8 Órai Ujság, 1921. április (7. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

o __ Norvég- lap Károly király magyarországi tartózkodásáról. Berlinből jelentik: A norvég Ekstra­­bladet Károly (király visszatérésével foglalkozva, megállapítja, hogy Euró­pában még mindig lehetetlenség bé­kére gondolni. Különös — mondja a lap — hogy á Balkán a budapesti hir vétele után mindjárt készek voltak •háborút üzenni Magyarországnak. Úgy látszik a (háború mégis csak Ikiprá­­háltaM) eszköz minden döntőbiróság­­nál és tiépszi&vetségnél. Egy államfér­fin sem gondol* arra, hogy ezekhez a békeinljézimhlyekhez folyamodjék. El­lenkezőleg, a környezd államok fegy­vert emelnek és annyi vérontás után készek az újabb háborúra. — A/iJélüg'yiainiszter revideálja a maú rendeletét. Értesülésünk sze­rint ^ belügvmjhiszíer a kormány né­­liánjf más iagfával folytatóit bizalmas inesífoszélés óáeduiényeképpen a sokat sérelmezet,mozirendelet revíziójára szání®jai^inagál. Főként azokat a pon­­lokat fogják megváltoztatni, amelyek­nek alkalmazása jogos érdekűket vagy szerzett jogokat sértene, vagy a magán­­tulajdon szempontjából félremagyará­zásokra adhatna alkalmat. A revízió pár napon belül megtörténik. — Kuracz János zeneszerző április 10-én va/arnap esjte 8 órakor tartja szer­zői estj/t a Zsíaakadénii'ában. Ország­szerte ismert óé uj dalait mutatja bo Bu­­ilanovil\AÍ&/rTS Coda Gizella., Komlússy £ túrna és Farkas Sándor közreműködésé­vé!. Jegyek a Harmóniánál. — A nyomda tolvaja. A Palias­nyomda vezetősége j följelentést tett a rendőrségen, hogy ( n ílónvéd-utoa 10. számú házban lévő/f papírra,ktárából isme­retlen tettes naayobbinennyiaégii papirt lopott el, A nyojftosás során a rendőrség letartóztatta, tf nyomda raktáni-okát, Mlcrhmi Norjfcrtet, aki beismerte a lo­pásokat, ^amelyeket papirszállitások alkal­mával követett el. — Betiltották: a köztársaság'! párt nag-gyülését. Dr. Nádossu Imre főkapitány a p/ii irkái jellegű népgvii­­issek mekinrtását betiltó .miniszteri rendeletre' hivatkozva, nem adott en­gedélyt a köztársasági párt április hó IC-úra kért naggyülésére- A párt nevé­ben dr. Nagy György a belüglyminisz­­terhez fclcWbezett. azzal az indokolás­sal. hogy az állaiuformá kérdése ki­­emeíikedik' n napi politika kérdései közül. j — A hocsitolrajok. Bernit Ármin lakatost-elfogták,/untkor egy lopott kézi­kocsit el akart fLúnu Beismerte, hogy a iopásokaS; KrcsUrmcti István könnyessel együtt Küvetfor el. Kecskeméti szökésben van, de nincsen kizárva az sem, hogy va­lóból- Budapesten álnév alatt házniesteri áiiást vállalt. A rendőrség keresi. Aki va­lamit ,tud róto, jelentkezzék a főkapi­tányság II. emelet 13. számú szobájában. — A Magyitr Országos Központi TakarékpWér igazgatósága az intézet múlt évi mérlegét 10,509.071 korona 31 fillér nyereséggel állapította meg és az e hónap lfi-ra egybehívott közgyűlésnek 100 korona osztalék kifizetését fogja java­solni, mely 10 koronával haladja meg az intézet eddigi legmagasabb 90 koronás osztalékéit. —i Magyar Rng'gyantaánig'yár Készvénytérsaság-. A ma Rechniiz Béla álelnök j vezetésével megtartott közgyűlés 30 százaléka, azaz 00 korona (tavaly 20 százaléka, azaz 40 korona) osztalék kiűzetését határozta el. Elha­tározta továbbá, hogy a részvénytőkét 10,000.000 koronáról. 20,000.000 koro­nára emeli és a részvénykibocsátás időpontjának és feltételeinek megálla­pításával az igazgatóságot bízza meg. Az igazgatósás elhatározta, hogy a tőkeemelés keresztülvitele tekintetében egyelőre nem intézkedik. — Modem világvárosi üzlet a IV., Károly-körut 24. szám alatt újonnan meg­nyílt Flfiioeiimana Samu divatáruháza, hol divatos elsőrendű férfi- és női szöve­tek a mai viszonyokhoz mérten, rendki­­\ ül olcsó áron (kaphatók. Látványos kira­­i-.'í-.i megtekintésre méltóak. Németország nem íél Briand fenyegetéseitől — Bécsi tudósítónk tclefoniclentése ’mdr* Becs, ápr. 7. Berlinből jelentik: Briand franca miniszterelnök fenyegetéseit Német­országon nyugodtan fogadták. A.lápok?figyelmeztetik a német népet, hogy ' Briand fenyegetései által ne engedje elbátortalanítani magát, és azt mondják, ho"y a fenyegetések célja a német néftet teljesíthetetlen kötelezettségek el­vállalására bírni. A lapok remélik, aimak ellenére is, hogy Franciaországnak hatalmában áll fenyegetéseit kereszt® vinni, ebben Amerika akarata meg fogja akadályozni, A független és mg: iáldemokraták lapja, a Freiheit azt Írja, hogy Briand fenyegetéseit nem kell komolyan venni, mert azok keresz­tülvitele a német népre olyan óriási katasztrófát jelentene, amelyet a többi nagyhatalom nem engedhet előidézni. Cári Nowah. tbf) Hilüiilsiiséi ii \mfa főzsién. P. iraiuídpfas íarfoíí; kisebb áresések as &1úhpapírQk Közt Zürichi zárlat: 2!5. —j faját tudósítónktól. — A mai tőzsdei mindjárt a megnyitás­nál lanyhán, a le&Npl árfolyamok szintje alatt in ült ésJmxr csekély mér­­lékben, de áll déiioj^E’gal alatta ma­radt a tegnap kwjpUsok nívójának. A tőzsde teljesen üdfettelen volt- Az ü«y­­uök&k• megbíz: dk hiányában kizáró­lag arra szőrit toriak, hogy ogy két spe­ciális ér-lék, különösen az Országos Fa árfolyamát bizonyos nivón tartsák. Az irányzat ennek ellenére nem volt egységes, mrt eí általaiban az árfolya­mok lefelé tendáltak anélkül, hogy lé­nyegesebb eltérést mutatnának, egyes értékek, különösen a bányapiacon, je­lentős nyereséget is tudtak elérni, így a Bcocsini 250, a Draschc 350, a Szász­vári 100 korona nyereséget ért el a tegnapi árfolyam felett. Szilárd volt az Atheneum 500 és a Rcvau 60 korona ár többlettel. az ipari értékek piacán az Általános gáz 275, a Vasúd forgalmi 125 és a Báród 40 ko­rona nyereséggel. Ezzel szentben a Ganz-Banubius 300. a Nasici 500 ko­rona veszteséggel zárult. A valutapiac nem mutál változást. Az árak általán tartottak voltak, a megnyílásnál érvényrcju'.ctt néhány pontos árjavulás zárlatig lemorzsoló­dott s végül is a tegnapi zárlati árfo­lyamok szintjén állapodtak meg. A mai tőzsdén előfordult jegyzéseket és a hivatalos zárókurzusokat a követ­kezekben ad juk : • •Valuták: Napóleon 93Ü—915—925 (915—935), angol font 1070—1100 (1070 —1130), dollár 267—273—270 (265—275), francia frank 2150—2275—2250 (2200— 2230), lengyel márka 37—30 (35—SS), márka 452—466—462 (455—465), lirti 1200—1250—1230 (1200—1250), bécsi ko­rona 42%—44 (43—45), rubel 126—122— 128 (120—130), lei -112—402 (3Ü5—405), szokol 380—394—392 (385—395), svájci frank 1875 (4800—4900), kér. dinár 760 (750—770), rrank dinár (750—770). Idegen váltók: Amsterdam (95—99), Bukarest 397*4,—40214 (395—410), Ko­­penhága (4850—5000), Berlin 44714-—465 (455—470), Milánó 1215—1225 (1100— 1250), Prága 372i/2r-385 (375—300), Stockholm (6350—6000), Zürich 4S59 (4750—4900), Becs 41—42% 41 Vj-43M), Zágráb 200—197% (185—205). London 1080—1120 (1090—1140). Nevryork 278% —280 (265—290), Pária 1975—2075 (1875 —2075). Bankok: Angol-Magyar Bank 850—855 (850), Anglobank 785—795 (785), Ipar­bank 560 (580), Földhitelbank 2650 (2600), Hazai Bailk 600—605 (600), Hbr­­me3 410 Í390), Magyar hitel 1615—1623 (1630), Ingatlaba.uk 8S0—820 (820), Forgalmi Bank 500—505 (500), Jelzálog­­bank 375—385 (380), Kereskedelmi Hi­telbank 760 (760), Leszámítoló Bank 752—750 (755), Magyar-Olasz Bank 370 —365 (365). Központi Jelzálogbank (200), Merkúr 460—470 (460), Nemzeti 680 (680), Osztrák hitel 820—780 (800), Ke­reskedelmi Bank C550 (6550), Bosnyók agrárbank 780—825 (810). . Takarék® énztárak és biztosítók: Belvárosi 755—765 (760), Lipótvárosi 330 (325), Egyesült Fővárosi 2100 (2100), Általános Takarók. 950—960 (960),-Mok­­tár 1910—1930'(1920), Pesti Hazai 23.250 —23.750 (23.250), Fonciére (2300), Nem­zeti baleset 500 (500). Majmok: Borsodmiskolei 2950 (2900), Koukordia 2300—2150 (2200), Első buda­pesti 4075—4000 (3975), Gizella 1400 (1410), Hungária 1625—1650 (1600), Pesti Viktória 7950 (7700). Bányák és téglagyárak: Bcocsini •1300—4300 (4350), Szentlőrinci (1500), Cement 1500 (1500), Bánya-kohó 3050— 3123 (3125), István-tégla 710 (710), Kő­bányai gőztégla 1800 (1800), Drasche 3700—4100 (4100), Magnezit (5100), Aszfalt 1000 (1000), Kerámia (1250), Újlaki (1800), -Általános kőszén 6000— 5950—6150 (6100) * Északmagyarországi (1900), Szászvári 222-5—2350 (2300‘, Salgótarjáni 4550—4750 (4700), Urjkány 3450—3500 (3400). Nyomdák: Athenaeum 2400—2600 (2000), Franklin (7800), Révai S60 (800). Vasművek, gépgyárak: Kóburg 2540 —2510 (2525), Csáky 1055—1075 (1060), Gazdasági gépgyár (1300), Fegyvergyár 1200—1240 1.1200), Ganz-Banubius 15.300 —14.800 (14.S90), Ganz villamossági 3950 —4000 (3950), Győrffy-Wolf 720 (715), Kaszab 1500 (1500), Láng 1010-—980 (990), Lipták 473—468 (467), Acél (3450), Magyar-belga (1450), Rimamurányi 2300 —2175 (2200), Rocssemanm 1150 (1175), Schlick 970—025 (925), Schuler 950 (975), Teudloff-Dittrieh 1010—970 (950), Wör­­ner 920—350 (850). Különféle vállalatok: Ált. gáz 2525 —2750 (2700), Baróti 1185—1220 (1200), Chinoin 1810—1835 (1830), Izzó 3550— 3450 (3475), Győri textil 1800—1750 (1775), Magyar papír 2800 (2800), Spő­­dium 1950—1375 (1950), Féltén 6500 (0500), Flóra (2500), Goldberger 1130— 1050 (1100), Haltenyésztő (2900), Mű­trágya 3450—3550. (3500), Magyar én­kor 12.800—13.000 (12.800), Égisz 690— 635 (690), Őstermelő 800—770 (760), Gumiul 2950—2850 (2875), Vasúti forg. 1750—1775 (1775), Városfejlesztő 920— 880 (890), Marosi petr. 1700—1650 (1650), Óceán 1350 (1350), Olaj 2650 (2650), Phöbusz 835 (835), Szikra 2750 (2750), Telefon 2800—2700 ( 2700), Török 440— 430 (430), Vasmegyei villamos 1150 (1150). Faipari vállalatok: Brassói 3775— 0700 (3735), Egyesült fa 900—800 ( 8301, Guttaaaa 2850 (2850), Hazai fatermelő (4250), Kőrösbányai 740—710 (710), Kronbergi 1200—1250 (1250), Magyar Általános fa 1625—1700 (1650), Magyar erdő (1425), Magyar Lloyd 2150 (2150) Malomsoky (750), Nemzeti fa 1900—195Ó (1900), Nasici 10100—10000 (10000), Neusehl.-L. 1125—1110 (1110), Országos fa 1610—1570 (1570), Rézbányái 3800— 3600 (3675), Slavonóa 2300—2200 (2200). Viktória b. 790—810 (780), Zabolni 2375 —2525 (2500), Zent® 2300 (2300), Merkúr 700 (700). Közlekedési vállalatok: Adria 5000 (5000), Atlantáké 3650—3700 (-3650), Le­­vante 4000 (4000), Tröszt 2500—2525 (2500) Közúti 1010—1070 (1050), Városi (390),' Béli vasút, 1500—1515 (1515), Al­­lamvasút 2350—2425. (2375). A bécsi értéKtőzsde. Becs, ápr. 7. Valuták: Márka 1095, lei 970, Ura 2375, francia frank 4750, svájci frank 11.600, dollár 663, rubel 300, szokol 905, angol font 2630, dinár 1860, magyar ko­rona 242, lengyel márka 85, , • Kifizetések: Zágráb 460, Berlin 1093, Prága 903, Budapest 242, Olaszország Péntek, 1921 április 2860, svájci frank 11.450. francia frank 4700, dollár 656, rubel 295, szokol 000, •angol font 2575, dinár 1860, magyar bankjegy 231, lengyel márka 8*1,4. Értékpapírok: Osztrák hitel 1853, Ma­gyar hitel 3702, Állam vasút 5250—60, Béli vasút 3530—40, Rima 5310, Sulgó 10.500—620, Török sorsjegy 3900, Anglo­­b.vnk 3940, Bankverein 1360, Depositen­­bank 1094, Landesbank 3095—60, Union 1402, Zsivaó 3765, . Áilamvasut élvezeti jegy 2850, 3%-os Déii vasút 4S25—20, Siemens 2125—70, Alpesi 7400—7440, Krupp 1905—10, Skoda 3515—20, osztrák Hoffherr 1450—-80, magyar Hoffherr 2005, Koszton 3020—05. Irányzat nyugodt. A bécsi zárlat. Becs, ápr. 7. Kifizetésok: ■■ ■■ -Bérli® 1083, Prága 899, Budapest 235,. Olaszország 2862jé, Svájc 11.500, Varsó 80, Zágráb 465. Valuták: Márka 10S5, lei 958, líra 2887.5, Svájc 11.650, Varsó S0.5, Amster­dam 23.300. Értékpapírok: Osztrák hitel 1795, Ma­gyar hitel 3620, Állaiuvaeut 5160, Rima 5200, Salgó 10.550, A zürichi megnyitás. Zürich, ápr. 7. Megnyitás: Berlin 935, Newyork 577, Milano 2500, Prága 787.5, Budapest illő, Zágráb 407-5, Bukarest S-10, Varsó 72.5, Bécs 153, osztrák bélyegzett 97. A zürichi deviza-zárlat. Zürich, ápr. 7. Berlin 9.35, Hollandia 2.—, New­york 5.77, London 22.67, Paris 41.30, Milánó 25.50, Brüsszel —.93. Kopen­­liága 103%, Stockholm 135%, Krisz­tiánja 92.75, Buenos Aires 200, Mad­rid 80.75, Prága 7.85, Budapest 2.1 ő, Bukarest 8.35, Varsó 72%, Béos 1.54, osztrák bélyegzett 96, Zágráb 4.Q7 ÍÍ. — Megszűnt a tojásexport. A közéleftnezési miniszter ápriKs 1-ével visszavonta ayrojás kivitelére adott eu­­gedély^eb^fogy ily módon biztosítsa a fővárósHfeli szükségletére elteendő tojásmennyiség beszerzését. Március­ban összesen 90 vaggon tojás került külföldre. — A lakásrendelettel egyidejűleg a Bitricbstein takarítási vállalat, egy uj modern lakáskőzvetitő osztályt létesített, amely agy a lakáskeresőknek, mint a la­kás felajánlóiknak a jövőben úgyszólván nélkülözhetetlen lesz, és lakásügyben dij­­balaéul felvilágosítással fog szolgálni. (Kertész-utca 27. József: 116—55, 56, 60.), — Az Újhelyi-féle faosalás ügye. A bűnügy során a tegnapi napon letartóz­tatott Koricsánszky — mint illetékes helyről értesülünk — nem hadbíró-szá­zados, hanem hadbiztos. Színházi előadások. Csütörtökön: Operakáo': Carmen. (6)­­Nemzeti Bzinhá:: Elnémult harangok (6). Vigsainház: A hattyú G/áT). Magyar Színház: Búzavirág (%7), Király Szín­ház: Offenbach (%7). Városi Színház: Trubadúr (%7). Belvárosi Színház: A buta, ember (Wl). Eskü-téri Színház: Csókás asszony (147). Várszínház: Majá­lis (146). Revü-Bzinház: Luxemburg grófja (447). Andrássy-uti Színház: Far­sangi k-alaud, A primadonna (7). Budai Színkör: A farsang tündére (147). Intim- Eaharé: Az uj műsor (%7). Pénteken: Operahiz; Don Juan (6). Nemzeti Színház: Tanner John házassága (6). Vígszínház: Kék róka (147). Magyar Színház: Búzavirág (%7). Király-Sitin­­ház: Offenbach (147). Városi Színház: Ezüst sirály (%7). Belvárosi Színház : Mámor (417). Eskütéri Színház: Csókos asszony' (147). Várszínház: Majális tjffi), Ravü-Ssinhéz: Luxemburg grófja lYs7). Andrássy-uti Színház: Farsangi kaland, A primadonna (7). Budai Színkör: Já­nos vitéz (147). Intim-Kabaré: Az uj műsor (%7). Fleischmann Samu ánikásdb.cm BU1}±PBST> IV» KlROLY-FÖRUT 24. SZÁM, RENDKÍVÜL olcsó árakt Tissia gyapjú férfi szöveteit ......... K300*tól600-ig Tisztei gyupfi* női ssósetek JT W0-tól500-ig Fehér és színesgrsnadinf dupla ssclss) K 115-tŐl ISO-tg Yásznfiky íanavászoh^ festők ......... K 65-tSl 80-ig Szerkesztik t «r. Gerti Gésa ás dr. N&Aányi Emil. A szerkesztésért felelős; ír.KaíányiKmll Eadja; Kyoíe árai Újság lapkiadó r.V Igazgató; faragó AA-atlftr. laoesl; 1921^ Nvomatotf aJBudaneSii Hirlan mrmndáiáhsjx (JJökk SzilámLutca. .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék