8 Órai Ujság, 1929. május (15. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-19 / 112. szám

Vasárnap 10. OLDAL ÓRalusSÍG 1929 MÁJUS 13 Minden külön értesítés helyett. Báró WOLFNER TIVADARNÉ született Herzfelder Maria Gitta úgy a maga, mint gyermekei és az egész rokonság nevében megtört szívvel jelent­, hogy szeretett férje, a legjobb apa, nagyapa, testvér és rokon újpesti báró Wolfner Tivadar , nagyiparos, Újpest város díszpolgára, a Ferenc József-rend középkereszt­jének tulajdonosa a csillaggal, volt országgyűlési képviselő, szkv. huszár­százados, Pestvármegye törvényhatósági bizottságának tagja stb. stb. f. hó 16-án, életének 65-ik, boldog házasságának 36-ik évében, Badenben hosszú szenvedés után elhunyt. Drága halottunk halt tetemeit vasárnap, folyó hó 19-én, t­éli 12 órakor fogjuk a Kerepesi-úti szr. temetőben a családi sírboltban örök nyugalomra helyezni. Báró Wolfner János Báró Drrsztay Andorné szül. báró Wolfner Vera halmi Halmy Józsefné szül. báró Wolfner Lilly Báró Wolfner András gyermekei. Báró Dirsztay Andor halmi Halmy József vejei. újpesti Wolfner József és neje özv. dr. Sámuel Lázárné szül. újpesti Wolfner Ilka újpesti Wolfner Gyula testvérei és sógornője. Báró Dirsztay Denise halmi Halmy Sándor Tamás unokái. A WOLFNER GYULA és TÁRSA cég mély fájdalommal jelenti, hogy szeretett társfőnöke újpesti báró Ulolfner Tivadar hosszú, hősiesen tűrt szenvedés után 1929 május 16-án Badenben elhalálozott. Életének minden erejét cégünknek adta, lelkes, határt nem ismerő önfeláldozó buzgalom­mal, szeretettel és hűséggel. Folyó hó 19-én, vasárnap, déli 12 órakor kisérjük utolsó útjára. Emlékét soha nem szűnő fájdalommal és kegyelettel fogjuk megőrizni. Budapest, 1929 május 17-én. Wolfner Gyula és Társa cég tisztviselői kara és munkásai mély fájdalommal tudatják újpesti báró Wolfner Mór úrnak f. hó 16-án hosszas szenvedés után történt elhunytak A megboldogultban irántunk atyai jóindulattal visel­tető, tenkölt gondolkozású, szeretett főnökünket vesztet­tük el, akinek fáradhatatlan munkássága előttünk mindig példaképpen állott. Az ő jóakarata vezetésére, nemes szivére, megértő jóságára soha el nem múló hálával gondolunk és em­lékét mindenkor őszinte kegyelettel fogjuk megőrizni. Budapest, 1929 május 17.­­ A Kisgyóni Kőszénbánya Rész­vénytársaság és a Bakonyvidéki Kőszénbánya Részvénytársaság igazgatósága és felügyelőbizottsága mélységes fájdalommal jelentik, hogy a társulat elnöke újpesti L Jolik­a Tivadar ÚF­­­e hó 16-án Badenben elhunyt. A megboldogult vállalatunk meg­­­­alapítója volt, akinek a vállalat­­ érdekében kifejtett fáradhatatlan­­ tevékenysége örök példaként fog­­ előttünk állni. Emlékét soha el nem múló ke- I­ü­gyelettel őrizzük.­­ Budapest, 1929 május 17. A Kisgyóni kőszénbánya rész-­­­vénytársaság üzemvezetősége, al-­­­kalmazottai és munkásai mélyen megrendülve tudatják, hogy a­­ társulat elnöke újpesti frollner Mari úr e hó 16-án Badhenben elhunyt.­­ Alkalmazottai irányában tanu­­­­sított atyai jóságát soha el nem felejtjük és emlékét hálás ke­gyelettel őrizzük. Budapest, 1929 május 17. Közgazdaság (—) A tőzsde rendkívüli közgyűlését május 27-én tartják meg, miután a keres­kedelemügyi miniszter kétségkívül jóvá­hagyja a tőzsdetanácsnak a rendkívüli közgyűlés megtartására vonatkozó előter­jesztését. A rendkívüli közgyűlésen tudva­lévően az új „gazdatanácsosokat“ választ­ják meg, akiknek érdekében tíz új tőzsde­­tanácsosi tisztséget rendszeresítenek. Emel­lett betöltésre kerül a tőzsdetanácsban megüresedett több tagsági hely, melyekre elsősorban Korányi Frigyes báró, a Pénz­intézeti Központ elnöke kerül, aki a fel­ajánlott jelöltséget el is fogadta. Ezenkívül szó van Steiner Marcel és Büchler Lajos jelöléséről. A tőzsde rendes közgyűlését ez idén megkésve, június elején, a rend­kívüli közgyűlést követő nyolc napon belül fogják megtartani. (2) A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezete május 16-án tartotta meg a régi képviselőház nagyter­mében báró Perényi Zsigmond v. k. t. t. elnök vezetésével XXXVI. évi rendes közgyűlését, ame­lyen a köztisztviselőtársadalom előkelőségei és a tagok igen nagy számmal vettek részt. Báró Perényi Zsigmond elnöki megnyitóbeszédében mindenekelőtt méltatta a szövetkezet nyuga­­lomba vonult ügyvezető­ alelnökének, Miklauzics Adolf dr.-nak munkásságát, majd rámutatott a szövetkezet örvendetes fejlődésére, végül az al­kotó munkában való szolidáris összefogásra hívta fel a magyar köztisztviselői kart. A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta az igazgatóság évi jelentését, valamint a zárszámadásokat, ame­lyek szerint a szövetkezet az elmúlt üzletévben 34.740.00.— P forgalmat­ bonyolított le, 21.5 millió pengő hitellel segítette elő 70.000 tagjá­nak árubeszerzését, 801.972.— P adót fizetett s az S77.979.73 P tiszta feleslegből 450.000 pen­gőt fizetett ki a tagoknak 3%-os vásárlási vissza­térítés fejében. Majd a teljesen újjáalakult igazgatóság és felügyelőbizottság választására került a sor. A 3 évre megválasztott új igazgatóság tagjai lettek: dr. Baltazár Dezső református püspök, dr. Borbás Gáspár ügyvezető igazgató, dr. Bu­­záth János, Budapest alpolgármestere, Kelety Dénes államtitkár, dr. Kerntler Kálmán p. v. államtitkár, Konkoly-Thege Gyula min. tanú- RÉSZLETRE hónapr­a, készpénzárban, megbízható minőségben ROYAL BÚTORCSARNOK Baross-n.Slész J .Klinikával szembeni köztisztviselők állandó szállítója esős, Kovács János kincstári főtanácsos, az OK3 ügyvezető igazgatója, dr. Kun­cz Ödön egyetemi tanár, Lickl Károly­­földm. h. államtitkár, Mouil­­lard Viktor ny. altábornagy, báró Perényi Zsig­mond v. b. t. t., dr. Séthy Antal igazságügyi államtitkár, báró Szalay Gábor postavezérigaz­gató, Tarján Vilmos ügyvezető-igazgató és Tőry Gergely keresk. h. államtitkár. A felügyelőbizott­­ság tagjaivá megválasztottak: dr. An­dó László MÁV főfelügyelő, Bárány Béla MÁV felügyelő, dr. Balla Aurél keresk. min. o. tanácsos, dr. Po­gány Frigyes h. államtitkár, orsz. képviselő, dr. Schreiber Lajos ny. államtitkár, Végh Jenő OKTT igazgató és Wastl Károly p. v. minisztériumi könyvszakértő. A közgyűlés ezután elhatározta, hogy a ta­gokkal való kapcsolat további kimélyítésére, a tag- és tőkegyűjtés erőteljesebb propagálására, to­vábbá a szövetkezeti nevelés és továbbképzés kérdésének napirenden tartására központi vá­lasztmányt és kerületi válaszmányokat­­létesít. Az új központi választmány tagjai lettek: Arató Gyula h. államtitkár, dr. Bencs Zoltán minisz­terelnökségi p.-tanácsos, Demény Károly ny. postavezérigazgató, dr. Gulyás Flórián polg. isk. tanár (Törökszentmiklós), Blavathy Imre fő­gimnáziumi tanár, dr. Holzwarth Ferenc földm. min. tanácsos, dr. Javornitzky Jenő igazságügyi min. szv. főtanácsos, Karsa Kálmán ezredes, Kosinszky Viktor ny. min. tanácsos, dr. Libisch Károly városi tanácsos (Gyöngyös), báró Luka­dnek Géza altábornagy, dr. Mikó Gábor kincst. főtanácsos, az OKH ügyv. igazgatója, dr. Ne­­ményi Imre ny. államtitkár, Nyegre László ny. főispán, Bibicsey Nándor, az Orsz. Társadalom­­bizt. Intézet aligazgatója, Soós Gyula posta­főigazgató, Tószegi Géza p. v. min. o. tanácsos, Trettin­a Árpád kormánytanácsos, segédhiv. fő­igazgató, vitéz dr. Végh Kálmán honv. min. ál­lamtitkár. A közgyűlés az elnök és az ügyvezető­ség lelkes éltetésével ért véget. (—) A „Szikra" Magyar Gyújtógyárak Rt. május 17-én tartotta meg ezidei rendes közgyű­lését. A zárószámadások 390.330.46 pengő tiszta nyereséget tüntetnek­­fel, melyből az „A“ soro­zatú részvényekre darabonkint 12 pengő oszta­lék fizettetik. A szelvényeket május 18-ától kez­­dődőleg az Angol-Magyar Bank váltja be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék