8 Órai Ujság, 1925. február (11. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-22 / 43. szám

Vasárnap, 1925 február 22 Ofestwis SG A balatoni villatulajdonosok lényegesen leszállították A nagyobb látogatottság érdekében messzemenő áldozatokat hoznak. — Helyiségenként csupán egymillió korona bért kérnek az egész idényre. — Panzióárak a főidényben is napi 80—100 ezer korona. — Megjavítják a balatoni közlekedési és élelmezési viszonyokat. A népjóléti minisztérium tárgyalásai a balatonvidéki érdek­eltségekkel. A 8 Órai Újság minap megjelent cikke rámutatott annak a fontosságára, hogy a külföldi, különösen olasz és cseh fürdő­helyek nagy versenyére való tekintettel, olcsóbb árak megállapításával lehetővé kell tenni a magyar közönségnek Balaton vidékén való üdülését. A cikk nem tévesz­tette el hatását, amennyiben arra indította az érdekeltségeket, hogy erről a kérdésről beható tárgyalást folytassanak és a múlt év fürdőidényéből levont tanulságok meg­­szívlelésével előkészületeket tegyenek az idei nyaralásnak a tavalyinál nagyobb si­kere érdekében. A balatonkörnyéki villa- és penziótulajdonosok nyomban közlemé­nyünk megjelenése után Budapesten a népjóléti minisztrium által készséggel ren­delkezésükre bocsátott minisztériumi he­lyiségben értekezletet tartottak, amelyen megvitatták, miképpen segíthetik elő, hogy a magyar közönség szélesebb rétegei is felkereshetik az idei nyáron a balatoni fürdő- és üdülő­helyeket. Ezeken a minsztérium fürdőügyi osztá­lyát vezető tisztviselőjének részvételével folytatólag elgtartott értekezleteken a Balaton veszprémi és somogyi partján levő fürdő és üdülőhelyek érdekeltségei részé­ről megjelntek mérlegelték azokat a szem­pontokat, amelyek a Balaton tömegesein­ látogatása érdekében szem előtt tartandó­, és egyértelműen kijelentették, hogy a villa- és szobabérletek árát az előző éviekhez képest lényegesen leszállítják. Míg tavaly még 60ybsi nádiót­­ fizetni egy-egy villa bérletéért, egy­ev­­szoba ára pedig az egész idényre 3—5 milió volt addig az idei évadra akként állapítják meg az árakat, hogit egy-egy szoba bérletéért csupán egy­milliót kell fizetni. Szobának számít természetesen a konyha bérlete is. Ha tehát egy vagy több csífa az egész idény­re a Balaton mentén eg hat szobából és konyhából álló villát bé­rel, akkor az egész villa bérletéért csupán hétmilliót köteles fizetni az idény egész tartamára. A balatoni penziótulajdonosok kijelen­tették, hogy a főidényben napi 80.000— 100.000 koronát számítanak egy-egy szoba bérletéért és a szokásos teljes ellátásért, míg a­z elő- és utóidényben még ennél is olcsóbb áron vállalják az ellátást. Ezek ,­ most megállapított árak most már valóban versenyképessé teszik a Balaton-menti üdü­lő- és fürdőhelyeket a külfölddel és a magyar közönségnek nem lesz oka am a panaszra, hogy messzemenő anyagi áldozatokat kell hoznia, ha a külföld fel­keresése helyett magyar földön, a magyar tenger pompás partjain akarja megrendült egészségét helyreállítani, vagy munkában kimerült idegeit pihentetni. — Saját tudósítónktól. — A balatoni érdekeltségek árleszállításá­nak nyilván az lesz a következménye, hogy a magyar közönség most már elhatározza magát a Balaton fölkeresésére. Az­ itten való nyaralás elősegítése érdekében a balatoni korm­ánybiztosság is külön­böző intézkedésekre készül, amelyek azonban még k örmény ha­tósági jóváhagyásra szorulnak és ezért még csak a tervezés stádiumában vannak. Ezek kö­zött fölemlítjük a balatoni közlekedés élén­kítésére és balatoni nagyszabású élelmi-­­ szerraktárak létesítésére vonatkozó javas­latait. Bizonyos hogy az idén az illetékes hatóságok és balatoni érdekeltségek kellő időben fogják megtenni azokat az intézke­déseket amelyektől a balatoni nyaralási­ akció nagyobb sikere várható. ­ !An­aiei! víniru árusítás e hó 28-ig meghosszabbítva! Lagelőnyösebb bevásárlási alkalom! Óriási választék! Olcsó árak! VLI 11 divatáruházában Sirály u. 53 (Akácia u. sarok) Jövő héten döntenek az Opera válsága ügyében. A kultuszminiszter hétfőn már befejezi a szakértők­­kel folytatott tárgyalásait. — Saját tudósítónktól. —­Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter hétfőn fejezi be azokat a tárgyaásokat, amelyeket az Operaház válságának megol­dása érdekében folytat a zenei és gazda­sági szakértőkkel. Hétfőn még néhány ze­ne­kritikus meghalgatására kerül a sor, aztán dönt, hogy mlyen formában oldják meg az Operaház vezetőségének kérdését. Remélhető, hogy a kultuszminiszter ma­gáévá teszi azokat a szakvéleményeket, amelyeket az eddig meghallgatott szakem­berek előterjesztettek és régz teljhatalmú főigazgató kinevezése mellett fog dönteni. Ma még nem alakult ki határozott véle­mény a kérdés személyi részét illetőleg és még mindezideig nem érkezett be Ottó Klemperer választávirata sem a kultuszmi­niszterhez. A kutuszminisztériumba egyéb­ként ma bekérték a művészeti személyzet illetményein­ szóló kimutatást, minthogy a takarékossági bizottságnak a kultusztárcát felülvizsgáló biztosa az Operaház szanálá­sával kapcsolatban felülvizsgálja az opera­házi művészek és nyudíjasok illetnérveit. Kérdést intéztünk Kertész K. Róbert államtitkárhoz, aki a 8 Órai Újság mun­katársának a következőket mondotta: — A kuluszm­iniszter úr hétfőn fejezi be tárgyalásait az operaházi válsággal kapcsolatban. Csupán két-három szakember meghallga­tása van még hátra és tudomásom szerint az Operaház válságának kérdésében, mint a kultuszminiszter a nem­zegyűlés előtt is mondotta, a jövő héten feltétlenül döntés lesz. A személyi kérdést illetőleg még nincs határozott vélemény. Mindenesetre választani kell ama zenei kiválóságok között, akik egyéniségüknél fogva alkal­masak s nehéz pozíció letöltésére. lllBEIC Jókai ünnep Komáromban. — Klebelsberg Kun­ó gróf emlékbeszédet mond Jókairól. — — Saját tudósítónktól. — A budapesti Jók­ai-ünnepségek után va­sárnap délelőtt Komáromban Jókai szülő­városában nagyszabású ünnepségek kere­tében áldoznak Jókai emlékének. A cen­­tenáris ünnepségre Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a kormány képviseleté­ben Huszár Károly pedig a nemzetgyűlés képviseletében vesz részt. Több képviselő csatlakozik ahhoz a küldöttséghez, amely a budapesti irodalmi egyesületek képvise­letében utazik le az ünnepségre. Vasárnap délelőtt 1 órakor a város kép­viselőtestülete ünnepélyes közgyűlést tart a városházán, amelyen Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter emlékbeszédet mond Jókai Mórról. A Petőfi­ T­ár­saság a Komá­romi Jókai Közművelődési Egyesület és a Múzeum Egyesület a városházi ünnepségek lezajlása után nagygyűlést tart és az üd­­v­özlő beszédet F. Szabó Géza a komáromi Jókai Egyesület elnöke tartja. A Petőfi- Társaság képviseletében Pekár Gyula mond beszédet, Szávay Gyula pedig Jókai­ról szóló ódáját szavalja el. Jókai iro­dalmi működését Ferenczy Zoltán fogja ismertetni. Dr. Tooth György, dr. Lányi Andor, L­amperth Géza és Asztalos Béla alispán szerepelnek még az ünnepi díszgyűlés programmján. Este a centenárium alkalmából hang­versenyt rendeznek a városban, amelynek programmján kitűnő művészek lépnek föl. * Megemlékezés Jókairól Hollandiában. A Nieuwe frotterdamsche Courant, a leg­előkelőbb holland újságok egyike, e hó M­iki számában Maurus Jókai címmel hathasábos tárcacikket közölt dr. Antal Géza püspök tollából. Ez a tanulmány­­számba menő cikk melegen méltatja nagy költőnk egyéniségét és pályáját, s igen al­kalmas arra, hogy a centenárium ünnepi hangulatában megint fölkeltse és fokozza hollandiai derék barátaink figyelmét Jókai művei iránt. A Magyar Képzőművésznek Egyesülete tegnap este tartotta meg Jókai-ünnepét, amelyen Keszty Masa felolvasott egy novel­lát, amelyet az anyja írt meg Jókai szóval elmondott elbeszélése nyomán: „A szegény és a gazdag vőlegény” cím alatt. Azután Somló Sári elmondotta azt a búcsúztató beszédet, amellyel az ő néhai apja Somló Sándor búcsúztatta Jókai Mórt a Nemzeti Színház előcsarnokában. Az Omike Jókai-ü­nnepe. Az Orszá­gos Magyar Izraelita Közművelődési Egye­sület, amely kulturális téren a legin­tenzívebb munkásságot fejt ki, a már­cius elsején délelőtt 11 órakor dísztermé­ben az Omike menza akadémika ifjúsága részére Jókai-matinét rendez, melyen Vészi Józsefné mondja az elnöki megnyitót, az ünnepi beszédet pedig dr. Baracs Marcell, az Omike elnöke tartja. Zablér Erzsi szín­művésznő Jókai verset fog szavalni, dr. Hevesi Simon főrabbi irodalmi munkássá­gáról fog beszélni. Kóbor Tamás főszer­kesztő pedig a zárószót mondja. A matinén az énekrészeket Abrahámsohn Manó fő­­kántor fogja ellátni. A matinén a cente­nárium-bizottság Rákosi Jenővel az élén teljes számban és a kultuszkormány is meg fog jelenni. A matiné sikere érdekében különösen dr. Weiller Ernő, az Omike ügyvezető alelnöke buzgólkodik. Somogym­egye hódolata a nagy ma­gyar mesemondónak. Kaposvárról Írják: A somogymegyei és kaposvári összes isko­lák megünnepelték Jókai Mór születésének 100-ik évfordulóját. A város hivatalos ünnepélyét a Kisfaludy-Társasággal és a Magyar Nemzeti Szövetség somogym­egyei körével karöltve március 14-én a városi színházban fogják megtartani. Somogy­­mente májusi évnegyedes közgyűlésén fog Jókai emlékének áldozni és valószínűen dr. Igmándy Aladár lesz az ünnepi szó­nok, aki Jókait ünneplő beszédén kívül tiltakozni fog a trianoni békeszerződés ellen. Kapuváradról jelentik: A nagyváradi színház Jókai-senzáriuma alkalmából ün­nepséget rendezett, amelyen Kocsán János, a Szigligeti­ Társaság elnöke tartott emlék­­beszédet Jókairól. Utána Tabéry Géza író ,­Fiú született** című alkalmi darabját ad­ták elő, amelynek különös érdekessége volt, hogy Jókai keresztszüleinek, a komá­romi menyecskének szerepét nagyváradi minők játszották. Ezután az Arany,embert adta el­o a színtársulat.­­ — Sir W. Good Budapesten. Sir W. Good hétfőn reggel az Orient­ Expresszel Budapestre érkezik. — Hideg, esetleg havas idő. A Meteoroló­­giai Intézet jelenti: Az északkeleti depresz­­szió hideg poláris levegőt indított meg, mely a Földközi tengeren keletről depresz­­szió nívóhatálya következtében kiterjedt Kö­­zépeurópára és Franciaországra is. Skandi­náviában mínusz 10 fok Celsius alá sülyedt a hőmérséklet és Középeurópában állalában a fagypont alatt van. Az idő egyébként ködös is lett. Az északkeleti minimum és az új -z­­­landi minimum között zárt maximum van. Hazánkban a szélső nyugati részek kivételes­hel tegnap is esett az eső, mely jobbára meg­haladta az 5­­ millimétert. Nagyobb esőt je­lentettek: Paks 19, Kaposvár 17, Hőgyész 11 milliméter. A hőmérséklet tovább sülyedt és ma reggel a fagypont körül van. Időprognó­­­zis: Északkeleti szelekkel hideg idő, helyen­­ként csapadékkal (eső, hó).­­ Március 22-én lesz a Középosztály­­kongresszus. A Magyar Középosztály Or­szágos Egyesülése által Budapestre március elsejére összehívott első magyar középosz­­tály-kongreszus halasztást szenved. A je­lentkezés az országból ugyanis váratlanul nagyszámú volt és olyan méretű terem, amelyben a kongresszust meg lehetett volna tartani, erre a napra nem állt ren­delkezésre. Ezért az Egyesülés kénytelen volt a kongreszus napját március 22-éra halasztani.­­ Hetven tisztviselő pere a Giró ellen. A Giró és Pénztáregylet ellen hetven kisei giró tisztviselő indított pert szabályszerű felmondásért vagy végkielégítésért, mert a nagy tőzsdei konjunktúra idején nehéz munkára vették fel őket, azután közel két esztendei szorgalmas munka után a kon­junktúra elmúltával egyik napról a má­sikra elbocsátották. Kovács járásbíró a mai tárgyaláson a bizonyító eljárást folytatta le. Érdekes megemlíteni, hogy hasonló ügyből kifolyóan a központi járdák íróság­a Girót egy ízben már a hatheti felmondási időre járó összeg megfizetésére kötelezte.­­ Csaló fogtechnikus. Krámer Imre fogtechnikust feljelentette egyik páciense, Ámon Jákobné, mert megfelelő súlyú aranyanyag átszolgálttatása ellenében a nála készíttetett fogmun­kákhoz nem ara­nyat, hanem ramdorfnak nevezett műarany ötvözetet használt. A büntetőtörvényszéken Fehér Róbert táblabíró a bizonyító eljárás befejezése után bűnösnek mondotta ki Krámer Imrét csalás bűntettében, ezért hat havi börtönbüntetésre, egy millió korona pénzbírságra és félévi hivatalvesztésre ítélte. Az elítélt felebbezett.­­ A Petőfi Társaság sem jelöl tagot a főváros közgyűlésébe. A Petőfi Társaság zártkörű ülésen foglalkozott a székesfővá­rosi törvényhatósági bizottságba való tag­jelölések kérdésével. Az ülés határozatát levélben juttatta a belügyminiszter elé, amelyben ugyanolyan szempontból világí­tott rá a tagjelölések kérdésére, mint a Kisfaludy Társaság és ugyanúgy hárította el magától ezt a megtiszteltetést, amelyet, a társaság szerint a kikötésekkel megfosz­tottak megtisztelő jellegétől. — Betiltották az Aradi kabarét. Aradról jelentik: A szerződés nélküli maradt aradi színészek nemrégiben Thália-színpad né­ven konzorcionális alapon kabarét nyitot­tak Inke Rezső volt színigazgató vezetésé­vel. A játszási engedélyt azzal a kikötéssel kapták meg, hogy az előadó művészek 50 százalékban románok vagy legalább olya­nok legyenek, akik román nyelven kifogás­talanul tudnak előadni. A kabaré megfelelt ennek a követelménynek, azonban a na­pokban a kabaré vezetősége egy magyar színészpárt szerződtetett, viszont ugyan­akkor az egyik román előadó művésznő bejelentés nélkül megszökött. A kabaré vezetőségéne­kerni tegnap reggel rendeletet kézbesítettek, amely szerint a rendőrség a kabaré további előadásait betiltja. Az in­tézkedés folytán 15 magyar színész ma­radt állástalan.­­ A Sídéről vezérigazgatójának szabad­ lábrahelyezési ügye. Megírtuk, hogy a rendőrség előzetes letartóztatásba helyezte Deutsch Jakabot a Sídéről vezérigazgató­ját, aki ellen a hitelezők különböző vissza­élések miatt tömegesen tettek feljelentést. Deutsch Jakab, amikor a vizsgálóbíró és a vádtanács fenntartotta letartóztatását, kérvényt nyújtott be a vádtanácshoz, amellyel százmillió koronát ajánlott fel óvadékul szabadlábra helyezése esetére. A vádtanács m­a foglalkozott a kérelemmel és úgy döntött, hogy félmilliárd letétbe helyezése esetén Deutsch Jakab szabad­lábra helyezhető. A királyi ügyészség fel­folyamodást jelentett be a végzés ellen, mert a panaszosok kára sok milliárd ko­ronára rúg. Az iratok ilyen formán fel­kerülnek az Ítélőtáblához, amely dönteni fog Deutsch szabadlábra helyezése kérdésé­ben. A Tábla döntéséig Deutsch Jakab fogságban marad. 7

Next