8 Órai Ujság, 1926. november (12. évfolyam, 249-272. szám)

1926-11-14 / 259. szám

ÓMiujsÁG 1926 NOVEMBER 14 Tmiiiiiiin...........■■mi...ni VASÁRNAP 5* OLDÁl — Társasvacsora Tisza István emlékére. A Belvárosi Polgári Kör november 13-án, kia szombaton este 8/4 órakor Tisza Ist­­vá­n gróf halálának emlékére társasvacsorát rendez, melyen Hegedűs Lóránt dr. fog eml­étőbeszédet mondani. A villamos­vasú­ták pengőtarifái ne mérséklik a mai vitelt a békeidőkhöz képest 30 százalékkal emelke­dett a villamosok utasforgalma - 71 túlzsúfolt forgalom miatt nem állítható be több kocsi - Sztrókay vezérigazgató az új vonalak meg­építéséről (Saját tudósítónktól.) A főváros tanácsa csütörtöki üléséből kifolyólag felhívta a BESZKÁR vezetőségét a pengőtarifa élet­­beléptetésére. A tanács leiratával kapcso­latban, de már korábban is hire terjedt annak, hogy a Villamosvasutak viteldíjait a pengőtarifára való áttéréssel egyidejűleg, amely január 1-én következik be, mérsé­kelni fogják. E hírre, valamint a BESZKÁR egyéb terveire vonatkozólag kérdést intéz­tünk Sztrókay István vezérigazgatóhoz, aki a következőket mondotta munkatár­sunknak: 1 .A villamosviteldíjak pengőre való át­számításának munkálatai már megindultak és erről tárgyalások folytatunk, a viteldíjak mérsékléséről azonban szó sincs és véleményem szerint erre a közeljövőben nem is kerülhet sor. Az a lefelé való ki­kerekítés, amellyel kapcsolatban ezek a hírek elterjedtek, nem jelent egyebet, mint azt, hogy ha esetleg nyolcad- vagy tized­-f­illéres különbségek mutatkoznának, akkor ezeket a filléreket lefele és nem fel­felé kerekítjük ki. Ez a művelet azonban alig jelent mérséklést a legtöbb esetben. A viteldíjak leszállítására annál kevésbé gondolhatunk, mert hiszen az utasok száma egyre emelkedik, ma már 1237 kocsi van forgalomban. 30 szá­zalékkal nagyobb az utasok száma, mint a békében volt, úgy, hogy a mai hatalmas forgalmat is alig tudjuk le­bonyolítani.­­ A viteldíjak mérséklése feltétlenül az utas- I szám olyan nagyarányú megnövekedésére vezetnek, amelynek közlekedési igényei a Beszkár mai helyzetében hovatovább ki sem volnának elégíthetők. Több kocsit beállítani pedig nem tudunk, mert hiszen például a Nagykörúton ma is olyan erős a torlódás, hogy több kocsi já­­­ratása lehetetlen.­­ A Nagykörút forgalma legfeljebb föld-­­ alatti vasút építésével volna megoldható, erre azonban még évek múlva sem gondol­hatunk. Hátra volna az új vonalak megépítése, amelyek részben tehermentesíthetnék a je­lenlegi főútvonalak túlzsúfolt forgalmát, erre azonban a BESZKÁR-nál­ még nincs fedezete. Egyelőre a legfőbb gondunk az, hogy a mai hálózat teljesítőképességét emeljük az elmúlt hosszú évek mulasztásai­nak pótlásával olyan színvonalra, hogy a forgalom zavartalanul lebonyolítható le­gyen. Csak ezeknek a feladatoknak teljes végrehajtása után gondolhatunk az új épít­kezésekre, amelyeknek fedezetére vonatko­zóan a jövő évben indítunk tárgyalásokat. A téli menetrendet a tanács tudvalévően jóváhagyta és annak­­ életbeléptetéséről a napokban közlemény­­ útján tájékoztatjuk a közönséget. Már most­­ megjegyezhetem azonban, hogy a téli me­­­­netrend csak lényegtelen eltéréseket mutat­­ a villamosvasutak nyári menetrendjétől. Új csoportkiállítás az Ernst-múzeumban A magyar piktúra fiatalabb generációja jutott szóhoz ismét az Ernst-Múzeum új csoportkiállításán. Guth Móric és Vidovszky ismertebb neve mellett a fiatalabb gárdá­ból a már akreditált Goebel, Weil Erzsébet, aki piktor is, grafikus is és még két új gra­fikus társa, Pártay és Szabó. Általános fej­lődés szempontjából éppen ez a grafikus rész érdekel bennünket különösképpen, mert kétségtelenül érdekes jelenség, hogy a grafikánk az utóbbi néhány esztendő alatt milyen hirtelen lendülettel virágzott ki és gazdagodott meg egész sor fiatal tehetség­gel, akik természetadta adományain kívül, főleg erős és komoly kultúrájukkal jellem­ződnek. Weil Erzsébet például, aki piktúrai munkáiban egyelőre csak jó ígéret a nagy kompozíció felé, aki itt még némi iskolai emlékekkel keresi az új törekvésű forma­problémákat, grafikájában meglepő érzék­kel találta meg már saját magát. Néha szinte bravúros technikai tudással kezeli a karcolatát és lapjai mozgalmasságban, a szerkesztés problémáinak biztos kezelésé­ben egészen kitűnőek. A grafikus művé­szetnek egészen külön területén jár Gy. Szabó Kálmán, a fametszés régi és sajnos régen elhanyagolt művészete benne új és nagyon tehetséges tolmácsolásra talál. Szinte meglepően ismeri ennek a furcsa és nagyon határolt anyagnak igazi lehetősé­geit és azokat mindig jól használja. Pár­tay István, a harmadik grafikus kiállító néhány jó lapján erős díszítő hatások ke­zelésével ad értékes formákat. A pikturai részben a­ legfiatalabb az erős törekvésű Goebel Jenő; néhány esztendeje kísérjü­k már figyelemmel fokozatos fejlő­dését, am­elyen most ú­j és érdi kés állomás­hoz érkezett el. Úgy a víz festményein, mint nagy vásznain, összefogottabb, nyugodtabb és komolyabb lett. Részletanalízisek szin­­tetikus játéka helyett, egyetemesebben ér­zékelteti a természetet. Két nagy tájképe van, amelyek mind e jó értékeken túl tet­­szetőségeikkel is mélyen hatnak. Bár nem tartozik a legfiatalabbak közé, új fejlődés­ről ad számot Vidovszky Béla is, akinek olaszországi kollekciója egészen meglepő kolorista értékekkel teljes. Melegséggel, szí­­nek füzével, színeken tétek játékával gaz­dagodott meg, régebben spekulatívebb és Urai értékekben szűkölködő művészete. A plébános kertje, Olasz út és­ tengerparti délután című képei meleg szépségükkel a kiállítás leghatásosabb dolgai lesznek. Vé­gül Góth Móric ismert neve és ismert pik­­túrája szignál egy nagy teremre való anya­got, a közvetlen természetábrázolás mély, finom lírai hajlandósággal, virtuóz biztos és mindig kellemes eszközökkel. Amszter­dami tájképeinek tónusértéke. Hollandi interieurjeinek intimitása és néhány ten­gerparti képe reprezentálják leginkább finomságait és értékét. (gy- *•) — Hippi-Rónai és Perimutter za Uffizi­ban. Még a nyár folyamán felszólítást ka­pott a Szinyei­ Társaság, hogy Perimutter Izsák és Rippl-Rónai József festőművészek önarcképét küldje a firenzei Uffizi-képtár­­ba. Most érkezett a hivatalos értesítés a közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy a két portrait elfogadták és a Pitti-palotában lévő halhatatlanok galériájában elhelyezték. — öngyilkosságot kísérelt meg egy nyomorgó ügynök. Neumann Lajos 45 éves ügynök ma reggel Klauzál­ utcai la­kásán, mialatt felesége a piacon volt, még katonai szolgálatából megmaradt revolver­rel mellbelőtte magát. A mentők a Rókus­­kórházba szállították a súlyosan sérült ügynököt, aki a helyszínen megjelent rendőri bizottság megállapítása szerint sú­lyos anyagi helyzete miatt akart megválni az élettől.­­ Értékes népvándorlás korabeti lele­tekre akadtak Szeged mellett. Szegedről jelentik: A Szeged melletti Ballagi-tó ha­tárában már ez év kezdete óta végeznek régészeti ásatásokat. Eddig 116 régi sírt bontottak fel. A sírok azyg-, germán- és avar-eredetűek, mindegyikükben értékes leleteket találtak. Legutóbb az egyik sír­ban 28 darabból­ álló bronzleletre bukkan­tak. A tárgyak között különféle fegyverek és kengyelvasak vannak. Hómon Bálint, a Nemzeti Múzeum igazgatója, aki az ásatá­sokat vezeti, a leletről úgy nyilatkozott, hogy azok még a nagyszéksósi leleteknél is jelentékenyebbek. Az ásatásokat foly­tatják.­­ Veszedelmes betörőket fogtak el a Te­leki-téren. Ma délelőtt a Teleki-téren a de­tektívek Hegedűs Zoltán és Molnár Lajos veszedelmes betörőket akkor fogták el, ami­kor egy drága női szőrmebundát potom áron el akartak­­adni. A betörőket előállították a fő­­kapitányságra, ahol csakhamar megállapítot­ták, hogy az utóbbi hónapokban az ország vi­déki városaiban több betöréses lopást követ­tek el. Minden egyes helyen szőrmeüzleteket törtek fel s azokból értékes bundákat loptak. Hegedűs Zoltánt és Molnár Lajost letartóztat­ták és a vidéki rendőrhatóságokat is értesí­tették a betörők elfogatásáról. — Raffay Sándor prédikációja az egyetemi ifjúság számára. Vasárnap, no­vember 14-én délelőtt 11 órakor az Üllői­úti imateremben tartják a budapesti evan­gélikus vallású egyetemi és főiskolai hall­gatóság számára az első úgynevezett aka­démiai istentiszteletet. Ez alkalommal a prédikációt Raffay Sándor dr. bányakerü­­­leti püspök mondja. — Miskolc—Lillafüred közt épül az or­szág legkitűnőbb makadám­ útja. Miskolc­ról jelentik: A Lillafüred és Eger között még a múlt hónap­ján megkezdett útépítési munkálatok során a napokban fogtak hozzá a miskoli—lillafüredi útszakasz épí­téséhez. Itt készítik el kilencmilliárdos költséggel Magyarország legkitűnőbb mada­dám-útját, amely hét-nyolc méter széles, hengerelt kőpálya lesz. A munkálatoknál háromszázra emelték munkások szán­át,­­ hogy az útszakasz építését még a hideg beállta előtt befejezhessék. A munkát külö­nösen megnehezíti az, hogy sok helyen há­rom méteres bevágásokat is kell végezni a sziklás talajban. — Autógázolás. Tóth János 28 éves vas­­ esztergályost a Vilmos csiszár­ úton egy­­ gépkocsi elütötte. A mentők súlyos belső­­ sérülésekkel a Rókus-kórházba vitték.­­ • Ma este a Károly-körúton egy villamos­j­elölt át akart haladni Duc­ai Irma 24 éves hivatalnoknő, miközben a Bp. 20—315. sz. gépkocsi elütötte. A bordatörést szenvedett fiatal nőt az autóra tették és beszállították a Rókus-kórházba. A gépkocsi soffőrjét, Novák Ferencet előállították a főkapitány­ságra, ahonnan kihallgatása után elbocsá­tották. Az eljárás megindult.­­ Hatheti fogházra ítéltek el egy ház­mestert, mert nem világította ki a lépcső­házat. özvegy, Keresztes Edéné 69 éves úriasszony pár évvel ezelőtt a Horthy Miklós­ út 19. számú bérház lépcsőházá­ban, amely nem volt kivilágítva, elbot­­lott, combját törte és hosszas beteges­kedés után meg is halt. Neákovics Ferenc házmester ellen gondatlanságból okozott súlyos testi sértés vétsége címén indult bűnvádi eljárás, mert nem gyújtott lám­pát a lépcsőházban ami a szerencsétlen­ség okozója volt. A büntetőtörvényszék Zakariás-tanácsa ma hatheti fogházra és „B1 Angol b­rit gyapjú Pullover Szvettep Sál KERTfISZ II-nél, Andrássy út 36 Országos szövetségbe tömörülnek a magyar iparművészek Törvényes védelmet kérnek az áliparművészek­­ben (Saját tudósítónktól.) A magyar ipar­művészek körében nagyarányú szervező munka folyik, melynek az a célja, hogy az összes magyar­ iparművészeket egyetlen szövetségbe tömörítse. Ennek a szövetség­nek, mely a Magyar Iparművészek Orszá­gos Szövetsége címen még ebben a hónap­ban megalakul, az lesz a feladata, hogy az iparművészeknek érdekképviselete le­gyen. A program, melyet az alakuló szövetség maga elé tűzött, sok irányú. Elsősorban arra törekszenek az iparművészek, hogy az iparművész fogalmát törvény állapítsa meg és csak az nevezhesse magát ipar­művésznek, akinek megfelelő iskolai kép­zettsége és tudása van. Szociális céljául azt tűzte ki a szövetség hogy a vidéki ipariskolákban a rajzolgatást iparművé­szekre bízzák, akik ott iparművészeti kul­túrát teremtenének. Természetesen külföldi kiállítások ren­dezését is programjukba vették a magyar iparművészek. P n ■ evőeszközök és dísztárgyak Ezüst SCHLEIFER ________ezüstárugyári Ka Hnczy-u. 14.i fehérneműek vász­náruk és aul­ilaeisifie­i legolcsóbban Fendrich Imrénél delések átvétele végett leutazom PÁRIZSI föODELEK ISO etertet I STRIUSSLER HÓI! nSi kalaptervezőnél I KISÍLY IRTJA 4!, tttamttt háromszázezer korona pénzbüntetésre ítélte a gondatlan házmestert.­­ A főváros négy új főjegyzője, Sipőcz Jenő polgármester a tisztújítás során meg­ürült négy főjegyzői állást a soron követ­kező rangban legidősebb négy tanácsjegy­­zővel töltötte be. Az új főjegyzők: Né­methi­ Károly dr., Vezér Károly dr., Huba Géza dr. és Lindl Zsigmond. — A Gerő és Fenyvessy fehérneműkeres­­kedő cég új fióküzlete. A Gerő és Fenyvessy­­cég, amelynek Baross-utca 75. szám alatt van üzlethelyisége, megnyitotta Múzeum-körút 35. szám alatti fióküzletét. A cég régóta híres fehérneműinek kiállításairól, melyeknek nem­csak minősége, de ára is teljesen versenyen kívül áll. Mindkét üzlethelyiségben már 95 ezer koronáért kaphatók sajátkészítményű zefiringek 2 gallérral, valamint igen olcsó pupliningek és minden más fehérneműfajták.­­ A Fehérkereszt Lelencház-Egyesület köz­gyűlése. A Fehérkereszt Lelencház-Egyesület e hó 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor her­ceg Odescalchi Károlyné elnökletével rendkí­vüli közgyűlést tart Tű­zoltó-utca 7. szám alatt lévő székházában. A Raposa-Il­erem-kávéház, Stefánia-út és Thököly-út sarok. Nyitva reggel 3 óráig. 5 órai zenés tea. Vacsoránál Fonó zenekara. — „A társadalom egészségügyi feladatai.* A nemzet ereje, ellentállóképessége és ha­talma az egyes emberek egészségétől, lelki és testi kiválóságától, munkabírásától függ. Van­nak azonban olyan károk és betegségek is, amelyek nem egyes egyéneket, hanem egész társadalmi osztályokat sújtanak. A nemi be­tegségek, alkoholizmus, tuberkulózis, cse­csemőhalandóság, fertőző bajok stb., egész társadalmi rétegeket érintő kérdések, amelyek­kel nemcsak a szakembereknek, hanem a tár­sadalom minden tagjának foglalkoznia kell. „A társadalom egészségügyi feladatai" címen tart előadást Dóczi Imre dr. ny. közegészség­ügyi főfelügyelő november hó 17-én, szerdán este 7 órakor a Good Templar Rend ,,Egész­ség" csoportjában (Népegészségügyi Múzeum, VI., Eötvös-utca 3. sz.). Az előadáson érdek­­lődőket szívesen látnak. — Kossak kir. udvari és kamarai fény­képész utóda, Komáromy műtermében & lap 120 ezer. Kossuth Lajos-utca 12. — Házasság. Bergl Gyula, a Magyar Gáz­­izzófény r.-t. igazgatója és Moravcsik Irma házaságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Walpersdorfi Hilbert Ede e hónap 21-én, vasárnap délben 12 órakor vezeti oltárhoz a Krisztinavárosi plébániatemplomban Láng Annyt, Láng Manónak, a Magyarság osztály­főnökének leányát. — Rozgonyi udv. és kam. fényképész leg­újabb színes női és gyermekképei rendkívül jutányosak. Kálvin­ tér 5. Üllői­ út 34. — A magyar kir. osztály sorsjátékban részt­vevők kéretnek, hogy ha az új osztályban játszani akarnak, úgy a megújítási összeget az előírt költséggel együtt (1/1-253.000, 1/s=128.000, Vj^ftő.60O korona) fizessék meg, vagy pedig az előzékenységből előzetes, fize­tés nélkül elküldött 2. osztályú sorsjegyeket küldjék vissza. Húzás már f. hó 17-én és 18-án. — Mielőtt drágaköveit vagy ékszereit el­adná, forduljon teljes bizalommal a megbíz­hatóságáról közismert Varjas Pál ékszerész­­céghez, Károly­ körút 15., Városházával szem­ben, ahol azokat legmagasabb napi áron tudja értékesíteni.­­ A kassai Orsolyák volt.növendékei folyó hó 17-én este 7 órakor, a Magyar Filmklub­ban, VII . Erzsébet­ körút 43. tartják családi összejövetelüket. Csiszárik János dr­, püspök úr megbízásából Bucsinszkyné, Káspár Gizella. — Ezüst evőeszközöket és dísztárgyakat gyári árban saját érdekében vásároljon a megbízhatóságánál közismert Schleifer ezüst­­gyárban, VII., Kazinczy-utca 14. — A hűvösvölgyi Park-szanatórium a Hárshegyen fekszik. Állandóan napsütötte, teljesen ködmentes környezete, ózondús leve­gője teszik kellemessé az itt-tartózkodást. Mint értesülünk, a szanatóriumban nagyszabású át­­alakítások és építkezések folynak, melynek során új fürdőszobás appartmentek épülnek­, központi fűtés és lift, minden szobában me­­legvízszolgáltatás, valamint a vízhiány teljes megszüntetésére víznyomásfokozó berendezés teszik még tökéletesebbé a szanatórium eddig is komfort felszerelését. Új osztályok (sebé­szet, nőgyógyászat) és pavillonok építésével a befogadóképesség is növekedett. Megnyitás: december 15-én. Az építési munkálatokat Ligeti Aurél műépítész vezeti. Hölgyek jeti Legjobban vásárolunk KLEIN ANTAL divatáruházában,Király­ u. 53 (Akácfa u. sarok) 1

Next