8 Órai Ujság, 1930. december (16. évfolyam, 275-297. szám)

1930-12-19 / 289. szám

DECEMBER 19 ÓMlUJSÍG PÉNTEK 5* OLDAtJ HÍREK Változékony idő havazással A Meteorológiai Intézet jelenti december 18-án déli 12 óraikor: A légnyomás erős emelkedésével az Azori-maximum egész Közép-Európáig nyomult előre, miáltal Franciaországban erős éjjeli lehűlés kö­vetkezett be. Minthogy Lengyelországban depressziós alakulat van, amely általános havazást okoz, Közép-Európa inkább nyu­gati beáramlás hatáskörébe jutott. A Földközi-tenger nyugati részein egy erő­teljes depresszió viharos szeleket okoz. Izland felett a mély depresszió helyét megtartotta. Hazánkban a hőmérséklet süllyedése mellett csak elvétve volt kisebb havazás. Galyatetőn a hóréteg 40 centiméter, Lilla­füreden 30 centiméter vastag. Budapesten 18-án délben a hőmérséklet 2 fok Celsius, a tengerszintre redukált légnyomás pedig 774 milliméter. Prognózis: Változékony idő, kisebb ha­vazással, később csendesebb, derültebb és főleg éjjeli hidegebb idő várható. — Vallási bonyodalmak Zogu albán ki­rály és Eudoxia bolgár hercegnő tervezeti házassága körül. Pécsből jelentik: A Neues Wiener Tagblatt Szkntnxiból érkezett tudósítást közöl, amely snerint Tiranában he­tek óta tárgyalások folynak Zogu albán ki­rály & Eudoxia bolgár királyleány házassá­gának előkészítéséről. Rómában Votkoff bol­gár követ, főleg pedig ennek neje tevékeny­kedik a szófiai és-tiranai udvar házassági kap­csolatának létrehozásán. Rokonsági és poli­tikai okokból Rómában rokonszenvvel fogad­ták és szintén szorgalmazzák a tervet. A ne­hézség a valláskülönbségben van, amennyiben Zogu mohamedán, Eudoxia pedig katholikus. A Vatikán emiatt nehézségeket támaszt és azon igyekszik, hogy Zognt megtérítse. — A súlyosan megbetegedő ti D'Anuunzlőt Rómában incgoperáiják. Milánóból jelentük: A Gábriellé D'Annunziö megbetegedéséről kelt hírek valóknak bizonyultak. A költőt a Garda-tó melletti hires palotájából Rómába szállították, ahol egy szanatóriumban helyez­ték el. Az- orvosi konzílium megállapította, hogy műtétre' van szükség s így D'Annun­­zict valószínűleg még karácsony elölt meg­aper alják. — Nagy vihar Romániában. Bukarest­ből jelentik: Az egész ország területén hatal­mas vihar dühöng. Galatzból és Constanzából érkező jelentések szerint a Fekete-tengeren nagy vihar volt és igen sok hajónak hallété­ről semmit sem tudnak. A bőségesen hullott hó a telefon- és táviróvonalakban tetemes ká­rokat okozott. «. '■— Félárú HÉV-mcnetjcgyekcf kérnek a hadigondozottak. Kaptuk a következő levelet: Tisztelt Szerkesztő úr! Sashalom, Kistarcsa, Cinkota, Csömör és Gödöllő hadigondozottjai már évek óta kérik a Helyiérdekű Vasutak igaz­gatóságát, hogy számukra olcsóbb viteldíjat en­gedélyezzenek. Ma az a helyzet, hogy hadirok­kantak kilométereket gyalogolnak, csakhogy cse­kély jövedelmük vagy járandóságuk terhére ne kelljen a villamosviteldíjért áldozatot hozni. Neon azt akarjuk, hogy a közlekedési vállalatok telje­sen díjtalanul szállítsák a hadirokkantukat, bár a külföldön erre nem egy példa van, hanem az a kérésünk, hogy méltányos féláréi, jegyet adjanak ki a rokkantaknak is. Ezzel a vasútvállalat szép példát mutatna, amellett üzletileg is megtalálná a maga hasznát, mert a most gyalogosan közle­kedő hadigondozottak nagyobb mértékben ven­nék igénybe a pestkörnyéki viilamosvasutakat. Tisztelettel: Kistarosa—csömöri HONSz csoport, Horváth, György elnök. — Ügynökök visszaélőbe a Szent Tinre­albummal. Balassagyarmatról és más vi­dékekről értesítést kapott a Szent Imre ju­bileumi főbizottság, hogy női ügynökök meg­rendelési aláírásokat gyűjtenek a Szent Imre- Albumra, még pedig 40 pengős álban. A fő­bizottság tudatja mindenkivel, hegy a Szent Jmre-Albumot ügynökökkel nem árusíttatja. A levegőbe repüli egy francia vegyészen gyár Száz munkást eltemettek a romok — Eddig hét bolt­lesiet találtak Toulouse, dec. 18. (Saját tudósítónk telefon jelentése.) Man­­eiouzban egy vegyészeti gyárban -borzalmas szerencsétlenség történt. Egy lánc elszaka­dása következtében a munkásokra zuhant az egyik tartály, amely tele voi't forró, olvasz­tok anyaggal. A következő' pillanatban ször­nyű robbanás reszkettette .meg a levegőt. A gyár a levegőbe repült és több, mint száz munkást maguk alá temettek a romok. A robbanásra az egész falu összeszaladt, sőt a szomszéd községekből és városokból is megindult az emberáradat, mert azokban is meghallották a rettenetes detonációt. Mire a inén főcsapat ok megérkeztek, a munkások — Betörés a hídja puszi aj Bezerédy­­kasjélyba. A Gindlicsalád melletti Hidja­posztán fevő BeserédyAmstély éterien maijá­nak ablakát ismeretien tettes kifesáte^a és a kamrából köze] másMszáz tojást, fűszere­ket véve -magához, elszökött. -A esendőrség megindította a nyomozást. — 67 pirosbetiis ünnep lesz a jövő esztendő, ben. A már közkézen forgó jövő évi naptárak­ból azt látjuk, hogy 1931-ben 67 pirosbetüs ün­nepnapunk lesz, tehát több, mint két hónapot fo­gunk a jövő évben ünnepelni, öt kettős- cs egy hármasünnep szerepel a naptárban. Május, augusztus és december hónapokban 7—7 piros­betüs ünnep lesz, természetesen a vasárnapokkal együtt. — Elárverezik az október végéig lejár) zá­logtárgyakat. A ni. kir. postatakarékpénztár kézizálogkölesönüzletében, valamint annak köz­vetítőinél elzálogosított és október 31-ig lejárt, de ki nem váltott, illetőleg nem rendezett zálog­tárgyakat, továbbá az Árverési Csarnokhoz el­adásra beadott, de vevőre nem talált különféle tárgyakat nyilvános árverésen eladják. Az elzá­­logosítóknak és elárvercztetőknek jogukban áll tárgyaikat az árverés megtörténtéig • kiváltani, illetve magukhoz váltani. Az árverések már meg­kezdődtek. Az arany-, ezüst- és ékszertárgyakat hétfőn, szerdán és szombaton, az egyéb ingósá­gokat hétfő kivételével minden köznapon délután 3-tól 6 óráig az Árverési Csarnok helyiségében (IX., Lónyai-utca 30—32.) árverezik. ^HABMATVrcljjjy — Héthónapi börtönbüntetés után fel­mentés egy solivail.kerti asszony lopási ügyében. Király Mikjósné, született Malmi Mária soltvadkerti asszonyt a kalocsai tör­vényszék héthónapi börtönbüntetésre ítélte lopás Büntette miatt. A Tábla Gndó-tanácsa bizonyításkiegészítést rendelt el, amelynek so­rán bizonyítást nyert az a körülmény, hogy Királyné a nyomozás során csak azért vállalta a csendőrök előtt a lopás elkövetését, mert ki­hallgatása alkalmával bántalmazták. A táblai tanács a vádlottat bizonyítékok hiányában fel­mentette. — Weis István dr. előadása. A Magyar Nem­ze.tpoliiik.ai Társaságban december 19-én, pénte­ken este fél 9 órai kezdettel a Szentkirályi-utca 10., I. emelet alatti helyiségében Weis István dr. miniszteri tanácsos, a Faluszövetség igazgatója „Társadalmunk válsága" címen tart előadást. Az előadást vita követi. Meghívók mindennap délután 7—9-ig a társaság titkárságától telefo­non (József 383—27) igényelhetők. — Robbanás egy francia vegyigyánban. Párisból jelentik: A Garonne melletti St. Gau­­dens közelében fekvő Mancioux egyik kémiai üzemében tegnap súlyos kimenetelű robbanás történt A robbanás akkor történt, amidőn a gyárban mintegy száz munkás dolgozott. A Havas-Iroda jelentése szerint a robbanás kö­vetkeztében heten meghaltak és tizen súlyos sérüléseket szenvedtek. Ezzel szemben a Ma­rin tudósításában három halott és tizenegy többé-kevósbbé súlyos sebesült szerepel. A lap jelentése szerint az anyagi kár nem jelentős. — Alkoholbetegeket Gyógyító Szanatórium Rákospalota, Árpád-utca 12. ‘ Gondos orvosi kezelés, jó ellátás, olcsó árak. Jelentkezni te­lefonon is lehet. (A. 953—94.) Kohinoor széncsomagot 1000 üzlet árusít. k\\\\\\V\\\\\\V\VV\\\\\\\V\Vl smohing- és frahking darabja 16.—- pengő mangold béta kotos csak váci-utca 15. — békebeli árak — x\\\\\v\\\\\\v\\\xv\vvv\v\v egyrésze már kiásta önmagát « 'törmelék alól és többé-kmésbbé súlyosan megsebesülve, de élve megmenekült. Azonnal megindultak a mentés munkála­tai. Egymásután hordták ki a romok alól a sebesiiütőket, de az éj beálltakor még műi­dig negyven munkáé volt a romok alatt. Egész éjszaka dolgozott a iToulousebói ki­rendelt katonaság, amelynek nagy nehézsé­gek árán sikerült mag lisemleél munkást éh)$, noha sebesülten kiásni. A további munkála­tok soráti ­• hét holttestet találtuk. A többiek sorsa e pillanatban még ismeret­­len és attól Jehet tartani, hogy a szörnyű katasztrófának még több halottja is lesz. — Sopron az áiláshaknozásc-k ellen. Sop­ron városnak vitéz Simon Elemér főispán elnöklésével tartott közgyűlése egyhangúlag állást foglalt az álláshalmozás, ellen. Felirat­ban kéri a kormányt, hogy ne engedje meg' az olyan 'nyugdíjasoknak, akiknek évi jövedelme a 3000 pengőt meghaladja, az állásvállalást. A közhivatalnok férjnek felesége ne tölthessen be közhivatalnoki állást. A közgyűlés a köz­­igazgatási bizottság kilépő tagjait újra válasz­totta. Ezután az I. osztályú pénztári tiszti állást Horváth József és Ungcr Géza II. osz­tályú tisztekkel töltötte be. — Halálozás. I>r. Temesvárg István egri központi járási tisztiorvos, Heves vármegye tb. főorvosa, a Ferenc Józsefrend lovagja, Budapes­ten meghalt. Temetése nagy részvét mellett Eger­ben volt. ' Ádler Simoii, a Pesti Izraelita Hitközség Wechselniann-féle Vakok Intézetének igazgatója 69 éves korában Budapesten elhunyt. Ádler Si­mon, a külföldön is ismert kitűnő szakpedagó­gus volt, aki 50 évig működött a Pesti Izraelita Hitközségnél előbb a Siketnéma-intózetnél, majd megalapításától kezdve, mint a Wechselmann­­intézet igazgatója. Temetése pénteken délelőtt félti zenkettőkor lesz a rákoskeresztúri izraelita temető lralottasházából. — Megnyílt a ceglédi népkonyha. Ceg­lédről jelentik: A nyomorenyhítő bizottság ál­tal felállított néphonylia megnyílt. Eddig 100-náL többen jelentkeztek ingyenes ebédért. :— ízlés, elegancia. Az előkelő Belváros egyik legpatinásabb cégé a Bogner (Vörösmarty­­tér 8., öerbeatid-palota), amelynél minden tárgy valóságos kiállítási objektum, iparművészeti re­mek. Csodálatos az a találékonyság és kifinomult ízlés, amely a cég női táskáiban, szivar-, ciga­rettatárcáiban, utazóbőröndjeiben és egyéb bor­­díszmüáruipari kreációiban megnyilatkozik. És e közismert, tények megállapításának most az ad aktualitást, hogy a Bogner ezeknek a nemesen loxuriózus cikkeknek az árát — számolva a máj viszonyokkal — jelentékenyen leszállította..... — Herezeg Ferenc új, nagyszabású törté* nelmi regénye: A nap fia, mint n nagy író va. )amennyi regénye, az Cj idők hasábjain jelenik meg. A regény közlését januári első számában kezdi meg az Uj Idők, amelynek főmunkatársai: Csathó Kálmán, Falu Tamás, Farkas Imre, Fo­dor Gyula, Gulácsv Irén, Hegedűs Lóránd, Ko­­sáryné Réz Lola, Kosztolányi Dezső, Lyka Ká­roly, Pékár .Gyula, Burányi Miklós, Teresesényi György írásai mellett a magyar írók legjava ter­mését közli s népszerű rovataiban: A szerkesztő üzeneteiben, a Gasztronómiai, Kertészeti, Szép­ségápolási, Divat- és Kézimunka-űzne tökben a gyakorlati tanácsok egész sorával igyekszik hét­­ről-hétre segítségére lenni a magyar intelligen­cia asszonyainak és léniáinak. I93.bben fog fel­épülni az Uj Idők rózsadombi telkein az első családi ház, amelyet, minden külön díj fizetése, nélkül, az Uj Idők előfizetőinek valamelyike fog! élnyerni, az ötös bizottság: Berzeviczy Albert, He rezeg' Ferenc, Lyka Károly, Pékár Gyula és Wolfner József döntése alapján. — Aki férfidivatárma gondol, annak Mán* gold Béla Kolos jut eszébe. Csak Vúci-utcalő. Békebeli árak. — Székrekedés. Európai és amerikai klini. kusok tuberkulotikus egyéneknél tapasztalták, hogy a betegség kezdetén jelentkező székreke* dósok a természetes „Ferenc József" keserűs víz használata folytán lényegesen enyhültek. HERCZEG FERENC ÚJ REGÉNYE-UJ IDŐK.„,„ jelenik meg! Az Uj Idők mnnkatársai: Az Uj Idők rovatai: Csatho Kálmán Szépségápolás^ Farkas Imre , . Fodor Gyula Gastfronomia P. Gulácsy Irén Divat Kosáryné Rés Lola Rejtvény Kosstolányi Desső Késimunka Lyka Karoly D Pékár Gyula Keceptpályásat Surányi Miklós Kcrtésset Ssép Ernő A sserkesstő üsenetei Előfiírtcsi díj: "«sy»kv« 6.40 pens5 1 egess évre 24.---- „ Az UJ IDŐK minden esztendőben egy rózsadombi villát ajándékoz olvasói valamelyikének. Minden előfizetőnek egyforma esélye van a villa elnyerésére. Réssletes tájékostató a díjtalan mutatványssámhan! As UJ IDŐK kiadóhivatalának, Budapest, VI., Andrássy^út 16. ss. Előfizetek a? UJ IDŐK-re 1931. /anaár l»től: * negyedévre 6.40 pengőért * félévre 18.50 ,, * esés; évre 24.— „ •Aí feKsct egyidejű lej fekűldtea. • mu faoir I-én küldőm. • Kérek díjtalan mutatvinysjimot. Név: _____________ 8 1 ” Fogta!ko;ás :................................................................... A nem kívánt törlendő. Pontos cím: ____________________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék