8 Órai Ujság, 1932. július (18. évfolyam, 144-170. szám)

1932-07-27 / 166. szám

1932 JELIUS 27 r ■ymmmuw&xsrvciinar JIREK. Uj előfizetési árak: Egy hónapra . . 1.50 P Egy negyedre . . 4.40 P Félévre ............. 8.50 P I­gész évre .... 16.5 P Ma délután érkeznek Budapestre az olasz ifjak ,4* olasz avanguardisták és­­balilták A balatoni pihenés után ma délután 5 óra 10 perckor érk­eznek Budapestre Balatonlelléről és az ifjú Olaszokat a déhivasúti pályaudvaron ünnepélyes fogadtatásban részesítik a polgári és k­a­tonai hatóságok. A miniszterelnök i vében elsőnek Barsy Aladár minisz­­teri taácsos üdvözli olasz és magyar t­erven az érkezőket, majd a hon­­v­­élelmi miniszter képviseletében Me­ri­y altábornagy, a székesfőváros ne­vében pedig Némethy Károly tanács- 5••.‡/­ mond üdvözlőbeszédet. Az olasz­­­­anguardisták és balilták zárt sorok­ban saját zenekaraik hangja mellett múlnak végig a fellobogózott Krist- 1­­­a körúton, az Alagúton, a Lánchí­don, a Tisza István-utcán, a Károly- sö­rúton, a Múzeum-körúton, a Kétl­­ván-téren és az Üllői-úton keresztül a L­udovika Akadémiához, ahol az ifjú olaszok szállása lesz. A felvonulást dói remetőrdísezakasz nyitja meg, utána a zenekarok következnek, majd a ma­gyar cserkészek küldöttsége, amely a vendégeket kalauzolja. Holnap meg­koszorúzzák a Hősi Emlékművet, az­után a kormány előtt tisztelegnek. Augusztus elsejéig maradnak nálunk az ifjú olaszok, akiknek minden nap­jára nagyszerű programot állítottak össze. — A budapesti francia katonai attasé Pannonhalmán. Érdekes venddé­gei voltak vasárnap a Szent Benedek mad pannonhalmi fő­monostorának. 1.­ mubaton este ugyanis Förster Pál­­ külügyminiszteri fogalmazó kísére­tében ideérkezett André Jouart buda- I­páti francia katonai attasé és felesége. Az illusztris vendégek vasárnap dél­­e­­­tt szentmisét hallgattak, majd dr. Klemm Antal pécsi egyetemi bencés tanár kíséretében megtekintették a fő­­ív.cn ostor valamennyi nevezetességét, amelyekről a legnagyobb elragadtatás­sal nyilatkoztak. A francia katonai v oltásé örömmel vette tudomásul, hogy szülőföldjének egykori hadivédőszentje, Szent Márton püspök a főmonostor körüli község helyén lévő Sabaria sacca-ban született. A francia vendégek vasárnap délután utaztak el Pannon­halmáról. — Magyarok az Egyesült Államok­ban. Az Egyesült Államokban, mint a Magyar Statisztikai Szemle legújabb száma közli 1930-ban 590.768 magyar­­országi származású lelket számláltak meg. Ezek közül 316.318 már Ameriká­ban született és vagy mindkét szülője, vagy legalább az egyik a trianoni ha­tárok közül való. Newyorkban 115.098 magyart, Clevelandian 39.545, Csikágó­­ban 30.437, Detroition 38.311, Filadel­­fiában 14.381 magyart írtak össze. New­yorkban tehát mindössze 2000 fővel la­kik kevesebb magyar, mint a harmadik legnagyobb magyar városban, Debrecen­ben. Az amerikai statisztika egyébként mindenkit angol anyanyelvűnek vesz, aki Amerikában született és így a ma­gyarok amerikai kimutatása mindig megbízhatatlanabbá válik. Az USA te­rületén már most is jóval kevesell ma­gyart számláltak meg, mint 10 évvel ezelőtt.­­ Az alcsuthi tűzoltók 50 éves jubileuma. Székesfehérvárról jelen­tik. Az alcsuthi tűzoltóegyesület teg­nap tartotta fennállásának ötvenedik évfordulóját. Az ünnepségen megjelen­tek: dr. Marinovich Imre államtitkár, az országos tűzoltószövetség alelnöke, aki az ünnepi beszédet mondotta. Tesz­­lér Ernő tűzoltóparancsnok a pesti tűz­oltók üdvözletét, Vida Pál a fejér me­gyei tűzoltók nevében köszöntötte a ju­biláló egyesületet. Megjelentek az ün­nepségen gróf Batthyány Gyula, az orsz. tűzoltószövetség elnöke, Andreetti Károly országgyűlési képviselő is. — Anna-bál Gárdonyban. Szombaton, július 30-án este 9 órakor a Velencei-tó partján, Gárdonyban, a Sirály Strand terraszán rendezik a hagyományos Anna-bált, amelynek jövedelmét a gárdo­nyi református templom renová­lására, fordítják. " Táncos küldöttség a polgármesternél Rendelet készül a strandfürdő tánchelyek betiltásáról (Saját tudósítónktól.) Amióta Buda­pest népe végre felfedezte, hogy a fő­városon egy Duna nevezetű folyam fo­lyik keresztül, amelyet víziélet, úszás, evezés, strandolás céljaira lehet fel­használni, hirtelen óriási módon felszö­kött a plein-air-életet kedvelők száma. kezdődött a dolog az evezéssel. Ti­zenöt év előtt még fejcsóválva, gúnyo­lódva nézték a partról a néhány régi evezősklub egyleti egyenruhás csapa­tait, amint négyesekben, dublókban, szkiffekben és nyolcasokban húztak felfelé a Dunán, — ma tízezrével szállnak vízre hétvégenként a „sza­badevezősök", — a hivatalos hajó­­lajstromban már több, mint tizenötezer rendszámozott evező­scsónak szerepel, keveset számítva. 50—60.000 ember élvezi a Dunán a vizi élet örömeit. S midezzel kapcsolatban kifejlődött nálunk is a víz, levegő és napfény kul­tusza, gombamódra elszaporodtak a strandfürdők, csónakházak, hajógará­­zsok s ma már ott tartunk, hogy a Duna lett Budapest mint legkedveltebb, legnépszerűbb és leglátogatottabb szó­rakozó­helye. Természetes azonban, hogy a mo­dern ember elviszi magával a min­dennapos élet megszokott kereteit a szabadba is. Ami nemcsak azt je­lenti, hogy a csónakok élelmiszeres lá­dájában, a strand-kofferben ott van az otthon elkészített szalámis zsemlye, házilag főzött lekvár és egyéb enni­való, hanem elkíséri a kirándulókat a pakli kártya, a gramofon, a rádió is. És ha már elvitték a gramofont és rádiót, táncolnak is. A kirándulóknak, strandolóknak ezt a táncos kedvét, amely már a régmúlt, hat év előtti charlestoni-divattánc, a még régebbi, tízéves shimmy korá­ban is megnyilvánult, ügyesen alá­támasztották a vízi élet űzésére ala­kult helyiségek, a legkülönbözőbb strandfürdők, ahol majdnem kivétel nélkül mindenütt tánchelyeket hevenyésztek a homokpartban, betonnagytszögeken, gyalult hajó­padló, sőt fedett parkett tánchelyek állnak a strandok látogatóinak rendel­kezésére a büffé- és étterembérlők jól­kalkuláló jóvoltából. A publikum pe­dig szívesen táncol a strandokon, für­dőkben s minden menne tovább, ha most vészes viharjelleg nem mutat­kozna a strand-tánc kék'' '­'­'útján. Arról van ugyanis szó, hogy a rendőrség be akarja tiltani a táncot a strandokon és fürdők­ben. A legközvetlenebbül érdekelt tulajdo­nosok, vendéglő-, büffé-bérlők viszont a legélénkebben tiltakoznak a betiltás ellen s hatalmas deputációban keresik fel az illetékes fórumokat, a polgármestert, a rendőrség veze­tőit, hogy elhárítsák a fenyegető csapást s hogy kieszközöljék a továbbtáncolás en­gedélyezését. A küzdelem kimenetele bizonytalan, a hatóság bizonyára nem ok nélkül ké­szül erre a lépésre, a strandosok viszont ugyancsak meg tudják indokolni felfo­gásukat. Addig azonban, amíg nincs döntés,­­ a strandok és fürdők publi­kuma zavartalanul, mit sem sejtve rophatja a rumbát. ­ A leánylíceumnak gimnáziummá való átszervezését kérik a szombat­­helyi szülők. A szombathelyi leány­­líceumban tanuló leányok szüleinek egy része mozgalmat indított, hogy az iskolát szervezzék vissza leánygimná­ziummá, ami 1926 előtt is volt. A moz­galomhoz a szülők kérésére csatlako­zott a város is, amely szülői értekez­letet hívott össze ebben az ügyben. A Horváth György polgármesterhelyet­tes elnöklésével tartott értekezleten az intézetben tanuló növendékek szülei­nek mintegy negyedrésze jelent meg. Ezek között voltak olyanok, akik az eddigi állapot fentartása mellett fog­laltak állást, a többség azonban a leánylíceumnak gimnáziummá való át­szervezését kívánta- A városi tanács éppen ezért a legközelebbi közgyűlésen ilyen értelmű javaslatot terjeszt elő. A képviselőtestület határozatát eljuttat­ják a kultuszminisztériumba, ahol minden valószínűség szerint helyt ad­nak a kérelemnek és így a jövő esz­tendőben már az átszervezett intézet kezdheti meg működését. Költözés! Ditrichstei­n! VII., Kertész-u. 27, Nyugalom. VII., Kertész-u. 27. — A vasutasok gyűlések A Vasuta­sok Országos Gazdasági Egyesületének hadviselt csoportja július 27-én, szer­dán délután 5 órakor VIII., Kerepesr­ét 1. szám alatt tisztújító közgyűlést tart. — Az egyesület szolnoki csoportja e­sé 31-én, vasárnap délután 4 órakor Szolnokon a Katolikus Körben tartja tisztújító közgyűlését. A gyűlés után jubileumi vacsora lesz.­­ A sárvári csoport augusztus 15-én tart tisztújító közgyűlést. A központból Róbert Emil kincstári főtanácsos, elnök és Török Antal titkár vesznek részt a gyűlésen. — Az olvasás megtanulására elmés játékot szerkesztett egy váci tanár. Vácról jelentik: Szentgyörgyi Gusztáv váci állami siketnémaintézeti tanár el­més betűdobozt szerkesztett és adott ki, amelyet iskolákban és otthon is nagy haszonnal alkalmazhatnak foglalkoztató, de játékoseszköznek is 5—6—7­ éves gyer­mekek az olvasás megtanulásánál vagy az olvasástanuláshoz játékos előgyakor­­latul. A szerzőnek ötéves kisleánya anél­­klkül, hogy tanították volna rá, ilyen já­tékosmódon tanult meg olvasni és nyom­tatott betűket írni, már félév óta olyan folyékonyan olvas, hogy második, har­madik osztályú elemista gyermeknek sem válnék szégyenére. Számos iskola és pedagógus érdeklődött már eddig is a hasznos és játékos taneszköz iránt. A doboz ára 2 pengő. — Férje sikkasztásai miatt fel­akasztotta magát egy jegyző fele­sége. Dombóvárról jelentik: Müller Nándor döbröközi adóügyi jegyzőt hi­vatali pénzek elsikkasztása miatt má­jusban vizsgálati fogságba helyezték. A jegyző negyvenhétéves feleségét az ese­mények annyira megviselték, hogy az udvarukban lévő kútba ugrott, ahonnan sikerült kimenteni. Az asszony ezidőtől kezdve búskomorságba esett. Tegnap kiment a lakása végéhez épített fás­kamrába, ahol felakasztotta magát. Mire ráakadtak már halott volt. Tiszenatmilliós Kös­­muntrák­ kial­ására készül a főváros Az egységes községi polgári pártnak az óbudai szervezet helyiségében tartott társasvacsoráján Andréka Károly h. fő­kapitány, kerületi elnök köszöntötte a pártvezetőség képviseletében megjelent Becsey Antalt, az országgyűlési képvise­lőket és fővárosi bizottsági tagokat, majd Martin Gyula, Kovács József, Sche­uer Róbert, Frazza Győző, Magasházy Miklós felszólalása után Becsey Antal tájékoz­tatta a megjelenteket a sürgős városi köz­munkákat előkészítő hetes bizottság tevé­kenységéről. Mintegy 15 millió pengőre rúgó csatornázási, útépítési és vízművi munkálatok kiadásáról van szó, mert a főváros nemcsak jótékonyk­odási akciók­kal, hanem komoly kereseti lehetőségek megteremtésével akar enyhíteni az ipar munkanélküliségén, amelyet csökkenteni fog az egymás után kivitelre kerülő két új dunai híd megépítése is. Végül köszö­netet mondott Andréka Károly és Orova Zsigmond törvényhatósági bizottsági ta­goknak az óbudai városrészek ügyeinek szeretetteljes felkarolásáért. — Háromévi dologházra ítélt ve­szedelmes betörő. A büntetőtörvény­­szék é­csinár-tanácsa ma tárgyalta Cifranics István büntetett előéletű, állásnélküli kovácssegéd és két társa bűnügyét. Cifranics egy veszedelmes betörőbandának volt a vezére és tár­saival együtt tömegesen követte el a falbontásokat, kasszafútásokat és egyéb üzletszerű tolvajlást. Cifranics egy ideig szökésben volt és a rendőr­ség körözőlevél alapján kerítette kézre. Huszonkilencrendbeli lopás bűntette címen emelt ellene az ügyészség vádat, vádlott társai, Weber Ferencné és Nyilas Sándor gépkocsivezető ellen orgazdaság a vád. A törvényszék há­romévi dologházra ítélte a veszedelmes betörőt, Webernét nyolcnapi fogházra, Nyilast pedig ötven pengő pénzbün­tetésre ítélte orgazdaság miatt. Az íté­let nem jogerős. — „Hídavatás." Londonból jelentik. A világ legnagyobb hídját, a nemrég megnyílt sydneyi kikötőhídet a napok­ban „avatta“ az első öngyilkosjelölt, egy javakorabel, jól megtermett férfi, aki a híd közepéről, 172 láb magasságból a tengerbe ugrott. Olyan irtózatos erő­vel ütközött a víz felszínére, hogy ru­hája, sőt cipőjének talpa is rongyokba szakadt le testéről. Egy motorcsónak élve mentette ki az öngyilkosjelöltet, aki a kórházban rettenetes sebeibe bele­halt. — Amerika lincselési­ statisztikája. Londonból jelenik: A tuskegeei (Alá* barna állam, Amerika) tudományos in­­tézet kimutatása szerint 1932 első felében öt személyt lincseltek halálra az Egyesült Államokban. Az áldoza­tok közül kettő fehér és három néger volt. Ezenkívül a rendőrségnek 13 személyt sikerült lincseléstől megmen­teni. 1 •■**•*•• ' ' ­ Csökkent a világ kereskedelmi kottájának tonnatartalma. A legújabb Lloyd-féle lajstrom szerint a világ ösz­­szes kereskedelmi hajóinak űrtartalma 1931-ben 70.131.040 tonna, 1932-ben pe­dig csak 69.734.310 tonna volt. Az elmúlt évben a világ gőzhajóparkja 961.604 ton­nával, a vitorlások 42.070 tonnával csökkentek, a motorhajók ellenben 606.944 tonnával növekedtek. A világ ke­reskedelmi hajóinak ma már csak 55 szá­zaléka éget szenet. Az elmúlt évben a következő országok hajóparkja növeke­dett: Norvégiáé 101.333 tonnával, Danzig 82.355, Görögországé 72.282, Olasz­országé 54.899 tonnával. A hajóűr leg­nagyobb csökkenései: Angliáé 631.230 tonna, Hollandia 154.330, az Egyesült Államoké 95.563 , Németországé 89.759 tonna. |/^AUTÓTAVITÁsl STOP Kúlva dobta a felesé­gét dühében egy földműves Kecskemét, júl. 26. (Saját tudósítónk) telefon jelentése.) Bálint György kecskeméti földmíves összeveszett feleségével és dühében az asszonyt a kútba dobta. A szom­szédban lakó Márton Pál segítsé­gére sietett az asszonynak és egy kötélre erősített vödörrel kihúzta a kútból. Amikor az asszony férje látta, hogy feleségét kimentették, késsel rohant feleségére, kinek azon­ban sikerült elmenekülni és egyene­sen a rendőrségre futott, ahol meg­tette férje ellen a feljelentést.­­ Budapesti lány lett Siófok szép­ségkirálynője. A siófoki kaszinókert­ben zajlott le a szépségkirálynőválasztás, amelyre nagy izglommal készülődött a fürdőhely nyaraló közönsége. Három­ezer főnyi közönség jelenlétében kezdő­dött a jelöltek felvonulása a zsűri elé. Két órán keresztül tartott a selejtezés s izgalmas finish után 272 szavazat­­többséggel Garay Ibolya 16 éves buda­pesti úrileánykát választották meg, aki­nek átnyújtották az értékes díjakat.­­ Amikor kecske őrzi a káposztát, Londonból jelentik: Newyorki detektívek hét szesztilalmi ügynököt egy hírhedt brooklyni titkos kocsmában tomboló ital­orgia kellő közepén érték tetten. A szesz­­tilalmi ügynökök nap-nap után jelenté­keny külön napi díjakat vettek fel állító­lagos nyomozási költségeik címén s az­alatt a titkos kocsmában mulattak, míg egy társuk fel nem jelentette őket. Mi­dőn a detektívek a helyszínére értek, a hét holtrészeg ügynök szorgalmasan üriz­­gette a gm-es palackokat, míg az aszta­lon rendkívüli fogyatékos öltözékű nők táncoltak mulattatásukra. — Állástalan gazdászok figyelmébe. A Magyar Okleveles Gazdák Országos Egyesülete felhívja az állásnélküli kollegákat, hogy elhelyezkedési lehe­tőség miatt adataikat és pontos címü­ket közöljék az Egyesülettel, Buda­pest, úm­, Rökk Szilárd­ u. 35., I. "­. SZERDA 5. OLDAL Az a híresztelés, hogy a szikvízgy­árosok a f. hó 17-én megjelent rendeletet áremelésre akarják kihasználni, alaptalan, mert éppen ellen­kezőleg elhatároztuk, hogy árainkat egyáltalán nem emeljük Budapesti Szikv­ízgyárosok Egyezménye nevében IFJ. SÜSZ SÁMUEL elnök* Részegségükkel védekeznek a Corvin­­áruház elítélt tolvajai (Saját tudósítónktól.) A Corvin Áruház följelentésére lopás bűntette címén indult meg az eljárás egy több­szörösen büntetett előéletű ember, Gál József és társa, Fáradt Mária ellen, akik egy kézikosárral fölszerelve végig­­írták az egész Corvine Áruházat, a ki­rakott árukban turkáltak, válogattak és közben hol a férfi, hol a nő egy-egy darabot becsúsztatot a kosárba. Kom­binát, cipőt, kölnivizet, csokoládét lop­tak így össze tarka változatosságban, amíg aztán az egyik kiszolgálólány észre nem vette őket és le nem leplezte. A büntetőtörvényszéken Rád Illés dr. törvényszéki bíró előtt megtartott tárgyaláson a vádlottak beismerték a bűncselekmény elkövetését, de azzal védekeztek, hogy annyira be voltak rúgva, hogy ennek hatása alatt nem tudtak ellenállni a lopási vágynak. A törvényszék kihallgatta az áruház né­hány alkalmazottját, majd pedig a perbeszédek elhangzása után Gál Jó­zsefet lopás bűntettében, társát pedig vétségben mondta ki bűnösnek és ezért Gált egyévi börtönre, Váradi Máriát pedig négyhónapi fogházra ítélte el. — Házasság. Dr. Szolnoky Zoltán egyetemes orvostudor, gégespecalista, Szolnoky Dezső kormányfő tanácsos­nak, a herceg Esterházy hitbizományi uradalmak központi igazgatójának és Tors Fatimének fia július 30-án, szom­baton déli 12 órakor vezeti oltárhoz a Margit-körúti Szent Ferencrendiek templomában Isoó Máriát, dr. Isoó Viktor csornai kir. közjegyző és Csikvándy Mária leányát. Dr. Deutsch Pál (Budapest) és Stella Dortheimer (Krakkó) házasságot kö­töttek. — Bélrenyheség, a máj és az epe, utak bántalmai, gyomor- és bélhurut, aranyeres bajok esetén a természetes „Ferenc József“ keserűvíz gyorsan és fájdalom nélkül megszünteti a hasi­szervek pangását. — Az Újság fiú száma a német dik­­tatúráról hoz rengeteg mulatságos viccet és rajzot. A Bölcs Rabi e héten igazán elemében van.­ilnon Imre izgalmas regé­nye, amelyben mindenki benne van, köz­érdeklődést kelt. A hét legkitűnőbb viccei,, színházi pletykák, tréfás hírek és köz­­kiac­ásság teszik még az új számot igen mulatságossá. Mutatványszámot ingyen küild a kiadóhivatal: Budapest, VI., Ó­ utca 12. Gleich cirkusza a valódi cirkusz Rövidesen megkezdi budapesti mű­ködését a Gleich-cirkusz, amelynek hatalmas arányai, különleges produk­ciói, állatkertje, elsőrangú személyzete méltán európai hírre emelték a mo­dern szellemben vezetett, de a cir­kuszi előadások tradícióit gondosan megőrző vállalkozást. A Gleich-cir­­kusz előadásait, térzenéjét, délelőtti próbáit, állatkertjét óriási tömegek látogatják máris s a közönség feszült várakozással néz a cirkusz artistái­nak előadása elé. Az artista, az ak­robata, a bohóc munkája sokkal ne­hezebb, mint azt a közönség képzeli. Az író megírja­­darabját, regényét s nyugodtan várhatja a sikert, a kri­tikát. Az artistának azonban minden nap újra kell küzdenie ezért a sikerért. De nemcsak ezért, hanem harcolnia kell az életveszélyekkel, amelyek pro­dukcióját kisérik, s ha a trükk, a salto mortale, az oroszlánokkal, vagy jegesmedvékkel előadott mutatványa nem sikerül, már baj van. A Gleich­­cirkusz a szó legnemesebb értelmében vett cirkuszi produkciókat nyújtja. Minden az igazi, valódi cirkusz élmé­nyével hat a nézőkre, akiket nem ér­het csalódás s mindvégig lenyűgöző, izgató látványban lesz részük. ­ A rendes emésztés a jó egészség alapfeltétele s éppen azért ajánlatos, hogy m­agukat egészségesnek érző egyének is időközönként néhány napon át reggelenként félpohár Hunyadi János természetes keserűvi­­zet igyanak. Ezáltal sokszor súlyos bajoknak vehetik elejét.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék