8 Órai Ujság, 1921. március (7. évfolyam, 48-68. szám)

1921-03-25 / 65. szám

4 Návayék gyilkosai a bíróság előtt — Saját tudósítónktól. *—­ Satged, májc. 24. A féli szakított víztárgyakást 9 óra után ke­éssel nyitotta meg az elnök. Far­ka I­­­jos exi védő az elnök enge­délyével felszólítva, a­ Munka hinn na­­pilapnak Saz ő­­szájába adott kijelenté­sével szemben nyomatékosan hangoz­tatja, hogy semmiféle kritikával nem illette a főtárgyalási elnök szerepét, aki a főtárgyalást rendkívül alaposam, körültekintéssel és a magyar bíróság tradícióihoz híven mindenben tárgyi­lagosan vezeti. Ezután az ügyész és a védők az előző napon kihallgatott Rózsa Ferenchez in­téztek kérdéseket, majd Ozsvári József vádlott engedélyt kér vallomása kiegé­szítésére. Ozsváry bejelentette több egyénnek a nevét, akik állítólag szem­tanúi voltak a Návayék meggyilkolá­sának. Ezek a tanuk mind szegedi la­kosok és Ozsváry személyes ismerősei, Cser József makói cipészmestert hallgatták ki ezután. Cser, aki a ma­kói intézőbizottság másodelnöke volt, elmondta, hogy a­z ottani bőripari szakosztály érdekeinek megvédésére delegálták a munkástanácsba; ilyen minőségében a választások alkalmával intézőbizottsági taggá választották. Anocskai makói szerepléséről szólva, megemlíti, hogy Anocskai megérke­zése után őt a városházára hívták. A lépcsőházban találkozott Anocskaival, aki rászólt: „Ez az a gazemberi" Evvel revolverével mellbevágta, fegy­verét élszelte és letartóztatta. Anocskai megjegyzi, hogy azért lé­pett fel így, mert gyanúsnak találta az intézőbizottság gyülekezését. Azt hitte, hogy a fehérekkel paktálnak. Cser vallomását folytatva elmondja, hogy a Korona-szálló egyik szobájá­ban tartották bezárva és csak reggel félre engedték szabadon Rózsa közben­járására. A túszok összeszedéséről és kijelöléséről mit sem tud, ezt nem az intézőbizottság végezte. A vásárhelyi gyilkosságot nem látta. A vonaton tör­tént gyilkosságokról csak annyit tud, hogy Mindszent táján egy magas ter­rorista nyitott be abba a fülkébe, ahol ő tartózkodott és az egyik emberre rámutatva öblös hangon ezt mondta: „Te leszel a parancsnok, te felelsz azért, hogy senki az ablakon ki ne nézzen, amíg erre engedélyt nem tudok." Mást nem tapasztalt és csak Budapesten hallotta később, hogy út­közben három túszt megöltek. Félegy­házán lövéseket hallott az állomás tá­jékáról, de nem láthatta, hogy mi tör­tént, mert vörösőrökből álló kordon útját állotta. Később hallotta csak, hogy akkor gyilkolták meg a Návay testvéreket. Tapasztalatairól később Landler népbiztosnak is beszámolt, aki sajnálkozott az eset felett. Elnök: Milyen formában fejezte ki sajnálatát? Olyan módon talán, hogy abból ki lehetett érezni, hogy ezt a bűn­­cselekményt felelőtlen elemek kö­vették el? Cser: Igen. A cselekményről, mint katasztrófáról szólt 'és'felelőtlen ele­meknek tulajdonította. Az elnök kérdéseire kijelenti ezután, hogy Anocskai mint korlátlan­ul sze­repelt, ő intézkedett mindenben. Az ügyész és a védők kérdései után az elnök a tárgyalást felfüggesztette­ DEL-MM Erzsébet­ körút 26. sz. jelenlegi cipőáraiból. 10,20 és 25° 16-os árengedményt nyújt. A legújabb divatcipők. Tekint*, m«g ütmük* tm tm k*tl fcaSsMá . Nem alakítanak a gyárosok­ önálló biztosító társaságot. Megtörtént a megállapodás. — Klküszöbölték az ellentéteket. — Saját tudó­su­inktől. —­­A Gyáriparosok Országos Szövetsége és a magyarországi biztosító társaságok hónapok óta tárgyalnak a biztosítási tarifák megváltoztatásáról. A Gyáripa­rosok az eddigi megállapodások módo­sítását kívánták, hogy a további ösz­­szeköttetések fennmaradjanak, miután nem hajlandók vállalni a szerintük in­dokolatlanul magas tarifákat. A gyá­rosok­ arra az álláspontra helyezked­tek, hogy ha a biztosító társaságok megfelelő engedményeket ne­m tesz­nek, önbiztosító társulatot alakítanak. Az ellentétek kiegyenlítése céljából hosszas tárgyalások kezdődn­ek a gyá­rosok és a biztosítók megbízottai kö­zött és az együttes tanácskozások so­rán a biztosító társulatok véglegesnek jelzett engedményeiket előterjesztették. A gyárosok képviselői azonban elfo­gadhat­lanoknak jelentették ki a biz­tosítók ajánlatát. Különösen azt kifo­gásolták, hogy a 25 százalékos enged­mény alapjául a jelenlegi abnormis magas tarifáikat­­vették számításba a biztosítók, ahelyett, hogy az 1917 január 1-i tarifákat tekintették volna irányadóul. Kifogásolták továbbá azt is, hogy egész nagy kategóriákat, így a ma­lom-, fa-, kender- és lenipart ki akarták rekeszteni az engedélyre jo­gosított szakmákból és velük külön alapon akartak tárgyalni. A legutóbbi értek­ezleten az volt a helyzet, hogy a tanácskozásokat meg­szakítják, de dr. Fenyő Miksa, a Gyosz vezérigazgatója javaslatára abban ál­lapodtak meg, hogy még egy utolsó , értekezletet tartanak. Ezen az értekez­leten a gyárosok és a biztosítók meg­állapodásra jutottak, amely ugyan véglegesítve még nincsen, de minden remény meg van arra, hogy a napok­ban véglegesíteni fogják a megállapo­dásokat. Ennek következtében a gyá­rosok elállottak azon szándékuktól, hogy önálló biztosító társaságot állít­sanak fel és továbbra is a magyaror­szági biztosító társaságokkal tartják fenn összeköttetéseiket. HÍREK. A 8 Órai Újság­ legközelebbi, hús­véti száma — 12 oldalon — szomba­ton délután a rendes időben jelenik meg. __ Meghosszabbítják a hadiköl­csönök nosztrifkálását. Tudvalevő, hogy a hadikölcsönük nosztrifikálásá­­na­k határideje e hó 31-én jár le. Érte­sülésünk szerint a TEBE azzal az elő­terjesztésel fordult a pénzügyminszter­­hez, hogy azt a határidőt hosszabbítsa meg, miután a nosztr­ifik­álás­i hó vé­géig nehezen volna elintézhető és a közönség még mindig nagy számban je­­lentkezői a pénzintézeteknél. —. A miniszterelnök utazása. Teleki Pál gróf miniszterelnök néhány­­ napra vidékre utazóit és a húsvéti ünnepeket faluk tölti el.­­ — A mindszenti mandátum. Szeged­ről jelentik: A­ szegedi függetlenségi párt Becsey Károly­ volt képviselőt jelölte a mindszenti kerületben. Kelemen Béla ny.­kom­ánybiztos, főispán, sem a mindszenti kerületben, sem másutt nem szándékozik fellépni képviselőnek, mert a politikai sze­repléstől vissza akar vonulni. — A kalocsai érsek nag­ybetege. Mint értesülünk, Várady L. Árpád ka­locsai érsek , hosszabb ideje beteg és állapota elgutóbb súlyosra fordult.­­— A Bencini-kiállitás. A Műcsarnok Benczúr-kiállitása nagypénteken egész nap zárva fesz- Nagyszombaton pedig tiz órá­tól kettőre marad nyitva. Husvét két ün­nepnapján pedig tiz órától tiz óráig lesz nyitva. »— A Képzőművészet­­ Társulat tag­jai ez évi tagsági jegyeiket a Műcsarnok­ban azonnal kiválthatják. — Rablóg­yilkosság’ a zárányi erdőben. A soproni rendőrség ma reggel táviratban értesítette a buda­pesti főkapitányságot,­­hogy két nap­pal ezelőtt a­­ zárányi erdőben egy het­­­ven éves gazdálkodó borzalmasan­­ megcsonkított és kirabolt hol­testét­­ találták meg. .A k­of­te­tet beszállítot­­­­ták a soproni rendőrségre, ahová ugyanakkor érkezett meg a sopron­­kertesi csendőrség távirati jelentése, hogy Sopronkertes községből Pichler György hetvenéves gazdálkodó nyom­talanul elk­int. Pichler legutóbb szarvasmarhákat hajtott fel a vá­sárra eladás végett és az útra, mint­egy háromszázezer koronát vitt ma­­­­gára. A soproni rendőrség erre be­­­­idéztette az eltűnt Pichler György gyermekeit, akik előtt a zárányi erdő­ben talált holttestet megmutatták. Az agnoszkálás sikerrel járt, amennyiben t­e­haautótartozók a holttesttorai fele­merték az eltűnt Pichler György gaz­dálkodót. A rablógyilkosság részleteit eddig még nem derítették ki, csupán a sopronkertesi csendőrség állapította meg, hogy a gyilkosok az elrabolt pénzzel Budapest felé menekültek. A távirati értesítésre a budapesti főkapi­tányságon a nyomozást megindí­tották. . . Gyerasem­i ünnepély. A Hohenlohe herceg védnöksége alatt álló gyermekvé­delmi társaság­ hétfőn délelőtt 11 órakor a Váci-utc­ai­lis városháza tanácstermében ünnepséget rendez, amelyen a gyermekek­nek előadást tartanak. Ugyanez alkalom­mal bemutatják a dr. Pagony főügyész ál­tal készített játékszereket, amelyeket az­után a gyermekek között szétosztanak. — Juriga: a Felvidék autonómiá­járól, Prágából jelentik. A Kassai Napló beszél ád­ást közöl a Hlinka­­párti­­Juriga képviselővel a Felvidék autonómiájából. Ez az autonómia Juriga felírása szerint tisztán gazda­sági kör­­jét. A tót parasztokat arra kényszerítik, hogy termékeiket maxi­mális áron adják el és ugyanakkor le­hetetlenné teszik nekik, hogy a közeli Ausztriáb­ól szerezzenek be iparcik­keket, s ezt mind csak azért teszik, hogy a drága cseh piac felé tereljék őket. Juriga bürokratizmust vet a cse­hek szemére és kijelenti, hogy Cseh­ország nem egyéb az egykori mon­­archi­ hű másolatánál, il­lítva f­elvétel kommunista-ügy­ben. A büntető törvényszék a múlt évben kétévi fegyházra ítélte Árpássy Tibor joghallgatót azon vád alapján, hogy föl­jelentésével Szivárd Andor mérnököt a terroristák kezei közé juttatta. A jogerőre emelkedett­"ítélettel szemben pernyitási kérelmet adtak be, amelynek a törvény­szék az utólagos vizsgálat alapján helyt adott. — Rablás. A Városmajor­ utca 64. ir­dásban lakik Blum Miklós 70 éves szőlő­birtokos .($C3) arról ír, felesége született Orosz Rózsi, aki szintén 70 éves. Tegnap éjjel náluk aludt a rokonuk, Reiszmann Ignácfié, aki szintrén öreg. Kilenc óra után lefeküdtek ,á­ tolták a villanyt. Blura ágya közvetlenül az ablak mellett van, amely ablak az erkélyre nyílik. Az öreg ember arra ébredt, hogy a hideg levegő éri és amikor az ablak felé fordult, hogy megnézze, nem maradt-e nyitva, lát­ta, hogy onnan egy kéz nyúlt be a párnája alá és kivette onnan pénztárcáját. Bluru felugrott, megragadta a kezet, segítségért kiabált, mire a két öregasszony felébredt, fekvőhelyeikről leugrottak, az ablakhoz siettek, megfogták a rablót, aki azonban lerázta őket magáról, kiugrott az erkélyre, onnan leugrott és mire a lármára segítség érkezett, eltűnt, Blum pénztárcájában 14.000 ,korona készpénz, 80.000 korona ér­tékpapirosokban, egy elismervény 15 da­rab Foresta részvényről, egy igazolvány és egy nyugta volt, amelyet a Tokaji-i.Hi­telbank állított k­i öt darab új részvényre fizetett összegről. Miután a szobában sötét volt és csak a hold világította meg egyi­ke­ Péntek, 1921 mSreras 25 véssé, a rablóról személyleírást adni nem tudnak, csak azt állítják, hogy kicsiny termetű volt. A rendőrség a nyomozást azonnal meginditotta. __ Leégett a királyhalmi erdé­szeti szakiskola. Szegedről jelentik: A királyhalmi híres erdészeti szak­iskola gyújtogatás következtében telje­sen leégett". A szakiskola száz holdas erdeje teljesen a tűz martaléka lett. — Elek Árpád tőzsdebizományos ügye. Wieselmann Károly panaszára Elek Árpád tőzsdebizományos ellen fo­lyamatba lett bűnügyben a budapesti kir. ügyészség az eljárást a följelentés beér­kezése u­tán azonnal megszüntette, mert megállapítást nyert, hogy Wieseknann Elek Árpádnak, mint tőzsdebizományos­­nak elszámolásra adott 80.000 koronát, mel­y összeget egyébként gyanúsított vissza is fizetett és minthogy cselekmé­nyében sem fondorlat, sem sikkasztás fönn nem forgott, az eljárást be kellett szüntetni. * Repülő ördögök Henriette Bonard, az 5 felvonásos kalandor attrakció keretén belül, klasszikus játékával nagy sikereket ér el. Az ördögök izgalmas harca mindvé­gig lázba tartja nézőjét. Az érdeklődés oly­ nagy, hogy a jegyek már elővételbe elkel­nek. Film királynő 5 felvonásos francia drámávál­ együtt, bemutatja a Royal nagy­mozgó Erzsébet-körút 39. sz., még Csütör­tök s vasárnap 5 órától 11-ig. * Nagyszombaton nem lesz előadás az Unió egyik színházában sem. Az erre a napra váltott jegyek árát a jegypénztá­rak visszafizetik. . . A Fővárosi cirkusz Húsvét vasár­nap d. u.­l­ 1i órakor nyitja meg kapuit. Amint­ értesülünk, nagy fáradsággal és költséggel sikerült az igazgatóságnak egy oly szenzációs műsort összeállítani, amelyhez hasonlót a háború kezdete óta nem volt alkalma a közönségnek látni. Este 7 órakor nagy díszelőadás.­­­* Nagypénteken este 7 órakor, Nagysombaton este 3/&7 és ás9 óra­i kezdettel Passió-játck°k a Renaissance- Szik­házban. Rendezi Bakó László, föllép­nek a Nemzeti Színház és .1­. kir. Opera­­ház művészei. * Mozgókép Otthon. Már csak ma van műsoron „A tengerfenék titka" (5 felv.), és Bull Clifford és A. Dearholttal a fősze­repben a „Cabaret girl" című ötfelvonásos amerikai színmű. Nagypénteken és nagy­szombaton nincs előadás, így a premier vasárnap lesz! (5, 7, 9 ) — Olvassa a Színházi Világot! Színházi előadásai­. Csütörtökön: Operaház: A bibliás em­ber (6). Nemzeti Színház: A nigyar (6). Vígszínház: délután: Magzaton Pali (­Vá), este: A hattyú (6Vs). Magyar Színház Peer Gynt (1 7). Király Színház: dél­után: Gyermekelőadás (113),­ este: Offen­­bach (Ií-17). Városi Színház: Ezüst sirály, (lé?!­ Belvárosi Színház: A buta ember (147). Eskü­téri Színház: Csókos asszony (177). Várszínház: A samarjai asszony (%6). Nevű Színház: Luxemburg grófja (%7). Andrássy-úti Színház: Farsangi kaland, A primadonna (7). Intim-Kabaré: Az új műsor (%7)., Holnap, Nagypénteken és holnap­után, Nagyszombaton a főváros egyetlenegy színházában sincs elő­adás. oooooo<>oooo^<>oco<i><>oo<x><>ooo viselt fésrfiruSiSt és cipUt venni. Popper cb Angelus ctóg.Potőö-u.7. Telefcm 94-49 Aranyat, brilliánst, ”ry^i;cr^t­:Schm­elczer Benökösírás‘ Központi városháza, főkapu mellett. Telefon 139—43 Aranyat, brilliáns ékszereket, platinát, ezüstöt régiségét bárkinél magasabb áron veszi Schwartz, Museum-körút 21., ékszerüzlet. Telefon : .Tózser 103—73. leszállított árakon vásárolhat hegedűt, gra­mofont, etofont. Sternberg hangszergyárban, Rákóczi-út 60. Virányzongorák legmodernebb pneumatiz­m­ussal leszállított árakon: Stomberg hangszer­­gyárban, Rákóczi-út 60. Hamisságakat legmagasabb árban veszek, aranyat, ezüstöt, régiségeket és ékszereket. Wyschogrod, Tisza Kálmán-tér 13. IL .Levelező­lap hívásra jövök. Házasság ? Kérje 208-as bizalmas kimutatást megfelelő partiakkal, adatokkal, arcképekkel. Davidovics,­­Erzsébet-körút 17. Brilliánst, platinát,.,hamisfogakat, ékszereket a legdrágábban veszek. Grosz Antal, Budapest, József-körút 23. félemelet 1. Kincs tőre drága ruh­ázkodás POPPER férfiruha-üzletben, VL, Szondi­­utca 23. Vörösmarthy-utca tarok: Tilesto 120-68-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék