8 Órai Ujság, 1931. szeptember (17. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-06 / 202. szám

VASÁRNAP 20 OLDAL Ó&mujsig mi SZEPTEMBER $ Érdliget­i ingyenautóbuszok oda, vissza kedvezőtlen idő esetén is. (Horthy M­­iás kortár kezelében) Hétköznapokon d. u.­­­,5 órakor. Indulás: I., Budafoki út 71. aló] Kérje ingyenes ké­pes ismertetőnket! Városi iroda:­­Rákóczi út 24. Tel.: 1. 423-22. vasárnap, kisasszony napján és ünnep­­napokon d. e. 8-11, d. u. 7,2-1­,5-ig jelentés körül széles vita indul meg. Előzőleg még megválasztják a közgyűlés jövő évi elnökét. Az elnöki tisztség betöltése körül külön­böző kombinációk vannak, amelyek a svéd, görög vagy a magyar állam delegá­tusát kombinálják az elnöki tisztségre. . Az elnökválasztás titkos és így rendszerint meglepetések szoktak történni, úgy hogy előre biztosat senki sem­ tud. Mindenesetre kitüntető ügyelem Apponyi Albert gróffal, a nagy magyar államf­érfiúval szemben az a körülmény, hogy őt, mint a népszövetség komoly elnökjelöltjét emlegetik. Ugyancsak az első ülésen hat bizottságot vá­lasztanak, amelyek a főtitkári jelentésben fog­lalt javaslatokat tárgyalják. A bizottságok dél­előtt tárgyalnak, míg délelőtt a Népszövetség ... közgyűlésében folyik a vita. Ha a közgyűlés programja kimerült, megvárják, míg a bizott­ságok befejezik munkálataikat és a határozatok elfogadása, végett újabb két-három­ ülésre hívják össze a közgyűlést. Szeptember 27-én előreláthatóan befejeződik a Népszövetség mostani ülésszaka. Mtt is folytatják Welm­ere Oszkár kihallgatását (Saját tudósítónktól.) Weinreb Oszkár ban­kár kihallgatása tegnap a késő esti órákig tar­­tott, azután eltávozott a rendőrségről azzal, hogy ma reggel ismét jelentkezni fog. Ma reg­ire­ kilenc órakor Weinreb Oszkár meg is je­lent a főkapitányságon két­ ügyvédjének, dr. Csathó Ferenc és dr. Vajda Péter ügyvédek társaságában.­­Mai­ kihallgatása­­ ismét arra vonatkozóan folyt, hogy miért utazgatott, külföldön , és mi­lyen üzletekkel foglalkozott. A bankár mai ki­hallgatása során ismételten hangoztatta, hogy a devizarendelet megjelenése­­ óta mindössze kétszer volt külföldön és semmiféle olyan üz­leti ügye nem volt, amelynek, ,a devizarende­lethez köze volna. A rendőrség külföldi ható­ságoknál is érdeklődött a bankár külföldi út­járól", de eddig semmiéle válasz nem érkezett. Weinrek Oszkár kihallgatását még ma befeje­zik és azután döntenek a továbbiakról. — Nagy jégkárok Szeged környékén.^ Sze­gedről jelentik: A szerdai jégeső a balástyai szőlőkben és a paprikatermésben igen nagy ká­rokat okozott. A jégeső három­kilom­éteres hos­szúságban elverte az egész termést. Vannak olyan helyek, ahol a kár százszázalékos. A jövő hét elején bizottság száll ki Balástyára a jég­verés okozta károk megállapítása végett. — Halálos motorgázolás. Ma reggel a sző­re­gi országúton egy oldalkocsis motorkerékpár elgázolta Juhász Fejes József 47 éves szent­­mihálytelki gazdálkodót, akit agyrázkódással és súlyos húzódásokkal kórházba szállítottak, ahol meg is halt. A gázoló motorkerékpárost keresi a rendőrség.­­ Kedden temetik a bécsi kapucinus­­kriptába Lipót Szalvátor főherceget. Bécsből jelentik: Az elhunyt Lipót Szalvátor főherceg ravatala, mellett virraszt özvegye, Blanka fő­­hercegasszony, leánya, Dagm­ir főhercegnő és Ileana román királyi hercegnő, az elhunyt menye, valamint fia, Antal herceg. A rekviem a Stefanskircheben lesz, az elhunytat a Habs­­burg-kriptában, a kapucinus­ templomban he­lyezik örök nyugalomra. A keddi temetésen az osztrák köztársasági hadsereg megadta az el­hunyt tüzérségi főfelügyelő-vezérezredes kato­nai rangját megillető katonai gyászpompát. Holnap állítják fel a ravatalt a Leherartzen­­berg-Platzon levő régi tiszti kaszinóban s onnan indul el kedden a temetési menet. Eredeti gatlspachi Zeileis besugárzás Dr. Blechner Barna orvos rendelőjében, VI., Andrássy-út' 52. (Oktogonnál.) Telefon: Aut. 18­ 5-22. Mindennemű fájdalmas betegségét és ideges bántalmait kezeltesse a számtalan eset­ben bevált, de csak eredeti Zeileis-korával. Kezelés esetenként 3 pengő. Ifjabb Csákány Károly beismerte, hogy meghamisította a takarékkönyveket Már bűntársát is elfogták (Saját tudósítónktól.) Ijabb Csákány Ká­roly, a köperncki cipőgyáros ügyében ma ismét, érdekes fordulat történt: végre tisztázódott a hamis betétkönyvek ügye és előkerült Csákány bűntársa, aki a hamisításokat tulajdonképpen elvégezte. Amint a 8 Órai Újság megírta, el­járás indult egy fogházőr ellen, akit azzal gya­núsítanak, hogy Csákány első fogsága idején leveleket csempészett, ki a fogházból. Csákány­hoz a fogházba is eljutott annak a híre, hogy magával rántott a romlásba egy embert. Ez úgy látszik annyira megtörte, hogy végre tözedelmes és őszinte beismerésre szánta magát. Kihallgatásra jelentkezett és elmondta, hogy valótlant állított, amikor tagadta, hogy a betét­könyveket ő hamisította volna. Igenis része van a hamisításokban, de azokat nem egyedül, hanem Méhes Oszkár kályhakereskedővel együtt követte el. Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró az ügynek erről a fordulatáról értesítette a főkapitánysá­got, ahol az ügy referense, Bodó Elek dr. rendőr­­kapitány megkezdte a vizsgálatot. Elsősorban megállapította, hogy Méhes Oszkár régi ismerőse a csendőrség­nek, mert a volt kályhagyáros professzio­­nolita okmányhamisító. Annak idején francia vízumokat is hamisított és ezért két és fél évet ült fegyházban. Kiszabadu­lása után megint bűnügybe keveredett és az idén júliusban volt bűnügyének tárgyalása, ame­lyen szabadlábon jelent meg. Amikor látta, hogy ügye rosszul áll s alighanem súlyyos bün­tetés vár reá, a tárgyalási szünetben megszö­kött a törvén­yszéki épületből és ezért a bíróság körözőlevelet adott ki ellene. Miután így kide­rült, detektívek nagy buzgalommal kezdték ke­resni Méhest. Ma délelőtt egy kávémérés előtt felismerték és elfogták az okirathamisító kályha­­gyárost, akit azután a főkapitányságra kísértek.­­itt Méhes Oszkár beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy a Magyar-Olasz Banknál elhe­lyezett öt pengős betétekről szóló takarékköny­vekből vegyszerekkel eltávolította az öt pengős bejegyzést, de a hamis összeget nem ő írta be a betétkönyvekbe, hanem Csákány Károly. Méhes Oszkárt a rendőrség letartóztatta. Ifj. Csákány Károly bűnügyében tovább fo­lyik a nyomozás. Van már belföldi ajánlat a BESzKÁRT-ra Évi ötmillió pengővel hajlandó több bért fizetni a főváros­nak, mint amennyit a BESzKÁRT fizet hozzájárulás címén (Saját tudósítónktól.) A Ferencvárosi Ka­szinó évadnyitó társasvacsoráján Usetty Béla dr. elnök hosszabb beszédben foglalkozott a fő­város pénzügyi helyzetének szanálására vonat­kozó polgármesteri javaslattal és a törvényható­sági tanácsnak az egész adminisztráció és az üzemek felülvizsgálását elrendelő intézkedésével. Usetty kifejtette, hogy a tanács egyesek érzé­kenységének és"­néhány magasrangú­­­tisztviselő túlzott igényének figyelmen­­ kívül" hagyásával minden takarékossági eszköz kimerítésével igyek­szik a" háztartási egyensúly helyreállítására, hogy mindenképpen elkerülhessék a polgárság amúgy is súlyos terheinek fokozását a közszolgáltatások díjainak fölemelésével. A fölösleges üzemek megszüntetését nem en­gedik tovább halogatni, a monopolisztikus üzemeknél pedig fon­tolóra kell venni esetleges bérbeadásai­­­kat, ha a város, a polgárság érdekei úgy kívánják. Ha Berlin városának nem derogált villamos vasútiját bérbeadni, amiért 100 millió márkát kapott, úgy Budapest is megbízható magán, kézbe adhatja villamosát, mely igen jól funk­cionált, amikor két társaság tulajdonában volt a koncesszió. Már akadt is vállalkozó, aki évente öt millió pengővel többet hajlandó fizetni a fővárosnak, mint amennyi a BESZKÁRT évi hozzájárulása a főváros igazgatási költségeihez. Megfelelő ka­utélák­­mellett tehát a főváros pol­gárságának semmiféle érdekét sem sértené a villamosvasutak bérbeadása, sőt: a magánkézben levő vállalat már üzleti szempontokból igye­keznék a közlekedés kifogástalanságát bizto­­sítani. Usetty Béla végül kijelentette, hogy eré­lyesen véget kell vetni az álláshalm­ozás­oknak és a nyugdíjasoknak be kell érniök nyug­díjukkal, mert az állásokat elsősorban a sajnos elhelyez­kedni nem tudó ifjabb generáció tagjaival kell betölteni. A nagyhatású és élénken megtapsolt fejtege­tésekért Pavlik Ferenc királyi tanácsos mondott köszönetet Usettynek. Két évet hozott az ügyes szélh­ámostrükk Bankalkalmazottnak adta ki magát s a pénztártól távozóktól visszakérte a pénzt (Saját tudósítónktól.) Kisebb-nagyobb meg­szakításokkal éveken keresztül űzte szélhámossá­gait Balogh János Károly zenész a postataka­rékpénztár, különböző bankok és zálogházak környékén. A fiatalember a szélhámosén­g egy új fajtáját eszelte ki. A pénzintézetek előcsar­nokában ólálkodva megleste, különösen a nőket, amikor pénzeket vettek fel és távozásukkor kö­vette őket kalap és felsőkabát nélkül, füle mö­gött ceruzával és jobb kal­filra húzott könyök­­védővel, így azután a bank alkalmazott­jainak adta ki magát és valamilyen ürüggyel visszakérte az előbb felvett pénzt. Pénzintézeteknél arról beszélt, hogy tévesen számolt a pénztáros, vagy hamisnak látszik a valutáért beváltott pénz, a zálogházaknál pedig arról, hogy gyanús eredetű a zálogba tett tárgy. Minden gyanú elkerülése végett cégjelzéses nyomtatványokat is adott át áldozatainak, hogy azokat töltsék ki, jöjjenek vissza és akkor fogják elintézni az ügyüket. Ilyenformán sok embert károsított meg és többezer pengőt, külön­böző ért­éktár­gyököt és ruhán emi­ek­et szerzett. Tömeges feljelentés alapján indult meg az­után a nyomozás a szélhámos után, akit detek­tívek egy alkalommal tetten értek­. Czeisz Lajos törvényszéki bíró ma tárgyalta Balogh Jár­ás Károly ügyét. A tárgyalóterem előszobája zsúfolásig megtelt a károsultakkal, akiknek kilenctizede nő, akiknek életkora a 15 és 70 év között változik. A vádirat ismertetése után Balogh nemtetszé­­sinek­ adott kifejezést, hogy újságírók is jelen­­vannak a tárgyalóbon, mert mint mondotta: „ügyének a lapokban való szellőztetése árt nekik. A bíró azokban figyelmeztette, hogy a tárgya­lás nyilvános, zárt tárgyalás elrendelésére semmi ok siincsen és úz­ újságok szabadon beszámolhat­nak a tárgyalásokról. Bélrenyheség székrekedés kiindulópontja számtalan súlyos betegség­nek és különösen veszélyes a vértolulásban, az aranyér, érelmeszesedés és sérvben szen­­vedőknél. Ezen esetekben felbecsülhetetlen­­,hít Hunyadi János­­ISSS- nek rendszeres használata. A Hunyadi János keserűvíz biztosan és enyhén hat, szabályozza a bélműködést, a vérkeringést és erősíti szer­vezetünket. Idejekorán használva, sok súlyos betegségnek vehetjük elejét s hosszabbítjuk meg ezáltal életünket. Ismertetőt dillalamit küla Saxlebner András, Budapest 4/62. BLASCHER CONRAD női divatszalon IV., Váci­ utca 15. az­ értesíti nb. vevőit, hogy a nyári szü­net után ismét megkezdte üzemét Balogh, néhány esetet kivéve, be is ismerte az elkövetett szélhámossá­gokat, amelyek közül azonban tagadta, hogy 600 pe­n­­gőt ügyes trükkel kicsalt az égiül zálogháztól Egy úriasszony ugyanis ezüst , evőkészletet és egyéb értéktárgyakat akart elzálogosítani a zá­logházban és ezer pengőt kért rá. A becsüs azonban­ kijelentette, hogy csak 600 pengős köl­csönt adnak az értéktárgyakra, mire az úri­­asszony azzal távozott, hogy otthon megbeszéli a dolgot, de az ezüst evőke­zleteket otthagyta. Balogh kileste ezt a beszélgetést, majd hordárt küldött a­ zálogházba azzal, hogy felesége, most már elégnek tartja a 600 pengőt is a zálogba tett értéktárgyakra. A hordár meg is kapta a 600 pengőt és átadta Baloghnak. A bizonyítási eljárás befejezése és a perbeszé­­dek után a törvényszék Balogh János Károlyt csalás bűntette címén kétévi börtönre ítélte.­­ A vizsgálati fogsággal félévet kitöltöttnek vett. Az ítélet ellen az ügyész és a vádlott fellebbezett. A bróság az ügyész letartóztatási indtványá­­nak Jobbágyi Lajos dr. védő felszólalása után nem adott helyt. Öt évre emelte a Tábla az apagyilkos Hú büntetését (Saját tudósítónktól.) Idősebb Garló Mihály m­árcskakucsi gazdálkodónak kilenc hold földje és tíz gyermeke volt. Garló iszákos, házsártos természetű ember volt és ha berúgott, féltékeny-' kedett a feleségére és ü­tötte-verte az asszonyt,­ úgy, hogy Garlóné gyakran volt kénytelen éjsza­kára a szomszédokhoz menekülnie Gyermekeit­, ugyancsak bántalmazta­­a­­részeges öreg gazda. 1920 november 30-án disznóölésre készülődi­litt a család és Ga­rló Mihály alaposan bepálinkázva készülődött a nagy­ eseményre. Várakozás köze­l­ben ismét összezördült családjával és az egész hála népét kikergette az utcára. Legidősebb fia este tért haza a mezei munkából és akkor látta, hogy apja bántalmazza az asz­­szonynépet. ,4 fiatalember bírókra kelt apjával, akit agyba-főbe vert. Az öreg gazda négy nap­pal később agyszélhűdés következtében meg­halt. A pestvidéki törvényszék ifj. Garlo Mi­hályt súlyos testi sértés miatt két és félévi fegyházra ítélte. A büntetés kiszabásánál a törvényszék enyhítő körülménynek vette, hogy­ az öreg gazda állan­dóan bántalmazta a fiú édesanyját. A Tábla Jlarfiráth-tanácsa a mai felebbviteli tárgyaláson öt évre emelte fel a büntetés mértékét. A felek a Tábla ítélete ellen panaszt jelentettek be. És tavasszal két útvonalon meg­indul a trolleybuszközlekedés A BSzKRT már a múlt évben kísérleteket végzett a trolleybusszal, a sín nélkül futó felső­vezetékes villamos járművel, mely különösen a perifériákon alkalmas közlekedési eszköznek mutatkozik, mivel aránylag olcsón, nagyobb és költségesebb berendezkedés nélkül helyezhető­ üzembe. A sikeres kísérletek után a tavasszal már két trolleybuszjárat készül a főváros hatá­rában és pedig az Óbuda és Újtemető közötti útvonalon, valamint a rákoskeresztúri temetőtől Rákoshegyig, vagy Rákosligetig építenek ki új útvonalat, amelyet azután fokozatosan kiter­­­jesztenek Vecsés és Szemeretelep felé, hogy ez-­­által a város körny­ékét jobb közlekedéshez jut­tassák és annak lakóit munkahelyükhöz, a fő­városhoz közelebb hozzák. A BSzKRT vezető­,­­égének elgondolása szerint a főváros környéké­nek közlekedési hálózatára a tavasszal megnyíló új trolleybusz-útvonalak adják meg az alapot és, hogy ez a terv mennyire komoly, bizonyítja az a körülmény, hogy a trolleybusz-kocsikat a Gmz-gyárnál már meg is rendelték. A METROPOLE SZÁLLÓ KITŰNŐ KONYHA ÉTTERMEIBEN ISMÉT BURA KÁROLY ■■i muzsikál m&mm POLGÁRI ÁRAK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék