8 Órai Ujság, 1933. november (19. évfolyam, 249-271. szám)

1933-11-05 / 251. szám

HM NOVEMBER S VASARNAP 9. OLDAL SZ­INHÁZ Több, mint szerelem Bemutató a Vígszínházban Dr. Mihalik Kata szereti dr. Wagner Györgyöt és dr. Wagner György szereti dr. Mihalik Katát. Eddig rendben is volna a dolog, de ami ezután követke­zik: több, mint életkép; inkább valami keveréke színháznak, filmnek és írói el­gondolásnak; mindenesetre több kép, mint élet, több rutin, mint irodalom és több giccs, mint valóság. Dr. Mihalik Kata és dr. Wagner György nagyon sze­gények és a férfi sehogy sem tud boldo­gulni, mert nem gazdag parti után fut, hanem hősiesen hű a szegény Mihalik­­hoz. És ekkor dr. Mihalik rábírja, hogy mégis a gazdag Monti Klára körül ke­reskedjék és vegye feleségül a szerelmes kislányt. Lemond róla úgy, hogy meg­maradjon neki, odaajándékozza a kis riválisnak, de egyben vissza is lopja tőle. Ahogyan ezt Bús Fekete László el­képzeli! ... De.. . — és itt jön, kérem, a fordulat! — de Bús Fekete rutinja: a tiszta színház és giccse: a tiszta mozi. E kettőnek a szövetkezéséből pedig csak jó származhatik. Egy jó színdarab! Nem. Csak egy jó színházi este. Sőt: egy érdekes, izgató, a sablontól eltérő, mu­latságos és megható színházi este. A szertehulló képek közt nagyszerű vörös fonállal, a szereplő figurák közt mai em­berekkel, akiket ügyesen mozgat író és rendező, akik sokat szeretnek és sokat sírnak s akik végezetül nagyon kegyet­len és nagyon inkonzekvens költői igaz­ságszolgáltatással végzik a darabot. Az életképet, amelyet csak publikum-szem­mel szabad nézni s amely így elsőran­gúan szórakoztató is. Mindenesetre a rendező, Tarnay Ernő kitűnő munkája­­és néhány egészen elsőrangú színészi produkció kell hozzá. Ilyen: a Gomba­szögi Frida csodás erejű Mihalik Ka­tája. Az érdekes asszony és érdekes szí­nésznő meggyőzően és teljes művészet­tel formálja meg a szerelmes leány figuráját és­­ több, mint színész. Part­nere: Szabolts Zoltán szépbeszédű, ter­mészetes mozgású, ízléses amorosa. Agay Irén a gazdag kislány bűbájos szerepében maga a tavasz, a derű, az ifjúság és a tehetség. Olyan kedves és szimpatikus, hogy ezáltal kétszeresen érezzük a darab befejezésének igazság­talanságát. Rajnai Gábor professzora: kabinetalakítás. Gombaszögi Ella és Mály Gerő humora rendkívül mulat­ságos. A kiváló együttes biztos si­kerre viheti és viszi is bizo­nyára az új életképet: Ajtay An­dor, Pártos Erzsi, Peéry Piroska, Si­mon Marosa, Makláry Zoltán, Gárdonyi Lajos, Bárdi Ödön és Bondy István ki­tűnő erősségei ennek az ensemblénak. Nagyon szépek a Vörös Pál díszletei s a küszöbön egy nagy közönség-siker áll. Faragó Jenő Operett a Városi Színházban A fehérvári huszárok. Szombattól, november 11-től kezdve a Budai Színkör együttese szerepel a Városi Színházban, amelybe ezzel visz­­szatér az operett. Hangulatos és derűs magyar daljáték vonul be a régi szín­padra: A fehérvári huszárok. Erdélyi Mihály operettje, amely Budán hangos és tartós sikert aratott s amely a Vá­rosi Színházba vissza fogja hozni azt a közönséget, amelyet Labrid­a elijesztett onnan. Szombattól kezdve sorozatos előadásokban kerül szinre a kedves da­rab a Városi Színházban. A Király Színház jubileuma Hétfőn, november 6-án lesz a Király Színház 30 éves fennállásának jubileumi ünnepélye, amelyre a rendezőbizottság meghívta Horthy Miklós kormányzót, József főherceget és Auguszta főherceg­­asszonyt, Gömbös Gyula miniszterelnö­köt, a kormány tagjait, a székesfővá­rost és a művészi testületeket. Az ünnepi est műsora a következő: 7.15-kor: Beöthy László a Király Színház elő­csarnokában lévő szobrának megkoszo­rúzása. 7.55-kor: Himnusz. 8-kor: Beöthy László — Király Színház. Emlékbeszéd. Irta: Faragó Jenő, elmondja Rátkai Márton. 8.10-kor: Fedák Sári: A Király Színházról. 8.20-kor: Aranyvirág (nyi­tány). Vezényli: dr. Huszka Jenő. 8.30- kor: A sült galamb, a Király Színház nagysikerű revüje. Az ünnepi est iránt a társadalom legszélesebb köreiben igen nagy az érdeklődés. Egy új táncfenomén karcsú, fiatal, magastermetű, fekete­­szemű leány Pataky Veronika, aki a táncművészetnek egészen kü­lönrendű stílusával, produkcióinak egészen egyéni és nem utánozható stílusával szerzett magának hírnevet Európában és a tengeren túl is. Hat évvel ezelőtt még a várbeli német iskola növendéke volt, ma, 21 éves korában pedig világot járt, ünnepelt művésznő, akinek tehet­ségét hasábos tudósítások fémjelzik a világlapokban. Nyugodtan, szerényen beszél magáról: — A tánc az ember mondanivalóinak éppen olyan teljes kifejezési eszköze, az eseményeknek olyan átélési formája és megtestesülése lehet, mint a zene, vagy irodalom. Az író darabot vagy regényt ír Parisról, Bécsről, Berlinről, én „el­­táncolom" ezeket a városokat. A ripor­ter izgalmas tudósítást ír az árvízről, a vasúti katasztrófáról, a háború borzal­mairól, én táncot költöttem róluk ... Pataky Veronika holnap délelőtt mu­tatja be művészetét a Belvárosi Szín­házban s az a program, amelyet bemu­tat, bizonyára ritka és igaz művészi él­ménnyel gazdagítja majd a közönséget. A Brada Ede táncintézetében novem­ber 7-én felnőtt kezdők részére új sza­lon tánckurzus; november 12-én, vasár­nap d. n. gyermek szalon tánckurzus kezdődik. Minden vasárnap este össz­tánc. Beiratkozás IV., Királyi Pál­ u. 7. Tel.: 830—79. A csúnya lány­­ Milánóban Az idei színházi évadban Milánóban a „Zsákbamacska“ után már a második magyar operett kerül színre: V­adk­ai­ Márkus „A­ csúnya lány“ című műve, ezúttal a Teatro Filodramatico-ban ugyancsak Szabolcs Ernő igazgatásával és rendezése mellett. Az olasz sajtó egy­öntetűen nagy dicsérettel emlékszik meg a szövegről, zenéről, előadásról­­ és különösen a magyar rendező, Sza­bolcs Ernő, művészi teljesítményéről. — Operaház. A Varázsfuvola má­sodik szereposztásában Ladányi Ilona énekelte Panamát látható el­fogódottság ellenére is érezhető ma­gas énekkultúrával. Koréh Endre Sarastorjának volt néhány sikerült frázisa, egyébként alig mutatott egyebet sokat ígérő szép orgánum­nál. A beteg Szabó Lujza helyett Miklóssy Irén volt az Éj király­nője, csiszolt koloratúrával. Farka Sándor meleg baritonja nagyon megfelelő feladatot kapott az öreg pap szerepében. Ifj. Toronyi Gyula is jól állotta meg helyét, mint első pap. C 71 III A­­ KAMARA­MURAI színház • A Szuhay nagy sikere a Kamara­színházban. Szalay László Szuhay-ja mind a közönség, mind a sajtó körében rendkívüli sikert aratott. Ezt a helyen­ként könnyes, de legnagyobbrészt ka­cagtató, derűs magyar békevilágot visz­­szaidéző darabot eddig négy zsúfolt ház tapsolta végig, s a felvonások vé­gén szűnni nem akaró, tomboló elisme­réssel köszönte meg a szerzőnek és a pompás szereplőknek a rendkívül élve­zetes estét. Nyitva és üzemben van a Zongoránál BERETVÁLós CZAUNER (19.,UflC­­lltCfl 31) Olcsó árak: Zenés uzsonna Vezető : B­O­L­GÁR JENŐ ­ Hova viszi gyermekét vasárnap délután? Kincses bácsi Meseszínházába! „Királylányból jávorfácska*1. Tompa Mihály örökbecsű virágregéje kel életre vasárnap d. u. 3 órakor a Bethlen-téri Színpadon, Kincses bácsi Meseszínháza pompás előadásában. Ragyogó jelme­zekben, pazar énekkel és táncokkal, a kitűnő gyermekegyü­ttessel ismét gyö­nyörű előadást, vidám szórakozást nyújt a pesti gyerekek népszerű gyer­­mekszínháza. Sz.: Arc és álarc. Cs. P. Sz.: Szuhay. S . d. u.: Nem válok el!, este: Szuhay. VÍGSZÍNHÁZ. V. d. u.: Ember a flld alatt, (fél 4), este: Több mint szerelem (8). H.: Több mint szerelem. K.: Ember a híd alatt. Sz. Cs.: Több mint szerelem. P.: Ember a híd alatt. Sz.: Több mint szerelem. V. dél­előtt: Édes mostoha (gyermekelőadás), dél­után: Ember a híd alatt, este: Több mint szerelem. MAGYAR SZÍNHÁZ: V. d. n.: Egy eső­, és más semmi (fél 4), este: A tizenkettedik óra (8). H.: A tizenkettedik óra. K.: Bű­n és bünhődés. Sz. Cs. P. Sz.: A tizenkettedik óra. V. d. u.: Bűn és bünhődés (3), este: A tizenkettedik óra. FŐVÁROSI OPERHTTSZÍXHÁZ: V. d. n : Mese a zölddisznóról, (gyermekelőadás, Vél 4), este: Dubarry (8). Egész héten mind.- i este: Dubarry (Alpár Gitta vendégfellépé­tével). V. d. u. fél 4 órakor: Ez kell ’a gyermekeknek! (gyermekelőadás). KIRÁLY SZÍNHÁZ: V. d­. u. (fél 4) és este (8): Sült galamb. Egész héten minden este és vasárnap délután: Sült galamb. V . d. e.­st 11 órakor: Gyermekelőadás. VÁROSI SZÍNHÁZ: Szombaton, nov. 11-én: Fehérvári huszárok (megnyitóelőadás: 8). Vasárnap d. u. (4) és este (8): Fehérvári huszárok. un ALPÁR GITTA is szombaton és minden este 8 órakor ,ám ÚJRA FELLÉP a diadalmas sikerű fővárosi MIBHEBU Jegye­lővétel OPERETT- ügyMullli XVénXni! SZÍNHÁZ CÍMSZEREPÉBEN (Telefon: 29-3-36) Mese a zölddisznóról A szenzációs sikerű gyermekoperett, holnap, vasárnap délután fél 4 órakor — utoljára — a Fővárosi Operettszín­házban. Filléres helyárak, még a mozi­nál is olcsóbb. Párizsi modellek im PERZSA-, ti CSIKÓ- ÉS N PÉZSMA-rendkívül nagy választékban­. E­SCHHIDEG“““3 K SZÍNHÁZAK MŰSORA 1933 november 4 OPERAH HÁZ: Bohémélet (fél 8). — NEM­ZETI SZÍNHÁZ:­­Játék vagy élet (fél 8). — KAMARASZÍN­LÁZ: D. u.: Copperfield Dá­vid (ifjúsági előadás, fél 4), este: Szuhay (8). — VÍGSZÍNHÁZ: Több mint szerelem (először, 8). — MAGYAR SZÍNHÁZ: A tizenkettedik óra (8). — FŐVÁROSI OPI­­RETTSZÍNHÁZ: Dubarry (8). — KIRÁLY SZÍNHÁZ: Sült galamb (kezdete 8). — BEL­VÁROSI SZÍNHÁZ: Kozmetika (8).­­PESTI SZÍNHÁZ: Áprilisi vőlegény (8) — ANDRÁSSY ÚTI SZÍNHÁZ: Kétszer egy héten, stb. (9). — BETHLENT J.RI­SZI PAD: Előre megfontolt szándékkal... C.'1, V19). — TERÉZ KÖR­ÚTI SZÍNPAD: Ha vé­letlenül...!, stb. (9). — ROYAL ORFEUM: Csókoljatok bécsi nőket! (V19). — KOMÉDIA KABARÉ: Szerelmi körforgalom (Salamon, Steinhardt, Solti, ..49). Színházak h­eti műsora OPERAHÁZ: V. este: Istenek alkonya (Vél 7). H.: Fi­­harmóniai hangverseny. K.: Jái­mén (Tokatyan vendégfelléptével, felemelt helyárak, A bérlet). Sz.: Suba királyn­ője (bérletszü­net). Is.: Varázsfuvola (1? bérlés). P.: Faust (Tokatyan vendégfelléptével, fel­emelt helyárak, C bérlet). Sz.: A nürnbergi mesterdalnokok (1­ bérlet). Vasárnap d. 3 órakor: Háry­­János (Nagy Izabella vén­dlégtél léptével, olcsó h­elyárak), este: A mosoly országa. NEMZETI SZÍNHÁZ. V. d. n.: Ígéret földje (fél 4), este: Szélcsend (fél 8). 11.: Szélcsend (B bérlet). K.: Játék vagy élet (K bérlet, 7). Sz.: Szélcsend (D bérlet). Cs.: ígéret földje (Népműv. biz. bérlet, 1). 1­.: Szendrey Júlia (Herczeg Ferenc-bérlet, 2). Sz.: Szélcsend. Vasárnap d. u.: A dolovai nábob leánya (F bérlet). Vasárnap este: öreg tekintetes. KAMARASZÍNHÁZ, V. d. u.: Nem válok el! (fél 4), este: Szuhay (8). H. K.: Szuhay. a¡ ............... = Szenes Ernő kigyótáncai. § jj Tarján György a magyar Pattiéra = I és Ilosvay Gusztáv, a legjobb ma- f | gyár dzsesszénekes külön szenzációi. § i MÁRKUS­­ I || új világsikere § LTESSEWIUKÍI I Díszbemutató november 10-én. | = Az első száz előadásra jegyek már­i­s válthatók | MYM­­KFiUK I

Next