8 Órai Ujság, 1921. április (7. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

Péntek', 1021 április 8 Szíttá Setí m íz íltaMl. Yissziikövetolilr-i proletár diktatúra alatt töS’ím 28.000 koronát. — ScMM tudósítónktól. — Szabó DeHu ma szerény és haík al­peresként állott a kincstárral szemben, mely visszaköveteli tőle azt a húszon* uyolcezer koronát, amelyet a kommu­nistáktól vett lel annak idején. A dik­tatúra alatt Szabó Dezső két kötet ta­nulmányt adott el a „Szellemi Termé­kek Országos Tanácsának" és pedig a Jövő felé és a Tanulmányok cs ícqu­­zetek címűt. Az elsőt már előzők*; el­adta az Aíheneiunnak és mikor ezt a vállalatot kommunizálták. az Aihene­­run a Szabó-féle tanulmányokat, me­lyek nyilván valóan nem voltak túlsá­gosan destruktív-ellenesek, mert b szea a kommunisták hamarosan nyomdába is adták és megkezdték a szedését, fel­ajánlotta a Szellemi Termékek Orszá­gos Tanácsának. A diktatúra bukása után likvidálták a tanácsot és Szabó Dezsőtől, aki közben — immár a har­madik helyen — a Táltosnak adta el a két kötetet, visszakövetelték a hu­­szonnyolcezer koronát. Szabó nőm akart fizetni, arra hivatkozott, hogy le­mondott tanári nyugdijáról, igv tehát a kincstárnak rajta nincs követelni valója, mire a kincstár a bírósághoz fordult a 28,000 koronáért s egyúttal szerzői jogbitorlás megállapítását is kérte mm Szabó Dezsővel, mint a Tál­tossal szemben. Dr. Födi Károly tanácsa ma tár­gyalta az érdekes ügyet, de Ítéletre nem került a sor. mert mindkét fél több tanút jelentett be, akiknek kihallgatá­sára újabb tárgyalást tűztek ki. A Kormány válságos helyzete miatt elnapoltál! a nemzetgyűlést. Teleki miniszterelnök a Kormányzónál! jelentést tesz. A nemzetgyűlés mai ülése. — Saját tudósitónktól. — Vita Károlyi Mihályról a Klagenfurti tartomány­­gyűlésen. Klagenfurt^ám-. 7. Az ideiglenes tartományáé ülés teg­napi ülésén a nagynémetek és a pa­raszt-szövetség kérdés idézett Károlyi Mihály vülachi tartt&yídására vonat­kozólag. A tartoniánwkormányzó vá­laszában beszámolt agfcl, hogy a tarto­mányi kormány ehh«i|az ügyben minő intézkedéseket tettys Bejelentette, hogy miután a jugoszi/v Ármány megen­gedte. hogy Káryyi ezöjtul Spalatóban tartózkodjék. kAoIví .^rilis 7-én oda utazik. A gyiilér elveteti azt az indít­ványt. hagy az interpeffiáeióra adott válasz felett vitát kezdftnek. A szo­cialisták a választójog általános vitája során kerestek alkalmat^arra, hogy a magúik álláspontját a Károlyi-ügyben kifejtsék. Szónokuk — Gröger képvi­selő — szemére vetette a nagynémetek­­nek és a parasztszövetség pártiaknak, hogy türelmetlenek Károlyival szem­ben. holott Károlyi volt az első köztár­sasági elniök Magyarországon és semmi felelősség sem terheli öt az olasz front felbomlásáért. EMKE-ÉTTEREM MüvAuesték A műsor köretében fellépnek APEI11S I ! 7 eltörtök I Bihary Sándor 8 péntek Íj Karácsonyi Ily 0 Szombat j! Ferenczy Károly | ——■-------1------------------------------10 Va árnap Kovács Andor 11 H«t» Salamon Béla Kezdete 10 órakori Belépődíj nincs! Ifrni ■■mii—- ii miii imhpwmwm—PPW—B A nemzetgyűlés mai ülésének meg- | nyitása előtt a képviselőhöz folyosó­ján meglehetősen izgatott volt a han­gulat. Különösem a kisgazdapárti kép­viselők között volt ez tapasztalható, még a tegnapi értekezlet hatása alatt. Hamarosan elterjedt az a tiir, hogy Nagyatádi-Szabó István bejelentette a miniszterelnöknek lemondását. Nagyatádi-Szabó tíz óra után ér­kezett meg a Házba. Hívei azonnal kö­rülfogták és érdeklődtek, tény-e a le­mondás hire. A földművelésügyi mi­niszter Teleki Pál miniszterelnökkel, Yass Józseffel, Rakouszky Istvánnal, Andrássij Gyula gróffal, Apponyi Ab bért- gróffal és Hallét Istvánnal az» el­nöki elfogadó szobába vonult vissza, ahol hosszas tanácskozás után abban állapodlak meg, hogy a miniszterelnök a karmáiig helyze­téről jelentést fog tenni a kor­mányzónak. A tanácskozások fél tizenkettőig tar­tottak, közben a folyosón a legkülön­bözőbb hirék terjedték el arról, hogy egyedül Nagyatádi-Szabó mond-e le, vagy az egész kormány beaÜja lemon­dását. Fél tizenkettőkor az elnöki csengő szavára a képviselők seregestül vonul­nak be az ülésterembe. Amidőn Ra­­kooszku István az ülést megnyitotta. fíubinek Gvula Bállá Aladárhoz és Kas­sai7 Károlyhoz ment és jókedvűen mo­solyogva beszélgetni kezdett velük. Rubineken meg'étszott, hogy Bállá és Iiassay működésével teljesen meg van elégedve és egyes képviselők előtt fel­tűnést is keltett, hogy Rubinok a szél­sőséges álláspontu képviselőkkel ilyen jó viszonyban van. A jókedv és a meg­elégedettség mindhármuk arcára kiült. Az elnöki bejelentések után Teleki Pál gróf miniszterelnök szólalt fel és a következőket mondotta; — Tekintettel arra, hogy az események következtében egyes miniszterek helyzete úgy párt­jukkal szemben, mint saját felfogásuk tekintetében nem teszi többé olyan birtossá azt az együttműködést, amely eddig­­a kormányban meg volt, ennek következtében én a mai napon a kormányzó urnák a kormány állására vonatkozólag előter­­jesztést kívánok tenni. Helyeslés középen és buiközépc.n- Felkiáltások balfelöl: Lemond a kor­mány? Halljuk. halljuk! Teleki gróf miniszterelnök: Arra kérem a tisztelt Házat, hogy a kormányzó ur dönté­séig napolja el magát. Az ülés előtti értekezleten- az egyes pártok megállapodtak abhab. hosv a miniszterelnök bejelentését vita nélkül tudomásul veszik. M&damellelt Breki Károly felszólalt és kifejtette, hogy a kormány részéről nem hallott hatá­rozott kijelentést aárányban, hogy a lemondás megtörténik-e v-asv nem. A koi'flíányeinök bejelentett©, hogy el fog menni a kormányzó ur öfőméltó­­sfealío/. Ez nem ok arra. hogy a nem­zetgyűlés elnapolja magát. Ha a kor­mány lemond, akkor érti, hogy a nem­zetgyűlés elnapolja magát. Szükséges­nek tartja a vita további folytatását éf lehetetlennek tarja a házszabályok sferint, hogy a nemzetgyűlési elnanol­­jjlk a miniszterelnök egyszerű kijelen­­íésére, ami tulajdonképen semmi tar­talommal sem bir. mert hiszen a mi­niszterelnök bármikor elmehet a kor­mányzó úrhoz tárgyalni. Drőzdy Győző: Erre még nem volt precedens! * Az elnök felteszi a kérdést, elfugjd­­ja-e a Ház a miniszterelnök indítvá­nyát. mely szerint a nemzetgyűlés bi­zonytalan időre elnapolja magát. Mielőtt az elnök szavazásra tette fel a kérdést, még Ereki beszéde alatt, nagyatádi Szabó István felállott a mi­niszteri székből, odament Rubinek I Gyulához és vele. valamint a körülötte ülő képviselőkkel tárgyalt, majd. ami­kor az elnök a miniszterelnök bejelen­tését szavazásra bocsátotta, hátranézett és kezével inive figyelmeztette a pártot a felállásra. A Ház nagy többsége hozzájárult a miniszterelnök indítványához. Szavazás után az elnök az ülést be­rekesztette, mire a kisgazdák csoporto­san vonulnak ki az ülésteremből. So­raikból felkiáltások hangzanak: ■— Megyünk haza! Wirler László haragosan kiáltja felé­jük: Helyes, menjenek haza kapálni! Kivonulás közben a kisgazdapárti képviselők élénken éijeazik nagyatádi Szabó Istvánt. A baloldalon és a középen felhang­zik a kiáltás: Etjén a király! Nagy taps és éljenzés közben éltetik a királyt! A kisgazdapárti képviselők viszont - Horthy kormányzót éltették. Az illés háromnegyed tizenkét órakor véget ért. HÍHCS Ül?, Mp tllláMÉS POPPER férfiruba-iUlotbep, VI., Szondi, utca 23. Vordsmarfchy-utca sarok. Telefon 120-59. KáilssS Eeíistee;! dyuía Írógép, ős irodabútor j | üzletében, Budapest, IV, Párisl-u.1.1 em.j Tudósítóm^ felkereste ÍUzAvay Gyulát, a budapesti keresk. és iparkamara főtitkárát, hogy kö­zölje a válság ellen való küzde­lemben a kamara magatartását, Szávay Gyula főtitkár a követ­kező tájékoatetást nyújtotta: ’A budapesti Kereskedelmi Ka­mara holnapi teljes ülésén fogja meg­állapítani véleményét és magatartását a kereskedelmi válság ellen való véde­kezés kérdésében. Ezen az ülésen vesz részt » kamarai kerület vidéki érde­keltsége először az ügy tárgyalásában s előre goha sem lehet megmondani, hogy a tárgyalások elevenje ily álta­lános érdeklődést keltő kérdésben ho­­tíván alakul ki. Amit tehát ezúttal 1 mondok, az nem a budapesti kamara véleménye a kérdésről, hanem egy és jaás a magam jneaQsraléseá&ü ás he* nyomásaiból a kérdés iránt tanusitott érdeklődést illetőleg. — Ez az érdeklődés nagy. ©leven és termékeny volt. Benne nem a veszede­lem kikerüléséről volt szó. mert azon keresztül keli menni a háborúban és „bóké”-ben részes egész világnak, nem is a károktól való mentesítésről, mert a károk elkerülhetetlenek, hanem a bajok oh' szétvezctéséről. hogy közöt­tük kilábaló utat leljen az. aki nem végzetesen beteg s az. akinek anyagi­lag jártánvi ereje van hozzá, — Túlzott önzések vagy vádaskodá­sok nem bontották meg a beszélgeté­sek tárgyilagosságát, a kereskedelem férfiasán viselkedett s csak olyan vé­delmi eszközökre célzott, melyek egy­szersmind nemzetgazdasági védelmek & A íQfix5s*tők eJsá«5fió*ásí ma­lerkedésekkel — nem kívánja ráhári­­tani terhét, retorziót csak önfentartási végső okból, más államok ellenséges elzárkózásával szemben tart megenged­hetőnek, az államot segítségért nem zaklatja, csak arra kéri, hogy legyen támogatója, amikor kíméletre számit a gazdasági betegség akut óráiban s ne engedje a kereskedelemre rá a gaz­dasági harcban föléje terülteket, hogy ezek zsákmányul fe’prédálják legitim javait. A maga adó- és váltság-kielégi­­tésében pedig legyen az állam a viszo­nyok mérlegelésével kissé kíméletes és várakozó, hiszen a saját adóalanyairól vagy termőfáiról van szó őbennük. — A korona értékemelkedése csak tartson továbbra is, ez az ország gaz­dasági jövőjének érdeke s abban benne van a kereskedelem jövője is. Vajha a korona azonban egy ponton stabilizá­lódnék, hogy a kereskedelemnek is, a termelő iparnak is legyen kalkulálást alapja- Mert ha a válság a kiskereske­delemről a nagykereskedelmen keresztül átterjed az ipari termelésre is, aminek jelei már kísértenek, a munkásbajok kiujulásáual a veszedelem mélysége nö­vekszik. Egységes megértés kísérte a meg­beszéléseknek azt az ágát, hogy ami | értékesíthető raktárkészletünk és ter­­■ menyünk van. az előtt meg kell nyitni a küíöldi sorompókat, le kell szerelni az áruk sok apró cigány os illeték­­megvájnolását, hiszen például a sza­lámit, mely a mj fogyasztásunknál! drága, már olcsóbban kell kivinnünk is, mint amennyibe a gyáraknak a fel­dolgozott hús került. £s sok hasonló termékünk van, melyeknek értékesí­tése könnyit a helyzeten. Szabad lis­tára tehát mindennel, ami kivinni való. S hogy minél többféle megnyíl­hasson a határsorompó, a szomszé­dokkal sietnünk kell megegyezni keres­kedelmileg. — A vámokat is jól meg kell néz­nünk, hogy Iielyenlrint nem vesztenk-e velők többet a réven, mint amennyit nyerünk a vámon? Szintén általános megértés szankcionálta azt a 1 örök vési, hogy a merev vám félpénzes rend­szerről áttérjünk az aranyparitás vámjára, mely az időkhöz auteiinad­­kusap alkalmazkodóbb és rágalma sabb. Itt könnyű alkalmazni a hazai termelésre a vámvédelmet a részleges paritással. S minthogy az áru válság és a termelési válság természetszerűleg felidézi a legérzékenyebb jószágnak, a kockázattól elriadő pénznek hitelvál­ságát, — természetes egyértelműség látszott megnyilatkozni abban a te­kintetben is, hogy a kereskedelemben bennfekvő hitelek bolygatását vagy pláne a helyzettel visszaélő tenden­ciáját bizonyos kiméiet fékezze, s ezentúl az életet prolongáló hitel lom­háid vagy más alakban segítse meg az üzleti életet, ha másként nem, végső esetben, gazdaságilag megnyugtató esetben az államgarancia valami meg­fontolható utján. — A fogyasztók megerősítése kerese­tük megnyitásával, munka nvnjtávárai gondolható, ezt nagyban és gazdaságilag érezhetően a közmunkák megújításá­val lehet remélni. A tisztviselők világát pedig különfé’e beszerzési jogok és ie­­gyek helyett pénzzel kell ellátni, naid ők megtalálják a maguk beszerző for­rásait s bizonvosak lehetünk abban, hogy ezek a rendes kereskedőknek és ipariizöknek telepei lesznek. Aranyat, brilliúxisékszerokct, piai inát, ezüstöt régiséget bárkinél magasabb áron vesz: £cfc.wartz, Elnzcunj-liöiut 21., ókszerüzlot. Telefon • Jói:se» 103—^73-IVioIyen. leszállított bangszertirnkról meggy ő* s Ód hét Síernberg zenepalotájában, Kákóczi­­nfc 60. Tanclomezek, vansteppek, mok, bos.onok, Sternberg bán, Rákőczi*ufc G0. foxtrottuk, ragti­­gramofo'no'ztQlyá-Háxasség? Körié 2üS-ax bizalmas k'v$y íatiht megfelelő partiekhal, adatokkal, arckepokkel, Davidovics. Erzsébet-körnt 17. Brilllánst, platinát, liainifiíogakat. ókszoreket Jegdragabban veszek. Gfoss 'Antal, Budapost, Józsoí-körut 23. íéfemelet t. A. világhírű tarfos 9Wagner11 1kg •düliúrok iv* mót kaphatók Wagner Hftnsszerkir&lyu&i, 3ő-> gigef-uórut tizenöt Arjeg.vzolc ing.yon._________ Elegáns két kintóelp eladó. Mpzouni-l;b|-ut ii. 1I« cm. íaindiset nembeli házasulandók leggyorsabban oélhoz érnek, ha a 5Teptun-irodah04 lóriinak, Salétrom-**** 8» 3 íííúmi InlfÉfjÉ ílp Hűen. állás! foglal a l&smsra. — tó Usll a&aöályazfu a válság foM Keffestóséf. — Hyula nyüafkozaia. — Saiát tudósítónktól. —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék