8 Órai Ujság, 1931. június (17. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-26 / 142. szám

?0W JÚLUS 26 ÓralussiG PÉNTEK 940CDRE Film-park (Rákóczi-út és Múzeum-körút sarok. " -T. 374--90). U­j magyar beszélőfilm, címe: „Nászút­­a világ körül." (Fősz.: Ákos Erzsi, Berczy Géza, Simon Marcsa, Zátony Kálmán.) . ..Ami minden asszonyban van." (Jede Frau hat etwas.) 100%-os német vígjáték-operett. (Fősz.: Trude Berliner, Kurt Lilien, Kurt Vesperraamn.) — Híradó. — és 10 órakor.) (Városligeti tó. Telefon: Automata 182—54). ;­­magyar beszélőfilm, címe: ..Nászút a világ körül." (Fősz.: Ákos Erzsi, Berczy Géza, Simon Marcsa, Zátony Kálmán.) — ,,Ami minden asz­­szonyban van." (Jede Frau hat etwas.) 100%-os német vígjáték-operett. (Fősz.: Trude Berliner, Kurt Lilien, Kurt Vespermann.) — Híradó. — (8 és 10 órakor.) Orion (IV., Eskü-út 1. sz. Telefon: Aut. 831—02). ..Vége a dalnak ..." — Híradók. — (Hétk.: Vtf. 1­2,a V2IO; vasárnap és ünnepnap: V2­4, V18, V2IO.) Olymapia (VII., Erzsébet-k­rt. 26. Tel.: J. 420—47). Csak felnőtteknek! ..Szerelem dala." Németül be­szélő, magyar feliratú érdekes történet, 10 felv. (Camila Horn, Betty A­dami.' Kőszegi Teréz, Igo Sym.) — „Leánybecsület." (Az élet hu­lámain.) Olga Csehova drámai alakítása 10 felv. — (4, 6, 8,10.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. Hű­vös, kellemes terem. Piltrla (Népszínház­ u. 13. Telefon: József 456—73).­­A négy ördög." Murnau világhírű hangosfilmje. 12 felv. (Janet. Gaynor.) — ,,A szőke kísértet." Hangos vígjáték 10 felv. (William Colier.) — (Hétk.: 1/48, a/410; vasárnap u. 3-tól folyt.) Barlins-lletve Filmpalota (Nagymező­ u. 22—24. Telefon: A. 220—98 és 292—50). Bessie Lowe fő­szereplésével: ,,A nyolcadik osztály." (Diákszere­lem.) De Sylva Brown és Henderson eredeti zené­jével. Prolongálva. — „Miki, mint hegedűművész." (Trükk film.) — Híradók. — (Előadások kezdete hétköznapokon: 2—11-ig folytatólagosak, azután 6, 8, 10; vasárnap: 3—4-ig folytatólagosak, azután 4, 6, 8, 10 órakor.) Vo K (Teréz-körút 60. Aut. 197—67 és Aut. 197—68): „Vége a­ dalnak." Bolváry rendezése. (Liane Hald és Willy Forst.) — ITiradó. — (Hétk.: 6, 8, 10 órától, vasárnap: 4, 6, 8, 10.) Nyitott tető, Iránia (Rákóczi-út 21. J. 460—45 és J. 460—46). Két hangos sláger: „A király parancsol . , (Otto Gebühr és Renate Müller.) — ..A halhatatlan lump." (Gustav Fröhlich és Liane Hald.) — (Foly­tatólagos előadások: 5 órától.) Teata (Erzsébet-körút: 39. Telefon: József 326—39). „A vasálarcos." Pumas Sándor regénye. (Douglas Fairbanks.) — ..Három szenvedély." (Fősz.: Pet­­rovich Szvetiszláv, Ance Terry.) — A legújabb Magyar híradó. — (Hétk.: 14-től; vasár- és ün­nepnap: 143-tól folyt.) A Szent Benedekreiid pere a Balatonfüredi Gyógyfürdő Részvény­­társasággal (Saját, tudósítónktól.) A pannonhalmi Szent Benedek-rend, mint ismeretes, polgári pert indí­tott a Balatonfüredi Gyógyfürdő rt. ellen. Kere­setében a­ rend különböző okokból és különböző rímeken a Gyógyfürdő rt.gal fennálló szerződé­sek hatálytalianítását kérte. A nagyszabású per előzményei évekre nyúlnak vissza és azok annak­­ide­jén a parlamentben is szóba kerültek. E szer­­ződésünk lényege az, hogy a Gyógyfürdő részvény­­tálf­saság 1987-ig bérli Balaton­füredet és a bér­­tiszeget az 1923 január elsejei koronajegyzés ár­folyamán valorizálták. Most az eredetileg egy­billió aranykorona bérösszeg az 1923 január 1-i jürichi árfolyamon valorizálva évi tízezer prigé­­tsek­ felel meg.­­ A szerződéseket a Szent Benedek-rend fő­apátsága megtámadta, azt­ vitatta a perben, hogy a szerződés és a pótmegállapodások ér­vénytelenek, mert a megállapodások megköté­sénél a felek nem tartották meg a Benedek­­rend statútumait. Ezenkívül érvénytelen a Szerződés azért is, mert a felperes szerint ki­zsákmányolásra irányul és a jó erkölcsökbe üt­közik. Végül érvénytelen azért, mert időközben úgynevezett gazdasági lehetetlenülés állott be. A budapesti központi járásbíróság elutasította a felperest, és a Benczés-rendet 8800 pengő perköltség megfizetésére kötelezte. A Tábla helybenhagyta az ítéletet és a felperest to­vábbi 2500 pengő fellebbezési költségben ma­rasztalta el. Az ítéletek ellen benyújtott rendkívüli ter­jedelmes felülvizsgálati kérelmet ma tárgyalta a Kúria Rácz-­tanácsa. A mai délelőtt az ügy ismertetésével telt el­ ítélet a késő délutáni órákban várható. — Kitüntetés. A kormányzó, mint a hivatalos lap, mai száma közli, a­ miniszterelnök előterjeszté­sére Borin Bordó György udvari tanácsos, felső­házi­ tagnak a közélet terén szerzett elismeréséül a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozta. — Négyhónapi fogház egy ellopott kocsiért és lóért. Kisbenedek István domaházi földműves Holló Ágoston nevű barátjával Felnémet község­ben ellopott két loovat és a hozzátartozó kocsit. Út­közben egy vámőr igazolásra szólította fel őket és amíg Kisbenedeket vallatták, Holló Ágoston a vámház előtt hagyott kocsit a lovakkal együtt újra ellopta és azzal áthajtott a csehszlovák határon. Még ma is eredménytelenül körözik. Az egri tör­vényszék Kisbenedek Istvánt négyhónapi fogházra és háromévi politikai jogvesztésre ítélte. Az ítéletet ma a Tábla Zelenka-tanácsa jogerőre emelte.­­ Elfogták egy újabb kommunista szervez­kedés vezetőit. A főkapitányság politikai cso­portja néhány napi nyomozás után egy újabb kommunista szervezkedés vezetőit fogta el. A szervezkedés élén egy Kiss Zsigmond nevű gép­gyári tisztviselő állott és rajta kívül még Stezin László magántisztviselő, Kálmán Endre britem műegyetemi hallgató, Kormos Mária magán­tisztviselőnő, Löwinger György bádogos, Neuge­­whttz Nándor műötvös és Fischer­­Jenő tiszt­viselő irányították a szervezkedést. A társaság tagjai röpiratokat terjesztettek és ebben négyen vitték a főszerepet: Steiner Lajos, Hegedűs Endre, Hegedűs László és Unka István. A detektívek tegnap rajtaütöttek a társaságon és valamennyiüket előállították a főkapitányságra, ahol ez részük beismerő vallomást tett. A­ Rendőrség lefoglalta a kommunisták irattárát is. KÖZGAZDASÁG „A gazdasági krízis idején szükségesnek bizonyult az önálló ipari hitel­szervezet“ Dr. Friedmann Ernő beszéde az Ipari Jelzálogintézet közgyűlésén Az Országos Magyar Ipari Jelzálogintézet r.-t. ma tartotta ezévi rendes közgyűlését, a távollevő gróf Zichy János helyett dr. Fried­mann Ernő műegyetemi tanár, administráteur délégué elnöklete alatt, Ik­lódy-Szabó Andor dr. h. pénzügyminiszteri államtitkár, kormány­­biztos részvételével. A kincstár képviseletében dr. Zsigmondy Kálmán pénzügyminiszetri ta­nácsos, a Pénzintézeti­ Központ részéről pedig dr. Vajda Ákos igazgató jelent meg. Az évi jelentéssel kapcsolatban az elnöklő dr. Fried­mann Ernő az intézet eddigi működésével kap­csolatban mindenekelőtt megállapította, hogy a gazdasági válság­ ellenére az intézetet egyetlen fillér veszteség se érte, viszont 47 vállalat el­­lenál­lóképességét fokozta a krízis idején. Majd így folytatta: — Legfőképpen azokra a tanulságokra sze­retnék rámutatni, amelyek egy önálló ipari hitel­­szervezet szükségessége és a hosszúlejáratú kon­­szolidált ipari hitel célszerűsége mellett bizonyí­tanak. Ma nyíltan beszélhetünk arról, hogy mennyi ellenzéssel találkozott intézetünknek a magyar pénzügyi szervezetbe való beillnetése és sok tekintetben ennek az ellenesnek tulajdonít­ható, hogy ez az új típus nem tudott szélesebb keretben érvényesülni. Az a megfontolás azon­ban, hogy az ipari finanszírozásra a bankok mellett még külön szilárd alapot kell biztosítani, amely a bankok ezirányú tevékenységét kiegé­szíti, ma már vitán felül áll. Az ipari hitelnek van egy nehezen mozgatható immobiliált há­nyada, amely rendes gazdasági periódusokban sem igen egyeztethető össze a bankok legnagyobb erényével, a könnyen mozgath­aó tőke gyors for­gatásával. De egyszerre iskolapélda erejével válik szembeszökővé ez gazdasági krízis idején. Meg vagyok győződve arról, hogy sokan ma már másképp gondolkoznnk a kérdés felett és más­képpen ítélik meg a meg nem mozgatható, határ­­időben és kamatban egyaránt konszolidált ipari kölcsön döntő fontosságát. Természetesen, ha termelési válság volna valahol, azon épp oly kevéssé segítene a hosszúlejáratú gyár­­hitel, mint ahogy a termelési válságot a föld terén sem tudja eliminálni a hosszúlejáratú földhitel. De a pénzügyi mobilitás szempontjából rendkívüül se­gítség, ha ez az egész anyag a gyorsan forgó pén­zek forgatagából ki van kapcsolva. A külföldi példa megmutatta, hogy mily súlyosan t­udnak ránehe­zedni az iparvállalatok az őket finanszírozó pénz­intézetekre és hogy viszont mily súlyos­an hat vissza az iparvállaltok életére, ha a mögöttük álló pénz­intézet nehezem akar avagy tud ipari pénzszükség­­leteknek már őrlete valamit eleget tenni. Ily módon igazolást nyer az a koncepció, amely szerint maga az ipar szervezkedett hosszúlejárati, hitelszükségle­tének biztosítására és hogy az állam vállalkozott az ipar k ezirányú feladatának alátámasztására. Ez bi­zonyítja az ipar abbeli törekvésének jogosultságát, hogy ugyanúgy rendelkezzék önálló hitelszervezet­­­tel, mint mezőgazdaságunk. Végül rámutatott dr. Friedmann Ernő arra, hogy az állanti fennhatóság alatt működő in­tézet ily keretben is teljes mértékben érvénye­síteni tudta a magángazdaságnak a szolid pénz­intézeti ügyvitelre vonatkozó elveit s a rábí­zott állami és külfldi tőkéket megőrizte és gyümölcsöztette. Erőteljesen tovább folytatódott az értéktőzsdei hosszmozgalom (Saját tudósítónktól.) A külföldi tőzsdékről kivételesen­ szilárd irányzatot jelentettek. New­­yorkban az legviharosabb hosszra emlékeztető forgalmat bonyolították le, de a párisi tőzsde is teljes mértékben értékeli a Hoover-javaslat jelentőségét és ennek hatása alatt Berlin is, Bécs is szilárd irányzatot követett. Nálunk is rendkívül szilárda­n ind­ult, a?­ üzlet, mert a fe­­dezővásárlások mellett jelentékeny véleményes? vásárlásokat is bonyolítottak­­le. Ennek követ­keztében igen élénk forgalom­ alakult ki és az árfolyamok az egész vonalon erőteljesen meg­javultak. A tőzsdeidő közepetáján a bécsi számlára eladást jelentettek be, különösen arbitrázs­értékekben és ennek következtében a kulcsz­­értékek árfolyamai átmenetileg gyengültek. Ez a hatás azonban nem volt tartós, mert, miután a felkínált részvényeket mind felvásá­rolták, újból erőteljesen megszilárdult az irányzat és zárlatkor csaknem a napi legma­gasabb árfolyamok voltak felszínen. Végered­ményében a hangulat mindvégig barátságos volt és az értékek úgyszólván kivétel nélkül számottevő nyereséget produkáltak. A bankértékek piacán a Hazai Bank 1, Her­­mes 2, Kereskedelmi Bank 0.5 pengővel emel­kedett. Ezzel ellentétben az Osztrák Hitel, mely az utolsó napokban lényegesen javult, 1.8 pen­gővel visszaesett, úgyhogy 6 pengős áruárfolyaia mellett fel is függesztették. A Magyar Hitel árfolyama is emelkedett kisebb mértékben. A Pesti Hazai Takarék 1 pengővel drágult. A biztosítóintézeti értékek közül a Magyar-Francia újabb 3,5 pengő nyereséget tüntet fel. A bánya­­piacon a Kőszén 17 pengővel javította meg leg­utóbbi árfolyamát és tegnapi 397 pengő záró­­kurzusával szemben ma 415 és 423 közt válta­kozott az árfolyama. Ennek arányában emel­kedtek a többi értékek is. A Drasche 6, Mag­nezit 6, Bauxit 3.7, Urikányi 3.5, Salgó 2 pen­gővel emelkedett. A vaspiacon a Fegyver 7, Rima 2.2, Lámpa 2, Láng 1, Ganz 0.75 pengő­vel drágult. A fapiacon az Ofa 1.5, Nasici 1.25 pengő­vel emelkedett. A Nova árfolyama is megfele­lően javult- Nyereséggel zárultak még az Izzó 4, Magyar Cukor 4, Délcukor 1.5, Pamut 2, Gyimni 2, Vasútforgalmi 1.25, Égisz 1, Gold­­berger 1, Krausz szesz 1 pengővel. Veszteség­gel zárultak a Polgári Sör 2,5, Gschwindt 1 pengővel.Az utótőzsdén barátságos hangulat mellett továbbra is szi­lárd irányzat maradt érvényben, amelyben ki­sebb áringadozások mellett a napi legmagasabb árfolyamok voltak felszínen. A valutapiacon az effektív valuták irányzata tartott, csak egyes kisebb pénznemek árfolyama javult kisebb mér­tékben. A svájci frank 5 ponttal visszaesett. A devizapiacon a madridi kifizetés árfolyama 165 ponttal gyengült. Ezzel szemben Newyork 20, Brüsszel 5, Amszterdam 5, London ötnyolcad, Páris 1,25 ponttal emelkedett. A zürichi és ber­lini kifizetés árfolyama egy árnyalattal gyengült. A fix kamatozású értékek piacán a hadikölcsön­­kötvények irányzata szilárd és az egyes típusok árfolyama átlag 10 százalékkal javult. A kény­­szerkölcsön gyengébb irányzat mellett körülbelül egy százalékkal visszaesett. A többi címlet árfo­lyama változatlan maradt. A mai tőzsde záróárfolyamai Bántok: Angol-m­­agyar 63.75, Budapesti iparbank 20, Fabank 20, Hazai bank 41.4, Hermes 33, Ma­gyar hitel 56.5, Ingatlanbank 145, Forgalmi bank 63, elzálogh­itel 35, Leszámítoló 81, Nemzeti bank 196, Olasz bank 60.5, Nemzeti tp. 18, Osztrák hitel 6 áru, Kereskedelmi bank 93, Wiener Bankverein 12. Takarékpénztárak: Belvárosi 59, Budai általá­nos 12, Kőbányai takarék 20, Ált. takarék 64, Moktár 66, Hesti Hazai 147. Biztosítók: Magyar-francia 55, Malmoki Borsod-miskolci 7.75, Első békéscsabai 47.1, Tö­rkszentmiklósi 16, Hungária 12. Bányák és téglagyárak: Bauxit Trust 37.7, Beocsini 150, Borsodi 2.8, Kohó 13.5, Braselo 96, Magnezit 126, Aszfalt 16.75, Ált.­kőszén 414, Nagy­­bátonyi 287.5, Salgó 34.9, Urikányi 73.5. Nyomdák: Athenaeum 60, Franklin 15, Glóbus 32.5, Kunossy 9.5, Bigler 7.2, Stephaneum 15.5. Vasművek és gépgyárak: Bródi vagon 5, Gazd. gépgyár 3.5, Fegyver 165, Fémkeresk. 42.75, Ganz- Danubius 33.75, Hofhorf 2.3, Kaszab 39, Küshne gépgyár 4.5, Láng 42.5, MÁG 05, Magyar Acél 28, Lámpa 45, Chaudoir 5, Vagongyár 15.25, Man­­nesm.-Koburg 9.8, Rimamurányi 38, Schuller 20, Unitas 30, Wörner 5.3. Faipari vállalatok: Ofa 37.5, Nasici 84.5. Közlekedési vállalatok: Délivasút 11.4, Helyi­érdekű 44, Levante 3.7, Nova 23.5, Tröszt 97.25. Cukorgyárak: Délcukor 82.5, Magyar Cukor 85, Stummer 5.2. Gáz- és villamossági, vállalatok: Izzó 231, Auer 47.5. Sörgyárak és szeszipari vállalatok: Fővárosi sör 16.5, Gschwindt 122, Polgári sör 93.5, Krausz szesz 80. Szállodák és gyógyfürdők: Égisz 8, Lukács­fürdő 40. Textilipari vállalatok: Goldberger 44, Győri textil 40.5, Jaguard 26.6, Karton 2, Juta 15.8. Magyar pamutipar 35, Szegedi kender Unió 28.5. Vegyipari vállalatok: Chinoin 3­3, Diana 85, Hungária műtrágya 17, Keleti-Murányi 41.5. Különféle vállalatok: Brassói 13.45, Gumi 26.5. Vasútforgalmi 30.25, Nemzetközi gép 38, Telefon 16.00. Államadóssági kötvények: Fővárosi 6%%-os 1914. évi 56.8, Hadikölcsön 6%-os I—V. kib. 0.20, VI—VII. kib. 0.13, Hadikölcsön 5%%-os II—VII. kib. 0.15, IV. kib. 0.11, V. kib. 0.12, VIII. kib. 0.12, Népszövetségi kölcsön 100%, Kényszerkölcsön 55.2%. Érmepénzeik: 20 koronás arany 2.35, Ezüst 1 koronás 0.21, Ezüst régi forintos 0.67, Ezüst 5 koronás 1.09. Változatlan az angol bankkamatláb London, június 25. ,Reuter.) Az Angol Bank mai ülésén a batát­­kamatlábat változatlanul két és fél százalék­­ban állapította meg. (MTI.) Hivatalos valutaárfolyamok Angol font (1 font) 27.02—27.97, Belga frank (100 frank) 79.60—80.00, Cseh korona (100 kor.) 16.89—17.01, Dán korona (100 kor.) 153.00— 153.60, Dinár (100 dinár) 10.06—10.14, Dollár (100 dollár) 571.50—574.50, Francia frank (100 frank) 22.40—22.70, Hollandi forint (100 írt) 229.85—230.85, Lengyel zloty (100 zloty) 63.85— 64.25, Lei (100 lei) 3.38—3.42, Léva (100 leta.) 4.12—4.18, Líra (100 líra) 29.85—30.15, Német márka (100 márka) 135.60—136.20, Norvég korona (100 kor.) 153.20—153.80, Osztrák schilling (100 schilling) 80.25—80.65, Svájci frank (100 frank) 110.65—111.25, Svéd korona (100 kor.) 153.40—154.00. Zürich, június 25. (Zárlat.) Páris 20.20, London 25.101/a, New­ york 515.90, Bruxelles 71.87, Milánó l~x­y Madrid 48-70s, Amszterdam 207.62/*, Berlin 122.47, Wien 72.48, Szófia 3.731/r, Prága 15.27/A, Varsó 57.78, Budapest 90.06, Belgrád 9.121/a, Bukarest 3.171/,. (—) A Pesti Tőzsde új számában is érdekes cikkek, információk, rovatok és mellékletek vannak. Tovább javultak az árfolyamok Berlinben Berlin, június 25. (Saját tudósítóink tett­ott jelentése.) Azok a körülmények, melyek a mai tőzsdei forgalmat be­folyásolták, nagyjában véve kedvezőek voltak, jóllehet a spekulációnál még mindig némi tartóz­kodás észlelhető. Az a hír, hogy­ a Birodalmi Bank az ultimo lebonyolítása céljából 100 millió márkás hitelt vesz igénybe — a hiteltárgyaláso­kat még nem zárták le — különösen az Ameriká­ban elterjedt remény Franciaország engedékeny­ségére vonatkozólag, megnyugtatóan hatott a tőzsdére. Az első árfolyamok átlag 3 százalékkal a tegnapi zárlati nívó felett mozogtak. Kém ót­a a forgalom nyugodtabb lett s az árfolyamok­ot­ kisebb lemorzsolódás mutatkozott. A mai állatvásárok (Saját tudósítónktól.) A mai vágómarhavá­­sárra felhajtottak 679 darab vágómarhát. Éköl legjobb 77—84, közép 60—76, gyengébb 44— 58, bika legjobb 78—82, közép 60—76, gyen­gébb 54—58, tehén legjobb 75—82, kivételesen 85, közép 58—74, gyengébb 38—56, bivaly 28 —42, növendékmarha 62—76, kicsontozni való 24—34 fillér. Az irányzat vontatott. A ferencvárosi sertésvásárra felhajtottak 2650 darab sertést. Árak élősúlyban kilogra­­monként: könnyű sertés 94—100, közép 100— 104, nehéz sertés 104—106, príma közép, keresz­tezett 106—110 fillér. Az irányzat élénk. — Két halálos áldozata van a megáradt Sió­nak. Gyönkről jelentik: A simontornyai járás­ban néhány napon belül két halálos áldozata, van a könnyelmű fürdésnek. A fürdőhelyeket ható­ságilag jelölték ugyan ki és a mezőőrök ellen­őrzik, hogy máshol ne fürödjenek, de a hosszú vonalakon ki lehet játszani a tilalomt. A Sió vize most igen mély, mert a megáradt Balaton vizét leeresztik és így az úszni nem tudó für­­dőzőkre állandó veszedelem leselkedik. Illés Jó­zsef simontornyai legény is a korai kánikula alatt a Sióban keresett enyhülést. A víz társai szeme láttára elragadta és csak a hulláját tudták kifogni. — Jorga és a gyermekverő tanítónő. Buka­restből jelentik: Jorga tegnap táviratot intézett egy kolozsvári tanítónőhöz, aki ellen feljelentés érkezett, hogy egyik diákját megverte. A távirat következőképpen szól: „Tömésen kisasszonynak Scoala Professzionala Kolozsvár. Hol tanulta, hogy veréssel neveljen? Fizetését egy hónapra letiltom. Jorga. közoktatásügyi miniszter." — A Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara házipari és iparművészeti kiállítása. A Magyar- Amerikai Kereskedelmi Kamara a magyar háziipar és iparművészet termékeiből rendkívül nívós kiállí­tást mutat be a Dunapalotában levő helyiségeiben. A kiállítást holnap, pénteken délelőtt nyitja meg Bethlen Istvánné grófnő és Bod János kereskedelmi miniszter s azon résztvesznek az összes magyar házi­ipari egyesületek, valamint neves iparművészeink. A kiállítás célja iparművészeti exportunk fokozása s ezért annak anyagát ősszel valószínűleg Newyork­­ban is bemutatják az ottani nagy áruházak tulaj­donosainak. A kiállítás két hónapig marad nyitva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék