8 Órai Ujság, 1931. július (17. évfolyam, 146-171. szám)

1931-07-26 / 168. szám

y A vérpadra jutott apagyilkos Beleznay Sámuel gróf regénye Apa és fiú szembekerül egymással Idős Beleznay Sámuel megüti a fiát Szemben állt egymással a két Beleznay-fiú. — Adjon Isten! — mondotta egyszerűen Sámuel és öccse felé nyújtotta a kezét. — Hozott Isten! — felelte Ferenc és meg­szorította Sámuel kezét. Azután letelepedtek az asztal mellé és Sá­muel, a gadag Beleznay, körülj­áltatta tekin­tetét a szegény Beleznay szegényes szobájában. — Itt élsz?! — kérd­ete Sámuel és a má­sik ezt felelte halkan: — Itt élek! Ennek sápadt és sovány volt az arca, amazé piros, jóltáplált, kicsattanó, élettől duzzadó. — Nem illik ez egy Beleznayhoz! ■— mon­dotta most, Sámuel. Ferenc pedig fölemelvén a hangját, így szólt: — Ne beszélj nekem arról, hogy mi illik egy Beleznayhoz és mi nem!... Engem elker­gettetek a küszöbről!... Rám uszítottátok az ebeket!... Az asszonyomat hajdúkkal akartá­tok megveretni!... Ez illik a Be­znayokhoz?! Sámuel elhárító mozdulatot tett és mondani akart valamit, de Ferenc megelőzte: — Tinornyázni nap-nap után!... Beverni a hordók fenekét!... Felhajtani a falubeli lá­nyokat! ... Megkínozni­­ ártatlanokat... fegy­vert fogni fegyvert elemekre: ez illik a Belez­na­­jakhoz ?! ... Az ifjú Beleznay Sámuel lesujtottan állt öccse előtt. Nem tudott mit válaszolni ezekre a vádakra. De a szemébe könny gyűlt és vég­telen szeretettel nézett Ferencre. Szeretetért pedig szeret­etet kap az ember. Ferenc is oda­ment a bátyjához és megölelte: — Nem tudom, miért jöttél, Sámuel, de én szívesen látlak. — Anyánk kü­ldött — Ó, szegényke, gondol még reám?! — Új, szegény, egyformán szeret mindnyá­junkat ! — És egyformán szenved mindnyájunkért! * A két testvér elhallgatott, de hallani lehe­tett a szívük verését és látni lehetett, hogy arcukat hol pirosság önti el, hol pedig halott­­halvány lesz.. A lelkük küszködése odarajzoló­dott az ábrázatukra. A szenvedésük, a fájdal­muk ott tükröződött a szemükben. Egyformán kínlódott e percben a gazdag Beleznay-fiú és a szegény­ Sámuel szólalt meg kis idő múltán ismét: — Anyánk, azt szeretné, ha hazatérnél! •— Én egyszer már hazamentem, hogy mellette legyek! — felelte Beleznay Ferenc. — Én egy­szer már a védelmére akartam kelni! Betör­tem a várkaput és kiforgattam sarkából az ősi terem ajtaját, amikor az ő sikolyát meg­hallottam! — Ő tudja ezt és én i­s tudom! .— Korbáccsal kergettek el a küszöbről! Széles melléből feltört a zokogás és az egész ember megrázkódott. Kísérteties muzsika volt ez az éjféli órában. És Sámuel nem tudta megvigasztalni a szen­vedőt. A zokogó férfi ráborult az asztalra és úgy sírt, mint a záporeső. Közben egy-egy pana­szos jajszó tört elő szívéből és bátyja hiába simogatta a fejét, a fájdalom kitörésének nem lehetett gátat vetni. De hirtelen megnyílt a szomszédos szoba ajtaja (­ a küszöbön megjelent egy asszony. Szikrázó szemmel nézte az éjféli vendéget és gúnyosan mondotta: — Persze, egy Beleznay!... Mindjárt gon­dolhattam volna! Ebben a szegény kis házban évek óta nem sírt senki!... Egy Beleznaynak kellett eljönnie, hogy zokogástól legyen hangos! Sámuel szelíd jósággal szólott hozzá: — Klára, ne légy igazságtalan! — Hit akarsz?!... Miért jöttél?! — felelte az asszony. — Anyánk üzenetet, küldött Ferencnek! — Hazahívja! — Igen... hazahívja! Klára felkacagott: __ A jó Borbála asszony!... Csak azt kéri a fiától, hogy hagyjon itt engem ...és hagyja itt a gyermekét! — Lesz idő, hogy hazavihet majd titeket is! — Addig itt vergődjünk, itt szenvedjünk, árván?!... Miért? Mit vétettünk mi Ferenc ellen... és mit vétettünk a méltóságos asszony ellen?!... — Semmit! Az asszony dobbantott egyet a lábával: — Nem jól tudod, Sámuel! — Van mégis bűnöd. — Súlyos bűnöm van! Az az én vétkem, hogy szeretem az uramat. Hogy megosztom vele a szegénységet. Hogy féltem esőtől, hótól, nap­sugártól, szélvihartól. Hogy vele küszködök. Hogy ápolom, ha beteg és lecsókolom homlo­káról a gondot. Hogy bátorítom, biztatom, re­ménységet öntök a szívébe. Hogy ha a nehéz munkában elfárad, elaltatom, megmosdatom a lábát, ha feltörte a csizma a rögös úton; h­árs­­fateát főzök neki, ha hektikát, puha vánkost teszek a feje alá, megfoltozom az ingét, meleg ujjast varrok neki... szeretem, szeretem, sze­retem! ... Hallod-e, te Beleznay, ez az én nagy bűnöm! ■ ■. Sámuel nem tudott szóhoz jutni tőle.­ De rainek is? Mit felelhetne erre? Milyen szóval száríthatná fel ennek az asszonynak a köny­­nyeit? Milyen vigasztalást találhatna ki szá­mára?... Semilyent! Az asszony nagyot sóhajtott, aztán folytatta ismét­­. — De ha Ferenc elmenni vágyik, útjába állni nem fogok. Egy könnycseppet nem lát majd a szememben, egyetlen panaszos szót nem súgok a fülébe!... Menjen, szabad az út előtte! . .. Ferencnek lángba borult az arca: — Nem megyek egy tapodtat se mellőled, drága asszonyom! És megölelte, megcsókolta Klárát, aki dia­dalmasan kiáltotta most Sámuel felé: — Én ezt üzenem anyátoknak... te Belez­­nayt...* Ahogy elhangzott a szó, egy parányi em­berke jött be az ajtón. Sámuel mindjárt meg­látta és mosolyogva köszöntötte: — A legifjabbik Beleznay! De a gyermek, odaállván eléje, megrázta büszkén szőke, szép fejét: — Én nem vagyok Beleznay!. .. A Belez­nayak gyilkosok! ... Sámuel felfortyant: — Elhallgass! — Nem hallgatok! — kiáltotta bátran a gyermek. — Egy Beleznay ölte meg a nagy­apámat! ... Sin csend támadt. Senki se mert egy szót se szólni. Mintha kisértetek jártak volna a szobában; kisértetek, amelyeket ez az ártatlan gyermek dértett fel. Régi keserves idők kisér­­tetei: az egyik véresen, sápadtan; a másik gőgös, kegyetlen arccal, gyilkos fegyverrel a kezében. Rettenetes, kínos percek voltak ... mindnyá­jan szenvedtek a hatásuk a­iatt.­­ És Klára odaállt ismét Beleznay Sámuel elé és harsányan kiáltotta: — Ezt mondd meg anyátoknak, le Beleznay! Az ifjú Sámue­l egy szóval se felelt neki Megfordult és lassan az ajtó felé tartott: — Itt nem tud segíteni az én szivem!... Azzal kiment a házból és nekivágott az erdőnek. Már pitymallott. Erdei madarak ékes szóval köszöntötték a hajnalt. Erdei virágokon az éj­szaka könnycseppjei, a harmat csillogó gyöngy­szemei ragyogtak. A napsugár betolakodott a fák sűrűje közé és a gyalogutas lekapván fe­jéről a süveget, a teremtő Istent dicsérte... * Amint a vár felé közeledtek léptei, egyre hangosabb lett az erdő. Vadászbü­rtok hangja hangzott, a falka csaholása verte föl a csen­det. Idős Beleznay Sámuel vadászatra indult. Öblös hangja messziről hangzott már. A nagyúr jókedvű volt, mert nagyokat hahotá­­zott, bárha mindenki tudta, hogy ez a széles jókedv nála rosszat jelent mindig. Ilyenkor bántja valami; ilyenkor szeretne széjjelütni az emberek között. Sámuel hirtelen szemben találta magát az ap­jával. Az öreg felujjongott: — Jó reggelt szerelmes fiacskám!... Hon­nan jössz ilyen lóra hajnalban? — Sétáltam egyet az erdőn! — válaszolta Sámuel. Az öreg erre fölemelkedett lovának nyergé­ben és magából kikelve ordította: — Hazudsz, fattyú! Soha még ilyen hangon nem beszélt kedvenc gyermekével. Vadásztársasága elképpedt ennek a hangnak a hallatára. — Hazudsz! — ismételte újra. — "Az éj­szaka is kerestelek már, nem voltál otthon. Sámuel lesütötte a szemét és hallgatott. — Az erdőn sétáltál, az igaz! — ordította tovább az öreg. — De már esthajnalkor útnak indultál, hogy fölkeresd szerelmetes öcsédet, Franciscust! ... Igaz? — Igaz! — felelte halkan Sámuel. — Anyád küldött hozzá!... Anyád üzenetét vitted! ... Igaz? — Nem igaz!­­— felelte bátran a fiú. Ezen aztán végtelenül feldühödött az öreg. — Nem igaz!? ... Azt mondod, hogy nem­ igaz!?... Azt mondod, hogy apád hazudik!?, — Nem mondom! — Anyád majd megmondja az igazat!• — kiáltotta az öreg és intett a vadászainak, hogy forduljanak vissza. Ő maga is megfordította a lovát és már megint hah­otázott kegyetlenül, féle­­elmetesen. Sámuel odavetette magát a lova elé: — Apám, ne bántsd anyámat! Az öreg csak tovább kacagott: — Vagy te mondod meg az igazat... vagy őz Sámuel küzdött magával és ennek a belső küzdelemnek lett a következménye az a kitörés, amely halálra sebezte az idős Beleznay szívét. — Az igazságot akarod hallani, apám!?... A tiszta igazságot!?... Az az igazság, hogy: kegyetlenül gyilkolsz mindnyájunkat! Anyámatt fást véreimet, mindenkit, aki közeledbe lő... Az öreg nem bírt magával: — Te vágod ezt a szemembe, akit szeretek? — Én! Aki nem kér többé ebből a szere­­tetből! Idős Beleznay Sámuel erre leugrott a lová­­ról és egyenesen a fiának rontott, akit hatalmas tenyerével kétszer pofon vágott. A fiatal Beleznay felordított: — Édesapám!... A cselédjei előtti Aztán megfordult és lóhalálában futott haza. A vár kapujában édesanyja várta: — Megéreztem, fiam, hogy baj ér! Együtt mentek fel a fiú szobájába és ott együtt borultak le a boldogságom szűz képe előtt: — Mária, segíts!... Faragó Jenő. 1981 J­­LIUS 2. ­­mmmmwmmmm ÓriuisiG vasárnap T­r­ot­tjai: A Cydna-repü­lőgép és utasai még a levegőben szénné égtek A török pilóta és öt utas — köztük egy nő —■ az áldozatok Szófia, július 25. (Magyar Távirati Iroda.) A tegnap történt repülőszerencsétlenségről még a­ következőket jelentik: A repülőgép, amely a Cydna-társaság tulajdona, a Yambol közelében fekvő Kurudjevo falu környékén zuhant le. A pilótával együtt a szeren­csétlenségnek hat emberélet esett áldozatul. A teljesen megszenesedett holttestek között egy asszony is volt. Az utasok közül az egyik egy francia, a másik egy török asszony, a többi angol, valószínűleg turisták, de lehet, hogy kereskedelmi utazók. A repülőgép még a levegőben kigyulladt és teljesen elhamvadt. A holt­­testek nemcsak megszenesedtek, hanem teljesen összeroncsoltak és megcsonkítottak. Későbbi jelentés szerint a pilóta török nemzetiségű volt. Az áldozatok közül négynek a neve: Miss Cast, Sir Barsley, Krush és Repen. Azt hiszik, hogy Barsley azonos Barsley norvég konzullal és Miss Cast a leánya. Az erdő, ahol a repülőgép lezuhant, szintén kigyulladt. Minden új olvasónk vagy előfizetőnk kívánságra ingyen megkaphatja a kiadóhivataltól. A vriadra jutott apagyilkos Beleznay Sámuel gróf regénye _________________című­ cikksorozat eddig megjelent közleményeit

Next