8 Órai Ujság, 1923. május (9. évfolyam, 98-121. szám)

1923-05-09 / 104. szám

I J?* . íL gr' . SzeMá,";1923; májas *. Előkészületben a vilhmcstariia újabb emelése. A közlekedési adó és a küllőiéi kölcsönök miatt nagy­mérvű lesz a drágulás. — janim 1-én életbelép az uj vitel­éi]. — Az Egyesített Vasutak milliárdos deficitje. —• Sajói tudősítóniiiin — S---Kánikula májusban. Régen megálla­pított teng, hogy semmi sem tart rövi­­debb ideig, mint a tavasz Budapesten, Az rri'tavaszi időjárás tudniillik, mely szelí­den, napról-napra melegedő sugarakkal simogatja végig a rügyeket és nappal itt­­otl melegebben, néha hűvösebben, este jnrg télutói vagy tavaszelői didergéssel figyelmeztet Orra, hogy valami fog tör­ténni nemsokára, ami szebb és melegebb lesz, mini ez a határozatlan átmenet. Az április itt kicsalogatja a zöld leveleket, de rögtön le is csap ráittk valami zord, egé­szen februári hidegséggel. A május aztán iáválcsz mindent, a nők kibújnak bun­dákból, prémekből és fölveszik a már márciusban óvatosan megrendelt könnyű tavaszi koszfümt. Mimién rendben van, a tavasz teljes és tökéletes, azonban pór nap múlva megint baj támad. Ismét bi­zonyossá lesz, — mint minden évben, — hogy Pesten a lég haszontalanabb dolog az úgynevezett ,,átmeneté1 ruha. Itt nincs álmenet, a télből egyenesen a nyárba lé­pünk és azt a pár langyos napot, amil n nyár elörcküld, csak megszokásból é] divatból nevezzük tavasznak. így történt minden ezidén is. Mindössze három-négy napja, hogy az utcákon könnyű ruhák lengnek át, de már tegnap este aktuális lett a fehér nyári ruha a hölgyeknél és a könnyű szalmakalap az urak verejtékező homlokán. Benne vagyunk a nyárban, sőt azt lehet mondani a kánikulában. A jéghegyeket visszahívták az északi sark felé cs titokzatos vidékekről érkező hő­hullámok áradnak szét a: égbolton. De mi lesz júniusban, mi lesz a hivatalos nyárban, ha már most ilyen egyéni ak­ciók érvényesülnek. Természetes, hogy gkkor dideregni fognak a szerencsétlen nyaralók és ciklon és jégverés fogja vé­­gigpaskolni a Balaton partját. Egyelőre azonban örüljünk a májusi kánikulának, mert mégis csak jó azután a sok esőzés után, amit már a múlt cv augusztusától kezdve annyira megszoktunk, egy kis me­legség. Most kellene nyaralni menni, mert elcsúsztak az évszakok és május és ju­nius lett az igazi nyár. Szalmaszálon sztv-A Székesfővárosi Közlekedési R.-T. néhány héttel ezelőtt kénytelen volt a villamosviteldi]akát 89 koronára fel­emelni, mert mint azt előterjesztésük­ben kifejtették, a szén-, anyaga rak, továbbá a munkabérek olyan horribi­lis • mértékben drágultak meg, hogy az a vasutvállalatnak többmilliárdos de­­licitet jelent. A terjedelmes beadvány annakidején részletes számításokkal és kalkulációkkal mutatta ki a 100 koro­nás viteldij szükségességét, azonban a főváros közlekedési bizottsága, Wolff Károly indítványára, csak 80 koro­náig terjedő emelést engedélyezett, mert úgy vélték, hogy a kért 100 szá­zalékos drágítás joggal vonhatja maga után a nagyközönség elkeseredéséi. A közlekedési bizottság ülésén a vasutvállalat képviseletében részivel! Rengi Dezső vezérigazgató a 100 koro­nás viteldij elutasítása után bizonyos rezignáltsággal állapította meg, hogy a 80 koronás viteldij felborít ja a nagy gonddal összeállított előirányzati ösz­­szegeket és így kénytelen hangsú­lyozni, hogy rövid időn belül újabb viteldíjemelésért jog fordulni a fővá­ros fórumaihoz. Több mint négy hét múlott el a leg­utóbbi emelés óta és jelzett újabb emelés időpontja immár elkövetkezett. A szénárak azóta is újból megdrágul­tak és ennek a legfontosabb anyagnak a drágulását a viílamostársaság ismét a közönségre fogja áthárítani. Fokozza a helyzet súlyosságát az a körülmény is, hogy a főváros tanácsa most vette tárgyalás alá a közlekedési adóról szóló szabályrendelet módosítását oly­­formán, hogy a jövőben minden villa­mosjegy után 10% közlekedési adót kell fizetni. Ez az adó természetesen az utazóközönséget terheli és a sza­bályrendelet-tervezet világosan megha­tározza, hogy a trillamoslársaságoknak ezt az 'adót bele kell számítani a villa­mosjegyek áraiba, ami lényegesen hoz­zájárul ahhoz, hogy a villamosvitek dijak drágulása még fokozottabb mér­tékűvé védjék. Ugyancsak nehézségeket okoz a fő­város kiküldötteinek Bázelban kötött ama megállapodása is, mely szerint a külföldi hitelezők követelése folytán a törlesztések biztosítékául lekötötték a villamof vasutak jövedelmeinek 10% -át. Tudvalevő, hogy a főváros villamos­társasága fölösleggel nem rendelkezik, mert hiszen az üzem lentartása csakis a jegyárakból befolyt jövedelemből történik, már pedig ha ehhez egy ilyen jelentős tehertétel járul, ugv kétségte­lenné válik, hogy a közeljövőben esz­­köztendő viteldíjemelés lényegesen fe­lülmúlja az eddig alkalmazott emelések adóról szóló szabályrendeletnek a köz­­méreteit. Értesülésünk szerint a közlekedési gyűlésen való Ic tárgyalása után nyom­ban benyújtják a viteldíjemelésre vo­natkozó előterjesztést. Amint beavatott helyről értesülünk, az uj vityldijakat legkésőbb junius 1-én életbe fogják léptetni. Itt említjük meg, hogy a közúti és városi vasutak egyesítéséből körülbelül 1 milliárd korona deficit maradt fede­zetlenül, amellyel az Egyesitett Vas­utak különböző anyagszállitóknak tar­tozik. A hitelezők most felkérték n ke­reskedelmi minisztert, hogy adjon en­gedményt a csődválasztmány megala­kítására. A csődeljárástól az érdekeltek azt remélik, hogy követeléseiket meg fogják kapni. Az erre vonatkozó tár­gyalásokba most beleszólt a Székesfő­városi Közlekedési R.-T. is, amennyi­ben a felszámoló bizottsággal karöltve arra törekszenek, hogy « hitelezők igé­nyeit rövid időn belül kielégítsék. — Vázsonyl és Wolff. Rövid ideig" tartott a politikai csönd, melyre vala­mennyi párt és csoport kötelezte ma­gát, mielőtt a miniszterelnök elindult külföldi útjára, hogy a világ hatalma­saitól igazságot és segiséget kérjen. A- politikai Treuga Dei szükségességéről e kritikus napokban, mialatt a minisz­terelnök odakint mindnyájunk javáért párt, osztály és társadalmi különbség nélkül vívja az élet-halálharcot, meg­­győződöttnek kellett lenni valamennyi pártnak és pártvezérnek, különben nyilván nem ígérték volna meg. hogy a miniszterelnök távoliélében tartóz­kodnak minden politikai természetű akciótól, Vázsonyi Vilmos, aki erősza­kot téve szokott bőbeszédűségén, hosz­­s/u ideig hallgatott, éppen ezt az időt olyan rövidlátónak, hogy a drágaságot álljon hon mentő ideáival és a kor­mányt tegye felelőssé a drágaságért. Egyáltalában nem tartjuk Vázsonvit olyan rövidlátóba, hogy a drágaságot a kormány ténykedéseivel tartsa össze­függőnek és ha most mégis jónak látja, hogy ilyen okozati kapcsolatot állapít­son meg, ez csak arra vall. hogy Vá­zsonyi ma is a régi fegyverekkel küzd. Övé az első hang, mely megtöri a Treuga Dei csendjét, ö az, első most is, mint inár annyiszor, aki példát mu­tat a kíméletlen illojalitásra. A másik hang, mely egyidejűleg har.sant bek a politikai élet csendjébe, a Wolff Ká­­rolyé, aki az Egyesült Keresztény Nem­zeti Liga országos közgyűlésén fújta meg a harci riadót. Wcrlff Károly két­ségtelenül szintén azok közé tartozott, akik tartózkodást és nyugalmat fogad­tak a miniszterelnök távolléte idejére. A nyugalom azonban, úgy látszik, se­hogyan sem illik Wolff Károly harcos termeszét éh ez, különösen nem akkor, amidőn mód és alkalom adódik a har­cias megnyilatkozásra. Mindenesetre rendkivüT visszásán hat. hogy ma. a midőn a belső nyugalom valósággal életkérdése az országnak, amikor en­nek a nyugalomnak kell erőt és önbi­fék a limonádét a dunaparti kávéházak forraszán és az éjjel, vágtató kocsiból, vi­dám és valószínűleg kissé becsipett hölgy kiáltott rám egy kövér ur mellől: — Most szöktünk a szcrályból! Igazuk volt. Ebben a kánikulában tény­leg nem maradhattak a — szerályban. — A iakasépitési ankét előkészítése a népjóléti minisztériumban. Ma dél­előtt a népjóléti minisztériumban Vass József népjóléti miniszter elnöklésével szükebbkörü értekezlet volt, amelyen az érdekeltségek kiküldöttjeinek bevo­násával a lakásépítési törvény végre­hajtásának módozatairól tanácskoztak. Az értekezleten resztvettek a miniszté­rium részéről Petrichemch-Horváth Emil báró államtitkár, Fenyő Miksa a Gyosz, Balkáni]i Kálmán az OMKE, Eresz Károly és Imrédy Kálmán a lébe képviseletében, továbbá a Ke­reskedelmi és Iparkamara kiküldötte stb. Az értekezlet tulajdonképeni célja csupán előkészítése egy nagyszabású ankétnek, amelyet a népjóléti minisz­ter a szakkörök és érdekeltségek széles rétegeinek részvételéről kíván megtar­tani. A tervezett ankét még ebben a hó­napban, esetleg júniusban tartatnék meg. Ez az ankét volna hivatva konkrét javaslatok tárgyalás alá véte­lére és a lakásépítési akció gyakorlati megvalósítására. A mai előkészítő ér­tekezlet ennek az ankétnek csupán elő­készítésére szolgált. — A választói névjegyzékek. A köz­ponti választmány Folkusházy Lajos alpolgármester elnöklete alatt foly­tatta az ideiglenes választói névjegy­zékek revízióját. Az újonnan beérke­zett választói névjegyzékek nem nagy . változásokat hoztak a. revízió alkalmá­val: A most beter jesztett jegyzékekkel együtt sem teljes még a névjegyzékek száma, még mindig vannak szavazó­­körzetek, ahonnan nem érkeztek be a kiigazított névjegyzékek, ennélfogva az elnöklő alpolgármester most már sürgős kérelmet intézett a választmány tagjaihoz, hogy a még hátralévő név­jegyzékeket ter jesszék be. — Házasság. Bársony Imre eljegyezte Reiman Magdát, Heiman Gyula és neje szül. puszíapéleri Auspitz Margit leánváí. — A rendőrség betiltotta az Aero Express utasrepiíléseit. A soroksári repülőgépes katasztrófa ügyében a rend­őrség tovább folytatja a vizsgálatot. A tegnapi napon a gép romjait, motorját beszállították a Műegyetemre, ahol szakértői bizottság fogja a gépet meg­vizsgálni. A délutáni órákban kihallgat­ták a Park-szanatóriumban Bárczay István pilótát, aki megerősítette a sze­rencsétlenség okának eddigi feltevéseit, vallomásában elmondotta, hogy a gép levegőörvénybe került, egyensúlyát vesztve zuhanni kezdett. A rendőrség az Aero Express utasrepüléseit további in­tézkedésig betiltotta, mert a társaság­nak még öt ilyen tipusu gépe van, ame­lyekkel további intézkedésig utasokat szállítani nem szabad. A sebesültek ál­lapota javult, ugv hogy felépülésükhöz az orvosok most már reményt tűznek. — A biztosítási tisztviselők sztrájkja. Jelentettük, hogy a Phönix biztositó­­vállaiat tisztviselői és .segédtisztviselői sztrájkba léptek. A tisztviselők a má­jus elsején átadott memorandumuk- 15—20.000 koronás fizetésüknek száz százalékos fölemeléséi és egy havi fizetésüknek gyorssegélyként való ki­utalását kérték. Az intézet igazgatósá­gának elutasító válasza következtében a tisztviselők tegnap sztrájkba téptek és elhatározták, hogy inkább mind­nyájan kilépnek az inlézef köteléké­ből, semhogy kiuzsorázni hagyják ma­gukat. Értesülésünk szerint a Phönix biztosítóintézet tisztviselőinek sztrájkja nem terjed tovább és elhatározták, hogy május 2B-án a régi képviselőház­ban nagygyűlést tartanak. Ezen az ülésen tiltakozni fognak az ellen a közömbös magatartás ellen, amelyet a biztosítási intézetek vezetői a tisztvi­selők bérmozgalmával szembéri tanú­sítanak. — Kiss Ferenc és a Nemzeti Színház. Még egyszer vissza kell térnünk arra a témára, amelyről annyi szó esik mostanában színházi és művészi kör vökben. Annyi mindenféle verzió me­rült föl Kiss Ferencnek, a Nemzeti Színház művészének az ország első színpadáról való esetleges távozásával kapcsolatban, hogy most már ie keli szögezni a következő tényékét: Tény az, hogy az Unió megtisztelő ajánlatot tett a művésznek, aminthogy tény az is, hogy Kiss Ferenc meggondolás! időt kért. Amikor pedig ez a határidő le­járt — ez is megállapítható tény, — Kiss Ferenc arra az álláspontra he­­ivezkedett, ami nekünk is álláspon­tunk s amit tegnap e helyen kifejlet­tünk. tudniillik, hogy a színészi presz­tízst választja a nagy színészi gázsi he­lyett. Igv is van helyén: Kiss Ferenc­nek a Nemzeti Színházban a helye, bármilyen gázsit és bármilyen művészi feladatot juttatna is neki bármelyik magánszínház, — Beomlott fal. A VIII. kerületi soros mérnök tegnap arról értesítette a főkapi­tányságot, hogy a Kőfaragó-utca 3. sz. húr, folyosóján a fal mintegy két mé­ternyi területen beomlpt. Sérülési a be­­omlásnál senki sem szenvedett és a mérnök véleménye szerint hatósági in­tézkedésre szükség nincsen, mert to­vábbi-' beonüé síók tartani nem kell. zalmat adnia a miniszterelnöknek kül­földi tárgyalásaihoz, egy olyan politi­kus. aki a kereszténység eszméjét tűzte zászlajára, azt hirdesse, hogy a nyu­galom halál] jelent és a harc az élet. Nem kívánunk perbe szállni Wolff Ká­roly eszméivel. Ezúttal csak annak megállapitására szorítkozunk, hogy a mit és ahogyan Wolff Károly hangoz­tatott ezen a gyűlésen, semmiképen sem egyeztethető össze a kereszténység hatalmas gondolatával. A gyűlölködés-, nek azok a szavai, melyek itt elhang­zottak. nem fakadhattak a keresztény­ség tanításából, mely ha harcot hirdet, akkor elsősorban az ököljog ellen hir­deti azt. Már pedig mindaz, amil Wolff Károly mondott ezen a gyűlésen, nem egyéb, mint az ököl jognak piedeszlálm állítása s nincs az az ügyvédi ügyesség, mely ezt keresztény tanítássá tudná. kendőzni. Különösen rossz szolgálatot tesz az ilyen beállítás most, amidőn' minden ilyen szónak ezerszeres vissz-1 hangja támad a külföldön, amikor; minden ilyen szó hatalmas propagativi eszközt ad gyűlölködő ellenségeink ke- ' zx-be. A miniszterelnök pozícióját távol- •' létében itthon megingatni lehet jó el­lenzéki taktika, de minő jelzővel illés-: síik azt a szándékot, mely ezt a pozi- 4 ciót a legkritikusabb órákban a kiil-'í földön akarja megingatni, ahol vala- j mennyiünk sorsa forog kockán! — Minden magyar könyv kapható,; a Budapesti Hírlap könyvkereskedésé- J ben, Budapest. VIL. József-körut 5. * 1I j JÜLi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék