8 Órai Ujság, 1932. június (18. évfolyam, 119-143. szám)

1932-06-25 / 140. szám

1932 JÚNIUS 25 , Fellner Henrikné szül. Leipziger Margit saját és gyermekei: Lucy és férje dr. Lakatos Gyula, Pál, Alfréd és felesége szül. Auernheimer L. Clary, György és felesége szül. Milos Erzsébet, Vilmos; unokái, Lakatos Mária, Fellner Gaby és ifj. Fellner Henrik, valamint nővére gárdonyi dr. Neumann Károlyné és sógora gárdonyi dr. Neumann Károly nevében gyászba borulva jelenti, hogy családjuk feje csütörtökön, folyó hó 23-án hosszas szenvedés.­e után 73. életévében elhunyt. A megboldogult földi maradványait szomba­ton, folyó hó 25-én délután 3 órakor helyezzük a Kerepesi­ úti temetőben a ref. egyház szertar­tása szerint örök nyugalomra. Emléke és szelleme velünk maradt Leipziger Vilmos Szesz- és Cukor­gyára Rt. tisztviselő kara és munkás­sága mélyen lesújtva jelenti, hogy szeretett senior főnöke m­éltóságos­­.­ a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, a Ferencz József Rend csillagos Középkeresztjének tulajdonosa, 111. osztályú Vaskorona Rend lovagja, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége elnöke, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alelnöke stb. stb. csütörtökön, folyó hó 23-án befejezte áldásos életét. Tanítómesterünk, atyai jótevőnk volt, aki bölcsességének és szeretetének áldását szórta reánk és akinek emlékét szívünk mélyén soha el nem múló hálával és ragaszkodó kegyelettel mindenkoron megőrizzük. A Leipziger Vilmos cég, valamint a Leipziger Vilmos Szesz- és Cukor­gyára R­­t. igazgatósága mély fájdalom­mal jelenti, hogy senior főnöke, illetve elnöke m­éltóságos Fellner Henrik úr a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, a Ferencz József Rend csillagos középkeresztjének tulajdonosa, a III. o. Vaskorona Rend lovagja, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége elnöke, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alelnöke stb. stb. csütörtökön, folyó hó 23-án hosszas szenvedés után 73. életévében elhunyt. Cégünkkel egybeforrott egyénisége, alkotó szelleme, páratlan kötelességtudása, emberszeretete és a nemes tradíciókhoz való ragaszkodása tün­döklő példaként fog mindenkor előttünk ragyogni! A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökségével, igazgatóságával és tisztikarával együtt mély megrendüléssel és gyásszal jelenti, hogy elnöke, annak a nehéz és felelősségteljes munká­nak legfőbb irányítója, amely a le­gutóbbi évek­ben a magyar gyáripari termelésre hárult, a ma­gyar közélet egyik legnemesebb jelleme és leg­kiválóbb egyénisége Fellner Henrik felsőházi tag tevékeny munkában eltöltött s ered­ményekben és alkotásokban gazdag életének 73-ik évében folyó hó 23-án, csütörtökön délután meghalt A legküzdelmesebb időkben ragadta el őt közülünk a végzet, olyankor, amikor ennek a ter­melési ágnak s rajta keresztül az egész ország­nak leginkább volna szüksége az ő egészen kivé­teles képességeire, tiszta elméjének fényére, biz­tos ítéletére, cselekvő és irányító munkájának szuggesztív nagy erejére, s azokra az erkölcsi tulajdonságokra, amelyek őt olyan magasra emelték. A megboldogultat folyó hó 25-én, szombaton délután 3 órakor temetjük a Kerepesi­ úti temető halottasházából, s nagy egyéniségének emlékét — mint a magyar ipari törekvések szimbólumát ■— meg nem szűnő kegyelettel fogjuk megőrizni. 1 SZOMBAT 5* OEDRE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék