8 Órai Ujság, 1931. december (17. évfolyam, 273-296. szám)

1931-12-31 / 296. szám

ö­ldőt nyer, ha „FULGOR" borotválóvizet használ, mert a 1í „FULGOR" pillanat alatt puhítja a szakállt. I. 1931 DECEMBER 31 H­ÍREK Előfizetési árak: 1 hóra ....... 2.40 P 3 hóra..................... 7.20 P A világ legfigye­lesebb i­tézménye Van Newyorkban egy különös­­in­tézmény, a Postal Telegraph Com­­pany. A neve után azt hinné az em­ber, hogy leveleket is táviratokat to­vábbít, holott sokkal finomabb, na­gyobb tapintatot és körültekintést követelő feladatot teljesít. Ez a tár­saság legutóbb szerződtette Mrs Ka­­therine Bicekor Meigs-et, akinek a címére az Egyesült Államokból bárki a legbonyolultabb kívánságot tartal­mazó táviratot küldheti. Ha valaki­nek társadalmi vagy üzleti informá­cióra van szüksége, ha tudni óhajtja, hogy egy fiatalember partiképes-e, vagy egy cég fizetésk­épes-e, ha szak­szerű tanácsadóra van szüksége a ruhabevásárlásnál, ha valaki New­­yorkba akar utazni és kellemes part­nert kíván az ottartózkodása alatt, elég, ha táviratot küld Mrs Bleeker Meigs címére és mindent megkap, amit csak kíván. Ez a kitűnő hölgy ilyen szövegű táviratokat kap na­ponta százával: „Tízkor érkezem Pe­nnsylvania-pályaudvaron. Felesé­gem tizenegyre fodrászt kér. Ebéd zenés vendéglőben, két helyet fog­lalni Greenwich Village táncteára, va­csora éjszakai klubban. Utazó­ruhák bevásárlása jó helyen. Két zenekari ülés Ziegfeld Folies, virág­­arrangement előadás előtt leadandó, szöveg: Első boldog napjaink emlé­kére, szerető Charled.“ A Postai Telegraph még arra is vállalkozik, hogy azontúl minden évben emlékez­teti Charlie-t házassági évforduló­jára. ” Gróf Batthyány Elemér beteg­sége. Batthyány Elemér ,gróf, az első magyar miniszterelnöknek, a vér­tanúhalált halt gróf Batthyány La­josnak fia, a magyar társadalmi élet­nek kiemelkedő alakja, néhány héttel ezelőtt megbetegedett. Kezelőorvosai: dr. Karczag László főorvos, egyetemi magántanár és báró Radvánszky Béla dr., a leggondosabb kezelésben ré­szesítették a beteget, akinek állapotá­ban olyan örvendetes javulás állott be, hogy érdeklődésünkre ma Karczag professzor már kijelenthette, hogy gróf Batthyány Elemér, aki a Ivans Ivor­ utca 10. szám alatti palotájában fekszik három hete, egyelőre jobban van és lábbadozik. — Vízállás. A földművelésügyi mi­­nisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Duna Bajáig árad, lejjebb apad, ala­csony vízállású. Mai dunai vízállások: Passau­ 179, Struden 125, Stein mínusz­­16, Bécs mínusz 96, Pozsony 50, Komá­rom 190, Budapest 114, Kaks mínusz 4, Baja 73, Mohács 96, a Dráva Barcsnál mínusz 92. — A Tisza Záhonynál apad, m­áshol árad, alacsony vízállású. Mai tiszai vízállások: Tiszabecs 56, Vásáros­­namény mínusz 56, Tokaj 108, Tiszafü­red 70, Szolnok 96, Csongrád 17, Szeged 94, a Szamos Csengernél 30, a Kőrös Bé­késnél 84, Gyoménál 110, a Balaton.Sió­foknál 64.­­ Tíz százalék engedményt adnak a pékek a munkanélkülieknek. A Magyar Sütők Országos Szövetsége felhívást intézett az ország összes sütő­iparosaihoz, h­ogy a jelenlegi detail kenyérárakból tízszázalékos enged­ményt adjanak a munkanélkülieknek. A szövetség e célból százezer darab igazolványt osztat ki a hatóságok és a jótékony egyesületek útján a munka­nélküliek között, akik az igazolványok alapján végezhetik kedvezményes be­vásárlásaikat. — Árdrágító mészárosok. Sopron­ból jelentik: A városban általános volt a panasz a mészárosok ellen, hogy az olcsón vásárolt marhák húsát magas áron bocsátották közfogyasz­tásra. A rendőrség a soproni mészá­rosok ellen árdrágítás miatt eljárást indított. Morzzalmas köpi Dél-Alusztráliában London, december 30. (Saját tudósítónk távirata.) Melbourneből jelentik, hogy kedden a hőmérséklet Adelaidé­­ben (Délausztrália) 49 fok Celsiusra emelkedett (árnyékban). Ez a legforróbb nap volt hetven esz­tendő óta. A legutóbbi öt napon a hőmérséklet naponta 39 fok Celsius és ennél valamivel több volt. A rendőröket félóránként kellett felváltani. A gyárakban a munkások halomszámra vesztet­ték eszméletüket. Az állatkert állatait állandóan vízzel locsolták. A petróleumraktárakban vizet futtattak a petróleum felszínén, hogy megakadályozzák a kigyulladást. Délausztrália állam meg­alapításának 59-ik évfordulóját 40 fokos melegnél ünnepelték. Ennek ellenére mintegy 50.000 ember vett részt az ünnepségen. Vidéken számos tüzeket fordult elő. London, december 30. (Magyar Távirati Iroda.) Adelaidot (Ausztrália) példátlanul heves hőhullám borította el 122 fok Fahrenheit maximummal. A járókelők tömegesen ájulnak el, a rendőröket félóránként kell őrhelyükön felváltani, a nagy olajraktárakat állandóan locsolással védik az öngyulladás veszélye ellen, s a mezőségeken a cserjék és bozótok a nagy hőség következtében meggyulladtak, s az ily­­módon keletkezett pusztító mezei tüzek a közeli helységeket is fenyegetik. — Zelliger prelátus temetése. A krisztinavárosi plébánia­templomban ravatalozták fel Zelliger Vilmos dr. prelátusnak, a templom volt plébáno­sának holttestét. A haláleset alkalmá­ból az egyházközség tanácsa és, kép­viselőtestülete Sipka Ferenc dr. vi­lági elnök elnökletével kedden dél­után együttes ülést tartott, amelyen az elnök méltatta a nagy halott érde­meit és azt a veszteséget, amely az ő halálával nemcsak a krisztinavárosi egyházközséget, hanem a magyar ka­tolicizmust is érte. A megható beszéd után az egyháztanács és a képviselő­­testület tagjai átvonultak a temp­lomba és az ott felállított ravatalnál imádkoztak elhunyt plébánosuk lelki­­üdvéért. A temetés szertartása szer­dán délelőtt 10 órakor kezdődött, mely időpontra zsúfolásig megtelt a temp­lom az elhunyt végtisztességére meg­jelent előkelőségekkel, köztük a kegy­, úr képviselőivel, az egyházközségek központi tanácsának küldöttségével, az egyházközségi tanács és képviselő­­testület tagjaival, a különféle egyesü­letek képviseletében megjelentekkel, az elhunyt oltártestvéreivel és egykori káplánjaival, a hívekkel és másokkal. A temetési szertartást ünnepélyes rekviem előzte meg, amelyet Mészáros János dr. érseki helytartó celebrált nagy segédlettel, aki a mise végén az elhunyt koporsójánál elvégezte a Li­­berát, majd ezt követően a temetési szertartást. A díszes koporsót ezután a gyászkocsira tették, amelyet elborí­tottak a koszorúk és virágok. A temp­lomtól a Délivasútig menetben kísér­ték el utolsó útjára a kerület volt plébánosának holttestét, ahonnan újabb beszentelés után autókon és ko­csikon kísérték ki a holttestet a farkas­réti temetőbe.­­ Gazdag arany mezőre bukkantak. Londonból jelentik: Johannesburgban, a város központjában, az új posta­palota alapjainak ásása közben rend­kívül gazdag aranymezőre találtak, amelyet azonban nem lehet kiaknázni, mert a délafrikai törvények tiltják a város belterületén lévő aranymezők kiaknázását. A geológusok remélik, hogy a telep túlterjed a város hatá­rain, mely esetben annak kiaknázása lehetséges lesz.­­ Halálra ítélték a gyilkos zom­­bori kereskedőt. Zomborból jelentik­ Schneerweiss Vince kereskedőt, aki­ né­hány hónappal ezelőtt meggyilkolta Gross Emma nevű barátnőjét és annak leányát, a törvényszék kötél­­általi halálra ítélte. Az elítélt felleb­bezett­. — A karácsonyi tehén. Kalocsáról írják nekünk: Kalocsa városában már évek óta kedves eseménye a kará­csony-estnek hogy egy sokgyermekes, becsületes munkáséletet élő, szegény embernek tehenet hoz a Jézuska. Az idén karácsony este az ismeretlen jó­tevő adományát, egy gyönyörű tehe­net és hozzá annyi takarmányt, amennyi tavaszig elégséges, Kollár Fe­renc földmunkás kapta meg. Kollár Ferencnek nyolc élő gyermeke van s példás, szorgalmas családi életével minden ismerőse nagyrabecsülését ki­érdemelte. — Szerkesztő-változás a Mol-nál. Dr. Taubinger Zoltán, aki közel egy évtizede felelős szerkesztője és ki­adója volt a Magyar Országos Tu­dósító című félhivatalos kőnyomatos­­nak, és ez állásában a, magyar sajtó lelkiismeretes és tárgyilagos informá­lásával kiváló érdemeket szerzett, most ettől a tisztségétől megvált, hogy teljes munkaerejét a Magyar Film Iroda igazgatásának szentelhesse. Utódjául a Mot. igazgatósága a Ma­gyar Országos Tudósító felelős szer­kesztőjévé és kiadójává Németh Im­rét, a Mot. eddigi szerkesztőjét ne­vezte ki. Németh Imre személyében a Mot. vezető pozíciójára a magyar új­ságírásnak régi és kipróbált egyéni­sége kerül, aki eddigi működésében is tudásával és tehetségével valódi rá­termettségről tett tanúbizonyságot. EEt­EB ellé mű­ben I. Horthy Miklós­ út 48. cLudft0S Szilveszter estén és esténként Csorba Dezső és zene­kara muzsikai. Telefon: 683—22. Külön tímek. Amerik­a autóbalese­teit következt­ében ép­pen annyi ember életet vessz­ett, mint az egész világháborúban Newyorki távirat jelenti. Az Egyesült Államok területén a most lezáruló évben, harmincnégyezer évi­ben vesztette életét autóbalesetek következtében, vagyis majdnem annyit, mint ahány embert Amerika a világháborúban vesztett. A bal­esetstatisztika Montom, Missouri és Cali­fornia államokban tünteti fel a legnagyobb emelkedést. ­ Betörők jártak a Bárd-féle zeneműkereskedésben. A mára vir­radó éjszaka betörők jártak a Bárdi és Fia zeneműkereskedés Kossuth Lajos­­utcai helyiségének irodájában. A betö­rők a pincén keresztül jutottak az üz­letbe és onnan az irodába, ahol meg­fúrták a páncélszekrényt és az ott őr­zött kézipénztárból 400 pengőt elvit­tek. A rendőrség keresi a tetteseket.­­ Reggelre megszöktettek egy 180 kilós leölt disznót. Ceglédről jelentik: Pavel és Manó állami polgári iskolai igazgató egy 180 kilogrammos sertést Sietett. Az egész napi nehéz munka után este egy mellékhelyiségben he­lyezték el a felszeletelt sertést, a kol­bászt s a hurkákat. Reggelre a bezárt helyiségből egy kolbászdarabkás kivé­telével, minden eltűnt­ A kolbászda­rabka az egyik sózóteknőben hevert s rajta egy cédulán ez a felírás volt: Jó étvágyat! A tetteseket keresik. — Orosháza város akar lenni. Orosházáról jelentik: Még a tavasszal mozgalom indult meg Orosházán, hogy a község alakuljon át várossá. Az erre vonatkozó kérvényt tegnap dr. Je­szenszky Elek királyi közjegyző fo­galmazásában benyújtották a községi elöljárósághoz, hogy az a hivatalos úton a belügyminiszterhez továbbítsa­. A kérvényt háromezerhatan írták alá és ezeknek az aláíróknak az adója meg­haladja a községben fizetett adók ilyen esetben megkívánt ötven százalékát. A kérvény elintézése csak a nyár folya­mára várható.­­ Három hónapot kapott az utcai telefonok tolvaja. Böschl Ferenc bu­dapesti ügynököt június 4-én két íz­ben érték tetten, amint az utcai auto­mata telefonkészülékekből kiszede­­gette a 20 filléres pénzdarabokat. A budapesti büntetőtörvényszék Böschlt háromhónapi fogházra ítélte és az íté­letet ma a Tábla Zelenka-tanácsa jog­erősen helybenhagyta. — René Dupuis cikke Magyaror­szágról — Magyarország mellett. René Dupuis, kiváló francia író és publicista, aki legutóbb könyvet is írt Magyarországról „Le probléma Hon­­grois“ címmel, amelyben kitűnő fel­­készültséggel tárta fel a francia közvélemény előtt a magyar kérdés megoldásának szükségességét, most a „Le Capital“ december 16-iki számá­ban írt egy hatalmas cikket „Ma­gyarország és a középeurópai gazda­sági helyzet 11 címmel. Logikus okfejtés­sel vázolja meg mai helyzetünk erede­tét attól az időtől kezdve, hogy Tisza István gróf ellenezte a háborút, egé­szen a mai Trianon utáili krízisig. A cikk rendkívüli megértéssel és erőtelje­sen foglal állást Magyarország meg­mentése mellett. — Autóbaleset kilenc sebesülttel. Berlinből jelentik. A mittemwaldei országúton, Ivlein-Zietken közelében ma reggel megcsúszott és egy fának szaladt a berlini városi közigazgatás egy teherkocsija, amelyen 44 munkás ült. A munkások közül a B. Z. am Mittag jelentése szerint kilencen sú­lyosan megsebesültek. — Felrobbant egy fo­kos műhely. Rómából jelentik: A délolaszországi Leccéből jelentik, hogy ott egy titkos műhely, amelyben robbanóanyagot állítottak elő, felrobbant. Egy 70 éves ember és unokája, életüket vesztették. Zálogcédulái a legmagasabb kölcsön i­s: GELLÉRT, Teréz-körút I­I .— Halálozils. Havlicsel­ Antal nyolc­­vanegyéves korában Vácon elhunyt. Ked­den délután temették el nagy részvét mellett a váci középvárosi temetőben a római katolikus egyház szertartása sze­rint. Az elhunytban dr. Kavlicsek Antal budapesti törvényszéki bíró édesapját gyászolja. Katonai pompával, nagy részvét mel­lett temették el Székesfehérvárott már­­kus és batizfalvi Máriássy Istvánt, a cs. és kir.­­ huszárezred alezredesét. A te­metést Power Vilmos tábori főesperes végezte. Az egész helyőrség képviseltette magát a temetésén vitéz Mádly Zoltán vegyesdandár-parancsnokkal az élén. A temetésre kivezényeltek egy díszszázadot is. Az elhunyt hozzátartozóinak és tisz­telőinek koszorúi borították a ravatalt. — Éves vasúti jegyek további érvé­nyesítése. Illetékes helyről nyert ér­tesítés szerint a Duna—Száva—Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vaspálya­­társaság) a jelen év végéig érvényes állandójegyei és fehér időleges igazol­ványai, továbbá a D S. A.-ra 1931. évre érvényesített Máv. köztisztviselői igazolványok 1932. évi január 31-ig bezárólag érvényesek. CSÜTÖRTÖK 56 OLDAL) Vígszínház-kávéház Szilveszter estéjén BACHMANN 10 tagú énekes jazz-zenekara játszik a Barisan HARRY BOY’s jazz-humoristák Reggelig tánc! Megdrágul az érettségi A kultuszminisztérium új utasí­tást adott ki az érettségi vizsgála­tokhoz, amely rendelkezés már az ■idei tanévben életbe lép. Lényeges változás az eddigi gyakorlattal szem­ben, hogy ezentúl a jeles, jó, elég­séges és elégtelen fokozatokon kívül kitüntetéses érettségi fokozat is lesz, amelyet az nyer el, akinek a maga­viseleti jegye példás, a középiskolai tantárgyakból az eretségi vizsgán minden tárgyból jelesen megfelelt. Érdekes újítás az is, hogy míg eddig magyarból, latinból és mennyiség­tanból kellett írásbeli dolgozatot ké­szíteni, a jövőben a német nyelvből is lesz írásbeli érettségi a­ gimná­ziumban. Legérdekesebb része a most kiadott utasításnak az, amely az érettségi vizsgálatokat lényege­sen megdrágítja. Az érettségi vizsga díja ugyanis az eddigi 16 pengő 10 fillér helyett SS pengő lesz, javító­vizsgáért az eddigi­­ pengő 40 fil­lér helyett 10 pengőt kell leróni, a­­ magántanulók pedig e díjak kétsze­resét fizetik. ­ Postai hír. December végén és a következő hónap elején várható torlódás elkerülése érdekében decem­ber 31-én, csütörtökön azoknál a na­gyobb budapesti postahivataloknál, amelyeknél másnapokon csak 17 óráig lehet pénzt feladni, esti 18 óráig, vagyis egy órával meghosszabbította a postautalványok felvételének és a postatakarékpénztári takarék- és csekkbefizetések elfogadásának idejét a budapesti posta­igazgatóság. A Bu­dapest 9. (II., Fő­ utca 6.) ,Budapest 4. (főposta), Budapest 62. (Teréz­ körút 45., Nyugati pályaudvar), Budapest 72. (Keleti pályaudvar indulási oldal) számú postahivataloknál azonban, mint rendesen, december 31-én is esti 19 óráig lehet pénzt feladni. —­ Gyönyörű virágok rendkívül olcsó árakkal Riviéra élővirágüzlet­­ben, VIII., Eszterházy­ utca 2. — Gyomor, és bélzavaroknál, ét­vágytalanságnál, szorulásnál, fölfúvó­­dásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hány­ingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc József* *" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. — Apacstanya. A gazdasági válság ellenére új mulató nyílik meg 30-án. Csak dicséret illeti meg az „Apacs­­tanya" (Károly-körút 3/a.) vezetőit, hogy párisi sikkel, ötletességgel és jókedvvel kísérelik meg Budapest kö­zönségének mulattatását. — Magyart a magyarnak! Minek örülnénk jobban, mint ami a miénk, minél vigadunk különben, mint amire büszkék lehetünk? Örömünk és büsz­keségünk a magyar föld dicsősége s ezért társunk, kedvünk derítője a jó­hangulat kellemes óráiban is, ami igazán magyar: a Törley! — Elég volt ebből a kopott, mo­­lyos, szính­agyott ó­ évből. Uj évhez új bunda való. Príma csikóbunda: P 400.—, P 450.—, P 500.—, Dán Fülöp, V., Dorottya­ utca 1. (Vörös­­marty-tér sarkán.) — Kíméljük emésztőszerveinket, ne használjunk drasztikus hashajtókat, melyek megtámadják a nyálkahártyá­kat. A Hunyadi János természetes keserűvíz nemcsak kiváló hashajtó, hanem igen sokféle betegségnek pó­tolhatatlan, értékes gyógyszere. Colé Club des Champs Élysées V., Kossuth Lajos,tér II. T. 282-34. Ünnepi megnyíló Szilveszter éjszakáján. Párisias k­övetlenség - Angolos kénye­­lem — Magyaros vendégszeretet — Uj szín, uj stílus — Művész jazz trió. Tánc reggelig. -sziveszteri vacsora 8 órától. Extra Special Italok. Gönczi Lászl mixer.

Next