8 Órai Ujság, 1931. szeptember (17. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-06 / 202. szám

VASÁRNAP 2» OLDAL Ó&mujsíG mi SZEPTEMBER $ Erdliget Slngyenautobuszok 0da. vissza kedvezőtlen idő esetén is. Indulás: I., Budafoki út 71. aló] (Horthy M kiás kártár köreiében) Hétköznapokon d. u. '/,5 órakor, vasárnap, kisasszony napján és ünnep­­napokon d. e. 8-11, d. u. 7,2-1/,5-ig Kérje ingyenes kc.pes ismertetőnket! Városi iroda: 'Rákóczi út 24. Tel.: J. 423-22. jelentés körül széles vita indul meg. Előzőleg még megválasztják a közgyűlés jövő évi elnökét. Az elnöki tisztség betöltése körül külön­böző kombinációk vannak, amelyek a svéd, görög vagy a magyar állam delegá­tusát kombinálják az elnöki tisztségre. . Az elnökválasztás titkos és így rendszerint meglepetések szoktak történni, úgy hogy előre biztosat senki sérn tud. Mindenesetre kitüntető ügyelem Apponyi Albert gróffal, a nagy magyar állami érfiúval szemben az a körülmény, hogy őt, mint a népszövetség komoly elnökjelőltjét emlegetik. Ugyancsak az első ülésen hat bizottságot vá­lasztanak, amelyek a főtitkári jelentésben fog­lalt Javaslatokat tárgyalják. A bizottságok dél­előtt tárgyalnak, míg délelőtt a Népszövetség ... közgyűlésében folyik a vita. Ha a közgyűlés programja kimerült, megvárják, míg a bizott­ságok befejezik munkálataikat és a határozatok Elfogadása, végett újabb két-három- ülésre hívják össze a közgyűlést. Szeptember 27-én előreláthatóan befejeződik a Népszövetség mostani ülésszaka. Mit Is folytatják Welnreto Oszkár kihallgatását (Saját tudósítónktól.) Weinreb Oszkár ban­kár kihallgatása tegnap a késő esti órákig tar. tott, azután eltávozott a rendőrségről azzal, hogy ma reggel ismét jelentkezni fog. Ma reg­ire! kilenc órakor Weinreb Oszkár meg is je­lent a főkapitányságon két. ügyvédjének, dr. Csathó Ferenc és dr. Vajda Petur ügyvédek társaságában.-Mar: kihallgatása ■ ismét arra vonatkozóan folyt, hogy miért utazgatott, külföldön : és mi­lyen üzletekkel ofglalkozott. A bankár mai ki­hallgatása során ismételten hangoztatta, hogy a devizarendelet megjelenése - óta mindössze kétszer volt külföldön és semmiféle olyan üz­leti ügye nem volt, amelynek, ,a devizarende­lethez köze volna. A rendőrség külföldi ható­ságoknál is érdeklődött a bankár külföldi út­járól', de eddig semmiéle válasz nem érkezett. Weinreb Oszkár kihallgatását még ma befeje­zik és azután döntenek a továbbiakról. — Nagy jégkárok Szeged környékén.^ Sze­gedről jelentik: A szerdai jégeső a balástyai szőlőkben és a paprikatermésben igen nagy ká­rokat okozott, A jégeső háronikiloraéteres hos­szúságban elverte az egész termést. Vannak olyan helyek, ahol a kár százszázalékos. A jövő hét elején bizottság száll ki Balástyára a jég­verés okozta károk megállapítása végett. — Halálos motorgázolás. Ma reggel a sző­re,gi országúton egy oldalkocsis motorkerékpár elgázolta Juhász Feles József 47 éves szent­­mihálytelki gazdálkodót, akit agyrázkódással és súlyos húzódásokkal kórházba szállítottak, ahol meg is halt. A gázoló motorkerékpárost kere-i a rendőrség. — Kedden temetik a bécsi kapucinus­­kriptába Lipót Szalvátor főherceget. Bécsből jelentik: Az elhunyt Lipót Szalvátor főherceg ravatala, mellett virraszt özvegye, Blanka fő­­hercagasszony, leánya, Dagm.ir főhercegnő és Ilcana román királyi hercegnő, az elhunyt menye, valamint fia, Antal herceg. A rekviem a Stefanskircheben lesz, az elhúnytat a Habs­­burg-kriptában, a kapucinus-templomban he­lyezik örök nyugalomra. A keddi temetésen az osztrák köztársasági hadsereg megadia az el­hunyt tüzérségi főfelügyelő-vezérezredes kato­nai rangját megillető katonai gyászpompát. Holnap állítják fel a ravatalt a Sehvrartzen­­berg-Platzon levő régi tiszti kaszinóban s onnan indul el kedden a temetési menet. Eredeti gatlspachi ZeilBis besugárzás Dr. Blechner Barna orvos rendeiőjében, VI., Andrássy-út' 52; (Oktogonnál.) Telefon: Aut. 18-5-22. Mindennemű fájdalmas betegségét és ideges bántalmait kezeltesse a számtalan eset­ben bevált, de csak eredeti Zeileis-kurával. Kezelés esetenként 3 pengő. Ifjabb Csákány Károly beismerte, hogy meghamisította a takaiékkönyveket Már bűntársát is elfogták (Saját tudásitónktól.) Ijabb Csákány Ká­roly, a köpenioki cipőgyáros ügyében ma ismét, érdekes fordulat történt: végre tisztázódott a hamis betétkönyvek ügye és előkerült Csákány bűntársa, aki a hamisításokat tulajdonképpen elvégezte. Amint a 8 Órai Újság megírta, el­járás indult egy fpgházőr ellen, akit azzal gya­núsítanak, hogy Csákány első fogsága idején leveleket csempészett, ki a fogházból. Csákány­hoz a fogházba is eljutott annak a hire, hogy magával rántott a romlásba egy embert. Ez úgylátszik annyira megtörte, hogy végre tlredelmes és őszinte beismerésre szánta magát. Kihallgatásra jelentkezett és elmondta, hogy valótlant állított, amikor tagadta, hogy a betét­könyveket 6 hamisította volna. Igenis része van a hamisításokban, de azokat nem egyedül, hanem Méhes Oszkár kályhakereskedővel együtt követte el. Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró az ügynek erről a fordulatáról értesítette a főkapitánysá­got, ahol az ügy referense, Bódó Elek dr. rendőr­­kapitány megkezdte a vizsgálatot. Elsősorban megállapította, hogy Méhes Oszkár régi ismerőse & csendőrség­nek, mert a volt kályhagyáros proíesszio­­nosita okmányhamisító. Asnakidején francia vízumokat is hamisított és ezért két és fél évet ült fegyházban. Kiszabadu­lása után megint bűnügybe keveredett és az idén júliusban volt bűnügyének tárgyalása, ame­lyen szabadlábon jelent meg. Amikor látta, hogy ügye rosszul áll s alighanem eúlj’os bün­tetés vár reá, a tárgyalási szünetben megszö­kött a törvénsyszéki épületből és ezért a bíróság körözőlevelet adott ki ellene. Miután így kide­rült, detektívek nagy buzgalommal kezdték ke­resni Méhest. Ma délelőtt egy kávémérés előtt felismerték és elfogták az okirathamisítő kályha­­gyárost, akit azután a főkapitányságra kísértek. 'itt Méhes Oszkár beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a Magyar-Olasz Banknál elhe­lyezett öt pengős betétekről szóló takarékköny­vekből vegyszerekkel eltávolította az öt pengős bejegyzést, de a hamis összeget nem ö írta be a betétkönyvekbe, hanem Csákány Károly. Méhes Oszkárt a rendőrség letartóztatta. Ifj. Csákány Károly bűnügyében tovább fo­lyik a nyomozás. Van már belföldi ajánlat a BESzKÁRT-ra Évi ötmillió pengővel hajlandó több bért fizetni a főváros­nak, mint amennyit a BESzKÁRT fizet hozzájárulás címén (Saját tudósítónktól.) A Ferencvárosi Ka­szinó évadnyitó társasvacsoráján Usetty Béla dr. elnök hosszabb beszédben foglalkozott a fő­város pénzügyi helyzetének szanáláséra vonat­kozó polgármesteri javaslattal és a törvényható­sági tanácsnak az egész adminisztráció és az üzemek felülvizsgálását elrendelő intézkedésével. Usetty kifejtette, hegy a tanács egyesek érzé­kenységének és'.néhány magasrangú •'tisztviselő túlzott igényének figyelmen . kívül" hagyásával minden takarékossági eszköz kimerítésével igyek­szik a, háztartási egyensúly helyreállítására, hogy mindenképpen elkerülhessék a polgárság amúgy is súlyos terheinek fokozását a közszolgáltatások díjainak fölemelésével. A fölösleges üzemek megszüntetését nem en­gedik tovább halogatni, a monopolisztikus üzemeknél pedig fon­tolóra kell venni esetleges bérbeadása- . kát, ha a város, a polgárság érdekei úgy kívánják. Ha Berlin városának nem derogált villamos vasútiját bérbeadni, amiért 000 millió márkát kapott, úgy Budapest is megbízható magán, kézbe adhatja villamosát, moly igen jól funk­cionált, amikor két társaság tulajdonában volt a koncesszió. Már akadt is vállalkozó, aki évente öt millió pengővel többet hajlandó fizetni a fővárosnak, mint amennyi a BESzKÁRT évi hozzájárulása a főváros igazgatási költségeihez. Megfelelő ka.utélák .mellett tehát a főváros pol­gárságának semmiféle érdokét sem sértené a villamosvasutak bérbeadása, sőt: a magánkézben levő vállalat már üzleti szempontokból igye­keznék a közlekedés kifogástalanságát bisto­­sítani. Usetty Béla végül kijelentette, hogy eré­lyesen véget kell vetni az álláshalniozá; oknak és a nyugdíjasoknak be kell érniök nyug­díjukkal, mert az állásokat elsősorban a sajnos elhelyez­kedni nem tudó ifjabb generáció tagjaival kell betölteni. A nagyhatású és élénken megtapsolt fejtege­tésekért Pavlik Ferenc királyi tanácsos mondott köszönetét Usettynek. Két évet hozott az ügyes szélh ámostrükk Bélrenyheség székrekedés kiindulópontja számtalan súlyos betegség­nek és különösen veszélyes a vértolulásban, az aranyér, érelmeszesedés és sérvben azen­­vedőknél. Ezen esetekben felbecsülhetetlen “,Wíí Hunyadi János 'ISSSS nek rendszeres használata. A Hunyadi János keserúviz biztosan és enyhén hat, szabályozza a bélmüködést, a vérkeringést és erősiti szer­vezetünket. Idejekorán használva, sok súlyos betegségnek vehetjük eleiét s hosszabbítjuk meg ezáltal életünket. Ismertetőt diiialamit küla Saxlebner András, Budapest 4/62, cégjelzéses nyomtatványokat is adott át áldozatainak, hogy azokat töltsék ki, jöjjenek vissza és akkor fogják elintézni az ügyüket. Ilyenformán sok embert károsított meg és többezer pengőt, külön­böző ért éktár gyököd és ruhán emiieleet szerzett. Tömeges feljelentés alapján indult meg az­után a nyomozás a szélhámos után, akit detek­tívek egy alkalommal tetten értele. Czeisz Lajos törvényszéki bíró ma tárgyalta Balogh Járíos Károly ügyét. A tárgyalóterem előszobája zsúfolásig megtelt a károsultakkal, akiknek kilenctizedé nő, akiknek életkora a 15 és 70 év között változik. A vádirat ismertetése után Balogh nemtatszé­­sfnelc adott kifejezést, hogy újságírók is jelen­­vannak a tárgyalódon, mert miut mondotta: „ügyének a lapokban való szellőztetése árt neki“. A bíró azokban figyelmeztette, hogy a tárgya­lás nyilvános, zárt tárgyalás elrendelésére semmi ok siricsen és aj: újságok szabadon beszámolhat­nak a tárgyalásokról. RLASCHEK CONRAD női divatszalon IV., Váci-utca 15. az. értesíti nb. vevőit, hogy a nyári szü­net után ismét megkezdte üzemét Balogh, néhány esetet kivéve, be is ismerte az elkövetett szélhámossá­gokat, amelyek közül azonban tagadta, hogy 600 pc-u­­gőt ügyes trükkel kicsalt az égjük zálogháztól Egy uriasszony ugyanis ezüst , evőkészletet é* egyéb értéktárgyakat akart elzálogosítani a zá­logházban és ezer pengőt kért rá. A becsüs azonbani kijelentette, hogy csak 600 pengős köl­csönt adnak az értéktárgyakra, mire az úri­­asszony azzal távozott, hogy otthon megbeszéli a dolgot, de az ezüst evőké zleteket otthagyta. Balogh kileste ezt a beszélgetést, majd hordárt küldött a. zálogházba azzál, hogy felesége, most már elégnek tartja a 600 pengőt is a zálogba tett értéktárgyakra. A hordár meg is kapta a 600 pengőt és átadta Bátoghnak. A bizonyítási eljárás befejezése és a perbesaé­­dek után a törvényszék Balogh János Károlyt csalás büntette címén kétévi börtönre ítélte. ' A vizsgálati fogsággal félévet kitöltöttnek vett. Az ítélet ellen az ügyész és a vádlott fellebbezett. A bróság az ügyész letartóztatási indtványá­­nak Jobbágyi Lajos dr. védő felszólalása után nem adott helyt. 0i évre emelte a Tábla az apagyilkos Hú büntetését (Saját tudósítónktól.) Idősebb Oarló Mihály inárcskakucsi gazdálkodónak kilenc hold földje és tíz gyermeke volt. Garló iszákos, házsárto* természetű ember volt és ha berúgott, féltékeny-' kedett a feleségére és iitötte-verte az asszonyt,' úgy, hogy Garlóné gyakran volt kénytelen éjsza­kára a szomszédokhoz menekülnie Gyermekeit*: ugyancsak bántalmazta -a -részeges öreg gazda; 1920 november 30-án disznóölésre készülődiilit^ a család és Ga'rló Mihály alaposan bepálinkázva készülődött a nagy. eseményre. Várakozás köz- • ben ismét összezördült családjával és az egész hásanépét kikergette az utcára. Legidősebb fia este tért haza a mezei munkából és akkor látta, hogy apja bántalmazza az asz­­szonynépet. ,4 fiatalember bírókra kelt apjával, akit agyba-főbe vert. Az öreg gazda négy nap­pal később agyszélhűdés következtében meg­halt. A pestvidéki törvényszék ifj. Garlo Mi­hályt súlyos testi sértés miatt két és félévi fegyházra ítélte. A büntetés kiszabásánál a törvényszék enyhítő körülménynek vette, bőgj- az öreg gazda állan­dóan bántalmazta a fiú édesanyját. A Tábla Jlarfiíáth-tanácsa a mai felebbvitcli tárgyaláson öt évre emelte fel a büntetés mértékét. A felek a Tábla ítélete ellen panaszt jelentettek be. fi tavasszel két útvonalon meg­indul a trolleykuszközlekeúés A BSzKRT már a múlt évben kísérleteket végzett a trolleybusszal, a sín nélkül futó felső­vezetékes villamos járművel, mely különösen a perifériákon alkalmas közlekedési eszköznek mutatkozik, mivel aránylag olcsón, nagyobb és költségesebb berendezkedés nélkül helyezhető' üzembe. A sikeres kísérletek után a tavasszal már két trolleybuszjárat készül a főváros hatá­rában és pedig az Óbuda és Ujtemető közötti útvonalon, valamint a rákoskeresztúri temetőtől Rákoshegyig, vagy Rákosligetig építenek ki új útvonalat, amelyet azután fokozatosan kitér-' jesztenek Veesés és Szemeretelep felé, hogy ez-; által a város kömj’ékéb jobb közlekedéshez jut­tassák és annak lakóit munkahelyükhöz, a fő­városhoz közelebb hozzák. A BSzKRT vezető-, (égének elgondolása szerint a főváros környéké­nek közlekedési hálózatára a tavasszal megnyíló új trolleybuez-útvonalak adják meg az alapot és, hogy ez a terv mennyire komoly, bizonyítja az a körülmény, hogy a trolleybusz-kocsikat « Gmz-gyámál már meg is rendelték. A METROPOLE SZÁLLÓ KITŰNŐ KONYHA ÉTTERMEIBEN ISMÉT BURA KÁROLY ■■i muzsikál m—mm POLGÁRI ÁRAK Bankalkalmazottnak adta ki magát s a pénztártól távozóktól visszakérte a pénzt (Saját tudósítónktól.) Kisebb-nagyobb meg­szakításokkal éveken keresztül űzte szélhámossá­gait Balogh János Károly zenész a postataka­rékpénztár, különböző bankok és zálogházak környékén. A fiatalember a szélhámoséiig egy új fajtáját eszelte ki. A pénzintézetek előcsar­nokában ólálkodva megleste, különösen a nőket, amikdr pénzeket vettek fel és távozásukkor kö­vette őket kaláp és felsőkabát nőikül, füle mö­gött ceruzával és jobb kalrjiíia húzott könyök­­védővel. így azután a bank alkalmazott jóinak adta ki magát és valamilyen ürüggyel visszakérte az előbb felvett pénzt. Pénzintézeteknél arról beszélt, hogy tévesen számolt a pénztáros, vagy hamisnak látszik a valutáért beváltott pénz, a zálogházaknál pedig arról, hogy gyanús eredetű a zálogba tett tárgy. Minden gyanú elkerülése végett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék