8 Órai Ujság, 1931. augusztus (17. évfolyam, 174-196. szám)

1931-08-07 / 178. szám

PÉNTEK.8 OLDAÉ ÓBaiu­sIG SZÍNHÁZ A szerző veszi át a Nyári Operett­színházat Alig néhány nappal a megnyitás után a vá­rosligeti Nyári Operettszínház igazgatója, Beret­­vás Károly és egyik tagja között valamelyes gázsidifferenciák miatt tudvalevőleg nézeteltérés támadt, amely a nyári meleg túlfűtöttségben azzal végződött, hogy egyrészt a színész inzultálta az igazgatót, másrészt az igazgató bezárta a szín­házát. Az affért természetesen a színészszövet­ség fegyelmi bírósága fogja tárgyalni, viszont a színháznál alkalmazott hatvan színész, muzsikus és műszaki ember, nem akar belenyugodni, hogy egy színész és egy pofon miatt az egész próbál­kozás beszünjön. Szó van arról, hogyha Beretvás igazgató nem volna hajlandó újból megnyitni a színházat, Sín­g­a Ferenc színpadi író, akinek az­­Anyósom férje című operettjével nyitották meg tudvalevőleg ezt a nyári vállalkozást, maga vegye át a színházat. Siliga, akinek több színpadi írása került színre sikerrel kisebb színházakban, haj- Tandó is arra, hogy ebben az esetben maga vegye át a vezetést és munkát adjon a kenyerüket vesz­tett színházi alkalmazottarcnak. Gerhardt Hauptmann új darabja A német lapok eseményként közüik, hogy Ger­­hard­t Hauptmann új színdarabot írt. Az új Haupt­­mann-dráma címe egyelőre ismeretlen, bizonyos csak az, hogy a berlini Deutsches Theater fogja be­mutatni és kivételesen nemcsak név szerint, hanem valóban Max Reinhardt fogja rendezni. Hauptman­­nak tudvalevőleg legutóbbi drámai kísérlete a Ger Spuk című nagyobb egyfelvonásos volt, amely azon­ban hamar és nyomtalanul eltűnt a bécsi Burg­­theater színpadáról, ahol bemutatták. Egy operasztár karrierje Jarmila Novotna­, Berlin új csillagai közül való operaénekesnő, aki hamar­­ nagy karriert csinált, amelynek eddigi legnagyobb sikere Reinhardt Szép Heléna előadása, amelynek ő a főszereplője. A Sztávos nevű művésznő prágai születésű és a múlt hét egyik napján egyetlen délelőttre repülőgépen érkezett szülővárosába, hogy házasságot kössön vő­legényével, Daubek báróval. A délutáni repülőgép már vissza is vitte új férjével együtt Berlinbe a művésznőt, de azóta sokat beszélnek Prágában az énekesnő romantikus és nagy karrierjéről. Mert Jarmila Novotna hat esztendővel ezelőtt, még próba­­kisasszony volt egy kisebb prágai divatszalonban. Aztán itt is karriert csinált és Hrysbil volt nem- ­ Mit csinálunk este?A­ zeti szocialista képviselő, aki egyben prága egyik legnagyobb divat- és konfekcióműtermének tulaj­donosa, szerződtette mannequinnek. A szép és fia­tal leánynak egyetlen kikötése volt, hogy délután hat órakor eltávozhasson a szalonból, mert énekelni tanul. Ebben a Szalonban ismerkedett meg Lobko­­vit­z György herceggel, aki Nizzában olyan tragikus körülmények között fejezte be életét. Az ő társasá­gában ismerkedett meg mostani férjével, Taubek báróval is. 1925 ben Jarmila Novotna otthagyta a divatszalont, mert a prágai nemzeti színház szer­ződtette egyelőre segédénekesnőnek! Néhány kisebb szerep után azonban a­ szólisták sorába került és itt sem maradt meg sokáig, mert hamarosan a ber­lini állami opera csábította el a prágaiaktól. Négy esztendő alatt sok nagy sikerrel csinálta meg gyors karrierjét és ma a vezető német operaénekesnők első sorában áll. — Gorkij operalibrettókat ír a szovjetnek.­­Londonból jelentik: Maxim Gorkij, a híres orosz író, elfogadta a moszkvai Nagyopera aján­latát, hogy két új opera szövegkönyvét meg­írja. Az egyik opera címe­­rA bolseviké, a má­siké „Narddovoltzy“ lesz, a zenét Shaporin ultra­ m­odern szovjetkomponista szerzi. Rövid hírek Ray Carroll newyorki táncosnő, aki azzal lett hírt­, hogy a Vanities című revüben a rendőrség kifogásolta jelmezén­ek hiányosságát, most vá­ratlanul meghalt. Maurice Brownet, az ismert londoni színészt és rendezőt Newyorkba hívták, ahol a jövő szezonban több angol dráma előadását fogja rendezni♦ Augusztus, amely a londoni színházak leg­rosszabb hónapja szokott lenni, az idén várat­­lanul jól ütött ki, mert a londoni színházak bevételei most ötven százalékkal felülmúlják a februári bevételekét. ■-» MOZI ÉS FILM A „Hyppolit“ után új filmjét is Budapesten készíti egy berlini filmgyár A Filmalap tegnap vacsorát rendezett a külföldi vendégek tiszteletére (Saját tudósítónktól.) Lelkes hangulatú lako­mán ünnepelte tegnap este az Országos Filmalap annak az előkelő berlini filmgyárnak az igazgató­ságát és vezérkarát, amely a budapesti Hunnia - filmgyárban készíti legújabb filmjét, a „Hyppo­­lit“-ot és pedig egyidejűleg német és magyar változatban és ennek befejezése után, ami a jövő hét közepére várható, új film forgatását kezdi meg ugyancsak itt, a gyarmat utcai stúdióban. A jelen mostoha viszonyok közt eléggé nem értékelhető erkölcsi és anyagi eredményt jelent számunkra a német gyár magyarországi vállalkozása, amely egyrészt sikeres erőpróbáját jelenti■ a modern és tökéletes felszerelésű budapesti stúdiónak, más­részt állandó munkaalkalmat és kenyeret juttat színészeinknek, műszaki embereinknek és munká­saink nagy seregének. Ez örvendetes tény fölött való elismerésének, há­lás megbecsülésének kívánt kifejezést adni a Ma­gyar Filmalap, amikor tegnap este magyaros ven­dégszeretettel lakomán látta vendégül a Hunnia­­filmgyár telepén most folyó munka összes jeles és érdemes tényezőit. Este 10 órakor kezdődött a bankett a Gellért­­szálló Dunára néző, pazarul feldíszített félemeleti vacsorázó termében. A házigazdái tisztet a Film­alap képviseletében Pekár Gyula elnök, ny. mi­niszter és Horváth Elek államtitkár, a Filmalap alelnöke látták el. Ott voltak még Boór Aladár dr. miniszteri tanácsos, Bencs Zoltán dr. minisz­teri osztálytanácsos és több más előkelőség az egyes minisztériumok képviseletében. Az asztalfőn foglaltak helyet az ünnepeltek közül Albert Sarnek, I a berlini Monor-filmgyár igazgató-tulajdonosa, Jo- I­sef Stein „Produktionsleiter" és Székely István, I a magyar származású kitűnő rendező. A Hunnia- I filmgyár részéről dr. Bingert János és Fehér Ernő igazgatók és Lázár Lajos gyártási vezető voltak jelen, megjelentek további a készülő film mindkét változatának összes művészi és műszaki erői, vala­mint a meghívott újságírók. A külföldi vállalkozás vezetőit Pekár Gyula, a­­ Filmalap elnöke köszöntötte fel, először magyar,­­ majd német nyelven méltatva lelkes és áldozatkész munkájukat s a német-magyar együttműködésnek máris megmutatkozó jelentős eredményeit. A zajos éljenzéssel kisért beszéd után Josef Stein, a né­met Produktionsleiter emelkedett szólásra, aki meghatottan mondott köszönetet azért a baráti fogadtatásért és szíves felkarolásért, amiben ná­lunk részük van. Rosensfeld, a berlini Heros-film igazgatója és Bencs Zoltán miniszteri osztálytaná­csos­­mondottak még lendületes beszédeket, majd Oscar Sabo, a jeles berlini színész üdvözölte ma­gyar színésztársait, akiknek nevében viszont Góth Sándor köszöntötte a német kollégákat. A mieink részéről minden felszólaló hangoztatta, hogy mily sokat és milyen értékes dolgokat tanultunk a né­met hangosfilmtől, amely immár az egész világot meghódította s amellyel most eleven kapcsolatba került a mi filmgyártásunk. A lakomán mintegy száz meghívott vett részt, akik a hajnali órákig maradtak együtt vidám ba­ráti beszélgetésbe®. Megvették a Hawai rózsája filmjogát Közvetlenül az új Ibrahám-operett lipcsei fő­próbája után, megkezdődtek a tárgyalások a Hawai rózsájának kiadója, Marton Sándor dr. és egy német filmtársaság között a filmjog megszer­zéséért. Ezek a tárgyalások most végleg befejeződ­tek és a „G. P. Films“ társaság legközelebb meg­kezdi az új operett hangosfilm felvételeit. Száznyolcvan új német film A német filmgyártás­­most készíti elő jövő esz­tendei kampányát. A felkészültsége elég nagy, mert hisz beérkezett statisztikai adatok szerint a német filmgyárak és egy-egy filmre alakult vállalkozások ebben a pillanatban száznyolcvan új német filmet tartanak raktáron, amelyek még nem kerültek színre s amelyek a legutóbbi esztendő és főleg a tavaszi és nyári hónapok produkciójából valók. Az XJFA filmgyár huszonegy, a német Lichtspielsindu- kat pedig tizenöt új filmet hirdet. | Terézkörúti Színpad!] — Jubileum a Bodográf-moziban. A Józsefvá­ros egyik legrégibb mozgószínháza, a Bodográf az idei szezonnyitással kapcsolatban házi ünnepségre készül. A kedvelt színház igazgatója, Begu­er Jó­zsef, aki több, mint három évtizeddel ezelőtt ke­rült a moziba, huszonkét év óta áll a Bodográf kötelékében és a mozit hosszabb időn át igazgatói minőségben vezeti a közönség megelégedésére. Bogner igazgatót jubileuma alkalmából az egész magyar filmtársadalom őszinte szerencsekívánatai­­val halmozza el. MOZIK MŰSOR A Fórum (Kossuth L.­u. 18. Aut.: 897—07 és 895—48). Ismét prolongálva: „Bécsi víg asszonyok. “ Vidám történet a régi császárvárosból. Rendezte: Bolváry Géza, zenéjét szerzette: Róbert Stolz. (Fősz.: Willy Forst.) — Paramount hangos és Magyar hiradó. — (Előadások, szombat kivételk­­en, hétköznapokon: 5. 1­,8. 1410, szombat, vasár­nap és ünnepnap: 4. 6. 8. 10 órakor.) Kamara (Dohány-u. és Nyár-u. sarok. 1. 440—27): Nyugati vándorok.*1 Németül beszélő Fox-attrak­­­ció. (Fősz.: Traeo Shall, Marion Lesevi*.­ — Fót hangos és Magyar hiradó. — (Hétk.: fi. 8. 10; I vasár- és ünnepnap: 4. fi. S. 10.) Folytatólagos I előadások. — Nyitott tető. Kiütni* hangon kerti-morgá (Kinizsi-utca 16, I Telefon; Aut. 861—93). ..Paramount Parádé.­* Tán- I­cos, énekes, színes, hangos revü 10 felv. (Fősz.: I Biller Irén, Dénes György, Chevalier, Nancy Caroll, I Charles Rogers, Clara Boon.) — ..Fekete liliom­'* I Max Brod. ..Az asszony, aki után vágyakoznak** I c. regénye 10 felv. (Fősz.: Marlene Dietrich.) — I (Hétk. a teremben: 5, kertben: V48, 10. vasár- és I ünnenap a teremben: V21, 5, kertben: V 48, 10.) I Rossz idő esetén az előadások a teremben. Merkai-park (Rákóczi-út és Múzeum-körút sarok. I­I. 374—00). Marlene Diettrich legszebb filmje: I Marokkó.“ (Férfifősz.: Adolf Menjou, Gary I Cooper.) — Harold Lloyd legjobb vígjátéka: I „Harold bajban.** Vígjáték-attrakció $ felv. — I Fox hangos hiradó és Magyar híradók. — (Elő- I adások: *'/aS és ViKMCl folytatólag.) 31 (íj A­gr (Városligeti tó. Telefon: Automata 182—54). I Marlene Diettrich legszebb filmje:. „Marokkó.*4 I (Férfifősz.: Adolf Menjou és Gary Cooper.) — I Harold Lloyd legjobb vigjátéka. ..Harold bajban.1'* I Vígjáték-attrakció 8 felv. — Fox hangos hiradó I és Magyar híradók. — (Előadások: V48 és Válő-től I folytatólag.) Olympia (VII., Erzsébet-körút 26. Tel.: J. 429—47). Évadzáró rekordműsor! ..Monte Carlo.“ Hangos vígjáték 10 felv. Rendezte: Lubrisch. (Fősz.: Jeanette MacDonald, Jack Buchanan.) — „Byrd kapitány Délsarki expedíciója.“ (Eredeti helyszíni felvételek. Emberek, állatok izgalmas drámája 8 felv.) — (4 órától folytatólagosan.) Az első előadás mérsékelt helyárakkal. 9 től 12-ig . NEVETŐS ORKÁN __________________Nyári helyárakl Orion (IV., Eskü-út 1. sz. Telefon: Aut. 831—02).­­ „Az erdészleány.'* Operett 10 felé. (Fősz.: Oscar I Karlweiss, Halmay Tibor, Paul Richter.) — Miki rajzfilm. — Hiradó. — (Hétk.: %6, H8, »/,10; vasárnap: %4, 146, */s8, //,10 órakor.) RAUsoh—Metró Filmpalota (Na­gymező­ u. 22—24. Telefon: 220—98, 292—50). „A gyönyör gyermekei." (Lawrence Gray, Helen Johnson, Benny Rubin.) — Kizárólagos joggal prolongálva: „A levegő hő­sei." (Bieriottól Endreszékig.) — „Bimbó hajós­­kapitány lesz." (Rajzos trükkfilm.) — Metró— Goldwyn—Mayer Világhiradó. — Magyar Hiradó. — (Előadások hétk.: 2—6-ig folytatólagosak, az­után 6, 8, 10; vasárnap: 1—4-ig folytatólagosak, azután 4, 6, 8, 10.) 15 fokkal hűvösebb a néző­tér az utcánál. Venta (Erzsébet­ körút 39. Telefon: József 326—39). „Leánytragédia." (A romlás útja.) — „Az első csók." Vígjáték-attrakció. (Anny Ondra és Werner Pitachau.) — „Jákob és a szerelem." Vidám tör­ténet 7 felv. — (Hétk.: H4-től; vasár- és ünnep­nap: H3-tól folytatólag.) RÁDIÓ Ma: Három magyar egyfelvonásos A budapesti Stúdió ma este nyolc órakor ,falusi este címen három eredeti magyar egyfelvonásost közvetít. Külföldről a legnevezetesebb rádióese­mény Münchenből hallható, ahol a Residenz-Thea­­terből adják Mozart „Don Juan"-ját a Festspielek keretében. Berlin és Heilsberg régi operetteket játszanak. Másfelé persze ma is a szokásos nyári gramofon- és könnyűzene-műsorok dominálnak. 1. rádióműsorok nevezetesebb eseményei: Ma, csütörtökön: Oslo. 6.00: Csizmás Gyula, Ulbrich Károly hangversenye. München. JDtm Aual.­l com* Operája a Residenz­ Theaterből. Budapest. 8.00: „Falusi est". Három egyfel­vonásos. Brüsszel. 8.00: Kamarazene. Prága. 8.10: Szimfonikus hangverseny Karls­­badból. Kopenhágai* 8.15: Nyári Tevv előadása. Heilsberg. 8.30: „A cornevillei harangok". Planquette operettje. Berlin. 8.30: „Az elátkozott kastély". Mil­­löcker operettje. Borsaid. 9.40: Alpesi dalok, . 1931 AUGUSZTUS 7 I Erzsébet királynéul K­övi* HU 16 világattrakció Holnap, pénteken: Budapest. 7.15: Fehér Pál ária- és dalestje. Budapest. 8.00: A budapesti hangversenyzene­kar estje az Állatkertből. Bécs. 8.10: Rudolf Watzke dalestje. Heilsberg. 8.10: Beethoven-est. Varsó. 8.15: Szimfonikus hangverseny. Róma. 9.00: „Clo­clo“, Lehár operettje. Bécs. 10.00: Gramofonhangverseny Ábrahám, Kálmán és Lehár műveiből. A mai és holnapi budapesti rádióműsor . Csütörtök, augusztus 6. 4.00: „Magyarok Ázsiában". Halász Gyula elő­adása. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés, hírek. — 5.00: Magyar operarész­­­­letek. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy Fridi Frigyes. — 6.15: Falu Tamás novellái. Felolvassa a szerző. — 6.45: Hangverseny. Közreműködik Sebők Stefi (ének), Vinkovich László (ének) és Baranyai Gyula (gordonka). Zongorán kísér Kazacsay Tibor. — 8.00: „Falusi est". (Három egyfel­vonásos.) Rendező Csanády György. — Utána, körülbelül 9.15: Csorba Gyula és cigányzene­karának hangversenye a Baross-kávéházból. — 10.25: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — Majd: Gramofonhangverseny. Péntek, augusztus 7. 9.15: A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. — 9.30: Hírek. — 9.45: A hang­verseny folytatása. — 11.10: Nemzetközi vízi­jelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és né­metül. — 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: A rádió házikvartettjének hangversenye. — 12.25: Hí­rek. — 12.35: A hangverseny folytatása. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. — 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak. — 4.00: Arató Béla mesél. — 4.45: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hírek. — 5.00: A „Rádióélet" félórája. Kozacsek Elek­­ előadása: „A sajtó és a fényképezés". — 5.30: Magyari Imre és cigányzenekarának hangver­senye. — 7.15: Fehér Pál operaénekes ária- és­­ dalesteje. Zongorán kísér Kazacsay Tibor. —• 1 8.00: A Budapesti Hangversenyzenekar hang-I versenye a Székesfővárosi Állat- és Növénykert-­­ ből. Közreműködik Kerpely Jenő gordonkaiBAJ­­I rész. Karnagy Vaszy Viktor. — Szünetben, kb. I 9.20: Pontos időjelzés, hírek, ügetőversenyered­­i­mények. — A hangverseny után: Időjárásjelen* I tés. — Majd: Radics János és cigányzenekara­ I­nak hangversenye a Royal-szállóból. Színházak műsorai Napi műsorok BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Pest újra nevet! (Bé­­keffi László színházi-, kabaré- és varieté revüje, kezdete fél 9 órakor). — BUDAI SZÍNKÖR: Vihar a Balatonon (kezdete háromnegyed nyolc órakor). — NYÁRI OPERETTSZÍN­HÁZ: Az anyósom férje (8). — TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Rátkay, Rajna Alice, Sarkadi, Borosa, Herczeg, Gárdonyi, Katica­bogár, Samu, A mieder, írjon operetett. Monsieur. Apám-uram, Hacsek és Sajó, stb. (Kezdete 9-kor.) — JARDIN (Erzsébet királyné-út 1. Telefon: 97— 0—07). Dely & Jóst akrobatatáncosok és a nagy augusztusi műsor. (Kezdete este 10 órakor.). — NYÁRI KERT-KABARÉ A CLARUSBAN (Vill., Rákóczi-út 15): Minden este 9 órakor nagy kabaré­­s varieté-előadás. —LIGET-KABARÉ (Hermina-út 65., Angolpark mellett): Minden este 8/*9 órakor (vasár­nap délután 5 órakor is) az augusztusi műsor: Nászéjszaka, Fogat fogért., stb. Színházak heti műsora BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Minden este V29 órakor és vasárnap délután és este V6­9 órakor: Pad fc újra nevet! (Békeffi László színházi-, kabaré- és varieté revüje. BUDAI SZÍNKÖR: E­gész héten minden este */_49 órakor, vasárnap délután Vbi órakor: Vihar a Balatonon. NYÁRI OPERETTSZÍNHÁZ: Minden este 8 óra­­kor és vasárnap délután 125 órakor. Az anyósom ! férje. TERÉZKÖRÚTI SZÍNPAD: Rátkay Márton." Rajna Alice, Sarkadi, Boross, Herczeg, Gárdonyi, Katicabogár, Samu, A mieder. írjon operettet. Monsieur, Apám-uram, Hacsek és Sajó. stb. (Kez­dete 9 órakor.) JARDIN (Erzsébet királyné-út 1. Telefon: 9T— 0—07): Dely & Jóst akrobatatáncosok és a nagy augusztusi műsor. (Kezdete 10 órakor.) NYÁRI KERT-KABARÉ A CLARTISBAN (VIII.,­­Rákóczi-út 15): Minden este 9 órakor v­agy kabaré- és varieté-előadás.) LIGET-KABARÉ (Hermina-út 65., Angolpark mel­lett): "Minden este 1/49 órakor (vasárnap délután 5 órakor is) az augusztusi műsor: Nászéjszaka. Fogat fogért, stb. Budapest hálásan tapsol Békési­ Lászlónak, aki ,,Pest újra nevet!" szenzációs színház és ka­baré egyvelegében minden este fél 14-től 11-ig páratlanul mulattatja a közönséget.­­ Vasárnap délután fél 5-kor is „Pest újra nevet!" Nemcsak hüsülni, de nevetni is a Budapesti I Színházba jár most Budapest. Három utólérhetet­­­­lenül ötletes és kacagtató Békeffi-bohózat mellett a­­ kabaréműsorban is jeles művészek: Boross Géza és I Kende Máriával az élükön szerepelnek. Békeffi I László nemcsak bohózatainak a főszerepeit játssza,­­ hanem konferálni. A fürdőkből hazatérő közönség-­­ nek első dolga a Budapesti Színház remek Békeffi - műsorát végignézni. Vasárnap délután 15 órakor­­ is f­est újra nevet 1s van műsoron.

Next