8 Órai Ujság, 1932. június (18. évfolyam, 119-143. szám)

1932-06-25 / 140. szám

SZOKAT 4­ OLDÁS___________________„hí­­ 1932 JÚNIUS 23 ___SPORT Karafiáth Jenő dr. és Ripka Ferenc is megjelennek a ferencvárosiak ma esi ünnepi összejövetelén (Saját­­tudósítónktól.) Az egyetemes hazai sportban előkelő helyet kivívott ferencvárosiak ma este ünnepi vacso­­rára gyűlnek össze a Gellért-szálló már­ványtermében. Az összejövetelre az al­kalmat, hogy a Ferencváros a hat esztendő óta tartó profiliga-küzdelmek során immár negyedízben nyerte el a bajnoki címet — veretlenül, sőt pont­­veszteség nélkül, 105:18-as gólaránnyal, Mi európaszerte is óriási feltűnést keltett. Ugyanekkor a ferencvárosiak amatőr­­alakulata, az FTC, az amatőrbajnoksá­­got hódította el. Ennek a bámulatos kettős sikernek az elérésében oroszlán­­része volt annak a páratlan közszellem­nek, amely a zöld-fehérek valamennyi tagját már évtizedek óta eggyé ková­csolta. Ennek a szellemnek a megterem­­tésében régtől fogva vezérek Gschwindt Ernő, Usetty Béla, Springer Ferenc dr., Mazenger Béla, K­ement Sándor, Futahi Mihály, Blum Zoltán és Izsák Károly, akik régebben, mint a klub kombattáns tagjai ig nagy érdemeket szereztek. A ferencvárosiak nemcsak a fut­ballban nagyok, de egyéb sport­­ágakban is. Különösen az atlétikában, úszásban, birkózásban, bokszolásban, tenniszben stb. olyan eredményeket értek­­el, ame­lyek méltóvá teszik őket arra, hogy ün­nepélyes összejövetelüket a testi kultúra legfőbb vezérei is megtiszteljék megje­lenésükkel. Az üdvözletek sorát Kara­­fiáth Jenő fogja megnyitni, aki a kul­tuszminisztérium és az OTT egész vezér­karával megjelenik a vacsorán. A fővá­rost Sipka Ferenc főpolgármester, több tanácstag, országgyűlési és törvényható­sági képviselő reprezentálja és küldött­­ségileg megjelennek a több, mint ezer Fradi-hívőt egybegyűjtő vacsorán a kü­lönböző sporttestületek megbízottai is. A lakomán a Ferencváros nagyérdemű volt elnökének, Gschwindt Ernőnek dí­szes plakettet nyújtanak át, de emléktár­gyakkal kedveskednek a bajnoki párharc­­ban szerepelt játékosoknak is. Az atléták olimpiai próbaversenye (Sulit tudósítónktól.) Péter és Pál napján, további július 3-án küzdenek az atléták a­ bajnoki címért és az olimpiai kiküldetésért. Ebben a pillanatban más csak Bácsalmási és Remiex indulása biz­tos Los­ ADRelesbe. A kiküldetésre nézve döntő fontosságú a bajnokságban elért eredmény, ezért érthető, hogy vala­mennyi klasszis atlétánk formája tető­pontján áll starthoz. A viadal — igen olcsó helyárakkal — a BSzKRt-pályán dől el. A bajnoki atlétikai küzdelem alkal­mából a MASz új plakátot terveztetett, amely C­serényeit, a kiváló súlyatlétát ábrázolja. "­­ . . " A bicsérdista Lovasi Antal július 27-én, reggel 6 órakor indul Bécsből Budapestre és ide július 29-én, délután 4 óra tájban érkezik. A veterán,­atióta a BSzKRT-pályára fut be, ahol az atlé­tikai bajnoki viadalt rendezik. Ugyanitt lesz a maratoni olimpiai próbaverseny célja is. X Befutott az olaszok név szerinti nevezése a Tour de Hongrie nemzet­közi viadalra. Az olasz csapat igen erős. Tagjai a következők: Ambretta (Vi­cenza), Bordoni (Perugia), Buzzi (Ber­­gamo) és a múlt évben is itt járt Carlotti (Ferrara). Vezető: lovag Tonellerri. X A flyer-bajnoks­ág elő-, közep­es reményfutamait tegnap este bonyolí­totta le a­ kerékpáros szövetség , Mil­lenáris-sporttelepen. A selejtezőkből a döntőbe Szű­cs MTK, Pelvásy MTK, Györisy FTC és Schmidt BSE jutott. A bajnokság első futamát a szombat esti verseny keretében tartják Ugyanekkor lesz a tandembajnokság első futama is, amelyben ez FTC és MTK két-két, a BSE egy tandemet indít. Olimpiai fairek A japán olimpiai atlétacsoport már hajóra szállt, hogy elegendő idő le­­gyen­ az aklimatizálódásra. Rémiez legnagyobb ellenfele, a két­szeres világbajnok, Haueser legutóbbi diszkoszeredménye 48.67 m. (Remeczé 59.74.) . Az amerikai Ste'B­arr, az olimpiai dekatlon próbaversenyen 7979,55 pontot ért el. LÓSPORT Szombaton: lóverseny A Magyar Lovar Egylet szombaton délután 4 órai kezdettel tartja legköze­lebbi versenynapját. A program, elle­nére annak, hogy a derbyt már lefu­tották, nem mutat visszaesést, mert a lefutásra kerülő öt versenyre 52 ló van nevezve. A nap legjobban díjazott ver­senye az 1000 méteres Villámdíj, amely­ben Mirjam, Benvento, Siker és Mus­­set találkozása ígér érdekességet. Az eSoB . Gömbös Gyula és Karafiáth Jenő dr. miniszterek végignézték szerdán és csütörtökön a pécsi katonai reáliskolák kis­olimpiáját. A küzdelmek még tarta­nak. A pontverseny jelenlegi állása: 1. Rákóczi 3424.2 pont, 2. Zrínyi 3339.2, 3. Hunyadi 2520.8. Kiszely Penzió Ssess Az úri társadalom üdülőtelepén, víz­parti parkos villákban, minden igényt ki­elégítő, négyszeri étkezéssel, teljes kom­forttal,­ egész évben nyitva van. Kényelmes szobák, villany, villany­­csengő, vízvezetéki mosdó, fürdőszoba, nagy társalgó, zongora, homokos strand, móló, kabinok állanak a vendégek rendel­kezésére. A napi penzió, szobák szerint, 8—10 %. Gyermekeknek 8 évesig 60%-a. 10% ki­szolgálás és forgalmi adó. Elő- és utó­fó­ényben­. 40% -kedv özmény. I­M _ egyes versenyekben a következőket vár­­juk elől: I. Adagio. — IX. Hadúr — Mai Hág — Gomád­ai-idom. — III. Benvenuto — Siker — Musset. — IV. Keiken — Sal­­vátor — Sandáéra. — V. Fegyelem ~ Gerster-ist. — Honvéd.­­ Két versenynappal több lesz Ká­posztásmegyeren. Az Úrlovasok Szö­vetkezete julius hó 6-ikára, a Pestvidéki Versenyegylet pedig augusztus 3-ikára versenynapokat írtak ki. Július 6-ikán a­ programon szerepelni fog a közönség által kedvelt sorsolási verseny is. Mutó és motor ♦ A KMAC ma állapítja meg a mo­toros túraverseny útvonalát. A július 17-iki miting terepszemléjét Delmár Valter és Sild Károly tartják meg. RÁDIÓ: Hevesi Sándor előadása A magyar rádió mai programjában van egy érdekes szám: Hevesi Sándor dr.-nak, a Nemzeti Színház igazgatójá­­nak előadása: „Tolvajok az irodalom­ban“. A téma érdekes és bizonyára az lesz az előadás is. A mai rádióműsorok nevezetesebb ese­ményei: Budapest, 7.35: Hevesi Sándor elő­adása. Budapest. 8.00: M. Hir Sári és Mol­nár Imre hangversenye. Lipcse, Königswusterhausen. 8.15: „A Rajna kincse". Wagner zenedrámája. Bécs, Svájc, Jugoszlávia. 8.15: „A bolygó hollandi". Wagner operája. A mai budapesti műsor. 4.00: „Divatcsevegés". Cselényi Pál­­né dr.-né előadása. — 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 5.00: Cigány­zene. — 6.00: „Az olimpiászra induló magyar úszó- és vizipóló-csapat búcsúz­tatása"­­. Beleznay László dr. előadása. — 6.15: „Társadalmi élet Pest-Budán a múlt század 30-as éveiben". Szigethy János előadása. — 6.45: Hangverseny. — 7.35: „Tolvajok az irodalomban". Hevesi Sándor dr. előadása. -1­­8.00: M. Hir Sári (zongora) és Molnár Imre dr. (ének) hangversenye). — 9.00: Idő­jelzés, hírek, ügetőversenyeredmények. — 9.15: Tánczene. Gramofonhangver­seny. — 10.10: Időjárásjelentés. — 10.45: Cigányzene. A szombati budapesti műsor: 9.15: Gramofonhangverseny. — 9.30: Hírek. — 11.10: Vízállásjelentés. — 12.00 Déli harangszó, időjárásjelentés. — 12.05: Katonazene. — 12.25: Hírek. — 1.00: Időjelzés, időjárás- és vízállás­­jelentés. — 2.45 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4.00: A „Rádió Élet" gyermekjátszó-órája. — 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 5.00: A Kisfaludy Társaság irodalmi délutánja. — 6.00: A Citerakör hang­versenye. — 6.45: Gyóni Géza emlék­­ünnepély. — 7.00: Matuska Miklós dalestje. — 8.00: Operettelőadás a Stú­dióból. „A legkisebbik Horváth-lány". — Az előadás után: Időjelzés, hírek, időjárásjelentés. — Majd: Cigányzene. — Amerikaim­k­azü­l Bodin Marsit, ezt írja meg képes riportban a legújabb Rádióélet. Zilahit Lajos a kis­újszállási pásztorüépep kapcsán mond el érdekes dolgokat a magyar néplélekről. A rádiós Vrav-házaspár, a több komoly irodalmat kérő Tőkés Anna, a Kalmár Pálról szóló képes riport, a kunsáni pász­­torümneg tanulságai. Szemere Miklós prí­mása és az Ezerjó pompás, képes tablója adja­ a lap nagyszerűen illusztrált részét. Több, mint 70 gyönyörű kép és 30 cikk van a csak 30 fillérbe kerülő lapban, mely mindenütt,kapható. ........ BahflPEST JOUQHETI RflfilQMaSORfl. ­ Vasárnap, június 26­ ­.00: Hírek, kozmetika. — 10.00: Egyházi zene és szentbeszéd a kőbányai plébánia-templomból. A szentmiséi Ma­darász István dr. pápai prelátus, a szent­beszédet Halász Fál dr. szeged-móra­­városi lelkész mondja. — 11.15: Evan­gélikus istentisztelet a Deák-téri temp­lomból. Prédikál Magócs Károly kerületi központi lelkész. — Utána: Pontos idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelent­és. — Majd: A m. kir. Operaház tagjaiba ala­kult zenekar hangversenye. Karnagy: Berg Ottó. — 2.00: Rózsavölgyi gramo­­fon hangverseny. — 3.00: Székács Elemér m. kir. gazdasági főtanácsos: „Időszerű gazdasági tanácsadó". — 3.45: Virány László szalonzenekarának hangversenye. — Utána: Pontos időjelzés, időjárás­­jelentés. — 5.00: „Utazás Damaszkusz­­tól a pesti Marokkói-udvarig". Palóczi Edgár előadása. — 6.30: Cselényi József magyar nótákat énekel Farkas Jenő és cigányzenekarának kíséretével. — 6.45: Békeffi-est. — 8.00: Sport- és lóverseny­­eredmények. — 8.20: Az ,,Ezerjó“ ope­rett ismertetése.— 8.30: Közvetítés a Royal Orfeumból. „Ezerjó". Egy nyári kocsma zivataros estje két részben Szö­vegét írta Harmath Imre. Zenéjét sze­rezte Brodszky Miklós. Karnagy :Fényes Szabolcs. Szereplők: Brunnhuber­, az ,,Ezerjó" tulajdonosa — Sarkadi Ala­dár; Mancika, a leánya — Rökk Marika; Pompás Erzsi — Szokolay Olly; Nagy Katalin — Kornay Berta; Rád­­ényi Tibor — Kertész Gábor; Szepi — Lata­­bár Árpád; A kis gróf — Gyergyay Ist­ván; Marinelli őrnagy — D’Arrigó Kor­nél; Báró Romhányi, százados — Rubinyi Tibor; Maróthy, főhadnagy — Sárossy Andor; Karvaly, hadnagy — Balázs Ist­ván; Bordás, hadnagy — Pethő Zoltán; A kegyelmes úr — Keleti László; Pi­roska — Szilágyi Klári; Boy — Szőke Kató. A táncos — Palásthy Géza; Üzlet­vezető — Tary Mihály; Főpincér — Sándor Péter. —• A slágereket énekli Vig Miklós. — Szünetben: kb. 10.10: Pon­tos időjelzés. — Az előadás után: kb. 11.35: Bura Károly és cigányzenektará­nak hangversenye az alsó-margitszigeti Márkus-étteremből. 6.45: Kovács Dezső hangversenye. — 7.20: A magyar tánc. Siklós Albert elő­adása a rádió házikvintettjének közre­működésével. •— 8.30: Ügetőversenyered­­mények. — 8.35: Víg­játékelőadás a Stúdióból. Porcellán. Vígjáték 3 felvo­násban. Irta Andai Ernő. Rendező Ódry Árpád. — Az előadás után, kb. 10.10: Pontos időjelzés, idő­járás jelentés, hírek. — Majd: Toll Árpád és Toll Jancsi ci­gányzenekarának hangversenye. —11.00: A Magyar zongoraötös hangversenye.­ ­ Szerda, június 29­ ­.00: Hírek. — 10.00: Egyházi zene és szentbeszéd a belvárosi plébánia­templomból. Szentbeszédet mond Mar­­czell Mihály dr. pápai kamarás, a Szent Imre kollégium igazgatója. — 11.15: Görögkatholikus istentisztelet a Szegény­ház-téri gör. kath. magyar plébánia­­templomból. Utána: Pontos időjelzés, időjárás- és vizállásjelentés. Majd: A Berend szalonzenekar hangversenye. — 2.00: His Mester ’s Voice gramofon­hangverseny. — 3.30: Móra László ifjú­sági előadása. — 4.00: Magyar kesergők, dalok, lassú és gyors csárdások. Előadja Paksy József dr. (I. hegedű), Kazatsay Imre (II. hegedű) és Paksy Jenő dr. (zongora). — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés. Utána: Néprajzi közve­títés Szendrőládról. Vezeti Paulini Béla és k. Halász Gyula. —•­6.00: Bodán Mar­git magyar nótákat énekel Magyari Imre és cigányzenekarának kíséretével. A Pé­ter Pál napi köszöntőt zalai Szalay László dr. írta. — 7.00: „A magyar ruhaviselet története". Undi Mária elő­adása. — 7.30: „Az operett fejlődése XII. rész". A m. kir. Operaház tagjai­ból alakult zenekar hangversenye Far­kas Imre előadásával. Karnagy Nagypál Béla. Közreműködik Kőszegi Teréz és Laurisin Lajos. 1. Barna Izsó: Senki fia — nyitány. 2. Barna Izsó: Casanova a) A sátán feleségének dala (Kőszegi); b) Marion és Casanova duettje (Kőszegi —Laurisin); c) Balettzene; d) Casa­nova dala (Laurisin); e) Pompadour és Casanova­­duettje (Kőszegi—Laurisin). 3. Barna Izsó: Az unatkozó királyfi — induló. 4. Bokor József: A kis alamuszi — a) (Sarah dala) (Kőszegi); b) Re­­nardo induló (Laurisin); c) Sarah és Renardo, duett (Kőszegi—Laurisin) 6. Stoll Károly: Niobe — a) Nyitány; b) Niobe dala (Kőszegi) ( c) Harry dala (Laurisin); d) Niobe és Dunn duettje (Kőszegi—Laurisin). Szünetben: Sport- és lóversenyeredmények. — 9.00: A Mán­­dits jazz zenekar hangversenye a Rajna Parkból. — 10.15: Pontos időjelzés. Majd: Sovánka Nándor és cigányzene­karának hangversenye a Baross-kávé­­házból. jelentés. — 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4.10:­ Rozványi József novellái: 1. Halhatat­­lanság; 2. Új utakon. Felolvassa a szerző. — 4.45: Pontos időjelzés, idő­­járásjelentés, hírek. —­ 5.00: „Világ­­hírességek a mikrofon előtt". Irta Ló­ránt Mihály. Felolvassa Radó Árpád. — 5.30: Hangverseny. Közreműködik Sándor Renée (zongora), Sebők Stefi (ének) és Rákos Arnold (hegedű). Zongorán kísér R. Palkó Kornélia és Kósa György. — 6.45: „Carrara kin­csei­ között". Szekeres László dr. elő­adása. — 7.15: A Weidinger szalon­­zenekar hangversenye. 1. Seassola: Britannicus — nyitány. 2. Perényi Géza: Fegyvertánc. 3. Waldteufel: Keringő (Ganz allerliebst). 4. Becce: Souvenier de Capri — hegedűszóló (előadja Weidinger Ede). 5. Neil Moret: Intermezzo. 6. Kálmán Imre: Ma önről álmodtam megint — tangó. 7. Weh­le K.: Gyufaparádé. 8. Kálmán Imre: Hollandi menyecske — egy­veleg. — 8.15: Színműelőadás a Stúdióból. „Akis' Miklós". Szín­játék 5 felvonásban Mikszáth Kál­mán regénye után írta Siklóssy Pál. Rendező Csanády György. — A II. fel­vonás után: Lóversenyeredmények. — Az előadás után kb. 10.00: Pontos idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. — Majd! győri Vörös Misi és cigányzenekarénak hangversenye az Emke-kávéházból. Hétfő, június 27 *"~1­ 9.15: A Szervánszky szalonzenekar hangversenye. Közben 9.30: Hírek. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. — 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból, idő­járás jelentés. — 12.05: Hangverseny. Közreműködik tétét György (hegedű) és Bertók István (ének). Zongorán kisér Kazacsay Ti­bor. — 12.25: Hírek. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4.00: Asszo­nyok tanácsadója (Arányi Mária elő­adása). — 4.45: Pontos időjelzés, idő­járásjelentés, hírek. — 5.00: Korzsák Jenő novellái: 1. Anna; 2. A szalon­kák. — 5.30: Radosné Bock Hilda­­bé­­csi dalokat énekel schrammelzenekisé­­rettel. — 6.20: „Haj, szép bundás vi­lág". Irta és felolvassa Komáromi Já­nos. — 6.40: Odeon gramofonhangver­seny. — 7.45: Erdélyi József és Mik­lós Jenő költeményei. Előadják a szer­zők. — 8.25: Az operaházi zenekar hangversenyének ismertetése. — 8 30: „A zeneművészet klasszikusai". A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Karnagy Dohnányi Ernő dr. Közreműködik Gergely László (zongora). 1.­­Beethoven: I. Leonóra nyitány. 2. Mozart: B-dur zongoraver­seny (Gergely). 3. Haydn: D-dur szim­fónia. A szünetben kb. 9.15: „A ke­rékpáros és a Tour de Hongrie". Neu­mann Andor előadása. A hangvers­eny után: T Pontos időjelzés, hírek, időjárás­­j­elentés. Majd: Horváth Gyula és ci­gányzenekarénak hangversenye az Os­­tende-kávéházból, Kalmár Pál ének­számaival. Kedd, június 28 *1­ 9.15: Kristall gramofonhangverseny. — 9.30: Hírek. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magya­rul és németül. — 11.15: A rádió ifjú­sági félórája. — 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelen­­tés. — 12.05: aradi Farkas Sándor és cigányzenekarinak hangversenye. — Közben 12.25: Hírek. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4.00: Az ablak alatt. Novella. Irta és felolvassa Thury Lajos.­­— 4.45: Pontos időjelzés, idő­járás jelen­­tés, hírek. — 5.00: Az Országos Postás­zenekar hangversenye az alsómargitszi­geti Márkus-étteremből. Karnagy ifj. Roubal Vilmos. — 6.15: A sajtó és a történelem. Lindvai István előadása..— ! Csütörtök, június 30 9.15: Hangverseny. — Közben 9.30: Hírek. — 11.10: Nemzetközi vízjelzőszol­­gálat. Vízállásjelentés magyarul és néme­tül. — 11.15: A rádió ifjúsági félórája. — 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. •— 12.05: A Steinberg-hangszergyár Pathé gramo­fonhangversenye. — Közben 12.25: Hí­rek. — 1.00: Pontos időjelzés, időjárás­á, vízállásjelentés. — 2.45: Hírek, élel­miszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4.00: „A háztartásról". Vizváry Ma­riska előadása. — 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 5.00: gornád magyarok a XX. században." Lovass János előadása. — 5.30: Másfélóra köny­­nyűzene. A Budapesti Hangversenyzene­kar hangversenye. Karnagy Nádor Mi­hály. — 7.00: „Vacsora." Novella. Irta és felolvassa Kosztolányi Dezső. —* 7.30: Farnos Eszter és Szántó Ferenc szerze­ményei. Előadja Gere Lola, László Imre és Vig Miklós. Kísér Kazacsay Tibor (zongora) és Rácz Zsiga cigányzenekara. — 8.30: Szász Ha és Páger Antal vidám estje. Zongorán kísér Kósa György. — 9.30: Pontos időjelzés, hírek. — 9.45: Zongora-hegedűszonáták. Előadja Herz Ottó dr. és Roth Ferenc. 1. Fauré: Zon­gora-hegedű szonáta A-dúr, op. 13. Al­legro molto — Andante — Allegro vivő — Allegro quasi presto. — 2. Debussy: Zongora-hegedű szonáta g-moll: Allegro vivő — Internéde — Finálé. — Közben kb. 10.15. Időjárásjelentés. — Utána Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenye a Spolarich-kávéházból. Péntek, július 1­­­ 9.15: A m. kir. államrendőrség zene­karának hangversenye. — Közben 9.30: Hírek. — 11.10: Nem­etközi vízjelző­szolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. — 12.00 Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: A rádió házikvintettjének hangversenye. — 12.25: Hírek. — 1.00: Printas-időjelzés,­ időjárás- és vízállás­ 1932 JÚNIUS­ 23 I Szombat, július 2­ 9.15: Az Országos Postászenekar hangversenye. — 9.30: Hírek. -—­II. 10: Nemzetiközi vízjelzőszolgálati Vízállásjelentés magyarul és németül. — 11.15: A rádió ifjúsági félórája. 12.00: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. — 12.05: Eugen Stepat orosz balalajka zene­karának hangversenye. — Közben 12.25: Hírek. — 1.00: Pontos időjel­zés, időjárás- és vízállásjelentés. — 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. — 4.00: A „Rádió Élet" gyermekjátszó-órája. A. (Harkányi Gizi előadása.) —• 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hí­rek. — 5.00: Pertis Jenő és cigány­­zenekarának hangversenye. — 6.00: Mit üzen a rádió. — 6.30: Tánczene, Rózsavölgyi gramofonhangverseny. —■ 7.30: A szolnoki MÁV „összetartás"­ dalkör hangversenye. Vezényel Pet­rányi Elemér. Zongorán kísér Török Tibor. — 8.15: Lakos Tibor és Mo­­csányi László hangversenye. — 8.55:­ Ügetőversenyeredmények. — 9.00: A m. kir. Mária Terézia 1. honvédgya­logezred zenekarának hangversenye. Karnagy Fricsay Richárd. 1. Rossinii Olasz nő Algírban — nyitány. 2. Fricsay Richárd: Erzsébet kering­, a, Grieg: Peer Gynt — I. szvit. — I. Reggeli hangulat; II. Aase halála; III. Anitra tánca; IV. A .hegyikirály barlangjában. 4. Kiing: Csalogány en Rigó (piccolószóló). 5. Riesz F.—Fri­csay: Perpetum mobile (hegedűszóló, előadja Gáli József). 6. Járai István, a­ Spanyol szerenád; b) Valse­lente. 7. Komzák Károly: Barátaimnak — egyveleg. — Szünetben kb. 9.45: A rádió külügyi negyedórája. — A hang­verseny után kb. 10.30: Pontos idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. •— Majd: id. Kiss Béla és cigányzene­­karának hangversenye a Gellért szál­lóból. Rádió, Gramofon, Csillár legolcsóbban, részletre is Reich MiklóScolgnál Budapest, VI., Vilmos császár­ út 45. sz. Nagymező-utca sarok. BUDAPEST H. Vasárnap, június 26. 3.00—3.45: Ho­mocord gramofonhangverseny. — 5.45- től éjfélig: Azonos a Budapest I. mű­sorával. Hétfő, június 27. 6.45-től éjfélig: Azonos a Budapest I műsorával. Kedd, június 28. 6.45-től éjfélig: Azonos a Budapest I. műsorával. Szerda, június 29. 3.30—4.00: Colum­bia gramofonhangverseny. —­6.00-től éjfélig: Azonos a Budapest I. műso­réval. Csütörtök, június 30. 5.30-től éjfélig: Azonos a Budapest I műsorával. Péntek, július 1. 7.15-től éjfélig: Azonos a Budapest I. műsorával. Szombat, július 2. 6.30-től éjfélig: Azonos a Budapest I. műsorával. TelefonszámAink­-f Telefonszám­öl­b 1.: 463—06, 463—07, 463—08, 463—0­­7, 463—08, 463—00

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék