8 Órai Ujság, 1926. május (12. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-13 / 107. szám

't CSÜTÖRTÖK 8® OLDALI ÓtaiujsiG ■■■■HHKiJVaHMHn 1926 MÁJUS 18 Az orvosok ú) törvényt sürgetnek a knrnzslök ellen Bicsérdy előadásainak betiltását kérik — Az Orvosszövetség és a Tisztiorvosok Országos Egyesülete együttes akciót kezd a kuruzsló s meggátlására - Végh tiszti főorvos nyilatkozata hírek Napirend Május 13. Csütörtök Róni. kaf.: Áldozócsütörtök. Prolest.: Ál­dozócsütörtök. A Nap kél 4 óra 26 perckor, nyugszik 19 óra 26 perckor. A Hold kél 5 óra 40 perckor, nyugszik 21 óra 8 perckor. Nyitvalévő múzeumok: Nemzeti Múzeum állattár, növénytár 9—4/42. Mezőgazdasági Múzeum 10—1. Szépművészeti Múzeum régi kép- cs szobortár 10—442. Iparművészeti Múzeum textil-, kerámiaosztály 9—1. Köz­lekedési Múzeum 10—1. Kereskedelmi Mú­zeum 8—6. Ernst-Múzeum 9—4. Erzsébet királyné emlékmúzeum 9—1 és 3—5. Aka­démia Széchenyi-cmlékmúzeum 10—12. Pe­­tőfi-Ház 9—2. Népegészségügyi Múzeum 10—1. Aquincumi Múzeum 9—7. Ráth György-Múzeum 9—442. Nyitvalévő képtá­rak: Nemzeti Szalon állandó kiállítása cs a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők XII. ki­állítása 9—2. Nyitvalévő könyvtárak: Fővá­rosi nyilvános könyvtár 9—7, Akadémia könyvtára 9—1. Egyetemi könyvtár 9—1. Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára 9—2. Földrajzi Társaság könyvtára 5—6. Ráday-könyvtár 10—1. Széchenyi-könyvtár 9—4. Technológiai olvasóterem 5—8. Vakok könyvtára 2—6. — Délelőtt 11 órakor a Gróf Apponyi Albert Poliklinika tartja ren­des évi közgyűlését (VII., Szövetség ucca J4—16, földszint, tanácsterem). — Délelőtt 11 órakor a gázgyári hősi emlék felavatása. Május 14. Péntek Róm. kát.: Bonifác vt. Protcst.: Bonifác. A Nap kél 4 óra 25 perckor, nyugszik 19 óra 28 perckor. A Hold kél 6 óra 17 perc­kor, nyugszik 22 óra 11 perckor. Miniszterek fogadnak: Közoktatásügyi miniszter 12—2. Nyitvalévő múzeumok: Nemzeti Múzeum régiség-, növénytár 9—442. Mezőgazdasági Múzeum 10—1. Szépművészeti Múzeum mo­dern képtár 10—442. Iparművészeti Mú­zeum bútor-, fémosztály 9—1. Kereskedelmi Múzeum 8—6. Ernst-Múzeum 9—4. Erzsébet királyné emlékmúzeum 9—1 és 3—5. Aka­démia Goethe-szoba 10—12; történelmi arc­­képcsarnok 10—1. Petőfi-Ház 9—2. Ipar­művészeti Társaság állandó kiállítása 9—2. Népegészségügyi Múzeum 10—1. Földtani Múzeum 10—1. Fővárosi Múzeum 9—1. Aquincumi Múzeum 9—7. Nyitvalévő kép­tárak: Nemzeti Szalon állandó képkiállítása és a Magyar Akvarell- és Pasztellfestők XTI. kiállítása 9—2. Nyitvalévő könyvtárak: Fő­városi nyilvános könyvtár 9—7. Akadémia könvvtára 9—1. Egyetemi könyvtár 9—1. Iparművészeti könyvtár 10—1 és 3—8. Ke­reskedelmi és Iparkamara könyvtára 9—2. Statisztikai Hivatal könyvtára 10—1. Tech­nológiai olvasóterem 9—1. — Délután 5 órakor a közlekedési bizottság ülése. — A 8 Órai Újság legközelebbi száma áldozócsütörtök holnapi ünnepe után, pén­teken délután a rendes időben jelenik meg. Pongrác bevonulása .4 naptár szerint ma van Pongrác, az első fagyos szent napja. .1 hét elején és a múlt hetekben, amikor dideregve gon­doltunk a fűtésre és a pesti bohém sírva nézett a korán értékesített télikabátja után, inkább emlékeztetett az időjárás a fagyos szentekre, mint ma, amikor végre ismét kisütött a nap és az első igazi ta­vaszi nap enyhe verőfénye köszöntött be. Pongrác — majd azt irtuk: mester — nem fagyot hozott, hanem szép tavaszt és amit Sándor, József; Benedek az idén el- J felejtett magával hozni, a meleget, azt is ] éppen Pongrácnak, a fagyos szentnek kö­szönhetjük. Az első fagyos szent tehát jól viselkedett és nem ijesztett rá a gazdákra, akik előtt komoly és nagy respektusuk van a fagyos szenteknek. Csak a többi is, a még hátra­lévő Szerváé és Bonifác is így viselje ma­gát, akkor lesz gyümölcs a fán, amelynek volt bőven virága. Ilyen fagyos szentek­kel már ki tudunk békülni és megbarát­kozni. A pesti uccákon és sétatereken meg is látszott a közönség öröme és megindult a tavaszi sütkérezés az első „fagyos szent“ meglepő meleg mosolyában. — Május 30-a a hősök emlékének iinne-. pe. Ismeretes, hogy a nemzet törvényhozás útján május utolsó vasárnapját minden időkre a világháborúban elesett hősök em­lékünnepévé avatta. Az idén május 30-án lesz a hősök emlékünnepe, amikor is a bu­dapesti emlékünnepet délelőtt 11 órakor fogják a rákoskeresztúri hősök temetőjében levő emlékoszlopnál megtartani. A gyász­(Saját tudósítónktól.) A koplalás apostola és a húsevés elleni harc fanatikus vezére, Bicsérdy mester Budapestre érkezett, kétség­telenül azért, hogy újabb babérokat arasson tanainak hirdetésével a fővárosban is. Mert ne tessék ám azt hinni, hogy a koplalás va­lami egészen egyszerű dolog, amelyhez semmi egyéb nem kell, mint a betevő falat hiánya. Ha csak ez kellene, helyesebben, ha csak ez a hiány volna a koplalás egyetlen szükséges kelléke, akkor ma már több ezerre volna tehető a főváros koplalómüvészeinek a száma. Koplalók ugyan vannak, nagyob­­bára azonban abban csúcsosodik ki művé­szetük, hogy ezt a folyamatot eltitkolják. Bicsérdy mester azonban nem titkolódzik. Sót. .4 legnagyobb nyilvánosságot keresi az említett babérok megszerzése céljából és ezért hír szerint máris előadásokra készül, amelyekben a koplalásnak az egészségre, a szervezetre gyakorolt áldásos hatásait akarja fejtegetni. Meg akarja ismertetni azt a gyógy­módot, amelyet egyedül tart alkalmasnak arra, hogy a szervezetben rejtőző és a túl­tengő húsfogyasztásból származó ártalmas, kórokozó bacillusok minél hamarább el­pusztuljanak. Nem tudjuk, megszerzi-e az adakaleh-i fű-apostol ezeket a babérokat. Az emberben önkéntelenül sanda gyanú támad, vájjon nem ezekkel a babérokkal akarja-e a mester híveit egészségessé táplálni? Tény azonban, hogy már is akadnak, akik e babérok meg­­tépázására törekednek. Még pedig igen ko­moly súlyos tényezők: az orvosok társa­dalma, amely a delejes asszony, a delejes műkőszörüs és a városligeti koplalóművész produkciói iránt gyakorolt elnézés után el­határozta végre, hogy véget vet ezeknek a tévtanoknak, amelyek kezdik súlyosan meg­mételyezni a naiv, kölönösen a beteg embe­rek lelkét. Az orvostársadalom legelőkellőbb testületéi, így a Budapesti Orvosszövetség és az Országos Orvosszövetség értesüléseink szerint a hatóságokat fogják megkérni arra, hogy ne engedélyezzék Bicsérdy Béla tervezett felvilágosító előadásait. Ha ilyen előkelő orvosi testületek a köz­belépés szükségét látják, akkor csakugyan okuk van rá és komolyabb a baj, mint ami­lyennek hinnök. Bicsérdy mester ugyan nem sokat ártott eddig a maga egyedül üdvözítő­nek tartott eszméivel, bár néhányan már áldozatul estek ezeknek az eszméknek. Az orvosok azonban azt hiszik, hogy mégis vé­dekezni kell ellene és meg kell menteni a bicsérdizmus tanaitól a betegeket. Valószínű­leg igazuk is van. Eddig csak esetenként lép­tek közbe, amikor a bicsérdizmus egv-egy rajongója már-már áldozatul esett mestere fantasztikus „gyógymódjának" cs amikor az orvosi beavatkozás adta vissza az ih en áldo­zatok életét. Most azonban az orvosok egész gréniuma állástfoglalt már, hogy tiltakozá­sának nagyobb súlyt adjon. I Feltehető, hogy az orvosszövetség e lépé­sének meglesz a kellő hatása és a hatóságok is meg fogják akadályozni a mester előadá­sait. De a szövetség ezenkívül a maga folyó­ünnepen személyesen megjelenik a kor­mányzó is. A rákoskeresztúri hősök teme­tőjében több, mint tizennyolcezer hősi ha­lott alussza örök álmát. Az egyszerű sírok szép katonás sorrendben, de elhagyatottan sorakoznak egymás mellett. Sírhantjaik si­várak és nem méltók megdicsőült emlé­kükhöz. A hősi sirok jókarbantartása cél­jából éppen ezért a társadalomhoz fordul­nak és e hó végére gyűjtést rendeznek a hősi sirok gondozásához szükséges költsé­gek előteremtéséhez. A főváros társadalma remélhetőleg méltóan ki fogja venni a ré­szét az adakozásból, hogy így is lerója há­láját a világháború vértanúi iránt. — Derűs, száraz idő. A Meteorológiai Intézet jelenti: Az északnyugati depresszió északkeleti irányban az északi Jeges-tenger fölé terjeszke­dett, a déli depresszió pedig egyelőre elvonult a Fekete-lenger fölé és nyomában délnyugatról nagy légnyomási terület állott elő Lengyelor­szágig derült időjárással kapcsolatban. Feltű­nően nagy esők voltak a Balkánon és a viharos idő Romániában ma réggel is tart. Hazánkban a depresszió -hatáskörén kívül esett. Csapadék iratában is akciót kezd Bicsérdyék ellen és tudományos, felvilágosító cikksorozatban fog felvilágosítást adui Bicsérdy mester „felvilágosításainak" értéktelenségéről. Sajnos, közegészségügyi törvényünk rész­ben elavult volta miatt a hatóságoknak csak gyér és fogyatékos eszközök állanak rendel­kezésére Bicsérdyék akciójával szemben. Kérdést intéztünk e tekintetben Végh János dr. tisztii'öorvoshoz, aki a következőket mon­dotta munkatársunknak : — Még nem értesültem az Orvosszövetség­nek Bicsérdy előadásai ellen készülő tiltako­zásáról és Bicsérdy személyével és állító­lagos gyógymódjával sem foglalkoztam any­­nyira, hogy ehhez bővebben hozzászóljak. Nem is szándékozom a bicsérdizmusról nyi­latkozni, annyi azonban bizonyos, hogy ha az orvosok elítélik ezt a gyógymódot, bizo­nyára komoly okuk és tudományos érveik is vannak hozzá. Tény az is, hogy Magyaror­szágon mai legyöngült állapotunkban gazda­sági és szociális válságunk idején, gombamódra kezdenek szaporodni a különféle kuruzslók, akikkel szemben úgyszólván tehetetlenül állanak a ható­ságok. Közegészségügyi törvényünk, az 1876:XIV. törvénycikk ma már 55 éves és így érthető, hogy egyes pontjai teljesen elavultak. E tör­vény alapján a kuruzslók ellen hathatós intézkedéseket termi nem lehet, vélemé­nyem szerint tehát sürgős szükség volna, hogy a kuruzslás megszüntetésére új törvény készüljön. A mai közegészségügyi törvények és ren­deletek számtalan kibúvót nyújtanak a ku­ruzslók számára, mint azt a sashalmi delejes­asszony esetében is láttuk. A törvény e fo­gyatékoságai miatt válik lehetségessé, hogy napnap után vetődnek fel új és új kuruzslók az emberiség, de különösen a betegek végte­len kárára, akiknek jóhiszeműségét és tudat­lanságát használják ki azok, arannyá változ-' tatva azt, miközben a beteg rendszerint bele­pusztul, mert elkerüli az orvost és nem jut komoly gyógykezeléshez. Ez a helyzet tarthatatlan és ezt súlyosan érzi az orvostársadalom. Ezért tudomásom szerint úgy a Tisztiorvosok Országos Egyesülete, mint az Országos Orvosegyesület legkö­zelebb akciót indít abban az irányban, hogy a kuruzslás ellen törvény készüljön, illetve a közegészségügyi törvény e cél elérése érdekében módosíttassék. E törvény értelmében a Bicsérdy-féle előadások meg­­gátlása a fővárosban az elsőfokú közegészség­ügyi hatóságok, tehát a kerületi elöljárósá­gok hatáskörébe tartoznék. Ezektől még nem kapott jelentést a tisztiorvosi hivatal ilyen előadásra szóló engedély kéréséről, de ha jön, érdeme szerint foglalkozik vele a fő­város is. alig volt. A hőmérséklet, mint Középeurópában általában, itt is emelkedőben van. Idöproghózis : Hőemelkedéssel, egyelőre túlnyomóan derült cs száraz idő. — Térfy Gyula kúriai tanácselnök ün­neplése. A volt bencésdiákok szövetsége kedden este a budai Zöldhordó vendéglőben összejövetelt tartott, amelyen meleg ünnep­lésben részesítette a szövetség tagját, Térfy Gyula kúriai tanácselnököt közszolgálatban töltött 40 éves jubileuma alkalmából. •— Bukovszky tanácsnok temetése. Im­pozáns részvéttel temették el ma délelőtt a főváros tanácsának korán elhunyt kiváló taeját, Bukovszky Viktort. Az elhunyt ta­nácsnok teteme a szegényháztéri görög­katolikus templomban volt felravatalozva és itt kezdték meg a temetési szertartást, amelyen résztvett dr. Bipka Ferenc főpol­gármester, dr. Sipöcz Jenő polgármester és Buzáth János alpolgármester is. Az egyházi szertartást Melles Emil görögkatolikus apátplébános végezte. A ravatalnál Buzáth János alpolgármester szép beszédben mél­tatta az elhunyt kiváló érdemeit, majd az Elektromos Művek dalárdája énekelt gyász­= ROYALORFEUMBAN; I Inyári leszállított helyárak I 8-55 ezer koronáig _ Szenzáclősmájuslmtisor!! ■ «■ Kezdete Viö órakor. Teleién: József 121-68 • I bi ■HHnnnH ■ « a dalokat. A szertartás után az elhunyt tetei mét Erzsébetfalvára szállították, ahol a csa­­tádi sírboltban helyezik örök nyugalomra, — A Magyarországi Újságírók Egyesülete vasárnap, május 16-án délután négy órakor az Otthon-Körben folytatólagos rendkívüli köz­gyűlést tart, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Tárgy ; Alapszabály módosítás. — Vízállás. A földművelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Regensburgtól Budapestig apad, onnan lejjebb árad. Vízállása Regensburgtól Pozsonyig alacsony, onnan lejjebb közepes. A Tisza Tiszabecsnél és Vásá­­rosneménvnál apad, a többi szakaszon árad, Tokajtól Szolnokig magas, másutt közepes vízi állású. — Körmenet a zalaegerszegi tűzvész enti lékére. Zalaegerszegről jelentik: Május 9-én volt száz éve annak, hogy a városnak há­romnegyed része a tűz martaléka lett. Azi óta évente fogadalmi körmenetet rendezi nek a város területén. Az idei fogadalmi napon, vasárnap ünnepi szentmisét mon­dottak és ezután vonult végig a körménél; a várps uccáin. — Törvényjavaslat a külföldi magyar in­tézetekről és ösztöndíjakról. A nemzetgyű­lés tegnapi ülésén Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter által a külföldi magyar in­tézetekről és a magas műveltség célját szol­gáló ösztöndíjakról szóló törvényjavaslat ma­gyar tudósok, művészek és szakemberek ma­gasabb kiképzésének előmozdítására külföldi magyar intézeteket, ösztöndíjakat és kutatási segélyeket létesít. A magyar intézmények tu­dományos kutató-intézetekből, művészképző intézetekből és főiskolai kollégiumokból álla­nak, amelyek valamennyien a magyar gyüj­­teményegyetem fenhatósága alatt működnek. Erre a célra Bécsben a magyar gárdapalota és Berlinben a kultuszminiszter által megvá­sárolt Dorotheen-Strasse 2. sz. épület már rendelkezésre áll. A törvényjavaslat részlete­sen intézkedik az ösztöndíjak kezelése és odaítélése céljából létesítendő ösztöndíjta­nácsról, valamint egyéb, a külföldi magyar kulturintézetekkel kapcsolatos kérdésekről. , — Pénteken kezdődnek a fővárosi bér­málások. A hercegprímás felkérésére dr. Kohl Medárd felszentelt püspök május 14-én, pénteken délelőtt 9 órakor a belvárosi fő­plébániatemplomban kezdi meg az idei fő­városi bérmálásokat, amelyek 26-ig tartanak. — Hogyan találkozhatunk északamerikai és párizsi rokonainkkal? Azon a filmen, amelyet Fröhlich János Budapest szépségeiről készített, mert ez a kép rövidesen kimegy Párizsba és Észak-Amerikába. E filmre szándékozik Fröh­lich János díjtalanul lemozizni a párizsiak és az északamerikaiak Budapesten élő rokonságát vasárnap, május hó 16-án, délelőtt 11 órakor a Márkus Emília parkmozgóban. A hatalmas fil­met szombaton május 22-én délután Mi órakor az Ufa-mozgöban mutatja be az érdekelteknek érdekes előadás keretében, amelyre már a fel­vétel helyszínén 10, 20 és 30 ezer koronás je­gyek kaphatók. — Egy évi börtönre ítélték Fleiner Jenőt. A budapesti büntetőtörvényszék Csengey­­tanácsa kétnapi tárgyalás után magánokirat­hamisítás bűntette címén ma egyévi börtönre ítélte Fleiner Jenő zsákkereskedőt. Fleiner, aki pár évvel ezelőtt közismert alakja volt különböző kártyaklubboknak és nagylábon élt, a Redlich bankháznál 20 millió kölcsön ellenében zálogba tett egy raktárjegyet, amely textiláruról szólt, de kiderült, hogy Fleiner textiláru helyett hasznavehetetlen rothadt és értéktelen zsákokat helyezett a csomagokba. Vádlottársát, Tlel fér Bélát a bíróság a vád alól felmentette. — Szerzői est a Baross Gábor-Körben. A Baross Gábor-Kör pénteken, 14-én, este hat órakor a Baross-Szövetség nagytermében (Deák Ferenc ucca 10) szerzői estét rendez, amelyen közreműködnek Harmatzy-Simon Béla, Maj­­láth Imre, ifjabb Szász Károly és ifjabb Zu­­lawski Andor, az Aurora-Kör magyar irodalmi társaság tagjai. Megnyitóbeszédet mond Tóth Lajos, a Baross Gábor-Kör társelnöke. Érdek­lődőket szívesen lát a rendezőség. — Mit láttam Moszkvában? Ma jelent meg a könyvpiacon Henri Béraud kiváló francia re­gényíró „Mit láttam Moszkvában 1“ című szen­zációs könyve, amelyből Párizsban félév atatl félmillió példány fogyott el. Béraud nemrégi­ben hosszabb időt töltött Moszkvában, Szent­péterváron s az orosz vidéken s ebben a könyvben foglalta össze mély megfigyeléseit és izgalmas élményeit. A munkát Orbók Attila f< rdította nagyon szépen s a Pfeifer (Zeidler testvérek) Kossuth Lajos uccai könyvkiadó-cég adta ki. BOY4L-1POLLO ♦ OMIIA RICARDO CORTEZ VAJDA ERNŐ HARRY LIEDTKE pompás torreádor- világhírű vigjátéka nagyszerű filmje n |a rál ánDFDC vigjátékszerepe H szerelem " hölgy Hz aluA bolondja I A főszerepben Florence Vidor I uőlegény A királyné rózsafa minden este színre kerül a Király Színházban Főszereplők: Vaály Ilona, Berky Lili, Halász Anna, Halmay Tibor, _________Tolnai Andor, Latabár Árpád, Ihász Lajos, Szirmai Imre, Gallat Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék