8 Órai Ujság, 1927. január (13. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-13 / 9. szám

1927 JANUÁR IS hírek Az életmentő Tegnapi vezércikkünkre őrgróf Csáky- Pallovicini Hippolyt ma a következő leve­let intézte lapunk főszerkesztőjéhez: Mélyen tisztelt Főszerkesztő úr! Mélyen tisztelt Barátom! A 8 Órai Újság szerdai számának vezércik­két, mely az embertársának életét megmentő s egyben sajátját feláldozó Hanzély Pál fő­hadnagynak cselekvését fölrangasztalja, mély­séges örömmel és megnyugvással olvastam el. És ugyanilyen örömmel olvasta el azt számta­lan ismerősöm is, aki ezen vezércikket tartal­mazó lappéldánnyal keresett fel engem, hogy megelégedését velem közölhesse. Büszke va­gyok a 8 Órai Újságra, mert ez volt az első, amely vezércikkben emlékezett meg ezen leg­kiválóbb hősnek világraszóló, tehát magyaros kötelességteljesítéséről. Első helyen! Ami azt bizonyítja, hogy a lap tisztában van azzal, hogy mi kell az olvasó közönségnek Tudja, hogy mit várunk tőle. Ismeri a lelkünk mé­lyén parázsló azon óhajunkat, hogy bár kiál­tanátok világgá a sajtó hasábjairól, feltűnő helyen és öklömnyi betűkkel mindazt, ami nálunk klasszikus cselekedetekben nap-nap után megtörténik. Értesítenétek hasonló ese­tek kapcsán folyton folyvást a művelt nyu­gat nemzeteit arról, hogy mily példátlan fényben ragyog a magyar lélek tartalma! És ha ezt megteszitek, ezzel új lángra fogjátok lobbantani honszeretetünk már-már kialvó parazsát is. Nemcsak elvből és papirosszere­­tettel fogjuk szolgálni nemzetünket, amely érzést erősen táplálják azon híradások, ame­lyek szüntelenül megtévedt véreink bűnözését színezik ki és azon keserves és végzetes bal­hitet váltják ki kebleinkből, hogy itt már mindenki szélhámos és tolvaj és hogy nemze­tünket szeretnünk képtelenség! Mi, lapodnak olvasói, mindannyian részt veszünk a vezércikk megírójának azon imádságában, amelyet a Gondviselés urához intéz, hogy adna nekünk sok oly hőst, ami­lyen Hanzély volt. De az egek Ura csak akkor fogja ezen kérésünket teljesíteni, h­i a sajtó a szó szoros értelmében divatossá fogja tenni nálunk a hősiességet, az ember­­szeretet tetteire kész anyagi és erkölcsi bá­torságot és mindenekfölött a heroikus köte­­tességteljesítést. Ez a divat viszont csak akkor fog nálunk beköszönteni, ha a sajtó üzen ősi erényről regélő eseteket, amelyek úgyszólván mindennap előfordulnak az or­szágnak valamely pontján, oly beállításban és ki­színezéssel fogja lankadatlan szorga­lommal, következetesen és feltűnően velünk közölni, mely kedvet ad nekünk az erény gyakorlatára, az embertársak erényének pe­dig­ megbecsülésére. Mert ha a közvélemény a sajtó útján ' .'.rra e­ ... a magasztos er­kölcsöt, kétségtelenül le fog előtte térdelni az olvasók tábora. És amely napon az ál­lampolgár asztalának élére kerül az erény, aznapon lenyugszik a napnak véres ko­rongja a testvérharcok láthatára mögé, hogy immár mosollyal köszöntse a békés munka, a kiengesztelődés és konszolidáció hajnal­­hasadását! Budapest, január 12. Őszinte barátod: Csáky-Pallavicini Hippolyt őrgróf. — Máltai lovagot avattak a Karátsonyi­­palotában. Több száz esztendő óta ma avat­tak először Magyarországon máltai lova­got, tabódi és szíkesházi Tabódy Tibor nyugalmazott őrnagyot, fővárosi bizottsági tagot. Az avatás Karátsoni Jenő g.