8 Órai Ujság, 1926. október (12. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-06 / 226. szám

sze&ra 2* oldat: (WmjsíG ssafmmaBmsaxamaummawsmm 1926 OKTÓBER 6 Kettészakad a demokrata-párt Baracs Marcellékat hibáztatják SIpőcz megválasztásáért — Kilépések a demok­rata pártból (Saját tudósítónktól.) A polgármestervá­lasztás után fokozott erővel nyilvánult meg egyes tagok elégedetlensége a demokrata­­párt vezetőségével szemben, úgyhogy rövi­desen a párt kebelében bekövetkező szaka­dással lehet számolni. A demokratapárt tagjai között tekintélyes számmal vannak olyanok, akik már régóta rossz szemmel nézik a demokratapárt mai vezetőségének működését és ennek tudják be Sipőcz Jenő megválasztását. A demokratapárt elégedet­len tagjai már jóval a választás előtt figvej­­meztetteik Baracs Marcellt, a községi párt ezidőszerinti irányítóját, hogy jó volna a Ilipka-párttal tárgyalásba bocsátkozni és menteni amit lehet. Hangoztatták, hogy abban az esetben, ha nem lehet biztosan számítani Bárczy megválasztására, akkor feltétlenül Ripka fnögé kell sorakozniok. Baracs Marcel azonban nyilvánvalóan képviselői ambíciói­tól fűtve, mindenféle aggodalmat hatalmi szóval intézett el és még csak megbeszé­lésbe sem akart bocsátkozni a Ripka-párt vezetőségével. Baracs Marcelnek ezt a diktatórikus magatartását a legnagyobb mértékben hibáztatják és az ellentétek a tegnapi pártvezetőségi ülésen teljes erővel robbantak ki. A tegnapi értekezleten, amely hajnali két óráig tartott, Baracsék egyszerűen átsiklot­tak az elnökség lemondásának előterjesz­tése fölött és meglégedtek azzal, hogy két­­liárom hozzájuk legszorosabban tartozó és általuk erre a célra felkért intézőbizottsági tag szükségtelennek tartotta a lemondás bejelentését. Ma délelőtt, amikor köztudomású lett a hajnalig tartó tanácskozás döntése, mely szerint a demokratapárt vezetősége, mintha mi sem történt volna, a helyén marad, a párt tagjai közt egyik óráról a másikra megindult a kiválási mozgalom. Elsőnek Lázár Miklós jelentette be kilépését és híre jár, hogy rövidesen a disszidensek sorába fog lépni Gáspár Fillöp, Elek Hugó, Magyar Miklós, Gál Jenő, Kleirtcr Artúr, sőt ugyanebben a vonatkozásban emlegetik Beád Mór nevét is. Baracsék és Bródyék ma délelőtt meg­indították a mentési akciót. Érintkezésbe léptek a bizottsági tagokai és próbálták őket kapacitálni, hogy álljanak el kilépési szándékuktól. Az ellentetek azonban annyira elmélyültek, hogy a kilépő szán­dékozók minden valószínűség szerint min­den rábeszélés ellenére is ragaszkodnak elhatározásukhoz és külön csoportban valamilyen más cégér alatt fognak külön városi demokrata pártot alakítani. Még nem történt döntés a belügyminiszter lemondásáról A miniszterelnök betegsége miatt senkit sem fogad — A bel­ügyi tárca körüli kombinációknak semmi alapjuk nmes (Saját tudósítónktól.) A Kolozsvárott betegen fekvő Rakovszky Iván felesége, mint ismeretes, az elmúlt héten megjelent Bethlen István gróf miniszterelnöknél és átadta Rakovszky belügyminiszter lemon­dólevelét, aki betegségére való hivatkozás­sal kérte felmentését a belügyi tárca veze­tése alól. vasárnap óta meglehetősen heves csonthártyagyulladásos kántalsnnk vet­ték elő a miniszterelnököt és ezeknek tegnap csak operativ beavat­kozás vetett véget. A miniszterelnök a mai délelőttöt magánlakásán töltötte, lázmen­tes, azonban még senkit nem fogadott. A belügyminiszter lemondásának elfo­gadásáról még nem történt döntés és arról valószínűleg csak későbben fog határozni Bethlen István gróf miniszter­­elnök. Rakovszky belügyminisztert ugyanis a jövő héten Budapestre hozzák további gyógykezeltetése végett és ekor minden valószínűség szerint alkalma lesz Bethlen István gróf miniszterelnöknek arra. hogy a lemondás felől élőszóval is tárgyaljon Rakovszky belügyminiszterrel. De azért sem foglalhatott még állást Bethlen István miniszterelnök a belügyminiszter lemon­dása dolgában, mert C3———cg———i'tutit? igáin A belügyminiszter lemondásával kapcso­latban megindultak a kombinációk a tárca betöltésére vonatkozóan. Senki sem tudhat még bizonyosat a miniszterelnök elhatáro­zásáról, mégis a tievek egész sorát dob­ták be a közvéleménybe, mint a belügyi tárca jövendő várományosait: Ezeknek a kombinációknak természetesén semmi alapjuk sincs. Hogy a belügyi tárcát helyettesítéssel vagy újabb megbízatással fogják-e ellátni a le­mondás elfogadása esetén, az csak később fog eldőlni, a mostani személyi kombiná­ciók mindenesetre koraiak. A Kúria tárgyalja a frankhamisítási port Mendelényi előadó az eisötuku ítélet ismertetéséig jutott el a mai tárgyaláson séget azonban, úgy látszik, már nem ér­dekli a frankügy: mindössze öt hallgatója van délig a tárgyalásnak. Az öt hallgató: öt nő, a vádlottak, védők hozzátartozói. Rajtuk kívül három államrendőrségi de­tektív ül a közönség számára fenntartott helyen. A vádlottak közül Bába Dezső és Schwetz Tibor Ülnek csak a kö­zönség soraiban. Vili óra után néhány perccel néma csendben szólal meg Ráth tanácselnök: — A főtárgyalást megnyitom. Tár­gyalni fogja a Magyar Királyi Kúria a pénzhamisítással vádolt Windischgráetz Lajos herceg ügyét. A védők felhívása és egyéb formaságok után dr. Mendelényi László kúriai bíró, az ügy előadó bírája, ezekkel a szavakkal kezdi meg a monstruózus bűnügy refe­rádájál: — Megállapított téng, hogy 1925 év nyarán az állami térképészeti intézetben — amely a pénzügyminisztérium 13 c osz­tályához tartozik — Gerö László irányítása mellett a térképészeti intézet alkalma­zottai mintegy 25—30 ezer darab hamis ezerfrankost készítettek. Ezután rögtön áttér az előadó az iratok ismertetésére, majd felolvassa Sztrache főügyész vádbeszédének vég­indítványát, majd a vádlottak védekezésének ismerteté­sére tér át. Rába Dezső azzal védekezett, hogy ő csak egyszerű üzenetközvetítő volt, Baross Gábor védelmére előadta, hogy ő az akció megakadályozására, nem pedig keresztülvitelére törekedett. Kovács Gáspár­nak fogalma sem volt az egész ügyről — védekezett a törvényszék előtt. A Királyi Táblához bejelentett semmi­ségi panaszok ismertetése következik ezután, amelyeket főleg a bi­zonyítás kiegészítésének elrendelése érdeké­ben jelentettek be a védők. Ezután — 12 óra előtt néhány perccel — szünetet rendelt el az elnök. Szünet után a törvény­szék ítéletét ismerteti a bíróság. Gát Jenő dr. indítványozza, hogy ne szó­­szerint olvassák fel az ítéletet, hanem csak azokat a részeket, amelyek ellen semmiségi panaszt jelentettek be a védők a Tablóhoz. Az elnök helyt ad az indítványnak s az egyik szavazóbiró hozzákezd n terjedelmes ítélet felolvasásához. Az ítélet felolvasása lapunk zártakor még tart. „Mindent meg kell tennünk a testben és lélekben erős, egészséges jövő nemzedékért" A kormányzó és Klebelsberg gróí beszédei a szegedi egye­temi gyermekklinika alapkőleíételi ünnepélyén — A fegy­veres leszerelést nem követheti Magyarország kulturális leszerelése Szeged, okt. 5. (Shját tudósítónktól.) Szeged városa ma ketiős kulturünnepnek volt színhelye: dél­előtt megtartották a Ferenc József Tudo­mányegyetem klinikájának alapkőletételi ünnepségét, később pedig az egyetem dísz­­doktorrá avató ülését. Mindkét kulturün­­nep jelentőségét emelte nagybányai vitéz Horthy Miklós. Magyarország kormányzó­jának és József királyi hercegnek részvé­tele. A rektori üdvözlés és a Hiszekegy eléneklése után Nagy Károly ünnepi be­szédet mondott, majd Somogyi Szilveszter üdvözölte a város nevében a kultúrának ezt az új fellegvárát. Ezután Klebelsberg Kunó gróf kultusz­miniszter mondott magasszárnyalású beszé. det, amelyben kifejtette, hogy a magyar gyermeket nemcsak tanítani kell, hanem egészségét és életét óvni, ami talán még nagyobb nemzeti kö­telesség, A gyermekklinika felépítése után a szülé­szeti és nőgyógyászati klinikák építése kö­vetkezik, amint a sebészeti klinika alapjai­nak lerakását a többi klinika és a bonp­­lani intézetek építése fogja követni. A sze­gedi egyetem jövője ekként biztosítva van. Szerbia, Románia, Csehszlovákia és Görögország egyetemei és kulturális építkezései mögött nem maradhat el Magyarország és ezért a bennünket környező államoknak éppen a műveltség terén való ilyen hatal­mas előretörésével párhuzamosan a m* egyetemeink beszüntetése kulturális lesze­relést, a magyar faj abdikációját jelentette volna. A kultuszminiszter Szeged áldozatkészsé­gének méltatásával fejezte be hosszantartó éljenzéssel fogadott beszédét. helyén tesszük le, mert ezzel is kifej?* zésre jut az a gondolat, hogy a nemzet jövőjéért, a testben és lélekben erős, egészséges jövő nemzedékekért kell elsősorban mindent megtennünk. —- Hálás szívvel gondolok arra a sző­reiéire, amellyel Szeged, ez a nagy­­jövőjű alföldi város, a nagymullú erdélyi egyetem előtt kapuit kitárta és arra a nagyszerű áldozatkészségre, amellyel azóta az államot mint egy ne­mes versenyre híva — küzd az egye­tem fejlesztéséért és intézeteinek ki­építéséért. — Most, hogy e téren ismét egy je­lentős lépéssel jutunk előre, Szeged vá­rosának nemes áldozatkészségét kíván­tain elismerni és jutalmazni azzal, hogv polgármesterének, aki a törvényhatóság élén fáradhatatlanul és oly sikeresen küzdött az egyetemért, a másod­­osztályú magyar érdemkeresztel ado­mányoztam és azt neki ezennel őröm­mel nyújtom át. — Erős a hitem, hogy a szegedi egyetem, régi tradícióihoz híven, tör­­hctetlenül és fáradhatatlanul szolgálja ezen a téren is a magyar kultúra éis a tudomány ügyét; dísze lesz mindig hazánknak és oszlopa, vára tudomá­nyos életünknek. A kormányzó ezzel befejezte szavait és az emelvényről lelépve, az ünneplő közönség lelkes éljenzése közben átnyújtotta Somogy} Szilveszter polgármesternek az érdemke­­iesztett. A polgármester meghatottan kö­szönte meg a kitüntetést. A lelkes éljenzés csillapultával Tóth Lajos kultuszminiszteri államtitkár felol­vasta az alapítóoklevelet, amelyet azután a kormányzó és a kultuszminiszter aláírt. Most következtek a kalapácsütések. Az első kalapácsütést az alapköre a kor­mányzó tette a következő jelmondat kísé­retében: „Légy erős vára a magyar tudás­nak és hirdetője a magyar dicsőségnek!“ (Saját tudósítónktól.) A frankhamisítás bűnügye ma került a legfelsőbb magyar fírói fórum elé: a Királyi Kúria ma délelőtt kezdette meg a frankügy tárgyalását. Az igazságügyi palota legnagyobb tár­gyalóterme előtt, ahol a tárgyalás lesz, már a kora délelőtti órákban ügyvédek, újságírók várják a főtárgyalás kezdetét. De Vili óra volt már, amikor a 10 órára kitűzött főtárgyalós megkezdődött. A bíró­ság bevonult s a védők is beakartak vo­nulni, de a tárgyalóterem ajtaja előtt szol­gálatot teljesítő rendőrtisztviselő nem hal­lotta, hogy már szabad a bemenet a fő­tárgyalási terembe. A védők s a rendőrtiszt között erre éles szóváltás támadt. Ulain Ferenc dr. nyersen kiáltott az ajtóban álló Könye Imre rendőrfelügye­lőre: — Ha nem enged be azonnal, haza- Tnemtűnkl Aztán tárgyaljanakI i i Végül is az ügyvédek bejutotaík a te­rembe. ahol akkor már helyet foglalt a bíróság: Ráth Zsigraond dr. kúriái másod­elnök tanácsa, ott ült már helyén a köz­­vád képviselője: Vargha Ferenc dr. ki­rályi koronaügyész s itt van C. Hostingne és Auer Pál dr. is a Francia Bank kép­viseletében. A hatalmas teremben talpa­latnyi hely sincs — a székektől. Hatal­mas széktábor borítja a termet. A közön-Most a kormányzó emelkedett fel he­lyéről és a következő beszédet mondta: — Négy évvel ezelőtt résztvettem a Kolozsvárról menekült Ferenc József tudomnáy egyetem félszázados jubi­leumi ünnepélyén. — Különös jelentősége van annak, hogy a klinikák alapkövét éppen a fel­építendő gyermekgyóg57ászati klinika Fiume-szélló éttermien II. I,ánchid-a. 12. PERTIS PALI Balatonföldvár közkedvelt cigányprímásénak muzsikájára minden este az igazi úri közönség táncol. Asztalrendelés: Teréz 40-29, PinKe József vendéglős. Polgári árak! A kormányzó féltizenegy órakor távo­zott az ünnepélyről és a központi egye­temre hajtatott, ahol tiszteletére villásreg­geli volt. Ezalatt az ünneplő közönség az egyetem aulájában gyülekezett a díszdok­torok avató ünnepére. Pontban déli 12 órakor az egyetem aulájában díszdoktorrá avatták gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert. KAPÓSA Stefánia-ut 65. (Thökö'y-ut sarok) A főváros legdivatosabb éttermeit Asztalrende és J. 81—24. Értesítjük vendégeinket, hogy a mai naptól az őszí teadélutánokat megkezdtük- A vacsora osto 8 órakor kezdőd k. Úgy dél­­min, mint este a tinóhoz a zonét^ Ha V*Wa-Band“ szolgáltatja. — Nyitva capoota reggel 3 óráig. Eirynttal közönségünk s/ives tudomására hozzuk, hogy Akácfa-utcai éttermünkiien, este 8 órai kezdetei övárka cigányzenekara hangversenyez* A FŐVÁROS LEGELŐKELŐBB KÖZÖNSÉGE, SOK KÜLFÖLDI A Bellevue Széllé éttermeit I.) Attila-utca c8. látogatja. Kitűnő konyha, nívós koncertzene A,5BAIt4í-ban LEGJOBB JAZZ - DÉLUTÁN ÉS ESTE TÁNC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék