8 Órai Ujság, 1931. július (17. évfolyam, 146-171. szám)

1931-07-26 / 168. szám

VASÁRNAP 6* OLDAE OKsiuMo LÓSPORT Vasárnap: lóverseny Két különleges érdekessége is van a vasárnapi lóversenyprogramnak. Az egyik a 2800 méteres Széchenyi-d­íj, amelyben nemcsak Ibikus és Sátán­­nak egymással való találkozása, hanem a gróf Terachevich által a küzdelembe kiállítandó krekkel adja meg az érdekességet. Ibi­km és Sátán ugyanis klasszisban felette állanak Sajna és Baladin­nak Azonban e verseny 2800 méteres távolsága, lehet bökkenő. Ami viszont úgy a Dreher-, mint a Sigray­­krekknek jót fog tenni. Még indul az Isse­torta-féle Árvalegény, amelynek ismét volt egy házi próbája, amelyben táltosnak bizonyult. A közönség azonban, amely eddig állandóan ráfizetett ezekre a házi pró­bákra, most már valószínűleg nem fogja figyelembe varrni a home trialról keringő híreket, s így való­színűleg Sátán lesz az első és lbikus a második favorit. Nagyon érdekes lesz a kétéveseknek kiírt 900 méteres Döntősi hendikep, amelynek súlyelosztása olyan jól sikerült, hogy az állva maradt nyolc ló mind indulni fog benne. És valóban van is esélye mindegyiknek és csak a lovasok miatt várjuk, hogy Sas (Gutai), Grácia (Schejbar), Fénykor (P­alog) és Maris (Esc­h) lesznek elöl, valószínűleg­ ebben a sorrendben. A többi versenyekben jelöltjeink a következők: 1 Tékozló — Kapusi ülöm. — Vetülj­ * II. Hitsch idom. — Admirális — Páratlan II. III. Sátán — Ibikus. IV. Sas — Grácia — Maris. V. Fellhirr — Héra — Árboc. VI. Csak taita — Ugni — Riksa. ­ Megváltozott a tendencia az n­yerőn. A jú­liusi mitingen tapasztalt vad forma változások és meglepetések, úgy látszik, véget értek, mert teg­nap a legreálisabb eredmények voltak, szép küz­delmek után. A Baranyai-istáló két versenyt nyert: Munkács és lábért a­ révén. Szép ver­senyt hajtott az ügyes Kall­inka is Gézengúz sulkyjében. X Magyarország csapata harmadik lett az aacheni Invasniik tízeseken. A győztes Olaszor­szág csapata lett, míg a második helyet Né­metország csapata foglalta el. X Bécsben vasárnap futják a Helencul­ali­dijat. A még nem futott kétévesek e szép m­ul­tú versenye bennünket már csak tenyésztési szem­pontból érdekel, mivel a magyar tulajdonban levő lovak ki vannak zárva belőle. Mégis két Házmán-csikó: Flying Fifty Five és Kapitán L. e verseny favoritjai és a magyar tenyésztés nagyobb dicsőségére, valószínűleg ezek közül fog a nyerő is kikerülni. MOZI és FILM Endresz és Magyar a Radius­ Metro filmpalotában­ ­ A Radius Metró Filmpalotában tegnap délután mutatták be a Levegő hősei című fimet, amely a magyar óceánrepülésről készült. Az érdekes film, amely bevezetőül Blériot és Lindbergh örökemlékű hőstetteit mutatja meg egy-egy villanásban, riport­­szerűen eleveníti fel a Justice Tor Hungary diadal­mas teljesítményét. A tegnapi bemutatón megjelent Endresz és Magyar is, akiket a közönség lelkesen ünnepelt. Ezt a képet a Metró­ Híradó előzte meg, majd a híres Big Farade (Lángbaborult világ) kö­vette, amelyben John Gilbert művészi pályafutásá­nak egyik legszebb alakítását nyújtja. Hyppolit — a felvevőgép előtt Újságírók látogatása a Hu­nnia-film­gyárba­n A Sonor berlini filmvállalat a Hunnia filmgyár­ban készíti első magyar-német filmjét, melynek címe „Hyppol’t 1 (A lakáj) és R­óti Károly írta Zágon István darabjából. A német gyár a film felvételeinek megtekintésére meghívta a budapesti Sajtó képviselőit, akik meglepetve látták azt a mozgalmas, pezsgő életet, amely a filmgyár tele­pén folyik. Színészek, görlök, munkások serege sö­­rög mindenfelé. A Vincze Márton építette díszlet egy zöldbeli kocsmát ábrázol és épp az egyik jele­net német verzióját forgatják, amelynek csodála­tosképpen mindössze egy német szereplője van: Oscar Sabo, a többi szereplőben csupa jól ismert kedves magyar színészt ismerünk fel: Gárdonyi, Szenes Ernő, Bársony István, 11 .­rczeg Jenő, Pás­­■mán és Sárossy ezek, akik a német változatban is szerepet kaptak. Kispolgári kocsmai törzsvendégek, akik itt dalárdává alakultak, hátrább egy szaletli­­ben egy rezesbanda Angyal László vezetésével fújta Einemann­ Mihály pompás muzsikáját. A kis jele­net első intrádája is úgy ment, mint a karika­csapás, a rendező mégis többször megismételtette, amíg végül az operatőr és a „mixer" is teljesen meg volt elégedve a felvétellel. A filmgyár udvarán ezalatt türelmesen várakoznak a magyar verzió szereplői, hogy rájuk kerüljön a sor. A magyarok közül a többi közt Csortos, Góth, Kabos Gyula, Gázon, Makláry, Sarkadi, Jávor Pál, Horváth El­vira, Haraszti Miki, Simon Marosa stb. kaptak szerepet. Az újságírók nagy érdeklődéssel figyelték a filmfelvételek izgalmasan érdekes munkáját, amelyhez Bingert­­János és Fehér Ernő igazgatók, Lázár Lajos gyártási vezető, Bibén István operatőr és a rendezők egész gárdája szolgált szakszerű­ ma­gyarázatokkal. SPORT A legkiválóbb francia vízipólójátékosok ma este repülőgépen érkeznek Budapestre (Saját tudósítónktól.) A válogatott francia vízipóló játékosokat tegnap este 10 órakor ünne­pélyesen fogadták a keleti pályaudvaron. A fran­cia és magyar zászlókkal, címerekkel díszített kupolacsarnokban ifj. Horthy Miklós, az úszó­szövetség társelnöke üdvözölte elsőnek a vendé­geket. Az úszószövetség részéről dr. Donáth Leó, dr. Kelenfy Gyula, Szánt­hó József, dr. Kéhler Tibor, Méray János és az elmaradhatatlan Kom­­já­di Béla jelent meg a fogadtatáson. De Vienne francia követ képviseletében Ramin flas­­ton követségi attasé és Jorint- alezredes, katonai attasé köszöntötte honfitársait. A franciák az Európabajnokságon sze­replő csapatuukat küldték Budapestre, akik közül azonban még hiányzik Padou és Du­­jardin kapus, a két legjobb játékos, kik ma este a órás bécsi repülőgéppel érkeznek a mátyás­földi repülőtérre. Padou és Dujardin Mátyásföldről azonnal a Császár-uszodába hajtatnak, ahol tré­ninget tartanak a franciák. A vendégek ma délelőtt a Gellért-hullámfürdő­ben szórakoztak. Fél egy órakor De Vierm­e fran­cia követ fogadta őket. A délután pihenéssel fog eltelni. 6 órától 8-ig tréning a Császár-uszodában, fél 9-kor vacsora, utána séta az Angol-parkban. A franciák kétgólos magyar győzelmet tippelnek, de vezetőjük, Júliát főtitkár, még a következő­ket mondta: — Bár el vagyunk készülve a vereségre, tel­jes erőnkből fogunk küzdeni és ha tényleg ki­kaptunk, nem fogunk kicsinyes okokkal magya­rázkodni. Válogatott yachtklublegénységek küzdenek vasárnap a Velencei Serlegért Az első magyar klubközi szövetségi verseny Balatonfü­reden (Saját tudósítónktól.) Soha még Magyarorszá­gon nem volt olyan yachtverseny, mint amilyen holnap, vasárnap délelőtt kerül lebonyolításra Ba­­latonfüreden délelőtt 10 órakor a Magyar Vitorlás Xacht Szövetség rendezésében. Ez az első eset, hogy három vitorlásegyesület válogatott legénysége mérkőzik a Balatonon. A versenyt, amely 22 kvadrátos gellék vándordíjas versenye, a Velence tavi Vitorlás Xacht Club írta ki s a velen­­cések lemennek a Balatonra, hogy összemérjék ere­jüket a Királyi Magyar Yacht Club és a Balatoni Xacht Club csapataival. A nevezések szerint a KMXC részéről a „Kis­ung­yarom“ indul, vezeti a tulajdonos Heinrich Tibor, legénység: dr. Burger Sándor és Sebők Sán­dor. A BXC-et a ..Délibáb­ 1-en ühl Gyula, dr. Bo­­csán Gyula és Groscsik János képviselik, a VVXC a „Cseresznyei ” -vel versenyez, legénység ifj. Kienast Ferenc, ifj. Pósa Ernő és vitéz Szegheő István. A versenytáv kilenc tengeri mérföld, a háromszög­pályát háromszor kell megkerülni. A zsűriben a Szövetséget dr. Klösz Kánt­­ kormmányfőtanácsos, vezértitkár, a versenyt kiíró velencésegyesületet vitéz Öllő Antal folyamőr-törzskapitány, alelnök fogja képviselni. A VVVC vándordíja, amelynek végleges elnyeré­séhez kétszeri egymásutáni, vagy általában három­szoros győzelemre van szükség, a remekbe készült „Velencei Serleg””, amelyet Csajka professzor, az Iparművészeti fő­iskola ötvösszakosztályának vezető-tanára tervezett. (A művészi serleg a Kertész és Weszely cég váci­utcai kirakatában van kiállítva.) A győztes és a helyezett hajók aranyozott, ezüst- és bronzplaket­teket, a legénységek emlékérmeket nyernek. A Velencei Serleg-verseny első mérkőzése elé nagy érdeklődéssel tekint a magyar vitorlás-társa­dalom annál is inkább, mivel a három klub­válogatott a magyar jachto­tok elitgárdáját reprezentálja s érdekes sportot ígér a holnapi füredi mérkőzés. A verseny legreálisabb favorítja a KMYC, amely az elismerten ma legjobb Kinnengouléval in­dul, a Kishamissal, Heinrich Tiborék pedig sok­szoros magyar válogatottak, akik a Balatonon s a külföldön számos nemzetközi versenyt nyertek igen nehéz körülmények között. Méltó ellenfél tesz a BYC legénység, amelynek tagjai a magyar tengeren évről-évre foko­zódó sportaktivitású Balatoni Yacht Club váloga­tottal. A harmadik induló a VYYC tulajdonképpen sötét auszeider. A „velencések” évekkel ezelőtt hagyták el a Bala­tont, hogy a Velencei-tavon végzett kemény pionér­­munkával meghonosítsák a vitorlázás­portot, ma már vendégek tehát a Balatonon, ismeretlen, kölcsön­­hajón indulnak. Ezt a hendikeppet némileg ellen­súlyozza náluk a velencei állandó sportszerű tré­ning és a régi praxis, a végeredményben azonban az a helyzet, hogy a KMXC első helye biztosnak látszik s valószínű, hogy a másodikért lesz erős és ideggyilkoló küz­delem a BYC és a VVYC között. A velencések mindenesetre érdekes és értékes ver­­senyszámmal gazdagították a verseny kiírásával s a „Velencei Serleg“ alapításával a magyar yacht­­sportnaptárt. A verseny után a balatonfüredi yac­htclubban bankett lesz a ..Velencei Serleg 11 versenyzői és a vándordíj idei első győztesei tiszteletére. A banket­ten dr. Ugron Gábor v. b. t. t., a Yachtszövetség alelnöke mond ünnepi beszédet. . Ma délben utazón az Attila Szegedre, Mis­kolcról jelentik: Miután az Attila adósságait a VLASz, a Hungária, a 111. ker. FC, a BAK TK és a Turullal szemben 2200 pengős betétkönyvvel sikerült kiegyenlíteni, az Attila akadálytalanul ve­het részt a szegedi osztályozón. A miskolci játéko­sok kitűnő hangulatban, a 12 óra 50 perces vonat­tal indultak Szegedre. Magyar hölgytenn­szezők pompás sikere a Semmeringen Semm­ering, július 25. (Saját tudósítónktól.) A nemzetközi tenisz­­m­itingen a Wienerné—Baumgarten Magda pár két és fél órás nehéz küzdelem után 6:3 (10:8) arányban győzött a cseh Bohromé— Lopkovicz hercegnő pár ellen. A legnagyobb meglepetést a Budapesten is ismert kitűnő japán teniszjátékosnak, Satohnk a veresége szolgáltatta, akit a cseh­ Vodicska győzött le 4:6, 6:3, 6:3 arányban. Satoh a mérkőzés után a fáradtságtól összeesett és autón vitték a szállodába. Satohnak délelőtt egy nagyon erős páros mérkőzése volt és ott készült el az erejével. Gyermekkerékpárok külföldi gyártmányok iOO, 120, 140 P-től Láng Jakab és Fia kerékpárnagykereskedés, Budapest, VIII. Jószef-kurat 41. Árjegyzék ingyen, 1869 X Instin-1'rnm'Inm-Mi* lil. Pontból je­lentik: A Davis Cup-döntő első napján Perryj 4:6, 30:8, 6:0, 4:6, 6:4-re vonzott Boraim fölött, mis. Austin Colcher-vel szemben vesztett 3:6, 11:9, 6:2, 6:4 arányban. -2 Ma *i Cache)—Brugnon-vár játszik a Hughes—Perry-együttes ellen. Újabb magyar győzelem a m­nk­ásolympiászon Bécs, július 25. (Saját tudósítónktól.) A munkásolimpiász foly­tatólagos küzdelmei során a vízipólóban Magyar­­ország reprezentánsai, a franciákat 1:1 (1:1) arányban győzték le. Az országok közötti labdarúgó-mérkőzésekben Németországgal szemben a magyar munkásjáté­­kosok 9:0 (2:0) arányú vereséget szenvedtek. A/, nlir­likai szövetttfa (rint‘rUf'|i/,o tini­­foljaiui/írn a jelentkezéseket lezárták. A jelentke­zők között, sok régi jón­evű­ atléta, egyesületi ve­zető, orvos, jogász, mérnök és tanár van. Ez a tanfolyam a testnevelési főiskolán augusztus 7-től 29-ig tart. Nurmi világrekordot futott Helsinki, július 25. (Saját tudósítónktól.) A futógépet, Nurmit, úgy­­látszik, nem lehet a múltnak átadni. Most talán jobb, mint valaha. Ezt igazolja tegnap elért világ­rekordja, két angol mérföldön 8:59.6 mp. teljesít­ménnyel. (A régi világrekord!! a svéd Wide tartotta 9:01.4 mp. idővel.) Nurmi ellenfelei, Lehtinen és 1931 JÚLIUS 26 Virtanen 9:00.5 mp, illetően 9:01.1 mp. Idővel ugyancsak a régi világrekordon belül futottak. A versenyen egyébként Nurm­i világrekordja mel­­lett még több elsőrangú eredményt értek el, így a 110 m. gátfutásban Sjöstedt 14.6 mp.-vel győzött Vilén előtt, a 800 m. síkfutást Hochjola 1:55.9 mp. kitűnő idővel nyerte és a 10.000 méteren Kukonen 31:56.2 mp.-t futott. Jervinen versenytilalma lejárt és a verélyvetés­­­ben 68.-63 méterrel győzött.­­ A Magyar Turista Szövetség lapunk útján­ közli, hogy , a MAVART által fenntartott és min­den szombaton fél négykor, a Berlini­ térről induló mátrai autóbuszjáratokra a turistaszövetségi iga­zolvány felmutatására 30 százalékos a menetdíj­kedvezmény. Ezt a kedvezményt előzetesen a MAVART lőportár utcai irodájában kell kérni. Vasárnapi sport Futball: Osztályozómérkőzés: Bástya—Attila, Szeged, fél •5. bíró: Csárdás Országos amatőr dönt­ő: Törekvés—T3C, Megyeri­ út, fél 5. bíró: Mikolovits. Lugos: Budai ,­11.—CS Vultura Nagyvárad: Beim SC—II. Törekvés. Losonc: UTio—LAFO. Atlétika: A MASz II. osztályú vándordíjas versenye (Mar­gitsziget, 3 óra). — Az MTK ifjúsági versenye (Hungária-körút, fél 4 óra). Dunakeszi: A pestvidéki kerület szeniorbajnok­­­ságai. Debrecen: A DEAC nemzetközi versenye. Békéscsaba: A CsAK országos szenior- és ifj. versenye. Szombathely: Egyes ü­letközi csapatverseny. Pécs: Délnyugati csapatbajnokságok. Tennisz: A Davis Cup döntője Parisban Franciaország és Anglia között. Debrecen: A tiszántúli kerület bajnokságai. Székesfehérvár: Az SzKE versenye He­i­mer­ing: Nemzetközi verseny magyar részt­vevőkkel. Nagyvárad: Nemzetközi verseny magy­­r részt­vevőkkel. Itassa: Nemzetközi verseny magyar résztvevőkkel. Céllövés: Ors­zágos vasutas céllövőverseny Miskolcon. Kerékpár: Az MKSz hosszútávú országúti bajnokságának IV. (utolsó) futama. Start a bécsi országút 10 km.-es körétől, reggel 5 órakor. — Országúti verseny 140 km-es távon a soroksári országúton. Start a 11-es jelzőkőnél, reggel 6 órakor. A Székesfehérvári Torna Club százkilométeres országúti meghívásos versenye. Start Székesfehér­váron a vámpalotai vámnál, reggel 6 órakor Szombathely. A Sz. MÁV Haladás VSE nemzet­közi pályaversenye. Olimpia: Munkásolympiai versenyek Bécsben. Úszás: . J Magyarország:Franciaország vízipólómérkőzés 1* 4X200 m. gyorsúszói staféta (Császárfürdő, háromne­gyed 5 órakor). Pécs: B) vízi pólóválogatott—Délnyugati válogatott. Miskolc: Új vízipólóválogatott—Északi válogatott és Északi kerület úszóbajnokságai. V Oros Pláza: A d®li kerület bajnoki versenye a 2 UrK rendezésében. Autó: A freiburgi hegyi verseny Zichy Tivadar 69 Hartmann László részvételével. X Mi történik ma? Futball: Budai „11“— UDR Reesean. — Atlétika: a MASz II. osz­tályú vándordíjas versenye (Margitsziget, 4 óra).^ Diósgyőr: Az északi­ kerület ifjúsági baj­nokságai. Tenisz: A ..Davis Cup döntője Pá­­risban Franciaország és Anglia között. Debre­cen:^ A tiszántúli kerület bajnokságai. Székes­­fehérvár: Az SzKE versenye. Semmeriigi: Nemzetközi verseny magyar résztvevőkkel. Nagyvárad: Nemzetközi verseny magyar részt­vevőkkel. Kassa: Nemzetközi verseny magyar résztvevőkkel. — Olimpia: Munkásolimpiai ver­senyek Bécsben. — Úszás: R­ vízipóló váloga­­tott Délnyugati válogatott Kaposvárott. Havazás vállalta le­ a romániai ötvenfokos hőséget Bukarest, június 23.­­ (Saját tudósítónktól.) Iassi-i jelentés sze­rint a legutóbbi napok 50 fokos hőségét pén­teken mínusz 5 fokos hideg váltotta fel. A'­­­assi közelében lévő Caslau hegységben pén­tekre virradó éjjel erős havazás volt és ez okozta a nagy hőcsökkenést. Targurgiuban tegnap hatalmas vihar dühöngött, amely a városban nagy károkat okozott. Bakaubati szintén erős vihar, volt. Elaludt a soffőr — árokba fordult az autóbusz Bukarest, július 25. (baját tudósítónktól.) A bukarest-—pitestii országúton egy személyszállító autóbusz az árokba fordult. A szerencsétlenség következ­tében egy Magin Ilie nevű bukaresti keres­kedő életét vesztette. Az sr­tóbusz hét utasai pedig többé-kevésbbé súlyosan­ megsebesült. A soffőrnek csodálatosképpen semmi baja nem történt. A nyomozás megállapította, hogy a szerencsétlenségért a soffőr felelős, mert me­netközben elaludt a kormánykerék mellett. ­­s golyóscsapAgyas ral és­ fel gyermekkocsik mélyen leszállított árban, összehajtható sportkocsi gummikerékkel P 16.50* ugyanez párnázóU kivitelben P 22—, és 20.—, sportkocsi finomabb kivitel­ben 28.— és 26.— , angol kocsi sár­­védővel 85.—, 95.—, 125.— és 140.— The Whitworth-kerékpárok, rádió és gramofonok­ — Javítóműhely: Lont Imre mérnök, Budapest, VL. Teréz-körút 3/e. szi£

Next