­ótnak, a máltai lovagrend martyarországi követé­nek palotájában történt, díszes közönség jelenlétében. Karátsonyi gróf­­nagyhatású beszéd kíséretében adta át a ke­­dvé­nyét az új máltai lovagnak, majd az ün­nepség résztvevői a Várkápolnába mentek, ahol Mészáros János dr. érseki helynök ünnepi nagymisét celebrált. A szentmisén megjelent Horthy Miklós kormányzó, a kormányzó felesége, Auguszta főhercegnő, Anna királyi hercegasszony, József Ferenc és Albrecht királyi herceg Orsenigo Ce­­sare pápai nuncius, Wlassics Gyula báró, Pterzeviczy Albert, Sztranyavszky ú­r. Kis szoba esetleg ellátással van családnál Madó Andrássy­ út 49, IIJ. 27 ÓRaiuj­ság CSÜTÖRTÖK 5. OLDAL Bíróság elé került egy gyáros, akit azzal vádolnak munkásai, hogy lopni küldte őket (Saját tudósítónktól.) Rendkívül érde­kes lopási bűnügy került a királyi ítélő­tábla Dusárdy-tanácsa elé. A bűnügy rö­vid előzménye az, hogy Héderer Sándor Ó­ utcai ládagyáros alkalmazottai közül Takó József és Szir­etta István munká­sokat a rendőrség többrendbeli lopás és betörés miatt letartóztatta. Az eljárás során meglepő vallomást tettek a sorozatos lopásokkal és betörésekkel vádolt munkások. Előadták, hogy főnökük, a ládagyáros bujtotta fel őket a lopásokra s a felhaj­tásnak az volt az oka, hog­y igy biztosítson nagyobb fizetést számukra. Héderer a tör­vényszéki tárgyaláson tagadta a terhére rótt cselekményt s a bíróság Hiéderert Lénárth Béla dr. védelme alapján fel is mentette. A munkásokat azonban elítélte. Takót egy évi és három havi börtönre, Szigetfüt pe­dig két évi fegyházra. A táblai tárgyaláson azonban terhelő adatok merültek fel Hédererrel szemben, úgy hogy az ítélőtábla úgy határozott, hogy Héderer ügyében elrendeli a bizonyítás kiegészítését, míg Takó és Szigetfü büntetését helyben­hagyta a királyi ítélőtábla. Almásy László és közéletünk egész sereg kiválósága. — Változékony idő, csapadékkal. A Me­teorológiai Intézet jelenti: A me­ssze északon elvonuló izlandi depressziónak Délskandinávia felett kifejlődött másodlagos képződménye és az Angliához közel eső új depresszió erőben sü­lyeszti a légnyomást, úgy, hogy az azom­­­maximum viszahúzódni kényszerült. Az idő­járásnak általánosan enyhe jellege megma­radt, csupán a Fekete-tenger táján vannak viharos szelek havazással­, egy légnyomási maximum hatáskörében. Középeurópában az eső lemet növekedett. Hazánk keleti részein a feketetengeri minimum érezteti hatását. A hőmérséklet is a fagypont alá sülyedt. A nyugati részeken a maximum 10 fok Celsius fölé is emelkedtek. Kiisebb-nagyobb csapadék csak nyugaton esett. Időprognózis: Változé­kony és aránylag enyhe idő sokhelyütt csapa­dékkal. — Az Országos Nemzeti Klub vitaestje. Az Országos Nemzeti Klub ma, szerdán este az Országos Kaszinó zöldtermében vitaestet tart, amelyen Krisztics Sándor dr. egyetemi tanár „A nemzeti kisebbségek nemzetközi jogi alanyisága*­ címen tart előadást. — Vízállás. A földrhivelésügyi minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Dunapen­tele—Gombos között apad, máshol árad, Stein—Poz­sony között közepes, másutt ala­csony vízállású. Mai vízállások: Passau 311, Stein 140, Komárom 245, Budapest 168, Baja 159, Mohács 184 centiméter. — A Tisza Vá­­sárosnaménynál apad, lejjebb árad, Tokaj— Tiszafüred között közepes, másutt alacsony vízállású.. A jég Tokajnál áll, Tiszafüred— Csongrád között zajlik. — Családját leöntötte légkőoldattal egy szabómester. Ma reggel Szabó Sándor 49 éves szabómester VIII., Örömvölgy­­utca 22. szám alatti lakásán előbb 31 éves feleségét, azután két mostohagyer­mekét, Varga Erzsébet 13 éves és Varga Mihály 11 éves tanulókat lugkőoldatta­ leöntötte. Mindhárman karjukon, vállukon és arcukon sérüléseket szenvedtek. A meg­maradt lugkőoldatot Szabó Sándor meg­itta, amitől azonnal elvesztette eszméletét. A kivonult mentők az életunt szabómes­tert a Rókus-kórházba szállították, míg családját az első segítségnyújtás után laká­sukon hagyták. A szabómester tettét állí­tólag azért követte el, mert családjával nagy nyomorban élt. A vizsgálat meg­indult.­­ Eltemették Hanzély fő­hadnagyot, Hanzély Pál honvédfőhadnagyot, a szol­noki tragikus életmentés hősi áldozatát, ma délután három órakor temették a far­kasréti temető halottasházából a hősi ha­lottnak kijáró katonai pompával. A hős honvédtiszt koporsóját valósággal elborí­tották a koszorúk, közöttük egy hatalmas, fekete gyászszalagos koszorú, melyet Szol­nok városa küldött. Holnap délelőtt 10 órakor a Bazilikában engesztelő szentmisét tartanak. Hanzély Pál különben tragikus halála után kivételes kitüntetésben részesült. A kormányzó a Signum Laudisszal tün­tette ki és azonkívül az életmentési érmet is ráhelyezték ravatalára.­­ A pincérek a százalékos rendszerek mellett. Mint ismeretes, a Kereskedelmi Uta­zók legutóbb állást foglaltak a százalékos borravaló-rendszer melett. A Magyar Pincé­rek Országos Szövetsége most ezzel kapcso­latban azt közli velünk, hogy örömmel vette tudomásul az utazók határozatát, s a maga részéről azt javasolja, hogy kávéházakban 15, éttermekben pedig 10 százalék kiszolgálási díjat számítsanak az egyes számlák után A Pincérszövetésg még azt írja, hogy bízik ab­ban, hogy a munkaadók lehetővé fogják tenni ennek a rendszernek a bevezetését.­­ Százhúsz pengőre lőttek egy gázoló autó két vezetőjét. Csupor József detektív­­főfelügyelő és Gulyás Miklós soffőr gon­datlanságból okozott emberölés vétségével vádoltan állottak ma a büntetőtörvényszék Valentin-tanácsa előtt. Múlt év június 17-én egy mulatság után este 9 óra tájban Csu­por és Gulyás beszálltak az autóba s a nagy sebességgel rohanó kocsi, amelyet vezetői igazolvány nélkül a detektivfőfel­­ü­gyelő vezetett, a Bécsi­ úton elütötte Maj­árik Mátyás napszámost, aki másnap sé­rüléseibe belehalt. A száguldó autót a rendőr nem tudta megállítani, s utasait csak a Margitpark-kávéház előtt sikerült leigazoltatni. Csupor a mai tárgyaláson az­­zal védekezett, hogy a kocsit nem ő, ha­nem a soffőr vezette, a soffőr pedig azt vallotta, hogy annyira ittas volt, hogy már semmire sem emlékezik. A bizonyítási el­járás befejezése után a bíróság Csupor Jó­zsefet és Gulyás Miklóst gondatlanságból okozott emberölés vétségében mondotta ki bűnösnek s ezért fejenként 120 pengő pénz­­büntetésre ítélte őket. Az ügyész felebbezett az ítélet ellen.­­ Kivilágítják a villamos megállóhelye­ket. A főváros közlekedési ügyosztálya el­határozta, hogy a villamos megállóhelyeket külföldi mintára ki fogja világítani olykép­pen, hogy egyelőre a belterületen négy olda­lon világító transzparens üvegszekrények­kel cseréli fel a mai megállóikat. A világító üvegszekrényeken az áthaladó kocsik m­e­netrendje is fel lesz tüntetve. A Köszvény, csűz, rheum­a, szúrás, szagga­tás, csontfájdalmak ellen évtizedek óta kipró­bált legjobb szer a Kriegner reparator, üvegje 1 pengő 60 fillér. Minden gyógyszertárban, Postán 2 üveget 3 pengő 20 fillérért küld: Kriegner gyógyszertár, Budapest, VIII/6., Kál­­vin-tér. — Halálozás, özv. Heinz Jánosné szül. Kel­­ler Coelestin, a Signum Laudis tulajdonosa, a Klotild szereteth­áz másodelnöke f. h­. 12-én, életének 76-ik évében rövid szenvedés után Budapesten elhunyt. Temetése f. hó 14-én dél­után fél 4 órakor lesz a Kerepesi-út melletti temető halottasházából a családi sírboltba. — Magyar Pál előadása. A Magyar Cobden­ Szövetség Szemináriumában, a Magyar Keres­kedelmi Csarnok, V.. ..Szabadság-tér 10. sz. alatti helyiségében Magyar Pál, az Angol-Ma­gyar Bank ügyvivő-igazgatója, január 13-án, csütörtök este 7 órakor „Nemzetközi Gazda­sági Szervezetek" címmel előadást tart. / K4szpí»árk­«. "N BÚTORHITEL SÁNDOR IGNÁC BÚTORÁRUHÁZÁBAN­­ VI.Dessewffy-u. 18/90, (2-es és 10-es villamos megálló) J­V Közalkalmazottak beszerzési forrása . MOZIK­ ALTOR-MOZGÓSZINHÁZ. Akácfa­ uca 4. száza. (Rákóczi-út sarok.) A Nemzeti Színházzal szem­ben. Telefon: 1. 78—03. Hétfőtől—szerdáig, január 10-től január 12-ig. A fekete angyal. Világattrak­­ció 8 felvonásban. Főszereplők: Bánky Vilma és Rónald Colman. — Ne izgasd magad! Burleszk­­attrakció­k a felvonásban Főszereplő: Harold Lloyd Előadások kezdete: hétköznap 5, negyed 8 és fél 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap: fél 4, 5, fél 7, 8 és fél 10 órakor ..CAPITOL“-FILM PALOTA. (Telefon: 1. 43—37.) Január 6-tól (csütörtöktől): Az idei évad első ma­gyar filmje! A csodadoktor. Vígjáték attrakció 8 felvonásban. Főszereplő: Rátkai Márton Vaszary Piroska és Székely Ibolya. — A legrosszabb asz­­szony, Dráma 7 felvonásban. Főszereplők: Lewi­ R Stone, Anna Qu. Nilson és Mary Astor. Fox Journal keretében: Charleston tánctanfolyam minden előadásban. — Magyar és amerikai hír­adók. — Előadások kezdete: 5, negyed 8 és negyed 10 órakor. Ünnepnap és vasárnap: fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor. — A gyomorfájás, gyomornyomás, bél­­sárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emész­tés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, hal­vány arcszín, rossz kedv a természetes „Ferencz József** keserűvíz használata által elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elis­meréssel nyilatkozik a magyar Ferencz József vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárak­ban, drogériákban és fűszerüzletekben. . Megszűnik január 20-án, a „PROMPT" " ---- - Bálvány­ utca 28, mely alkalomból az árverésen visszamaradt ebédlő, háló, úriszoba, festmények, szőnyegek, porce­lánok, csillárok, kerékpárok,varró-, író- és porszívógépek, angol szövetek, vásznak, nyakkendők, harisnyák sely­mek, hegedűk, gramofonok, mérnöki műszerek, fog­­orvosi mosdó és fúrógép, ezüst- és aranytárgyik­­horendi 12-es szervisz, pénzszekrények stb. stb. Január 12—20-ig minden elfogadható áron árusíttatnak. Váci­ utca 9. szám. Telefon: 63—99.­­ Ja­nuár 6-tól: Strogoff Mihály. Verne­­StjQS Gyula regénye. Két részben, 16 fel­­vonásban. Mindkét rész egy előadás­ban. Főszereplők: Iván Mosjoukine és Natalie Kovanko. Előadások kezdete úgy hétköznap, mint vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8 és 10 órakor. Január 6-tól 12-ig (csütörtök­ikor" _ _ től szerdáig). A csodadoktor. &A (Magyar Star-film.) Vig- pm*' H­­áf játék 8 felvonásban. Fősze­replők: Rátkai Márton, Vaszary Piroska és Szé­kely Ibolya. — A Trocadero tündérei. Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplők: Lilian Harvey és Hans Junkermann. Előadások kezdete: hétköznap negyed 6, negyed 8, fél 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap negyed 4. negyed 6. fél 8 és fél 10 órakor. (Ezelőtt Mozgóképotthon.) Teréz-körút 28. sz*. Jegyrendelő telefon: L. 982—82. I7 Stí Róla Negri legújabb szenzációs filmje: áll­ó. kétarcú­­láma. — A vulkán. Az *L­tV idény nagy meglepetése! Előadások kezdete: hétköznap 4, 6, 8 és 10 óra­kor; ünnep és vasárnap: negyed 4, 5, három­negyed 7, fél 9 és 10 órakor. ELIT-MOZGÓ. V. kerület, Lipót­ körút 16. szám. (A Vígszínház mellett.) Telefon: Lipót 961—51. Január 10-től január 32-ig (hétfőtől—szerdáig) .• Ne izgasd magad. Harold Lloyd bohózat 6 fel­vonásban. — Madame Kékszakán. Syd Chaplin nagysikerű vígjáték 7 felvonásban. Ön papa lesz. Syd Chaplin nagysikerű vígjáték 7 felvonásban. Előadások kezdete: hétköznap 5, negyed 8 és há­romnegyed 30 órakor, vasárnap és ünnepnap 3, háromnegyed 5, fél 7, negyed 9 és háromnegyed 10 órakor. • FÉSZEK MOZGÓ. VIII., József körút 70. ez. Január 10—12-ig: Asszony akarok lenni. Dráma 7 felvonásban. Főszereplő: Glória Swanson. Strand tündér. Vígjáték 6 fejezetben. Főszereplő: Bebe Daniels. Január 16-án, vasárnap délelőtt 30—1-ig Burleszk-maliné. — Január 33—10-ig: A kétarcú dáma Modern kaland 7 elvonásban. Főszereplő: Pola Negri. — A vulkán. (Emberek és elemek harca.) Főszereplők: Bebe Daniels és R. Cortez. Előadások kezdete: hétköznap fél 5. negyed 8. fél 10 órakor; vasárnap­ és ünnepnap 1g: háromnegyed 5. fél 7. 8. háromnegyed 10 órakor. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ. IV.,­­-Kossuth Lajos­­utca 18. sz. (Semmelweis­ utca szarok.) Telefon: Teréz 74—37. és 74—38. Január 6-tól január 12-ig. Vérebek. Rin-Tin-Tin, a csodakutya új filmje 8 felvonásban. — Árnyak a villában. Cecil B. De Milie legújabb slágerfilmje 8 felvonásban. Fősze­replő: Koc la Rocque. — Táncoló! London. Modern táncok London nagy mulatóinak műsorából. — Híradók. — Előadások kezdete:­hétköznap három­negyed 10, negyed 8. fél 30 ór­akor; vasárnap és ünnepnap 4. 6. 8 és 10 órakor­. Január 6-tól január 32-ig (canter- J­AMARfű­­töktől szerdáig) A csodadoktor, (Magyar Star­ filra­.) Vígjáték 8 fel­vonásban. Főszereplők: Rátkai­­ Márton, Vaszary Piroska és Székely Ibolya. —­s­a Trocadero tün­dérei. Vígjáték 7 felvonásban, főszereplők: Lilian Harvey és Hans Junkermann. felőadások kezdete: hétköznap fél 5. negyed 7. 8 és 10 órakor; vasár­nap és ünnepnap negyed 4. 5, háromnegyed 7. fél 9 és 10 órakor. OMNI­A. Telefon J. 1—25. Strogoff Mihály: Verne Gyula halhatatlan regénye filmen, 2 rész­ben, 16 felvonásban. Főszereplőké Iván Mosjoukine és Nathalie Kovanko. — Híradóik. — Előadások kezdete: hétköznapokon fél 6, féli 8 és fél 10 óra­kor. Vasárnap és ünnepnapokon:­­fél 4, fél 6, fél 8 és fél 10 órakor.­­ ORION. (IV., Eskü-út 1. sz.) Telefon: J. 150-01. Január 6-tól január 32-ig (csütörtöktől szerdáig). A csodadoktor. (Magyar Star-film.*) Vígját­­k 8 felvonásban. Főszereplők: Rátkai Márton, Vaszary Piroska és Székely Ibolya. A véres orkán. Regény a francia-porosz háború idejéből 6­ felvonásban. Főszereplő: Madge Bellamy. Előadások kezdete: hétköznap háromnegyed 6, háromnegyed 8 és fél 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap negyed 4. 5, há­romnegyed 7. fél 9 és 10 órakor PALACIe FILMSZÍNHÁZ (a Newyork-palotával szemben). Telefon: 1. 25­*23. Január 5-től: Rin-Tin-Tin. Vérebek. 7 felvonásban. —« Gyakornok úr őfelsége. Vígjáték attrakció 8 felvonásban. Fősze­replők: Matt Moore, Dorothy Devore. — Híradók. — A táncoló London. — Előadások kezdete: hét­köznapokon 4, 6. 8, 30 órakor; vasárnap és ünnep­napokon 3, háromnegyed 5, fél 7, negyed 9 és 18 órakor. 9 FILMSZÍNHÁZ (ezelőtt Renaissance. Színház). Nagymező­ utca 22—24 sz. . Telefon: Teréz 92—50. és Teréz 20—­­ 98. Január 6-tól: A csodadoktor. / Magyar vígjáték. Főszereplők:Rát­kai Márton, Vaszary Piroska, Sze­nes. Béla Miklós és Székely Ibi. —­­ — Rín-Tin-Tin. A legtökéletesebb Rín- Tin-Tin film 8 felvonásban. — Ámor naplója. — II. Miklós orosz cár és­ Charleston-leckék a Fox Híradóban. Előadások kezdete: hétköznap negyed 6. negyed 8. fél 10 órakor. Vasárnap és ünnepnap: fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. Január 6-tól január 12-ig: Szo- |­jA'­JTAl_l goff Mihály. Jules Verne örök- SJ I becsű regénye filmen. Két rész-I­I ben, 36 felvonásban. Főszereplők: I 1 Iván Mosjoukine és Nathalie I Kovanko. Filmre feldolgozta és T­­­I rendezte: V. Tourjansky. — Hír- lADOI I adás — Előadások kezdete: hét-1— ------rr_T—.. J köz­napokon 5, negyed 8 és fél 30 órakor. Vasárnap és ünnepnapokon: fél 4, fél 6, háromnegyed 8 és 10 órakor. Telefon: J. 118—94. FILMSZÍNHÁZ Teréz-körút 60 szám. S 1­ A nyugati pályaudvarral szemben. Te­­'SJULLSK ,ofon: Lipót 021—32 és Lipót 921-33. '\MWKA December 6. csütörtöktől: 1. Magyar híradó. 2. VFA-hiradó. 3. Strogoff Mi­­hály. Jules Verne örökbecsű regénye filmen. Két részben, 16 felvonásban. Főszereplők: Iván Mosjoukine és Nathalie Kovanko. Filmre feldolgozta és rendezte: V. Tourjansky. Előadások kezdete: Vasárnap és ünnepnap három­negyed 4, háromnegyed 6, 8 és 10 órakor. Hétköz­nap: 5. negyed 8 és fél 10 órakor. U­RA­NI­A SZÍNHÁZ. Telefon: J. 121-35. és J. 23—54. Január 5-től január 12-ig: A két­­arcú dáma. Modern történet 8 felvonásban. A főszerepben: Pola Negri. — A vulkán• Emberek és elemek harca 6 felvonásban. Főszereplők: Bebe Daniels, Ricardo Cortez. Fox Charleston-kurzus. A legújabb tánc Ingyenes oktatása. — II Miklós orosz cár utolsó szemléje (a cári család és Rasputin kíséretében). — Elő­adások kezdete: hétköznap 5. negyed 8. fél 10 óra­kor. Vasárnap és ünnepnap: fél 4. fél 6. fél 8 és fél 10 órakor. KIS KOMÉDIA J­anuári műsor Rott és Steinhardt-tal Kezdete 81/*-kor. Tel.: 14—22.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék