8 Órai Ujság, 1922. augusztus (8. évfolyam, 173-198. szám)

1922-08-25 / 193. szám

v-6 r— Beöthy Zsolt emléke. A Buda­.(K^Sváb­hegyi Egyesület augusztus 27-én délelőtt 11 órakor diszolyütést tart a Svábhegyi-szálló nagyterűjében.­­ Az, egyesület régi hagyománya, hog­y t^ndsen. évben megünnepli hazánk va* .■I^mnelyik elhunyt nagyjának emlékét, elsősorban azokét, akik a Svábhegyen él&ek, vagy annak lelkes barátai vol­­­t&'. Az idén Beöthy Zsolt emlékének stímolnaik. Az emlékbeszédet dr. Kéky J­anos mondja. A vitézi cim adományozásánál nem néznek felekezeti szempontokat. .Vitéz Toókos Gyula vitézi törzskapitány,­­vezérzicori alezredes, a Magyar Távirati Iroda munkatársinak, hogy mi igaz az. Ebéd a Debrecenben elterjedt hírből, mintha a vitézzé avatottak túlnyomó többség® református volna, a következő­iket mondotta: Ez a híresztelés teljesen nélkülözi a vilégéget. Már tavaly utalt egy újság, amely azt írta, hogy a vitézi ezér protestáns intézmény, amit bizonyít az, hogy 1921-ben 560 vitézt avattak fel és közölök csak 61 volt katholikus. Ez­zel szemben a valóság az, hogy 1921-ben ,201 vitézt avattunk, s ebből 61% volt katholikus, ami megfelel a katholikusok országos számarányának. Nagy csodálko­­­zással hallom, hogy a vitézi széknek ta­valy leadott helyesbítő cikke után, most Debrecenben merülnek fel ilyen disszo­náns hangok, amelyek ismét vallási kér­dést akarnak csinálni a vitézség megjutal­­mazásából. Nem mondhatunk mást ilyen kijelentésekkel szemben, mint azt, hogy aki nem hiszi, személyesen győződhetik­­meg a vitézi széknél, hogy az idei avatá­son felavatott 740 vitézből nem 69 em­ber, hanem 69% katholikus; 24% a re­formátus, míg a többi százalék egyéb fe­lekezetek között oszlik meg. Azt hiszem, hogy 69 százalékos számarány a katholi­­i­kusoknál nemhogy kevesebb, de több mint az országos számarány. — Halálozás. Szántó Pál pásztói vál­lalkozó Budapesten megíhált. Az elhunyt­ban Szántó Ferenc hirlapírótársunk test­vérbátyját gyászolja. A szedők tiltakoznak az újság-terjedelem korlátozása ellen.­­A Budapesti Hírlapszedők Köre teg­nap tartott választmányi ülésén fog­lalkozott a lapok oldalszámát korlá­tozó kormányrendelettel és határozati javaslatot fogadott el, melyben a ren­deletet munkásértenetnek bélyegzi, mert fokozza a munkanélküliek szá­mát és ezért követeli annak visszavo­nását.­­ — Árdrágításért elitélt fűszerkereskedő. Kurzerreiter Frigyes (Havasi­ utca 1.) fi­­­szerkereskedő tavaly tavasszal pusztadéri sajtot az előírásos árnál drágábbért áru­sított. A budapesti büntetőtörvény­zők mint uzsorabiróság dr. Publik Ernő tábli­­bíró elnöklésével 1500 korona pénzbünte­tésre ítélte el. , — Elhalasztoták a székely hadosz­tály egri találkozóját. A volt székely hadosztály augusztus 26-ára tervezett esti összejövetelét, miután megjelent­­ésében több előkelőség akadályozva van, a rendezőség szeptemberre­ halasz­­­totta el '* —• Jelentkezzenek a tanuk. Somogyi latra kéri azon volt baj­társait, akikkel átló júliusában a Pálffy-laktanyából a 63. tüzér,ezredhez 9-én Sárospatakra, él-én Miskolczra ment és azokat, kik azon hó­­nap 11-én a sárospataki vasút­állomás mellett, a II. osztály volt C­h. főnökével történt összeszólalkozásána­k, tanúi vol­tak, tudassák címüket. Kispest, Teleki­­utca 14. ala­­t — Lopásért nyolcévi fegyház. A bu­dapesti­­büntetőtörvényszéken dr. Csen­ Kálmán táblabiró elnöklésével ma­­ tárgyalták Gottfried Béla rovott multu •nyfomdászsegéd, Kovács József nap­számos bűnügyét, akiket a királyi­­ ügyészség üzletszerű lopás büntette cs­­upén vádul. A két vádlott tavaly nyá­ron a Király­ utca 34. számú ház pin­céjébe lopódzkodott be, ahol a déli­­­órákban, amikor tudták, hogy a ház­­teli üzletek zárva vannak, a pince­­t­alilák­ feltörése által bemásztak Deutsch­­ Alfréd ékszerészüzletébe és onnan több , mint félmillió korona, értékű ékszert sért már sokszor volt büntetve, üzlet­szerű lopás bűntettében mondta ki őket bűnösnek és mindegyiket fejen­ként 8—8 évi fegyházbüntetésre ítélte el. — Felvétel a diplomáciai tanfolyamra. A külügyminisztérium közli, hogy a kül­ügyi, fogalmazói szolgálatr a előkészítő szaktanfolyam 1922—23.A tanév előadásai október elején kezdődnek. A felvételi vizs­gák szeptember 25-iki kezdettel az egye­tem közgazdaságtudományi karán (Ester­­házy­ utca 3.) lesznek. A jelentkezők a 8888/1920. ME. és 5900/1922. ME. szítam rendelet értelmében kellően fölszerelt és bélyegzett kérvényeiket augusztus 31-ig bezáróan személyesen nyújtsák be a dél­előtti órák folyamán a külügyminiszté­rium elnöki osztályában. — Megégett asszony. A Kálvária­ utca 21. számú liláiban lévő lakásán özvegy Milosevics Istvánná 34 éves hivatalnoknő a spirituí főzőn vacsorát melegített, a ruhája meggyulladt és az asszony élet­mszlosf A rr.dn. — Jutalmat tűztek ki a rendőrgyil­kos kézrekerítésére. Ismeretes, hogy három nappal ezelőtt Újpesten, a Gyár­ utca és Mária­ utca sarkán Orbán György közrendőr, hivatásának telje­sítése közben, gyilkosság áldozata lett. A szerencsétlen rendőrt mély részvét mellett tegnap délután temették el Új­pesten. Özvegye és árvái felsegítésére gyűjtési akció indult. A gyilkosokat a rendőrségnek még ez i­deis nem sikerült kézrekeríteni, a belügyminiszter 200 ezer korona jutalmat tűzött ki annak, aki a rendőrs­éget helyes nyomra ve­zeti, vagy pedig a tetteseket elfogja. — Ressz szomszédság. Rákospalotán egy házban lakott Qasmr József Máv. géplakatos és Gyalog József , portás. Az asszonyok között régi időtől származó gyülölség miatt napirenden volt a két­­szomszéd között, a civódás, veszekedés. Utoljára a mosókonyha használata felett vesztek össze az asszonyok. Épp most egy esztendeje történt, hogy ebbe a vitába be­.^iatkozott, Gyalogoknak, Jia.. . mire • Gnsp OTnö*, négi^í Sil via,íí|íiét,t. Ez ! SPORT.­ ­ Vasárnap teljes programul várja már a sporteseményekre éhes közönséget. Megkezdődik a bajnoki futballszezon. Egyelőre az I. osztály még pihen, de a II. osztály meccsei már sejtetik azt a küzdelmet, mely az első osztályénál bizo­nyára elkeseredettebb lesz. Az FTC nem­zetközi atlétikai és a III. ker. nemzet­­közi úszóversenye gyűjt kitűnő magyar­­osztrák,cseh-német és német mezőnyö­ket a starthoz, ugyancsak külföldiekkel mérik össze erejüket kerékpárosaink az RTK nemzetközi versenyén." Lehet válo­gatni. " Bhim és talán Kertész II. nélkül utazik el válogatott csapatunk Lipcsébe. Blum részvételét már eleve bizonytalan volt, Kertien II. azonban csak most je­lentette be, hogy magánügyei miatt aligha utazhatóak el a csapattal. Válogatottunk ezek szerint Orth, Pataky, Molnár, Lehwarn, Blum, Mandl és Kertész nél­kül áll ki Középnémetomág ellen, azon­ban véleményünk szerint a jelenlegi csa­pat is respektábilis játékerőt képvisel , ha magyaros lelkesedéssel fognak küz­­deni, a győzelem nem maradhat el. A halfsor összeállítása ezek után: Wil­­heim, Szabó, Schweng lesz. Wilheim az FTC jóképességű hallja, a kupadöntőben csapata legjobb embere volt. A csapat vég­leges elutazási ideje, pénteken reggel a bécsi gyorssal a Keleti pályaudvarról.­­ A holland futballsport első magyar vendége a Kispesti AC volt, amelyik né­metországi mérkőzései után három mécs­eset játszott derék németalföldi bará­­taink országában. Első meccsüket a lenh­arden-i Frisia ellen 6:1-re nyerték, a második és harmadik meccsüket Assenben és Winschotenben a Go Achad ellen 1:2 és 0:1 arányban elvesztették.­­ Kartellt köt az MLSz a csehekkel, miután a csehek részéről e téren megtör­téntek a kezdeményező lépések. Ez a probléma már régen megoldásra vár, mert a kartell­tárgyalások folyamán kell az MSLSz-nek rendeznie elszakított felvidéki sporttestvéreink létkérdéseit is. A felvidéki magyar sport szabadsága: ez legyen a kartelltárgyalások ti ne qua non-ja.­­ A bajnokaspiráns csapatok közül legkedvezőbb helyzetben — úgy látszik­­— az UTE csapata van. Az MTK-nál Orth, Molnár, Kropacsek, Lenkey vannak beteg­állományban, az FTC-ben Takács I., Hungler II., Pataky, Kővágó kényszerül­tek pihenni. Az UTE első meccsein csak Fogl III.-at fogja nélkülözni, de őt sem sérülés akadályozza. Ezzel szemben új erőket állít csatasorába. Knoll, az ÚTE macskaügyességű válogatott kapusa, hosz­­szas betegeskedéséből végre teljesen föl­­épült és rövidesen elfoglalhatja régi he­lyét, azonkívül új centerhalfot is kapott az újpesti csapat a Kassai AC-ból Brett­­wirth, a Felvidék egyik legjobb fedezete személyében, aki a hírek szerint nagy erősödést jelent majd az öregedő Baubach posztján.­­ A Kassai Sport Club Csonka-Magyar­­országon öt mérkőzést fog játszani, az elsőt —a­mint már megírtuk — vasárnap Budapesten a MAC ellen, kedden vilószí­­nű­leg a KAfI ellen Kecskeméten, csütör­tökön Békéscsabán, pénteken Hódmező­­vásárhelyen és vasárnap Szegeden a M MAK ellen.­­ Hazatértek a TTC vándormadarai, Hofinger és Gomboló Temesvárról ahol a rosszhírű Kadima SG-ben szerepeltek. A kezdődő bajnoki szezon úgy látszik, bebizonyítja, hogy Magyarországon nem is olyan rosszak a kereseti lehetőségek. X Vác a Monor válogatottjai csapnak össze Budafokon vasárnap a BSK-pály­án. X Plattke, a híres kapus, annyi bo­lyongás és annyi viszontagság után szep­tember elején végre révbe érkezik. Bün­tetései, átigazolása augusztus 28-án lejár , szeptember 3-án végre dresszt ölthet magára, az MTK kék-fehér dresszét. A III. kerület elleni bajnoki meccsen kell bebizonyítania, hogy a hosszú pihenő nem ártott kiváló képességeinek.­­ Revánsra készül Némethy az FTC vasárnapi nemzetközi versenyén az 1500 méteres síkfutásban. Összekerül ugyanis bajnoki legyőzőjével, Benedek Jánossal, a MAC kiváló rekorderével. Némethy múlt vasárnapi kitűnő futásáról következtetve, a két ifjú óriás küzdelme rekordot ígér, hacsak Köppeke, a németek középtávfutó­­csillaga, — aki valószínűleg szintén részt­­vesz a versenyen,— keresztül nem húzza számításukat. Ha Koppoke indul, akkor régen nem látott erős versenyre van ki­látás, miből előreláthatólag a német rekor­der fog győztesen kikerülni.­­ Az MTK tegnapi gyalogló versenyén az ifjúsági 1500 m.-es versenyt Szekulesz MTK nyerte 7 j. 51.1 mp. alatt Soós MTE előtt. A szenior II. oszt. 3000 m.-es gya­loglást Mladoniczky FTC nyerte. 15 p. 47 mp. alatt Hegedűs MÁV ellen, miután a szabálytalanul gyalogló Lichtert MTK és Lautenburgot FTC az erélyes verseny­bíró, Ripszám Henrik kiállította. X Belgium atlétái legyőzték Hollandiát Antwerpenben heves küzdelem uáti 48:46 pontaránnyal. X A békéscsabai boxverseny a szövet­ség tiltakozása ellenére lefolyt. Az ama­tőrök közül Adler BBSC legyőzte ponto­zással Berni­kot Lapterjesztő, ugyanígy Horváth Lapt, Lukácsot BBSC. A nagy attrakció a könnyű Rózsa könnyű győzel­mével végződött a nehéz Midi fölött, akit a második menetben leütött. A versenynek a szövetség előtt lesz folytatása.­­ A „Nyomorék Gyermekek Or­szágos Otthona" javára augusztus 26-án rendezendő nagyszabású ünnepélynek az Állatkertben egyik szenzációja lesz a sportrész, melyben a BAK legjobb birkó­zóit, Radványt, Pongráczot, Fehért, Ma­gyart, Faragót és Döményt állítja po­rondra. A Lapterjesztők legjobbjai fog­nak birkózni, a szabadtéri tornát Szalay József fogja vezetni. A női torna, vala­mint Lovas és Schönfeld mester vívóver­­senye elé is a legnagyobb várakozással tekintünk. Budapesti ügetőversenyek. A szerdai megnyitás nagy sikert hozott a BüVE-nek. Minden verseny­ben nagy mezőnyök indultak, izgal­mas finisbek volta­k, köztük egy holt­verseny is Rebek­a és Pazar közt s minden futamban a legesélyesebb lo­vak győztek. I ha az ügetőversenyek igr folytatódnak, akkor a közönség fokozottabb mérvű látogatására is el lehet készülve a rendező egyesület. A pénteki versenynapra tippjeink a kö­vetkezők : I. Urban—Csócsi ménes—Grivoletto II. Timidé—Habicht—Rudi III. Sennyei-hajt.—Diik—­Babócsa IV. Pusztaberényi ménes—Kovák-hajt. —Brown-hajt. V. Sennyei-hajt.—Susi—Pazar VI. Sennyei-hajt.—Róbert—Wachmann VII. Szabad—Lőrinci ménes—Aladár VIII. Fritz-fogat—Sennyei-hajt. I Péntek, 1922 augusztus 25. felkapta a konyhában a nagykést, kisza­­ladt az udvarra, ahol a menekülő Gyalog Gyulát oldalra szúrta, majd Gyalog Jól­zsefnét támadta meg, akit szivenszúrt­a,­ az asszony nyomban meghalt. A pesti vidéki törvényszék, mint büntetőbíróság Ga­sner Józsefet szándékos emberölés bün­tette miatt 5 évi fegyházra ítélte el. — öngyilkosság a fürdőben. A Rác­fürdő egyik kabinjában Simkovics Béla 40 éves pincér fölakasztotta magát és meghalt. * Schnitzler „Casanovájának" szombati bek­utatósával mindjárt teljében indul meg az új szezon. A Belvárosi Színház hozza a szezon első bemutatóját és mind­járt olyan értékű darabot, amilyent a szezon derekára szoktak tartogatni. * Ma este fél 8-kor Feld Mátyás szen­zációs sikerű pesti bohózata, az Ahogy mi kinézünk! 50-edszer, jubiláris díszelő­adás keretében kerül­ színre a Budapesti Színházban Tanay, Ferenczy, Kmodiné és Petruss Jucival a főszerepekben. Minden látogató a főszereplők jelmezes arcképé­vel és legszebb zeneszámokkal tarkított díszes emléklapot kap. Nemcsak a mai, de a péntek, szombat, vasárnap délután és esti előadásokra is valósággal elkap­kodják a jegyeket. * Szenzációs siker — a Rózsika lelkem, Farkas Imre pernás táncos operettje, mely esténként tomboló siker közepette, zsúfolt nézőtér tetszésétől kisérve kerül szilire a budai Színkörben. * Orfeusz a pokolban vasárnap délután kerül felújításra a Budai Színkörben, mi­vel a hét minden esti előadását a szenzá­ciós sikerű Rózsika lelkem foglalja le. * Az Uránia — szombaton — megnyílik. * Az ember tragédiája — Budán. A­ Budai Színkör diadalmas magyar ciklusá­nak betetőzéséül Madách Imre remekét, Az ember tragédiájá­t hozza színre olyan kiállításban, amely azok számára is meg­lepetés lesz, akik a legnagyobb várakozást fűzik a nagyszerű reprizhez. A teljesen új díszleteket Kéri festőművész festette. Az érdekes repriz csütörtökön, augusztus 31-én lesz, jegyeket holnaptól, péntektől kezdve árusít a Budai Színkör pénztára,­­ és a jegyirodák. * Az Uránia — szombaton—Megnyílik. * Konecz Strató (9—81) holnap, pénteken 9 órakor. Közreműködők: Pusztay Sán­dor és Relle Gabi operaénekesek, Bárány Sziszi hegedűművésznő, 42 tagú zenekar. Vacsora, bar, tánc. Jegyek jegyirodákban. * Az Uránia — szombaton — megnyílik. * A legmulatságosabb vígjátékok sze­repelnek a Kamara e heti műsorán. Ma és holnap utoljára a Krn-Kri, főszerepben, Lia Mara, valamint Chaplin és a féllábú és az Álhirlapí­ó. Előadások 6, fél 8 és fél 10 órakor, a nyitott tető alatt. * Az Uránia — szombaton — megnyílik. * Az Apolló­ Színpad még csak néhány napig mutatja be nagyszerű műsorát. Harsányi—Losonczi „Órás és ékszerészből*, c. operettje, Kőváry „A bronzökör* c. vígjátéka, Zágon, Békeffy és Harmath tréfái, valamint a jobbnál-jobb magán-­­ számo­k esténként zajos sikert aratnak. Jegyek: a színháznál, Bárónál és a Szín-­­ házi Életnélt* * Lángpöröly I. és II. része ma utol­jára a Renaissance-moziban. Péntektől a harmadik (befejező) rész és „Hannel­“, Kauptmann Garhard nagysikerű drámája kerül bemutatásra. * Lucretia Borgia, történelmi dráma a renaissance idejéből, a világ legérdekesebb filmje, péntektől a Kert-moziban. Eredeti vatikáni felvételek: 10.000 szereplő. Művé­szi esemény 1 SCERTMOZ! TELEFON 11—47. M kisMaszámtalan Amerikai történet 5 foiv. A ioa.zerep­ben Mary* Osborac. Utána Mz amazon Hans Herbert Elrich., „EUTK ICIAROLL* cimü. regénye filmen, 5 leiv. A főszerepben Éva May, filmre rendezte Jo© May. Előadások: ij2& éa *'*10 órakor panicssiOH majorban Mr. Kei*sten besszusfa Detektivdráma 6 felvonásban. A főszerepben X*ili Dominici* M mungófa csodái Fantasztikus történet 5 felv. A főszerepben' XtOTTEr NEUMANN . .W/UmMd&Méam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék