8 Órai Ujság, 1926. október (12. évfolyam, 222-248. szám)

1926-10-06 / 226. szám

r % f '' ^''y/ á2iöKl"5. . <0J. |/ J*<^ a. tt» a "fl vmucD ^km.T a /—ÍRJ:'•*•'■' Budapest, 1926 október ^ ARA 1U W KORONA Szerda XII. évfolyam 226 >■ ' Budapest, 1926 október v. Szerda XH. évfolyam 226 sz KORONA ELŐFIZETÉSI ÁRAK: EGYES SZÁM ARA: FÉLÉVRE 120.000 K — KÜLFÖLDRE 240.000 K FELELŐS SZERKESZTŐ: HELYBEN, VIDÉKEN ÉS PÁLYAUDVAROKON NEGYEDÉVRE 60.000 K — KÜLFÖLDRE 120.000 K MAnÁNVT TTTVíTT 1000 KORONA, AUSZTRIÁBAN 20 GROSCHEN, EGY HÓRA 24.000 K — KÜLFÖLDRE 48.000 K Lti*- iMAJJAINxl JMV11L< JUGOSZLÁVIÁBAN 2 DINÁR, FRANCIA- ÉS OLASZ­AUSZTRIÁBAN EGY HÓNAPRA 30.000 MAGYAR K ORSZÁGBAN 50 G Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Aradi-utca 14. Telefón: 3-34, 154-26, 154-27, 154-28 Jászai Mari I Grafz-Véle amerikai kölcsön­ajániat meghiúsult, a Kereskedelmi Haitit tett most újabb ajánlatot Túlságos drága lett volna a hárommillió amerikai kölcsön Meghalt! — mondja a szomorú hír és itt a pillanat siratni őt. De nem a könny az, aminek e veszteségre ki kell csordulnia. A könny, a fájdalom szelíd patakja még oly áradattal sem hordozhatja méltón annak a veszte­ségnek jelentőségét, amit Jászai Mari halála jelent. A könny gyengesége különben sem illik ama fogalommá lett nagysághoz és egyedül álló egyé­niséghez, amit e pillanatban alig hi­dunk felmérni szóval, csak ez a név fejezi ki, hogy mije volt ő a nemzet­nek, csak e név adja meg e nagyság méretét: Jászai Mari. Nem a könny, hanem a megrendült kiáltás, a meg­döbbenés kiáltó szava szárnyalhat csak abba a magasságba, atíoPe■ lo{fS-“ lom ragyog: Jászai Mari! Lelkének mely tündöklése volt az, amelyben legszebben ragyogott az a kincs, amit a magyar Géniusz Jászai Mariban a nemzetnek adott? Mi mutatná meg legjobban a veszteség csúcsát s a fáj­dalom mélységét, amikor tudtul akar­juk adni, hogy meghalt Jászai Mari? Mondják, hogy amikor már lelke elengedte az élet fonalát és olt állt mögötte a halál, amikor már emberi fensége az elmúlás útjára fordult és testi ereje egyre jobban összetört, ak­kor is még esti imául azt rebegte ajka: Isten áldd meg a magyart! Nemzeti dalunk volt az imája. Esténként e fo­hásszal lépett egyre közelebb a lelke az Ur zsámolyához. A klasszikus élet klasszikus befejezése hű maradt lelké­nek legragyogóbb tartalmához, haldo­kolva is az volt, amit nem fejez ki más szó, mint a mai világban már szinte idegenül hangzó régi szép epite­­ton: magyar honleány. Életében is márványszobra volt a magyar nőnek. Magyarsága és nemzeti érzésében való nagysága az a ragyogó keret, amely Jászai Mari klasszikus portréját legjobban kiemeli. Ez a magyar lélek adta művészetének tüzét és szellemé­nek fenségét. Ez a lélek volt össze­omlott világunk fölött a magyar géniusz egyik szövetneke. E láng földi kelyhe összetört. Já­szai Mari már nem él. De lelkének tüze tovább világít és útat mutat. Akármennyire távolodott el ez a világ régi tündöklő nagyságainak erényei­től, művészet, irodalom, társadalmi élet és az egyéni élet mai kultusza akármily messzisécbe is elkanyarodott a régi Magyarország hajdani erényei­től, nem tűnhet el soha az a láng sze­münk elől, amely e nagyasszony lel­kében tüzelt és mindig magyarságunk oltárán égett. E fogalomnak: Jászai Mari, nem elsiratódni, e fogalomnak halhatatlanul élni kell! Annak, amit itt végzett, amiért itt dolgozott, ami­ben a lelke színpadon és mindenütt ájtatoskodott. nem lehet vége. Jászai Mari nem tűnhet el sem a lelkűnkből, sem a kultúránk szelleméből. E csil­laggá lett fogalomnak kell kivezetnie a megalkuvás hínárjából a magyar művészet feladatát is a kultúra nem­zeti kötelességéhez. (Sját tudósítónktól.) Néhány hónppal ezelőtt Gratz Gusztáv és Strausz István nemzetgyűlési képviselők egy amerikai tőkecsoport nevében hárommillió dolláros kölcsönajánlatot juttattak el a népjóléti minisztériumhoz, illetve a kormányhoz az­zal a céllal, hogy ezt az összeget építke­­ési hitelekre használja fel a kormány. A kölcsönök törlesztése amortizáció útján történt volna. A tanácskozások sokáig si­­ikerrel kecsegtettek, anélkül azonban, hogy az ajánlat elfogadásáról végleges döntés történt volna. (Saját tudósítónktól.) Vitéz Litvay Sán­dor járásbíró ma folytatta azt a rágalma­­zási pört, amelyet Esterházy Móric gróf volt miniszterelnök indított XVenckheim Antal gróf nagybirtokos ellen Esterházy­­nak abból az állítólagos kijelentéséből ki­folyóan, hogy „Anti pénzügyekben meg­­bízhatatlan“. Az előző tárgyaláson Ester­házy Fnrenc grófot a nyilvánosság kizárá­sával hallgatta ki a bíró, aki a mai tárgyalásra Sigray Antalt, Ká­rolyi József és Zichy János grófokat idézte meg tanuul. A tárgyalás megnyitása után megkezdő­dött Sigray Antal gróf kihallgatása. Sigray elmondotta, hogy Becsben 1925 de­cemberében Esterházy Ferenc gróf azt kérdezte tőle. hogy tud-e valamit Wenck­­heim Antal ellen. Sigray gróf erre akkor kijelentette, hogy nem tud semmit, mire Esterházy Ferenc azt mondta, hogy csak azért kérdezi, mert Esterházy Móric gróf valami olyasmit mondott, hogy „Anti megbízhatatlan". — Később hallottam, — folytatta Sigray gróf, hogy Esterházy Ferenc erről írást is adott Wenckheim grófnak. Kérdésemre Esterházy Ferenc azt válaszolta, hogy Móric gróf egy évvel ezelőtt mondta, hogy Mint most a legjobb forrásból értesülünk a Gratz Gusztáv által képviselt ameri­kai tőkecsoport ajánlata meghiúsult­nak tekinthető, mert az illetékes pénzügyi szakértők az amerikaiak által ajánlott 88-as átvételi ár­folyamat túlságosan terhesnek találták. Az amerikaiak kölcsönajánlatának félretétele, úgylátszik annál könnyebben történhetett meg, mert értesüléseink szerint „Anti pénzügyekben megbízhatatlan". Én akkor csodálkozásomnak adtam kifejezést és megmondtam, hogy nem illik magán­­beszélgetést visszamondani, mire Ferenc gróf azt válaszolta, hogy „Es­terházy Móriccal nincsenek magán­­beszélgetéseim." Litvay járásbíró: Bir-e súllyal Esterházy Ferencnek kijelentése, amelyre egy gentle­man építhet? Sigray Antal gróf: Én Esterházy Ferenc emlékezőtehetségét nem tartom kifogásta­lannak, ma így, holnap amúgy emlékszik a dolgokra. Sigray Antal gróf ezután még elmondja, hogy annakidején az Esterházy-család szer­ződést kötött és Ferenc grófnak becsület­szavát vették, hogy a szerződést megtartja. Ferenc gróf azonban megszegte a szerződést, amelynek alapján Sigray gróf gondnoki megbízást vállalt a tatai hitbizomány felett. Wenckheim Antal akkoriban tanácsolta, hogy Sigray ne fogadja el a gondnoki meg­bízást, mert a szanálási akció Ferenc gró­fon meg fog akadni. Ez tényleg bekövet­kezett és ezért Sigray le is mondott a gond­nokságról. Gróf Ziehy János tett ezután yallomást. Elmondja, . hogy a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank az utóbbi napokban egy kedvezőbb belföldi kölcsönajánlatot nyújtott át Vass miniszternek. Ennek' az ajánlatának a megtárgyalása és az ebben lefektetett feltételeknek felül, vjzsgálása most van folyamatban. A kölcsön összegéről megbízható számadatok nem állanak rendelkezésre, csupán annyi szivar, gott ki, hogy ez a kölcsön is amortizáció* alapon van tervezve. Esterházy Ferenc azt mondotta neki egy alkalommal, hogy beszélt Esterházy Mó­riccal Wenckheim Antalról és az a benyo­mása, hogy Móric gróf megbízhatatlannak tartja Wenckheimot. Móric gróf azonban ezt kifejezetten nem mondotta neki Ugyanilyen vallomást tett gróf Károlyi József, hozzáfűzve, hogy Esterházy Ferenc kijelentései pletyka­­szerűen hangzottak. A bizonyítási eljárás befejezése után az ügyészségi alelnök tartotta meg vádbe­szédét. Majd Esterházy Móric gróf állott fel és jelentette ki, hogy bebizonyosodott, hogy 'z inkriminált kijelentést ő se mtette meg. — Én — mondotta tovább, — részvétet érzek a vádlott iránt, akit félrevezettek, ezért visszavonom magánindítványomat és nem kívánom megbüntetését. Az ügyészségi alelnök erre elejtette a vádat és egyben kérte, hogy a járásbíró­ság az iratokat tegye át a királyi ügyész" ségre, amely Esterházy Ferenc gróf ellen hamis tanúzás címen indítja meg az eljárást. A járásbíróság Wenckheim Antal ellet a további eljárást megszüntette és az ira tokát az ügyészi indítvány értelmébe! áttette, az ügyészséghez, Esterházy Ferenc gróf ellen eljárás indul hamis tanuzás miatt Kibékültek a felek az Esterházy Móric—Wenckheim Antal rágalmazási pörben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék