta nekem, hogy: ,,Be­m Theater kommt és immer andersi . . bem­len­­­­tetlen, hogy ezek a tervezgettek is meg­változnak, mire valóra válnak ... Beöthy László két táviratot kapott a héten Parisból s a két távirat tudatta, vele, h­ogy Páris szenzációja, a­­ Phiphi című operett az övé. Ezt az operettet ötö­dik é­ve játszák Parisban. Most vált az­ 1200-ik előadása. A szerzője egy oipésen fiatal és egészen új ember. Az aperdeutc­k hét szereplője­ van mindössze, kórus nincs benne. Amikor Beöthy ezt elmesélte, egy színész sietett megjóc-ol­ni, hogy hogyan örül majd ennek a darabnak a kórus, mire Beöthy ezzel felelt: — Csakhogy én olyan színházban fo­­goam színre hozni a Phiphit, ahol nincs is kórus! A „Phiphi­‘ valószínűleg a Magyar Színházban kerül majd színre. Egy új francia darab előadási jogát szerezte meg a Vígszínház is. Megvette Verneuilnek, a „Mi ketten“ sajtzöjének „TvispemoisellmAas, morot című vígjátékát i és ezt az idei szezonban szándékozik színre hozni A Sebestyének októmr­­5-ikén nyitják a Várszánházat. Az e els5 estén Béke­ff­y László és Forró Pál színműve A­ város, kerti színre és szó van róla, hogy a da­rab egyik szerepét — egy kedves, mu­latságos újságírót, — az egyik szerző, Béke­ffy László játszó. Sebestyén Géza különben a várszínházi vendégjáték alkalmából levelet intézett az Országos Színészegyesülethez, amely­ben elmondja, hogy társulatát együtt tartja mindenáron és játszani fog a Vár­ban mindaddig, amíg a deficit túl nem haladja a negyedmillió koronát. Ennyit áldozhat, ennyit föl is áldoz, többet nem, mert­­ többje nincs. . Bécsben egy kis kavarodás volt a héten a „Mágnás Miska" körül. A magyar ope­rettnek óriási sikere van és óriási a Fedák Sári sikere is a bécsi „Mágnás Miská"­­ban. Amíg a színészsztrájk tartott, addig is vígan játszották a „Mágnás Miskit". Trau igazgató megadott a színészeinek mindent, amit kívántak, csak hogy ne kelljen bezárnia, a színházát. A bécsi szín­igazgatók nagyon megharagudtak ezért a­­kollégájukra és elhatározták, hogy boj­kott alá helyezik Trau Herbertet a képen, hogy ne kaphasson többé új darabot. Kar­­czag Vilmos még ennél is tovább ment, ő egyenesen­­ betiltotta a „Mágnás- Miska" bácsi előadásait, azzal a megokolással, hogy JA operett joga az övé és ő elszedte azt itt Traunak. Trau­­azzal érvelt­, heforg ő,n naponta 70.000 koro­nát, tizennégy talp alatt kerek másfél­­milliót veszített volna, ha a színházában sztrájkolnak a színészek; Karczag Vil­most pedig tisztelteti szépen, de semmi köze a Mágnás Miskához... mert igaz ugyan, hogy ő szerezte meg az operett jogát, de ez a jog 1920. január elsején lejárt. Karczagnak eddig a dátumig kel­lett volna kihoznia a darabot, ezt elmu­lasztotta és Marton Sándor dr. ..erre a szerzők megbízásából eladta a „Mágnás Máskát" Trau Herbertnek. A betiltásból tehát nem lett semmi és Fedák Sári ját­szik vigan tovább . . . A Révü­ Szinház ma este nyitja meg ka­puit és két hét múlva tartja meg elsős­ pre­mierjét, szintehozván Linóké P. Casa­­nova-operettjét, amelynek című­e a­ szerel­ísi" királya". Galetta Ferenc játszA*-4?Sianovát és Dö­mötör Hana, aki végre elhagyhatta a szanatóriumot, Eleonórát. A Revü­ Színház második újdonsága: Balassa Emil, Urai Dezső és Marthon Géza operettje, a „Szil­veszter" lesz. El kell még mondanom, hogy Lában­y Juci hazaérkezett Balatonfüredről az „Offsicionek" próbáira és hogy az ó/enbacs dím előkészületeiben két neves festőműgyí^' 16 részt vesz: Háry Gyula az Operett díszleteit tervezi,­­ Fa­ragó Géza pedig a kosztümjeit. A drámai színházaknál, mint látható, alig­ van ujsig^yi Nemzeti Színházban az „Endre és Nyl Johanna" fel­­­újítására készülnek s szín­ek egyidőben a „Danton" előkészüle­tért is megkezdték. A Danton premierje október 29-ikén lesz; az „Endre és Johanna" a Rákosi-jubileum díszelőadásaként kerül színre. A Belvárosi Színháznak a jövő héten premierje lesz „Marionettek" címmel; — ez lett a végleges összefoglaló címe a Shaw, Tristan, Bernhard, Schnitzler és Karinthy egyfelvonásosainak „Bi-ba-bo" helyett. Tervbe vették, hogy a Belvárost az idén Színre hozza Herczeg Ferenc régi, kedves vígjátékit, a Gyurkovics lányokat és Beöthy László, az Unió ve­zérigazgatója szeretné rávenni Herczeget arra, hogy írja még a­­ Gyurkovícs mik történetét is a színpadi spártfiára, de az illusztris író — egyelőre legalább, — hal­lani sem akar erről. Kár, mert magyar levegőjű, magyar erkölcsű darab lenne a Gyakorics fiuk­ból . . A Róskahogyíi­-Csathó-afférben egyelőre nincs*­*?!jobb újság. Rózsahegyi tegnap este levelet irt Ambrus Zoltán­nak és a színháztól való rögtöni elbocsá­tását kérte, mert Csathóval egy fedél alatt maradni nem akar. Ambrus erre fölkereste az öltözőjében Rózsahegyit és sikerült megnyugtatnia. Rózsahegyi any­­nyira megnyugodott, hogy ma reggel vadászni ment. Mert ne vadásszon sze­gény, mielőtt a Csathó pisztolyának csöve elé áll ? T. J. Megkezdődött a brüsszeli pénzügyi konferencia.­ ­ A nem­­­etközi kölcsön ugye. f­fi, szep . 26. A Presse lérzott Brüsszelből. A nem­zetközi pénzügyi konferenciát délután három órakor nyitotta meg Ader el­nök. Megnyitó­ beszédében hangsú­lyozta, hogy csak valamennyi nép kö­zös akciója találhatja meg a kiutat a pénzügyi káoszból. Hangsúlyozta azt is, hogy azokat a kérdéseiket, amelye­ket a versaillesi békeszerződés szabá­lyozott, nem szabad érinteni; a nzű­­lésnek csak technikai jellege lesz és feladata amaz eszközök keresése, ame­lyek az egyes országok kötelezettsé­geinek teljesítését lehetővé teszik. Ador után Delacroix miniszterelnök szólalt föl és azután az értekezlet tech­nikai részét szabályozták, naponta kétszer fognak ülésezni. A gyűlés színhelye a parlament épü­lete. Az értekezlet folytatására döntő­­jellegű lesz, hogy rövidesen megala­­kíthatják-e a bizottságokat. A ható­ságok és hivatalok korrektsége a né­­metekkel szemben, semmiféle kívánni­valót nem hagy maga után. Az értekezlet legnagyobb problémája a nemzetközi kölcsön kérdése, amiről előbb általános vita lesz, azután pedig bizottsági tanácskozások. Berlin, szerpt.­ 25. A lapok jelentik Brüsszelből 24-ről. Ma délután nyitották meg a belga par­lamenti épüeltében a népszövetség pénzüg­yi értekezletének első ülését. Körülbelül 250 ember jelent meg. Ador elnök hosszabb beszédet tartott és kijelentette, h­ogy a versaillesi szer­ződés által szabályozott kérdéseket és a szerződés rendelkezéseit nem szabad érinteni és az értekezlet csak technikai jellegű. A belga miniszterelnök a belga kormány nevében üdvözölte az érte­kezletet. Beszélt arról a reményről, amelyet Európa széles rétegei táplál­nak az értekezlet iránt. Ezekben a re­ményekben nem szabad csalódni. Xiéca, szeptember 25. A Berliner Allgemeine Zeitung kü­­löntudósítója Brüsszelből azt sür­­gönyzi, hogy a központi hatalmak, és­pedig Németország, Ausztria, Magyar­­ország és Bulgária pénzügyi helyze­tükről szeptember 20-án délelőtt szá­molnak be a brüsszeli értekezleten. A meghívott államok kiküldöttei és szak­értői tegnap Delacroix miniszterelnök fogadóél­éjén voltak. esem---■.— -~r^'rgr -rr-’r-A-rn.^z rv-.’r-\r'rrTrrrrz ■j ISZeg&ns, taxi vteSRiMi\ \ipéi*autéfc\ ; oSesú&teafe mint a taxit*. ] búw*wnd­y időben beipfciziefi, | Királyi MatomoMí­z». 1.1 Vai, ir­ály-utca //• «x^m- 9 Telefon, i József 124-01, 124-029 124-03* I 7 ._ A/Faust jubileuma. Kétszázad-­­ szer került színre az Operában tegnap Goun­d örökbecsű Faust^a. A nézőtér az ünnepi alkalom^#*— ebben az év­ben­ először te­ ljesen meglelt. Uj szereplőjeel­ ishozott a jubileum. Krug­­zwik Annie és Phischinski Ilona sze­mélyében, akik jól illeszkedtek bele az együttesbe. Az előadást Fleischer Antal vezette, erős és gondos későek — A /Nemzeti Színház eléártuLaal-i ztak kezdete. A Nemzeti Színház enS*' adásai/vasárnaptdire hó 26-ától kezdve ismét/hat és^/m órakor kezdődnek. Az első ,sil€tdi» ♦ ttánk bán lesz hat és fél órai­ kezdettel. — Uj' Uj Szinfiát. Krecsméri Zsig­mond irodalmi színház vállalkozása októ­ber 16-án kezdi jéPg 1921 április 15-én végattérő veriát játékát a Budapesti Szín­ház éímklésben. Az Uj Színház művészeti vezetője Somfá­r Zsimnond, rendezői Imre Sándor és Dániel Béla, szcenikusa Fák­y Károly, művészeti titkár Faragó Sándor.­ Elsőnek Gerhardt Hauptmann izgalmas Teli balladáját hozza ki a színház Dániel Béla fordításában és Imre Sándor rende­zésében. A társulat tagjai között találjuk Pichy Blankát, Regös Máriát, Szentiványi Bélát, Dárdayt stb. A próbák arra enged­nek következtetni, hogy Budapest új,­ nívós irodalmi­ színházat nyert.­­ * Marfűén este Az utahi lányt ad­ják a. .jövő héten a Király Színházban. A dara­b­ iránt akkori az érdeklődés, hogy a jegyeik viágídó­an elővételben kelnek el. Most és jövő vasárnap délután a János vitéz kerül színre 3 órakor mérsékelt he­lyárakkal. , * DLqHonettek. Ez a végleges címe a Belvárosi Szinház legközelebbi bemuta-­­tójának, zaehr Shaw, Tristan Bemnard^ Lehnitther^és Karinthy ágy-agy vigjáté­­kát fogrt össze egy színházi est fizikai és szellemi egységében. Mert a négy külön­böző nyelvű irodalom e négy kiváló sza­tirikusának színdarabjai között a figyel­mes néző mélyebb, valósággal világszem­léletű egységet fog felfedezni. Ezen a be­mutatón fog hosszabb betegség után új szerepben, fellépni Miseáros Giza és en­nek a szatira-estnek főszereplői lesznek Kökény Ilona, Rajna Alice, deliért, h­arsányi, Matány, Bánóczy, Kertész Endre, továbbá Huszár Irén, Nagy Mar­git, Bzeghe, Gárdonyi. Az előadáshoz, melyet Bárdos Artúr igazgató rendez, Shrquet Rezső tervezett művészi díszlev teket.­­ A Politikusok négyszer szere­pel a Belvárosi Színház jövő heti műso­rán. A nagyhatású amerikai darab a be­mutató szereplőivel kerül színre. Jövő vasárnap délután a Teriké kerül színre. * Megkezdődött a Szabadfestő-is­­kola./Akácfa-utca 59. sz. Bornemissza Créza./korrigálásával. * ft. Xri^8£lliJlés öve heti műsora a szezi u kedvelt darab a i mellett a t-Scre­­tera ‘­­­ásóra ezideU^bee előadását is hozza. Iliin ip délután/Tn'fiy, jövő vasárnap délut­án az Arvny kakas kerül színre.. * fi Városi Sziuhisban a jövő héten is a líjcrjzterin­cs nő dominál, amelyet hét­főn adnak ötvenedszer. Az ezredest Kör­­n­yey Béla énekli. Holnap délután Car­­mint, szerdán Rigóiéitól, szombaton a Trubadúrt, jövő vasárnap délután Hoff­­m­ann meséit énekli az operai személyre­.. . A várakozásnak megfelelő nagy sikert aratott Balzac világhírű regé­nyének/ « Morei I. részének bemutató..'^ melynek cini^^ Játék az élei let­t felvo­násban! Kiti­ftben mulatott a­­közönség a Bagysztoris Short mókáin két burlesík vig­­jélókban és feszült érdeklődéssel nézte a közönség a Liverpool—Burnley matekét, az angol futbball-dírbyt. Előadások: •. .1ió, 3iS és 9 után. ’ A baba ma, hétfőn kerül, színre a/­­ítika-teri szinház­ban. Mindkét előarásban a bemutató szereplőivel. * Az Andrássy­ úti Színházban a jövő héten is a legújabb műsor nagy­sikerű darabjait és magánszámait .járs.ú szák. * A Revü­ Színház mai ünnepélyes megnyitó előadásán­ a világsikert aratou Lysistrata kerül bemutatóra, elsőrangú szereposztásban, Horthy Hannával a cím­­szt­riépben. .Ve előadás este 7 órakor kez­dőd . A­­Révü-Színház első délutáni előadás holnap, vasárnap 3 órakor lesz, amikor­­is a JAysistrata mérsékelt hely­árakkal '‘Sffrul színre teljes esti szerep­­osztásban. * ÍJzerencse fel! Szerencse le! az­ Óni­ában. Még nem­ csappant érdeklő­­dés feiel.l­tUJ»?Jütt színre az elmúlt héten a CiVíAry'Lső része az Omniában s ezt a jövő héten a második rész követi, amely­nek Szerencse fel! Szerencse le! a címe. Egy pompás magyar film is szerepel még

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék