8 Órai Ujság, 1921. március (7. évfolyam, 48-68. szám)

1921-03-25 / 65. szám

Péntek, 1921 március 25 O&Mxhster Szemző Efölé alatt­­ie. "■ Area kardpárbaj Királyhidán. — Sarfft tudósítónktól. — Súlyos feilptpia kardpárbajt vívott szerdán délu­tán Szemző Gyula báró Schwarzenau Joachi­mmal, az egykor hatalmas osztrák helytartó fiával. A párbajra okot az szolgáltatott, hogy báró Schwarzenau a napokban a wieni Conzert Hallban tartott Gesinde Bal! alkalmával nem köszöntötte a nálánál idősebb­ Szemző Gyulát, mire Szemző elébe lépett s kérdőre vonta. Schwarze­­nau azt válaszolta, hogy nem vette észre. Szemző azonban ezzel a válasz­­szal nem elégedett meg, mert azt fe­lelte a bárónak: — Ez nem igaz! Azért nem köszön­tél, mert te is oly gazember vagy, mint Lederer! Ezért Schwarzenau gróf Vetter és gróf Strachovitz útján provokál­tatta Szemzőt. Szemző is megnevezte segé­deit báró Egger Götz volt huszárkapi­tányt és Czemin Alfréd huszárőrnagyot, akik Szemző nevében felajánlották a tetszés szerinti lovagias elégtételt. Erre Schwarzanau becsü­letbiróságot kért az ügyben. A becsületbiróság her­ceg Hohenlohe, gróf Babaromku, gróf Herberstron. Krist volt táborszernagy elnöklete mellett akként, döntött, hogy Schwarzenaunak fegyveres elégtételt kell vennie. Ennek folytán történt meg a kard­­párbaj, amelyben Schwarzenau homlo­kától lefelé 12 cm. hosszú mély vágást kapott arcára. A­ felek a párbaj után kibékültek. Pénzhamisító társaság a biróság előtt. —* Saját tudósítónktól. —* Bírd László nyomdász emlt év márciusá­ban, amikor e bankjegyet­ felülbélyegzést­ rendelték el/ elhatározta, hogy 75.000 ko­rona érték* bankjegyeit nem fogja lebé­lyegeztetni* hanep önmaga hamis felül­bélyegzést fogja ellátni. E célból Frei János vésnökkel egy felülbélyegzés hami­sítására alkalmas klisét készíttetett 5000 koronáért és ezzel a klisével 75 000 kor­ona értékű bankjegyét felülbélyegezte. A felül­bélyegzést atyjának, Miksa­ utcai nyomdász­­üzletében végezte. Amikor látta, hogy a felülbélyegzés jól sikerült, vagyonszerzésre akarta a jól sikerült klisét felhasználni és a Király-kávéh­ázban megszólította, a pén­zes embereket, hogy olcsón felülbélyegzi bankjegyeiket. Felszólításának többen en­­­gedtek, így Winoscher Ödön ügynök, Obo­­dél József szabómester, Gerő Ignác keres­kedelmi alkalmazott 18% levonásával 60 darab ezrest, Gulm­ann Sándor magánhi­­vatalnok 20% levonásával 50 darab ezrest, Vischl Mór kereskedő, Brünner Rezső tőzsdei oizományos 25% levonásával 100 da­rab ezrest Bárd utján hamis bélyegzéssel látták el. A fehr. ügyészség Bárd László és Frei János ellen folytatólagosan elköve­tett bankjegy felülbélyegzés hamisításának­­ büntette, a többiek ellen pedig pénzham­i­­sítás büntette címén emelt vádat. Ma tárgyalta az ügyet a budapesti kir. büntetőtörvényszéken dr. Pu­blil­ Ernő , táblabíró tanácsa. A bíróság számos tanú kihallgatása után az előrehaladott időre való tekintettel, a tárgyalás folytatását délután 1­ 5 órára tűzte ki. mnnaaoaQaDatjQüaxico^uíXiwD BEMMMTBK LEHB& vr <**rii&e***t~1*i*?<* «• **f. < A háborús hősejttek földdel való ju­talmazására megindult mozgalom­ nagy lendülettel halad a kitűzött cél felé. A megjutalmazandók kiválasztására alakult Vitézi Székhez napról-napra érkeznek az adományok, melyek im­már lehetővé tették, hogy az első tel­­keket szétosszák az érdemesek között. Értesülésünk szerint ezeknek az első vitézi telkeknek adományozása orszá­gos ünnepség keretében fog megtör­ténni, előreláthatólag már április ele­jén. Az országos ünnepségen részt vesz a kormányzó, a kormány, a nemzet­gyűlés és a hatóságok képviselői. Ez­úttal mintegy száz kitüntetett­ hős kap vitézi telket és a telekkel járó s utó­daikra is átszóló vitéz címet, a régi magyar hagyományok szellemét fel­idéző ünnepélyes formák között. A kitüntetett katonákan, akiket a Vitézi Szék méltónak talált a vitézi telekre, a kormányzó személyesen fogja felavatni. Külön erre a célra diszkand készül, ezzel fogja a kor­mányzó, ősi magyar szokás szerint, a katonák vállát megérintve vitézzé avatni őket. Az avatás ceremóniái úgy fognak lefolyni, mint az aranysarkan­tyús vitézek avatása koronázáskor. Az országos ünnepség programat­­a még nincs részletesen megállapítva, de előreláthatólag fényben, pompában, ünnepélyességben méltó lesz ahhoz a gyönyörű gondolathoz, melyet a vitézi telek fogalma jelent. Áprilisban országos ünnepség keretében adják át az első vitézi telkeket. A kormányzó diszkarddal üti vitézekké a kiválasztottakat. — Saját tudósítónktól. — flBaaanaaBaiBaagnBEBMaaaBnBaaaBaaBBBaaBBBeisBBBBaBnRMM Erélyesen kell végrehajtani a tőzsde rendbehozatalát Hol van a kereskedelmi és a földmivelésügyi miniszter? Revideálni kell a bankok ügyvitelét —­ Saját tudósu­­­któl. rÁ pénzügya­i­niszter és a TÉBE megbízottjai * tegnap ami konferen­ciájukon egységes meap­odásra ju­tottak a tőzsdei hgfsse-val szemben követendő,4 eljárás,*?! és ennek a fellé­pésnek, amelynek már közérdekből előbb kellett volna bekövetkeznie, a mai tőzsdén, amint erről alább beszá­molunk, már számbavethető , hálásai voltak. Az intervenció egyelőre meg­állította a további áresést, attól tar­tunk azonban, hogy a követendő eljá­rás nem lesz olyan energikus és öntu­datos, mint amilyet a jelenlegi vesze­delmes gazdasági helyzet megkövetel. Elsősorban nem tudjuk feltétlen megnyugvással tudomásul venni azt a félhivatalos közlést, hogy a nagy­bankok egymásról szívesek voltak megállapítani, hogy a depókkal sem­miféle visszaélés nem történt, miután ennek a ténynek konstatálását na­gyobb bizalommal vennék egy har-­­madik pártatlan és erre hivatott té­nyezőtől. A Pénzintézeti Központ csak arra nyert megbízást­, hogy a kisebb intézetek üzletvitelét vizsgálja felül a depók kezelése tekintetében, viszont legalább ebben az irányban tartjuk feltétlenül szükségesnek, hogy a re­vízió sürgősen és kellő eredttel men­jen végbe, annál inkább, mert konkrét feljelentések történtek centes közép- és kisbankok ellen és ezeket a büntetendő visszaéléseket elrettentő módon kell megtorolni. Nem látjuk továbbá a megnyugtató momentumot a tőzsdével szoros kap­csolatban álló árupiac és kereskedelem szempontjaiból sem. Hegedűs pro­gramra ja ugyanis annyira megbéni­­totta az export- és import-kereskedel­met hogy a tőzsde megjavítása ezen a té...is csal? mint pszichologiai . körül­mény jöhet szántba, ella ’ vlni se­­"i'i élő az üzleti élet és ,, forgatom­­tor,állásai,VV kereskedők árukészletei, amelyek vagyonváit::lg alapjén; szol­gálnak, roham­o­san elérték:elekiednek, a banktőke as áruhitelt beszüntette. —­­avagy védj' 25—39 száza'ékos -k?iua-ioí zed ér'is ipr az. egész mssn’ir üzleti vj!ᣠkr­ili’us helyzetbe késült. Esves 'rdakar-sóge!; idé'akorán felj&T.erták a fenyenéző jelenségei horderejét ét, ti­­lo­ku­lt nekik, mint például a­­ polip­­­étim-érdekeltségnek keresztül vinnie, hogy a behozatalt, megszüntessék ad­dig, amit a pésekben vásárolt és ma már relatíve drága árui elhelyezik. Ez az előrelátás kétségkívül hasznos volt, abból a szempontból, hogy megak­adá­lyozta egyes szakmák teljes összeom­lását, a tömeges üzemredukciót és az alkalmazottak elbocsátását, aminek szociális következményei kiszámíthatat­lanok, viszont a lefiltóbb ipari és ke­reskedelmi szakmában a korona gyors emelkedése váratlanul jött és hatásai­ban nemcsak a magánérdekeket sérti, hanem az államkincstárra nézve milli­árdos adóalapokat tesz máról-holnapra semmivé. Mindenesetre el kell­­ ismernünk, hogy Hegedűs pénzügyminiszter mi­után az általa felidézett szellemek nyakára kezdtek nőni, legalább bizo­nyos mértékig levonta a konzekven­ciákat és igyekszik a háborgó hullá­mokat lecsendesíteni. Nem tudjuk, hogy a pénzügyminiszter mennyiben lesz ura a helyzetnek, de legalább a makacsságot nem viszi a közömbös­ségig. Sajnos, két társáról, Hegyes­halma kereskedelemi és nagyatádi Szabó földművelésügyi miniszterről még csak ezt sem mondhatjuk el. A keres­kedelmi miniszter, aki tulajdonképpen a tőzsde főfelügyeleti hatósága, egyál­talában nem törődik azzal, hogy mi történik ezen a fontos, nemzetközi je­lentőségű piacon és a fülebotját sem mozdítja a magyar kereskedelem és ipar jajveszékelésére. Nem akarjuk fel­­■ tételezni, hogy a kereskedelemügyi miniszter urat csak a bécsi és berlini kereskedőcégeikkel való alkalmi össze­köttetések érdeklik, a magyar keres­kedelmet ellenben semmibe sem ve­szi, hanem kénytelenek vagyunk újból levonni azt a konzekvenciát, hogy a jelenlegi kereskedelemügyi miniszter nem tö­ti be megfelelően azt a helyet amelyre a kereskedelemnek ma szük­sége van. Nem látjuk a kellő érzéket i­­gy Lidi Szabó István földmivelés­­üg­yi mi­niszterh­­el sem, aki majd ott­hon, közvetlen érintkezésből a húsvéti szünet alatt bizonyára tapasztalni fogja a gazdatársiddom elkeseredését, amiért a pénzügyi programon e­őre­­látás nélkül való keresztülvitele lehe­tetlenné teszi a mezőgazdás léi cikkek exportját, elértéktelen­­ti a beruházád­­sokat és az adatállományt­­, emellett az államkincstár szemüvegén, át­nézve összefougosrítja az ingatlan vagyon válságának értintetten mezőjét. A­­főlámigderrügyi miniszter a maga tá­bora rész­éről fogja tapasztalni, hogy a gazdasági szalm­tpisztorok nem­­leh­et­nek közömbösek a legfontosabb gaz­dasági problémák, trimnsfe 3 Hegedűs Lóránt Sziloniája. A dohánygyártmányok áremelése. — Saját tudósítónktól. — A h­ollán­yáremelésekről megjelent közleményekkel szemben, illetékes helyről a következő információt kaptuk: Jf — A pérésügy miniszterr erede­ti terve az volt, hogy a dohánygyártmányok­­nak a háború folyátt felemelt árait tovább nem emeli.Abb­­n a szándéká­ban a szomszéds államok és a világ­piaci árak akadályozták meg, amelyek­hez viszonyba még mindig mi va­gyunk a legolcsóbban termelő állam ét emiatt dohánygyártmányainknak­­ kicsempészése mind nagyobb mérete­ket öltött. Ez az oka annak, hogy a­­ fogyasztóközönség szükségletét nem lehet kellően kielégíteni, dacára an­nak, hogy a dohánygyárak növekvő teljesítőképessége következtében a jö­vedék most már területi arány szerint ugyanannyi árut juttatott a közönség­nek, mint a háború előtti években. Hogy tehát a belföldi fogyasztóközön­ség a nagymérvű kicsempészés mellett gyártmány nélkül­ ne maradjon, szük­séges volt a dohánygyártmányok új­bóli emelése, amely úgyszólván véd­­vám jellegével bír. Az áremelésnek másik fontos oka az, hogy a pénzügy­­­miniszter az állami tisztviselők anyagi helyzetének javítására kénytelen volt megfelelő fedezetről gondoskodni és, minthogy a költségvetésbe a szükséges miliők az államháztartás rendjének megzavarása nélkül beállíthatók nem voltak, másrészt a bankóprés további­ igénybevételéről sem lehet szó, mert a pénzügyminiszter ismert pénzügyi programmjéval egyenes ellentétben állana, egyedüli módnak a dohány­­gyár­tányok áremelése kínálkozott. Itt említjük meg, hogy az áremelés ellen­súlyozásául a középosztály igényé­nek kielégítése céljából a pénzügymi­niszter elrendelte, hogy egy jó minő­­ségű és olcsó szivar gyártassák, amely előreláthatóan már a közeljövőben meg fog jelenni. Az új szivar neve: „Szimfónia“ lesz és ára 3 korona. Briand új német javasla­tokat vár. Paris, márc. 24. (Havas.) Briand miniszterelnök a külügyi bizottságban kijelent­ette, hogy különösen az elpusztított vidék újjáépítésében való ipari részvétel dol­gában, új német javaslatokat vár. Mi­­kor meginterpellálták a jóvátételi bi­zottság által követett 12 milliárd fize­tés­éről, Briand úgy válaszolt, hogy ha a németek nem fizetik meg az összeget, a szövetségesek megtesznek minden intézkedést, hogy a versaillesi szerződésben előírt szankciókat érvé­nyesítsék. Ezután a megszállás idejé­ről interpellálták m­eg Briandot. A miniszterelnök kijelentette, hogy a megszállási idő csak attól a pillanattól kezdve számít, amelyben Franciaország teljes elégtételt kap, minthogy a szer­ződés erről formálisan határozott. Né­hány szenátornak arra a kérdésére, hogy van-e kilátás az olyan kényszer­­rendszabályokra, mint új adók kive­tése, vagy a londoni bányászati és er­dészeti termékek lefoglalása. Briand úgy válaszolt, hogy ez kényes ermé­­szetű kérdés és még meg kell vizs­gálni Franciaország nem elégszik meg valami fizetést mímelő üres mozdu­lattal. Az utódállamok értekezlete. Belgrád, mire. 24. (Havas.) A kormány elhatározta­­hogy résztvesz az osztrák-magyar gov r.archa utódállamai képviselőjének ér­tekezletén- Az értekezletet a legrövi­debb időn belül megtartják. isa aBwwwBai————BWMWB « BLMCK nem szorul reklámra. Solerakat: MMV FtUGVBS i’V.. F*r«1-1»*» w, T-M év .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék